Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Klima- og miljøministeren KLD (1 - 20 av 112)
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1993 (2018-2019)

  Innlevert: 28.06.2019

  Sendt: 01.07.2019

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Besvart: 08.07.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Kommunene skal utarbeide planer for å redusere klimagassutslippene. For at planene skal brukes som aktive styringsdokumenter, må utslippsbudsjetter og -regnskaper lages og være en del av budsjettprosessen i kommunen. Jeg ber om en tabell med status for alle norske kommuners klimaarbeid med mål og måloppnåelse, og en oversikt over hvilke kommuner som har klimabudsjetter som et styringsdokument i budsjettprosessen med konkrete tiltak og ansvarsfordeling?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1975 (2018-2019)

  Innlevert: 26.06.2019

  Sendt: 27.06.2019

  Besvart: 04.07.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Folk oppfordres til å sende inn prøver av eksempelvis hår og møkk fra bjørn for å fastslå identiteten til bjørnen. Prøveresultatene kommer svært lenge etter at prøven er sendt inn. Kan statsråden instruere de som utfører analysejobben for myndighetene til å analysere prøvende fortløpende, slik at resultatene kan være til effektiv hjelp i rovdyrforvaltningen?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1965 (2018-2019)

  Innlevert: 25.06.2019

  Sendt: 25.06.2019

  Besvart: 08.07.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Hvorfor tillater Norge import av isbjørnskinn fra områder som Polar Bear Specialist Group (PBSG) i mange år tydelig har beskrevet som IKKE bærekraftige, og hva skal til for at norske myndigheter legger ned et importforbud på isbjørnskinn fra slike delbestander med ikke-bærekraftig høsting og/eller fra områder i Canada med negativ bestandsutvikling?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1963 (2018-2019)

  Innlevert: 25.06.2019

  Sendt: 25.06.2019

  Besvart: 08.07.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Hvor stor andel av isbjønskinn importert til Norge med Svalbard siste 10 årene har hatt original tag (merking), hvilken straff er det norske myndigheter har på import av isbjørnskinn uten tag, hvor mange norske importører har blir straffet for skinnimport uten tag de siste 10 årene, og kan norske myndigheter garantere for opprinnelsessted og lovligheten av jakten for skinn som importeres uten tag?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1932 (2018-2019)

  Innlevert: 21.06.2019

  Sendt: 21.06.2019

  Besvart: 04.07.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Hvor store arealer av myr og annen våtmark i Norge er omdisponert eller negativt berørt siden Erna Solbergs første regjering tiltrådte i 2013, og hva vil statsråden gjøre for å ta vare på de våtmarkene vi har igjen?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1869 (2018-2019)

  Innlevert: 14.06.2019

  Sendt: 14.06.2019

  Besvart: 04.07.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Spredning av miljøgifter er en av vår tids største miljøutfordringer. En rekke forbrukerprodukter inneholder miljøgifter. Miljødirektoratet har nylig lagt ned nettstedet ErDetFarlig.no, som inneholdt informasjon til forbrukere om miljøgifter i forbrukerprodukter. Hvordan vil statsråden sikre forbrukerne god og kvalitetssikret informasjon om miljøgifter, slik både svenske og danske forbrukere nyter godt av, nå som ErDetFarlig.no er lagt ned?
 • Skriftlig spørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1826 (2018-2019)

  Innlevert: 12.06.2019

  Sendt: 12.06.2019

  Besvart: 19.06.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Kan statsråden klargjøre hva slags kostnader som kan legges til grunn for en såkalt friluftsavgift etter friluftslovens paragraf 14, og hvilke retter og plikter en kommune har til å kontrollere, godkjenne eller eventuelt avvise et krav om å innføre en slik avgift?
 • Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1801 (2018-2019)

  Innlevert: 07.06.2019

  Sendt: 07.06.2019

  Besvart: 18.06.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Når forventer statsråden å kunne gi et svar på Norske Skog Saugbrugs anmodning om CO2-kompensasjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1783 (2018-2019)

  Innlevert: 04.06.2019

  Sendt: 04.06.2019

  Besvart: 07.06.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Hva mener statsråden om de påstander som fremkommer og på hvilken måte vil statsråden følge opp denne saken slik at Stortingets vedtak fra 2016 blir gjennomført?
 • Skriftlig spørsmål fra Solveig Skaugvoll Foss (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1773 (2018-2019)

  Innlevert: 04.06.2019

  Sendt: 04.06.2019

  Besvart: 12.06.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Fikk klima- og miljødepartementet innsyn i hvordan olje- og energidepartementet behandlet høringsinnspillene til TFO 2019, og i hvilke vurderinger som ble gjort?
 • Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1780 (2018-2019)

