Problemer med søkeløsningen

Søkeløsningen på stortinget.no er dessverre ute av funksjon. Vi beklager dette, og jobber med å løse problemet.

Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Klima- og miljøministeren KLD (1 - 20 av 158)
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2974 (2020-2021)

  Innlevert: 13.09.2021

  Sendt: 13.09.2021

  Til behandling

  Norsk filmproduksjon er en raskt voksende bransje som skaper arbeidsplasser, spesielt i distriktene. Flere internasjonale aktører viser stor interesse for opptak i Norge. Men dagens regelverk for motorferdsel i utmark og verneforskrifter for nasjonalparker skaper problemer for filmproduksjon. New Zealand har utarbeide strenge føringer for filminnspilling i nasjonalparker. Hvordan vil statsråden sørge for forutsigbarhet for filmproduksjon i nasjonalparker og norsk natur som samtidig ivaretar vernehensyn?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Rune Strifeldt (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2964 (2020-2021)

  Innlevert: 09.09.2021

  Sendt: 10.09.2021

  Til behandling

  Vil statsråden lytte til befolkningen og interessemiljøene og utvide det nedsatte Motorferdselsutvalget med utvalgsmedlemmer fra snøscooter- og ATV organisasjonene, og fra reiselivs- og utmarksnæringen for å sikre bedre legitimitet for utvalgets konklusjoner?
 • Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2963 (2020-2021)

  Innlevert: 09.09.2021

  Sendt: 10.09.2021

  Til behandling

  Det har i mange år lekket radioaktive stoffer ut av alunskiferdeponiet på Taraldrud. Det er 14 år siden saken bli sendt til forurensningsmyndighetene og jeg ser ikke at det har blitt ryddet opp. Jeg er bekymret over avrenning til Gjersjøen som er drikkevannet for flere kommuner i Follo. Hvilke planer har regjeringen for å rydde opp alunskiferdeponiet på Taraldrud, og når vil de konkrete tiltakene komme på plass?
 • Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2957 (2020-2021)

  Innlevert: 07.09.2021

  Sendt: 08.09.2021

  Besvart: 16.09.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Miljødirektoratet har nylig bekreftet at det er sendt dropp-signal til GPS-senderen til den såkalte «Elgå-ulven», slik at halsbåndet skal løsne. Regjeringen har tidligere betegnet denne ulven som «genetisk viktig». Den befinner seg nå Øst for Glomma, sør for Mangenreviret og vest for Rømskog-reviret. Kan statsråden garantere at tilstedeværelsen av Elgå-ulven i området ikke kommer til å påvirke eventuell lisensfelling av ulv i Aurskog-Høland og nabokommunene kommende vinter, hvis rovviltnemdene beslutter slikt uttak?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2956 (2020-2021)

  Innlevert: 07.09.2021

  Sendt: 08.09.2021

  Besvart: 16.09.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Vil det være aktuelt for klima- og miljøministeren å sette i gang en dialog med kommuner, friluftsliv, grunneiere og andre aktuelle aktører om mulig fremtidig vernestatus for deler av Fjella-landskapet i Østfold, for eksempel gjennom bruk av frivillig skogvern eller landskapsvern?
 • Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2911 (2020-2021)

  Innlevert: 30.08.2021

  Sendt: 31.08.2021

  Besvart: 06.09.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Vil statsråden og regjeringen sørge for at den norske delbestanden av ulv kommende fellingssesong blir redusert slik at den kommer ned på det nivå som Stortinget uttrykkelig har bestemt i sitt bestandsmål?
 • Skriftlig spørsmål fra Lene Westgaard-Halle (H) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2909 (2020-2021)

  Innlevert: 30.08.2021

  Sendt: 31.08.2021

  Besvart: 16.09.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Vil statsråden ta initiativ til å stramme inn på regelverket for bruken av kreosot, og sørge for at kreosotimpregnert trevirke ikke blir brukt der det finnes andre alternativer?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2872 (2020-2021)

  Innlevert: 25.08.2021

  Sendt: 25.08.2021

  Besvart: 01.09.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Miljødirektoratet har nå avslått tillatelser til å sette ut oppdrettede fasaner og rapphøner til fuglehundtrening, og vurdert at «risikoen for unødige dyrelidelser og negativ pa°virkning pa° naturmangfoldet veier tyngre enn nytten ved den omsøkte hundetreningen». Kan statsråden forsikre at hensyn til dyrevelferd og naturmangfold ikke vil bli overkjørt av særinteresser i denne saken?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2831 (2020-2021)

  Innlevert: 18.08.2021

  Sendt: 18.08.2021

  Besvart: 23.08.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Kan statsråden slå fast at regjeringen aldri vil overprøve Porsgrunn kommunes nei til deponi i Brevik, og planlegger statsråden å informere kommunen om denne beslutningen?
 • Skriftlig spørsmål fra Hanne Dyveke Søttar (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2779 (2020-2021)

  Innlevert: 10.08.2021

  Sendt: 10.08.2021

  Besvart: 13.08.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Vefsnlaks AS sin anke over avslag ble sendt Miljødirektoratet 01.06.21, og oversendt videre til KMD 01.07.21, alt innenfor frist. Det kan se ut som om svarene fra direktoratet er en misforståelse for hva en slik merknad innebærer. Er statsråden enig med direktoratet, som tolker merknaden på «egen» måte, og ikke i henhold til intensjonen bak merknaden?
 • Skriftlig spørsmål fra Carl-Erik Grimstad (V) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2772 (2020-2021)

