Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Klima- og miljøministeren KLD (1 - 20 av 69)
 • Skriftlig spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1268 (2018-2019)

  Innlevert: 20.03.2019

  Sendt: 20.03.2019

  Til behandling

  I en nye bok av Dr. Susan Crockford utgitt av The Global Warming Policy Foundation (GWPF) hevdes det at det nå er ca. 40 000 isbjørner mot rundt 10 000 rundt århundreskiftet i Arktis og at påstander om at det skulle bli færre isbjørner ikke har skjedd. Hva er Klimadepartementets anslag for utviklingen i antall isbjørner i Arktis fra år 2000 og til ut 2018?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1272 (2018-2019)

  Innlevert: 15.03.2019

  Sendt: 20.03.2019

  Til behandling

  Holmholmen naturreservat var den tetteste hekkebestanden av ærfugl i landet, med over 500 hekkende par på en liten holme da området ble vernet. Det er nødvendig med intensiv skjøtsel under hekkingen. I 1997 hekket 650 ærfugl på Holmholmen, i 2018 var antallet gått ned til 320. Havørn er en stor fare for bestanden, og skremming har ikke nødvendig effekt. Kan ministeren se at felling av havørn er nødvendig, og igangsette nødvendige tiltak for tillatelse for felling av ørn, samt bidra til supplerende minkjakt med hund?
 • Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1217 (2018-2019)

  Innlevert: 13.03.2019

  Sendt: 14.03.2019

  Besvart: 18.03.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Hvor lagt er arbeidet kommet?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1182 (2018-2019)

  Innlevert: 06.03.2019

  Sendt: 11.03.2019

  Arbeid for å redusere mengden farlig avfall er svært viktig for å minimere behovet for deponi og få gjenvunnet materialer som kan brukes igjen. Etter vedtak i Stortinget fikk Miljødirektoratet i oppdrag å beskrive hvordan, og på hvilke områder det er mulig å redusere mengdene farlig avfall som produseres, samt beskrive hvordan, og på hvilke områder det er mulig å øke materialgjenvinningen av farlig avfall. Hvilke tiltak vil ministeren sette i verk for å redusere mengden farlig avfall, samt øke gjenvinningen?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1144 (2018-2019)

  Innlevert: 05.03.2019

  Sendt: 05.03.2019

  Besvart: 13.03.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Innsamlingen av landbruksplast i Norge er i en kritisk situasjon. Ministeren ble informert av Grønt Punkt om dette 31. oktober i 2018. Hva har ministeren gjort for å sikre at ordningen lever videre og vil han ta initiativ til at det offentlige stiller krav i sine anbud om bruk av en viss mengde resirkulert plast i det det offentlige kjøper inn?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1143 (2018-2019)

  Innlevert: 05.03.2019

  Sendt: 05.03.2019

  Besvart: 13.03.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Innsamlingen av landbruksplast i Norge har lenge vært en god ordning som i dag gjør at om lag 85 % av landbruksplasten samles inn. Men, dette betyr at om lag 15 % av plasten ikke samles inn og kan havne på avveie. Vil ministeren ta initiativ til en utredning av en panteordning for landbruksplast for å øke innsamlingen ytterligere?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1142 (2018-2019)

  Innlevert: 05.03.2019

  Sendt: 05.03.2019

  Besvart: 13.03.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  1. januar 2018 innførte Miljødirektoratet en ny forskrift for emballasje. I den nye forskriften er ikke rundballefolie, solfangerfolie, dekkfilm m.v. definert som emballasje og disse plasttypene falt dermed ut av ordningen. Som en følge av dette må de plasttypene som ikke omfattes av forskriften bære sine egne kostnader for innsamling. Har forskriftsendringen på noen måte svekket innsamlingsordningen for landbruksplast og i tilfelle den har gjort det, hva vil ministeren gjøre for å rette opp i dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1128 (2018-2019)

  Innlevert: 01.03.2019

  Sendt: 04.03.2019

  Besvart: 07.03.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Hvem har ansvaret for å undersøke hva de helhetlige konsekvensene av dagens rovviltpolitikk blir?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1113 (2018-2019)

  Innlevert: 01.03.2019

  Sendt: 04.03.2019

  Til behandling

  Det er viktig for rovviltforvaltningas todelte målsetning at statsråden får kunnskap direkte fra beitenæringene. Statsråd Elvestuen sa før fjorårets kalvingstid at han skulle besøke reindrifta i Nordland. Ministerens manglende vilje til å lytte til reindriftas synspunkt i rovviltnemnda gir grunnlag for å konkludere med at regjeringa med viten og vilje prioriterer rovvilt himmelhøyt over reindrifta. Stemmer det, eller vil ministeren besøke reindrifta i Nordland før årets kalving er slutt?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1110 (2018-2019)

