Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Klima- og miljøministeren KLD (1 - 20 av 98)
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1894 (2017-2018)

  Innlevert: 21.06.2018

  Sendt: 21.06.2018

  Til behandling

  Minst 110 sauer er døde etter ulveangrep i Nord-Østerdal de siste dagene. Det er gitt skadefellingstillatelse for inntil to ulver med en økonomisk ramme på 400.000 kroner. Det er nå fare for at fellingsforsøkene må avsluttes uten resultat fordi midlene ikke strekker til. Vil statsråden umiddelbart sørge for økonomiske rammer som sikrer at skadefellingsforsøkene kan fortsette?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1880 (2017-2018)

  Innlevert: 19.06.2018

  Sendt: 20.06.2018

  Til behandling

  Viser til svar på skriftlig spørsmål nr. 1271 fra undertegnede. Statens miljøavgifter bidrar inn i arbeidet med å stimulere og videreutvikle norsk gjenvinning. Handelens miljøfond blir videre en nøkkelfaktor for å stimulere nye miljøtiltak og redusert avfall. Hvordan vil statsråden følge arbeidet med forvaltningen av dette fondet som kan sitte på store verdier, og hvordan vil det følge samfunnsoppdraget om å øke sortering og gjenvinning av avfall?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1869 (2017-2018)

  Innlevert: 18.06.2018

  Sendt: 18.06.2018

  Til behandling

  Hvor mange byggeplasser i statlig regi var fossilfrie i 2017?
 • Skriftlig spørsmål fra Else-May Botten (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1868 (2017-2018)

  Innlevert: 18.06.2018

  Sendt: 18.06.2018

  Til behandling

  Kan statsråden redegjøre for hvor raskt han kommer til å følge opp Stortingets vedtak om å utrede en ordning for å gjøre det gratis å levere marint avfall i havn for fiskere og andre, basert på erfaringene fra prosjektet "Fishing for litter" og at alle norske havner skal ha godkjente avfallsplaner?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1863 (2017-2018)

  Innlevert: 18.06.2018

  Sendt: 18.06.2018

  Til behandling

  Hva gjør statsråden for å sikre at Miljødirektoratets database for registrering av forurensete lokaliteter blir fullstendig og alle deponier tatt med, samt hvor store mangler har basen i dag? Denne databasen er avgjørende for at kommunene skal ha oversikt over hvor det har vært deponier slik at de ikke tillater bygging der.
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1852 (2017-2018)

  Innlevert: 15.06.2018

  Sendt: 18.06.2018

  Til behandling

  Rapporten «Evaluering av norsk skogvern i 2016» slår fast at vern må prioriteres i andre fylker enn Nordland, og skognæringen trenger virke for å holde sysselsetting og produksjon oppe. Vil statsråden lytte til rapporten og næringen og frastå fra mer vern av skog i Nordland?
 • Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1833 (2017-2018)

  Innlevert: 14.06.2018

  Sendt: 15.06.2018

  Til behandling

  Vil statsråden prioritere å møte bønder som nå er hardt rammet av flere ulveangrep?
 • Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1794 (2017-2018)

  Innlevert: 11.06.2018

  Sendt: 11.06.2018

  Besvart: 19.06.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Kan statsråden redegjøre for hvilke miljøgifter og farlig avfall som befinner seg i deponiet og i gruvegangene på Raudsand, hvis ikke vil statsråden sørge for å sette i gang en kartlegging av hvilke miljøgifter og farlig avfall som befinner seg på Raudsand før staten avhender området til private kjøpere, og har statsråden oversikt over om farlig avfall og miljøgifter har lekket ut i fjorden etter i naturen rundt anlegget?
 • Skriftlig spørsmål fra Solveig Schytz (V) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1780 (2017-2018)

  Innlevert: 08.06.2018

  Sendt: 11.06.2018

  Besvart: 19.06.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Hvordan vil statsråden sikre god framdrift i arbeidet med en helhetlig plan for Oslofjorden og hvordan vil statsråden ivareta gode prosesser for å involvere kommuner, fylker, forskningsmiljøer, innbyggere, frivillige organisasjoner og andre interessenter i dette arbeidet?
 • Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1764 (2017-2018)

  Innlevert: 07.06.2018

  Sendt: 08.06.2018

  Besvart: 15.06.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Hvilken innsats gjør norske myndigheter for at klimaavtalen med EU skal gi incentiv til økt karbonbinding i jord gjennom produksjon og bruk av biokull?
 • Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1701 (2017-2018)

