Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Klima- og miljøministeren KLD (1 - 20 av 37)
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:947 (2020-2021)

  Innlevert: 14.01.2021

  Sendt: 14.01.2021

  Til behandling

  I regjeringens klimamelding gis det ingen løfter om å videreføre Klimasats etter 2021. Vil regjeringen avvikle ordningen, eller er den planlagt videreført?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:941 (2020-2021)

  Innlevert: 13.01.2021

  Sendt: 14.01.2021

  Til behandling

  Hva er de totale kostnadene knyttet til operasjonene med flytting av Elgå-ulven i 2019 og Elgå-ulven med Deisjø-tispa i 2021, inkludert leie av helikopter og skyttere, transport, medikamenter, kostnader til ansatte som har overvåket òg sporet ulven over vanlige arbeidsdager og helg/helligdager, ekstraarbeid i forvaltningen og andre påløpte utgifter?
 • Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:922 (2020-2021)

  Innlevert: 12.01.2021

  Sendt: 13.01.2021

  Til behandling

  Erkjenner statsråden at dagens tellemåte medfører en betydelig underregistrering av antall individer av ulv, og hvordan vil statsråden bidra til å sikre en bedre registrering av reelt antall ulv i fremtiden?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:900 (2020-2021)

  Innlevert: 08.01.2021

  Sendt: 11.01.2021

  Til behandling

  Hva vil Norges totale utslipp av klimagasser anslagsvis være i 2030 dersom man følger de foreslåtte tiltakene i den nylig framlagte Klimaplanen for 2021-2030?
 • Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:879 (2020-2021)

  Innlevert: 07.01.2021

  Sendt: 07.01.2021

  Besvart: 13.01.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Er statsråden kjent med at det er gjort ulveobservasjoner i området, og hvorfor ble ikke lokal vilforvaltning spurt om råd før Deisjø-paret ble utplassert i området mellom Sarpsborg og Våler kommuner?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:861 (2020-2021)

  Innlevert: 05.01.2021

  Sendt: 06.01.2021

  Besvart: 12.01.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Hvordan mener statsråden at prosessen skal være ved flytting av ulv, og mener statsråden lokale myndigheter og lokalsamfunn skal ha mulighet til å komme med tilbakemeldinger?
 • Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:838 (2020-2021)

  Innlevert: 04.01.2021

  Sendt: 04.01.2021

  Besvart: 06.01.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Hvilke vurderinger ligger bak plasseringen av Deisjø-paret til Våler og Sarpsborg kommuner, og hvordan er hensynet til prinsippet om byrdefordeling vurdert?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:815 (2020-2021)

  Innlevert: 18.12.2020

  Sendt: 21.12.2020

  Besvart: 06.01.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Equinor har over lang tid begått alvorlige brudd på forurensningsloven på Mongstad. Dagens Næringsliv hadde senest 18.12.20 en sak om dette. I et brev fra Miljødirektoratet til Equinor beskrives det hvordan direktoratet de senere år har stilt spørsmål ved om kontrollen av anlegget er god nok.' Hva vil statsråden gjøre for å rydde opp i denne forurensningsskandalen og vil han komme til Stortinget og redegjøre for saken når rapportene fra Miljødirektoratet og Equinor er klare?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:799 (2020-2021)

  Innlevert: 18.12.2020

  Sendt: 18.12.2020

  Besvart: 05.01.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Kommunene har stort handlingsrom til å redusere klimagassutslipp i egen kommune, men hvor langt vil Statsråden la det gå på bruk av offentlige midler uten resultater før han griper inn?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:783 (2020-2021)

  Innlevert: 16.12.2020

  Sendt: 17.12.2020

  Besvart: 05.01.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Vil statsråden stille seg positiv til å se på muligheter for utvidelse av hva som etter omsetningskravet regnes som biodrivstoff til også å omfatte blått og grønt hydrogen?
 • Skriftlig spørsmål fra Runar Sjåstad (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:688 (2020-2021)

  Innlevert: 10.12.2020

  Sendt: 10.12.2020

  Besvart: 17.12.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Hva er status for fremdrift på prøveprosjektet som ble vedtatt i 2016 vedrørende forvaltning av kongeørn i Troms?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:680 (2020-2021)

  Innlevert: 09.12.2020

  Sendt: 10.12.2020

  Besvart: 17.12.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Flere aktører, deriblant Oslo kommune, stiller ambisiøse og tydelige klimakrav i sine innkjøp av bygge- og anleggstjenester. Hvordan sikrer regjeringen at det i alle statlige innkjøp av bygg- og anleggsarbeid blir stilt tilstrekkelig ambisiøse klimakrav på tvers av ulike sektorer til at man oppfyller Granavolden-erklæringens punkt om at det offentlige har et særlig ansvar for å gå foran for å sikre at bygge- og anleggsplasser er fossilfrie innen 2025?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:640 (2020-2021)

