Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Klima- og miljøministeren KLD (1 - 20 av 148)
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2787 (2019-2020)

  Innlevert: 29.09.2020

  Sendt: 30.09.2020

  Til behandling

  På bakgrunn av at statsråden ikke vil gå videre med statlig reguleringsplan for Brevik nå. Har statsråden informasjon som tilsier at NOAH har justert sin opprinnelige forutsetning om at ny deponikapasitet må være tilgjengelig fra angitt sluttidspunkt for Langøya, hvis ikke, hvilke deponialternativer mener statsråden kan være tilgjengelig for NOAH når en investeringsbeslutning skal tas i løpet av sommer/høst 2021?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2768 (2019-2020)

  Innlevert: 27.09.2020

  Sendt: 28.09.2020

  Til behandling

  I Bt 17.09 kommer det frem at UNO-X har fått over 70 millioner fra Enova for å bidra til oppstart av et landsdekkende infrastruktur av hydrogenfyllestasjoner. Planen var 20 hydrogenstasjoner innen 2020, derav to i Bergen. Den i Åsane har vært i drift mens den på Søreide er ferdig utbygd. Svakheten som utløste eksplosjonen i Sandvika er rettet opp og stasjonene er nå trygge, ifølge DPS. UNO-X viser lite interesse for å åpne stasjonene. Hva vil statsråden gjøre for ar de statlige subsidierte stasjonene blir åpnet igjen?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2761 (2019-2020)

  Innlevert: 27.09.2020

  Sendt: 28.09.2020

  Til behandling

  Midtre Nordland Nasjonalparkstyre søkte om nærmere 8 mill i tiltaksmidler for 2020, men endte opp med knappe 900 tusen. Midtre Nordland består av fem nasjonalparker, to LVO og sju NR. Beløpet er kun marginalt større en tiltaksmidler til et nasjonalparkstyre med en nasjonalpark. Hva er grunnen til at et så stort område tildeles så lite midler, hva er kriteriene for tildeling, og bør Midtre Nordland splitte opp forvaltninga i minst fem styrer for å få nødvendige tiltaksmidler?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2756 (2019-2020)

  Innlevert: 25.09.2020

  Sendt: 28.09.2020

  Til behandling

  Jeg viser til statsrådens svar i dok. 15:2599 (2019-2020), hvor han skriver at jegere har "lykkes med trening" uten å reflektere over hvor dette har foregått. Jeg understreker at treningen med løs hund som har vært helt avgjørende for de gode resultatene i skadefellingsprosjektet i Nord-Østerdal til nå har foregått i Sverige og i Canada. Dette er dyrt og til stor ulempe. Vil statsråden legge til rette for tilsvarende trening med løs hund til dette formålet i Norge, og hvis ikke, hvor og hvordan mener han at hundene kan trenes?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2750 (2019-2020)

  Innlevert: 25.09.2020

  Sendt: 28.09.2020

  Til behandling

  Dersom regjeringen endrer formålet til post 75, hva er begrunnelse for dette og hvordan vil regjeringen i så fall sikre at kompetansen ved sentrene ivaretas i et langsiktig perspektiv?
 • Skriftlig spørsmål fra Jorodd Asphjell (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2740 (2019-2020)

  Innlevert: 23.09.2020

  Sendt: 24.09.2020

  Til behandling

  I Norge er fire bedrifter pålagt utslippsløyve for små forbrenningsovner, mens det store flertallet ikke er det. EU og Norge har generelt unntak for små ovner under 1MW. ITAB Industrier i Trøndelag har dessuten fått inndratt sitt løyve, som betyr at de må transportere trekappavfall til Trondheim. Det gir store merkostnader og truer arbeidsplasser ved bedriftene. Miljøeffekten vil være minimal da transporten alene gir store miljøutslipp. Bedriftene har bedt om å få slippe kravet om utslippsløyve. Hva vil statsråden gjøre med saken?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2708 (2019-2020)

  Innlevert: 21.09.2020

  Sendt: 22.09.2020

  Besvart: 29.09.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Uno-X har fått bevilget over 70 millioner til fyllestasjoner for hydrogen. I en artikkel i Bergens Tidende 17/9-2020 vil ikke Enova svare på hvor mye av de 70 millionene som er utbetalt. Derfor spør jeg statsråden, hvor mye av de over 70 millionene er utbetalt til Uno-X og hva vil statsråden gjøre for å sørge for at pengene blir brukt til det de var ment til?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2669 (2019-2020)

  Innlevert: 18.09.2020

  Sendt: 18.09.2020

  Besvart: 19.09.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Kan statsråden redegjøre for om det vært igangsatt et arbeid av en eller annen art for å enten utarbeide eller forberede en statlig reguleringsplan for gruvene i Brevik og hva innebærer statsrådens uttale om at man ikke går videre med en statlig reguleringsplan nå?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2662 (2019-2020)

  Innlevert: 17.09.2020

  Sendt: 18.09.2020

  Besvart: 24.09.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Hvordan arbeider regjeringen for at den nye globale naturavtalen skal bli vesentlig mer effektiv enn avtalen som nå går ut?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2602 (2019-2020)

  Innlevert: 11.09.2020

  Sendt: 14.09.2020

  Besvart: 21.09.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Grensa for kjerneområdet for jerv går langs fylkesvei 63. Har statsråden vurdert, eller vil statsråden, vurdere å flytte grensa for forvaltningsområdet slik at dette i stedet grenser til Reinheimen nasjonalpark?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2599 (2019-2020)