  Innlevert: 09.08.2021

  Sendt: 09.08.2021

  Besvart: 20.08.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Mener statsråden at verneklausuler tinglyst av staten ikke har tilstrekkelig tyngde for å kunne håndheve vern av kulturminner som ikke er forskriftsfredet – og hva vil statsråden gjøre for å løse opp i den tilsynelatende fastlåste situasjonen omkring avklaring av regulering og bruk av Torås Fort i Hvasser kommune?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2763 (2020-2021)

  Innlevert: 08.08.2021

  Sendt: 09.08.2021

  Besvart: 20.08.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Vil statsråden se på den nasjonale beredskapskapasiteten innenfor avfallsbransjen?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2759 (2020-2021)

  Innlevert: 08.08.2021

  Sendt: 09.08.2021

  Besvart: 20.08.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Miljødirektoratet har tidligere i år fremmet forslag om flere landskapsvernområder i Gjevilvassdalen i Oppdal. Dalen er en svært verdifull dal med tanke på natur og friluftsliv. Ny hyttebygging truer i dag verdiene i dalen. Derfor bør landskapsvernområdet være betydelig større enn det Miljødirektoratet har foreslått. Vil statsråden sørge for at store deler av dalen blir et landskapsvernområde?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2751 (2020-2021)

  Innlevert: 06.08.2021

  Sendt: 09.08.2021

  Besvart: 13.08.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Kysten er sterkt forsøpla av plast. Mausundvær feltstasjon gjør en uhyre viktig jobb med å rydde kystområdene utenfor Hitra og Frøya, et område hvor svært mye plastsøppel havner. 12 mai fikk de avslag på søknad om 5,5 mill til drift av stasjonen. Direktoratet mente det kunne komme i konflikt med statsstøtte regelverket. Vil statsråden ta initiativ til å få på plass en ordning som sikrer at feltstasjonen på Mausundvær kan få den støtten de trenger til sitt viktige arbeid?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2746 (2020-2021)

  Innlevert: 05.08.2021

  Sendt: 06.08.2021

  Besvart: 13.08.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  I Roktdalen og Skjækra i Snåsa har beitebrukerne nå funnet 35 døde dyr tatt av bjørn. Roktdalen og Skjækra ligger i beiteprioritert område. Rovviltforliket 2.2.19 sier at det ikke skal være skadepotensiale i beiteprioriterte områder. Hvordan vil statsråden bidra til å løse konflikten i den konkrete saken i Roktdalen i Snåsa, og hvordan vil ministeren bidra til å opprettholde beitebruken i beitepriortert område slik rovviltforlikets 2-delte målsetting slår fast?
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2738 (2020-2021)

  Innlevert: 05.08.2021

  Sendt: 05.08.2021

  Besvart: 13.08.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Vil statsråden iverksette tiltak gjennom en ny Mjøsaksjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2737 (2020-2021)

  Innlevert: 05.08.2021

  Sendt: 05.08.2021

  Besvart: 13.08.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Flere gjenvinningsanleggene har problem med at folk leverer søppel i svarte sekker. Da kan de ikke se om det skjuler seg ting slik som farlig avfall som er kastet feil. Er det mulig å forby svarte plastsekker for å kaste avfall, og vil statsråden i tilfelle ta initiativ?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2730 (2020-2021)

  Innlevert: 04.08.2021

  Sendt: 04.08.2021

  Besvart: 12.08.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Viser til avslag på søknad om midler til kartlegging og opprydding av marint søppel rundt Randsfjorden og Mjøsa, innsendt av Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter fra 20.01.21. Ryddeaksjoner er gjennomført her i flere år. Hvilke vurderinger ligger bak avslaget, og hvorfor kommer EØS og statsstøtteregulativet i veien for viktig lokal og frivillig engasjert opprydding, som mobiliserer alt fra skoleelever, lag og foreninger til bedrifter i en viktig bekjempelse av forsøpling og mikroplast i og rundt verdifulle vannområder i Oppland?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2717 (2020-2021)

  Innlevert: 02.08.2021

  Sendt: 02.08.2021

  Besvart: 10.08.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Vil statsråden straks sørge for å instruere statsforvalteren i Trøndelag om å innvilge fellingstillatelse på bjørn som har tatt sau i beiteprioritert område i Snåsa?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2697 (2020-2021)

  Innlevert: 30.06.2021

  Sendt: 01.07.2021

  Besvart: 15.07.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Forskningsresultater viser klart at norskfødte ulvevalper bare i svært begrenset grad vandrer ut av ulvesonen og vestover inn i sauerike områder. Noen ytterst få har vandret nordover og tatt noen beitedyr der, men de fleste vandrer østover inn i Sverige. Samtidig er det overveiende svenske ungulver som tar sau vestover i Norge. Indikerer ikke dette at det er omtrent null forskjell på tap av sau til ulv om det er tre, fem eller åtte ynglinger innenfor ulvesonen, siden det ikke er sau på utmarksbeite der?