  Innlevert: 03.12.2020

  Sendt: 04.12.2020

  Besvart: 10.12.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Statsråden svarer meg 25.11. på et skriftlig spørsmål om import av isbjørnskinn til Norge. Han sier blant annet: «Det er så langt eg kan sjå ikkje noko som tyder på at vi bryt med Noregs ansvar etter CITES-konvensjonen». Hvordan kan statsråden svare slik når CITES etter det jeg har forstått, ga beskjed til departementet i møte i 2019 om at Norge tar imot skinn uten tag, altså godkjent merking på bærekraftig jakt, og hvorfor drøyer statsråden så lenge med å komme med en konklusjon etter at han både har fått faglige råd fra NP, VKM og MD?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:568 (2020-2021)

  Innlevert: 25.11.2020

  Sendt: 26.11.2020

  Besvart: 03.12.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Kan klima- og miljøministeren bekrefte at Norge vil gjøre sitt ytterste for å utnytte det handlingsrommet som ligger i EØS og retningslinjene, slik at ordningen med CO2-kompensasjon reflekterer den særegne energisituasjonen i Norge, og vil regjeringen sørge for at de virksomhetene det nå er uklarhet rundt vil komme inn i ordningen?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:526 (2020-2021)

  Innlevert: 22.11.2020

  Sendt: 23.11.2020

  Besvart: 30.11.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  NRK har i flere reportasjer avslørt svært mangelfull eller fullstendig manglende beregning av klimagassutslipp ved utbygging. Spesielt har det vært fokusert på bygging av motorveier og vindkraftanlegg over myr. Hva vil statsråden gjøre for å få mer nøyaktige beregninger av klimagassutslipp knytta til inngrep hvor myr bygges ned?»
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:516 (2020-2021)

  Innlevert: 20.11.2020

  Sendt: 20.11.2020

  Besvart: 26.11.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Sverige og Danmark er i ferd med å gjennomføre sterke incentivordninger for å stimulere til økt produksjon og omsetning av biogass. Begge disse landene opererer med vesentlig større anslag for potensial for biogassproduksjon enn hva Norge har gjort frem til nå. Kan statsråden redegjøre for hvilke faktorer som gjør at potensialet for biogass er langt mindre i Norge enn hva det er i våre naboland?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:502 (2020-2021)

  Innlevert: 19.11.2020

  Sendt: 20.11.2020

  Besvart: 25.11.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Miljødirektoratet har nå gitt sin faglige tilrådning til KLD basert på VKM-rapporten datert 2 juni 2020 og anbefalingen fra Polarinstituttet datert 30 august 2019 om importen av isbjørnskinn til Norge. Når kan statsråden komme med tiltak og lovendringer som kan sikre at Norge overholder sine forpliktelser i henhold til CITES-avtalen og hvorfor er ikke Polarinstituttet sin anbefaling om umiddelbar stans i handel med isbjørnskinn ut fra et føre-var-prinsipp fulgt opp?
 • Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:497 (2020-2021)

  Innlevert: 19.11.2020

  Sendt: 19.11.2020

  Besvart: 26.11.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Mener regjeringa at EUs bokføringssystem for LULUCF synliggjør det reelle karbonopptaket fra norske arealer på en god måte, hva vil regjeringa gjøre for å hindre et netto utslipp på 12 mill. tonn CO2-ekv. i LULUCF-sektoren i 2030 og hva vil en ytterligere innstramming i klimamålet for ikke kvotepliktig sektor tilsvarende 12 mill. tonn CO2-ekv. mot 2030 koste?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:477 (2020-2021)

  Innlevert: 17.11.2020

  Sendt: 18.11.2020

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Besvart: 25.11.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Kan jeg be statsråden redegjøre for de foreslåtte endringer i målgruppa til ordningen, og avklare om det er feil i selve teksten til § 4 i utkast til ny forskrift om tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner som er på høring eller klargjøre hvordan dette skal forstås?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:472 (2020-2021)

  Innlevert: 16.11.2020

  Sendt: 17.11.2020

  Besvart: 23.11.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Husholdningene betaler hvert år inn 400 millioner til Enova gjennom påslaget på nettariffen. For avtaleperioden 2017-2020 er det avsatt 250 millioner årlig til energitiltak i husholdningene, totalt for avtaleperioden 1 000 millioner. Per 15. november er det kun utbetalt 130 millioner for 2020, og 905 millioner totalt for avtaleperioden 2017 – 2020. Det mangler nesten 100 millioner på støtte til tiltak i husholdningene. Hva vil ministeren gjøre for å sikre at dette betales ut før årsskiftet?