  Innlevert: 11.09.2020

  Sendt: 14.09.2020

  Besvart: 21.09.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Vil statsråden ta med seg de gode erfaringene fra prosjektet med bruk av løs på drevet halsende hund under rovviltjakt i Nord-Østerdal og sikre at dette blir en permanent ordning, samt legge til rette for at slike hunder kan trenes til formålet i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:2596 (2019-2020)

  Innlevert: 11.09.2020

  Sendt: 14.09.2020

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Besvart: 21.09.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Har helseministeren oversikt over om de mange hånddesinfiserende midlene som selges til norske forbrukere faktisk dreper såkalte kappekledde virus som koronaviruset (SARS-Cov-2) er, og er det gjort vurderinger for å sikre dette – og vil helseministeren gjøre som andre land, herunder Danmark, som har løpende oppdatert kravene til slike produkter?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2586 (2019-2020)

  Innlevert: 11.09.2020

  Sendt: 11.09.2020

  Besvart: 18.09.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Dersom en rovviltkontakt (RVK) i SNO legger inn en rapport i rovbasen kan den endres av andre uten at det rutinemessig bemerkes at endringer er gjort, og hvem som har endret konklusjonen. I dag kan lokal RVK bli stående som ansvarlig for en konklusjon, uten å være enig i den. Systemet virker å være bygd opp for at byråkratiet med rovvilt som hovedmål, kan overprøve lokale observasjoner og erfaringsgrunnlag. Kan ministeren forsvare en slik praksis, eller vil han sørge for å endre denne praksisen?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2576 (2019-2020)

  Innlevert: 10.09.2020

  Sendt: 11.09.2020

  Besvart: 18.09.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Hvordan ser statsråden på situasjonen for verdensarvsentrene, og er det vurdert tiltak og ordninger som kan skape forutsigbarhet for sentrene?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2560 (2019-2020)

  Innlevert: 08.09.2020

  Sendt: 09.09.2020

  Besvart: 16.09.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Hvor stor ville samlet CO2-kompensasjon i statsbudsjettet for 2020 (støtteåret 2019) vært dersom industribedriftene som i dag omfattes av ordningen skulle gis full kompensasjon for økte kraftpriser som følge av EUs kvotesystem for CO2-utslipp, hvor stor ville samlet CO2-kompensasjon blitt dersom også nikkelverk inkluderes i ordningen, og hvor stor ville samlet kompensasjon vært for 2020 ved en støtteintensitet på hhv 0,85 og 0,80 hhv med og uten nikkelverk inkludert i ordningen?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2551 (2019-2020)

  Innlevert: 08.09.2020

  Sendt: 08.09.2020

  Besvart: 16.09.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Det er gjort vedtak om stopp av konsejonspålagt stryking av settefisk fra Hunderfossen kraftverk. Det er meget viktig at denne fantastiske fiskestammen bevares og at den også er høstbar framover. Hvilket faglig grunnlag bygger pålegget om stopp på og er det aktuelt å pålegge kraftverket flere avbøtende tiltak som kan sikre nok naturlig formering uten stryking?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2545 (2019-2020)

  Innlevert: 07.09.2020

  Sendt: 08.09.2020

  Besvart: 15.09.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Staten, ved Miljødirektoratet, har gitt Bergmesteren AS tillatelse til å dekke til tusenvis av tonn med importert møllestøv, som er spesialavfall, og som enten skal returneres til avsenderland eller gjenvinnes. Hvordan kan statsråden gå god for at slikt spesialavfall på eiendommen Raudsand blir dekt til og ikke rydda opp, og er statsråden nå enig i at det var feil vurdering av Statens forurensningstilsyn å akseptere importen all den tid det ikke var noen til å gjenvinne materialet?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2543 (2019-2020)

  Innlevert: 07.09.2020

  Sendt: 08.09.2020

  Besvart: 15.09.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Ønsker statsråden å korrigere svaret han ga til meg i spørsmål 1616 (2019-2020), og hvis ikke kan statsråden forklare hva i dokumentet med NOAH sin begrunnelse for samdrift som var «næringsopplysningar som av konkurranseomsyn må haldast hemmeleg»; mener statsråden at han har fulgt lovkravene knyttet til frister for journalføring og behandling av innsyn i denne saken?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2522 (2019-2020)

  Innlevert: 05.09.2020

  Sendt: 07.09.2020

  Besvart: 14.09.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Det er behov for en politisk løsning som rydder opp i ansvarspulveriseringen rundt opprydningen av forurensningen av grunnen ved slippen (verftet) i Bugøynes. Hvordan vil statsråden bidra til å finne en løsning slik at en kan gjenoppta næringsaktivitet der og skape arbeidsplasser?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2451 (2019-2020)

  Innlevert: 01.09.2020

  Sendt: 01.09.2020

  Besvart: 08.09.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  To gårdsbruk i Hamarøy gir opp sauedrifta i høst pga at det ikke tas ut rovvilt til tross for tap, selv i inngjerdet område ved gården. Gaupebestanden er for stor, til tross for at forvaltningsplanen sier at gaupe skal kunne tas ut, også i år hvor bestandsmålet ikke er nådd, for å unngå sterk rovdyrtrykk på beitedyr. Vil statsråden sørge for at rovvilt ikke lengre er hovedmål slik som fylkesmannens hjemmeside fastslår, og justere retningen slik at beitenæringene har en sjanse til å overleve?