  Innlevert: 03.06.2019

  Sendt: 04.06.2019

  Besvart: 12.06.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Hvorfor har ikke statsråden fått i gang prøveprosjektet i Troms?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1748 (2018-2019)

  Innlevert: 31.05.2019

  Sendt: 31.05.2019

  Besvart: 07.06.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Til tross for at rovviltnemda i Nordland har vedtatt en ny forvaltningsplan, høres det ut som om Nordland ikke har noen gjeldende forvaltningsplan. Hvis dette stemmer, hvem har trukket inn forvaltningsplanen, hvilken hjemmel er brukt for å trekke inn forvaltningsplanen, og om det er slik at den med en gjeldende hjemmel er trukket inn, er det da den forrige forvaltningsplanen som gjelder?
 • Skriftlig spørsmål fra Else-May Botten Norderhus (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1738 (2018-2019)

  Innlevert: 29.05.2019

  Sendt: 29.05.2019

  Besvart: 11.06.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Kan statsråden gi en klar tilbakemelding på om statsråden kommer til å utfase uttak av torv, slik det framkommer i brev fra miljødirektoratet 26. oktober 2018, og når dette kommer til å bli realisert?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1718 (2018-2019)

  Innlevert: 27.05.2019

  Sendt: 27.05.2019

  I den nylig utgitte boka Polar Bears and Humans og i nyhetsoppslag om det samme, framgår det at Norge er verdens nest største importør av isbjørnskinn. Alt tyder på at Norge enten bryter CITES-regelverket eller i beste fall lukker øynene for deler av det, f.eks. ved at Norge ikke krever at hvert skinn har tag eller at skinnene kommer fra områder som har bærekraftig avskytning. Hva vil statsråden gjøre for at norske myndigheter udiskutabelt følger CITES-krav til import av isbjørnskinn og hindre omgåelse av dem?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1716 (2018-2019)

  Innlevert: 24.05.2019

  Sendt: 27.05.2019

  Besvart: 07.06.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  I 2014 hadde sauebønder i Grane store dokumenterte tap til bjørn. Miljødirektoratet signaliserte at dersom det var bjørn i området før beiteslipp skulle de tas ut. Da ble det leita etter spor på vårsnø, og det ble tatt ut to bjørner våren 2015. I dag er situasjonen i Grane den samme, med store tap av sau til bjørn i fjor. Men nå gis det ikke tillatelse til våruttak av bjørn. Hva har endret seg fra 2014 til i dag, og hvilket råd vil ministeren gi til sauebøndene i området?
 • Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1710 (2018-2019)

  Innlevert: 24.05.2019

  Sendt: 27.05.2019

  Besvart: 04.06.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Vil regjeringen i forhandlingene med jordbruket om utslippsreduksjoner skille mellom utslipp av metan, som ikke bidrar til oppvarmingseffekt ved konstante utslipp, og andre klimagasser som CO2, som akkumuleres i atmosfæren?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1707 (2018-2019)

  Innlevert: 24.05.2019

  Sendt: 24.05.2019

  Besvart: 11.06.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Hvordan vil regjeringen bruke informasjonen om reduksjon i oljeproduksjon som et kostnadseffektiv tiltak for å redusere klimagassutslippene i framtidig petroleumsforvaltning og som del av det nylig startede arbeidet med å utvikle en ny klimakur?
 • Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1692 (2018-2019)

  Innlevert: 23.05.2019

  Sendt: 24.05.2019

  Hva er Norges klimamål, og hvor mye av kuttene skal gjøres i ikke-kvotepliktig sektor?
 • Skriftlig spørsmål fra Odd Omland (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1677 (2018-2019)

  Innlevert: 22.05.2019

  Sendt: 22.05.2019

  Besvart: 04.06.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Bredalsholmen Dokk og fartøysenter er kommet i en svært vanskelig situasjon pga. at bevilgningene over Riksantikvarens budsjett til restaurering av to fartøy i dokken ikke er kommet som forutsatt. Dette ble først kjent for verftet 11.3.19. Vil statsråden sørge for at det tilføres 4 mill. til disse prosjektene i 2019 slik at restaureringen kan utføres som forutsatt?
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1661 (2018-2019)

  Innlevert: 20.05.2019

  Sendt: 20.05.2019

  Besvart: 24.05.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Har statsråden intensjon om å følge opp stortingets vedtak, og når kan stortinget forvente å få denne saken til behandling?