  Innlevert: 01.03.2019

  Sendt: 01.03.2019

  Besvart: 07.03.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Retur og gjenvinning av EE-avfall har forbedringspotensiale. I 2019 kan det bli så mye som 50 millioner tonn EE-avfall i verden. I tråd med FNs bærekraftmål må mer av EE-avfallet bli resirkulert. Da må vi også sikre lønnsomhet i verdikjeden rundt disse varene. Hvordan vil regjeringen bidra til at mer EE-avfall blir gjenvunnet, hvilke verdikjeder kan bli skapt rundt resirkulering av dette i Norge, og hvordan kan avgift bli brukt smartere slik at avfallet når returpunktene?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1107 (2018-2019)

  Innlevert: 01.03.2019

  Sendt: 01.03.2019

  Besvart: 07.03.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Kan statsråden garantere at Nussir ASA er det siste selskapet i Norge som får tillatelse til å dumpe gruveslam i nasjonale laksefjorder og viktige gyteområder?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1109 (2018-2019)

  Innlevert: 28.02.2019

  Sendt: 01.03.2019

  Besvart: 12.03.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  27. februar vedtok Stortinget følgende: Stortinget ber regjeringen stille krav til utsortering og materialgjenvinning av plast og matavfall fra husholdninger og lignende avfall fra næringslivet. Viktige resurser havner i søpla så lenge de ikke sorteres ut og brukes til biogass. Når vil statsråden stille krav om utsortering av matavfall og plast?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1097 (2018-2019)

  Innlevert: 27.02.2019

  Sendt: 28.02.2019

  Besvart: 07.03.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Vil klima- og miljøministeren ta initiativ til å styrke det nasjonale vernet for isbreer, for eksempel ved å inkludere isbreer i forskrift om utvalgte naturtyper?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1084 (2018-2019)

  Innlevert: 26.02.2019

  Sendt: 26.02.2019

  Besvart: 07.03.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Er statsråden enig at det er riktig, ut fra et miljø- og klimaperspektiv, å åpne for prosjektet som skal hogge ut is fra Svartisen for å selge som eksklusive isbiter?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1080 (2018-2019)

  Innlevert: 26.02.2019

  Sendt: 26.02.2019

  Besvart: 07.03.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Treforedlingsindustrien møter i dag på regulatoriske barrierer mht. ressursutnyttelse av aske fra forbrenning av biomasse til energiproduksjon. Slik aske har flere potensielle anvendelsesområder, til erstatning for jomfruelige materialer. Ser Statsråden mulighet for bedre ressursutnyttelse av aske fra norsk treforedlingsindustrien og hvordan kan i så fall dette gjøres?
 • Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1061 (2018-2019)

  Innlevert: 22.02.2019

  Sendt: 22.02.2019

  Besvart: 01.03.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Vil regjeringen ta initiativ til å stimulere til økt treplanting og skjøtsel av skog som et klimatiltak?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1059 (2018-2019)

  Innlevert: 22.02.2019

  Sendt: 22.02.2019

  Besvart: 01.03.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Langsua nasjonalparkstyre har utviklet en mobilapp som forenkler melding, kontroll og rapportering av motorferdsel i utmark. Tanken er å videreutvikle dette til en heldigital tjeneste for både bruker, vernemyndighet, kommunene og SNO, og som omfatter hele prosessen fra innsending av søknad til endelig rapportering. Slik kan ferdsel i sårbar natur håndteres på en enklere og faglig bedre måte enn dagens manuelle behandling. Kan statsråden bidra til at denne digitale tjenesten kan tas i bruk over hele landet?
 • Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:986 (2018-2019)

  Innlevert: 14.02.2019

  Sendt: 14.02.2019

  Besvart: 22.02.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Når kan Norske Skog Saugbrugs vente å få svar på sin anmodning om CO2-kompensasjon, og vil statsråden i svaret legge vekt på sine tidligere lovnader om at bedriften skal gis slik kompensasjon og det faktum at slik kompensasjon er kritisk viktig for virksomheten?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:977 (2018-2019)

  Innlevert: 14.02.2019

  Sendt: 14.02.2019

  Er statsråden enig med regjeringas stortingsrepresentanter i at å gjennomføre klimamålet for i ikke-kvotepliktig gjennom nasjonale kutt er idioti og symbolpolitikk?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:966 (2018-2019)

  Innlevert: 13.02.2019

  Sendt: 14.02.2019

  Besvart: 26.02.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  I februar i fjor lovte statsråden å gjøre en vurdering av om de foreslåtte områdene i Børgin og Skarnsund i Trøndelag skulle klargjøres for politisk beslutning. Har Klima- og miljøministeren gjort denne vurderingen nå, vil områdene bli tatt inn i den marine verneplanen og kan statsråden redegjøre for arbeidet med de marine verneområdene?