  Innlevert: 31.05.2018

  Sendt: 31.05.2018

  Besvart: 06.06.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Hvorfor er det gitt løyve til én skadefelling i deler av Akershus og Oppland, mens man har avslått søknad om skadefelling på Tynset med begrunnelse i at man først må analyse ulvens DNA?
 • Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1696 (2017-2018)

  Innlevert: 30.05.2018

  Sendt: 31.05.2018

  Besvart: 05.06.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Hvordan tenker statsråden en i praksis skal sjekke genetisk status, og vil dette påvirke tiden det tar fra skade oppstår til fellingstillatelse kan gis?
 • Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1692 (2017-2018)

  Innlevert: 29.05.2018

  Sendt: 30.05.2018

  Besvart: 05.06.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Vil statsråden raskt iverksette tiltak for å få ned ørnebestanden på steder hvor ørn gjør stor skade på rein, og vil statsråden sørge for at rovdyrpresset i tamreinområder blir redusert framover, særlig når det gjelder havørn og kongeørn?
 • Skriftlig spørsmål fra Tore Storehaug (KrF) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1691 (2017-2018)

  Innlevert: 29.05.2018

  Sendt: 30.05.2018

  Besvart: 07.06.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Mener statsråden det er tilstrekkelige tilskuddsordninger eller andre finansieringsordninger for innovasjon og iverksetting av teknologi for bekjempe plastforurensing i hav, elver og innsjøer, og eventuelt hvilke forbedringer ser statsråden for seg at må gjøres?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1650 (2017-2018)

  Innlevert: 24.05.2018

  Sendt: 24.05.2018

  Besvart: 30.05.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Hva har statsråden gjort for å få ned ørnebestanden på steder hvor ørn gjør stor skade på rein og vil statsråden sørge for at rovdyrpresset blir redusert framover, særlig når det gjelder havørn og kongeørn?
 • Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1613 (2017-2018)

  Innlevert: 16.05.2018

  Sendt: 16.05.2018

  Besvart: 28.05.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Vil statsråden ta intinativ til at Swedich Match kan bruke mer miljøvennlige materialer i snusboksene?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingalill Olsen (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1600 (2017-2018)

  Innlevert: 15.05.2018

  Sendt: 16.05.2018

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Kan fiskeriministeren garantere at dette vernet ikke vil innvirke på tradisjonelt fiske i verneområdet, og at dette fisket kan fortsette som før?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1595 (2017-2018)

  Innlevert: 15.05.2018

  Sendt: 16.05.2018

  Besvart: 23.05.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Statsråden skriver i svar av 03.05.2018 at han «har derfor bedt Miljødirektoratet om å sørge for at det blir utført naturfaglige registreringer slik at jeg kan vurdere om Østmarka tilfredsstiller kravene til å kunne bli nasjonalpark» og at «Miljødirektoratet er [...] bedt om ta utgangspunkt i de tidligere forslagene fra Østmarkas Venner for å kunne ha et utgangspunkt for registreringsarbeidet». Hva er den stipulerte statlige kostnaden ved disse registreringene?
 • Skriftlig spørsmål fra Else-May Botten (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1578 (2017-2018)

  Innlevert: 14.05.2018

  Sendt: 15.05.2018

  Besvart: 23.05.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Klima- og miljødepartementet sendte Rovviltnemnda i Midt-Norge 26. april hvor de påpeker klare mangler i forvaltningsplanen fra rovviltnemda ber om at rovviltnemnda gjør nødvendige endringer i forvaltningsplanen som ble vedtatt 22. mars i år. Kan statsråden redegjøre for årsaken til at departementet har overprøvd nemdas vedtak om forvaltnings av jerv i Rovviltnemda for Midt-Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1563 (2017-2018)

  Innlevert: 11.05.2018

  Sendt: 11.05.2018

  Besvart: 23.05.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark har i lang tid trengt oppdatering av verneforskriften i henhold til nytt regelverk og ny forvaltningsplan. Den gamle forvaltningsplanen er fra 1990. En revisjon vil sannsynligvis fjerne noen begrensninger for verdiskaping i tilknytning til verna områder og fjerne særlige begrensninger på nyttetransport til hytter vinterstid. Tilrådninga ble sendt fra Fylkesmannen i Nordland 5. oktober 2016. Når kan det forventes at revisjonen er ferdig?