Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til justiskomiteen)

Prop. 1 S (2020-2021), Innst. 6 S (2020-2021)

Status: Proposisjonen er til behandling i komiteen.

Saken er til behandling i justiskomiteen

Saksgang