Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Klima- og miljøministeren KLD (1 - 20 av 58)
 • Skriftlig spørsmål fra Nancy P. Anti (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1172 (2017-2018)

  Innlevert: 16.03.2018

  Sendt: 16.03.2018

  Til behandling

  Hva er gjort for å tette manglene i kunnskapsgrunnlaget i forhold til rovvilt og tap av rein, hvilke forskningsmiljø er involvert og hvor langt har man kommet i dette arbeidet?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1133 (2017-2018)

  Innlevert: 09.03.2018

  Sendt: 12.03.2018

  Besvart: 16.03.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Hva vil statsråden gjøre for å sikre at alle beitebrukere får erstatning for alle kostnader knyttet til rovdyrangrep, både ordinære og ekstraordinære kostnader, for tidligere og fremtidige angrep?
 • Skriftlig spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1114 (2017-2018)

  Innlevert: 08.03.2018

  Sendt: 09.03.2018

  Besvart: 16.03.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Er ulvene i Julussa nå tatt ut, eller er det oppdaget nye dyr, og dersom det fortsatt er ulv igjen der, hvordan vil statsråden følge opp vedtaket om uttak av reviret?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1107 (2017-2018)

  Innlevert: 08.03.2018

  Sendt: 08.03.2018

  Besvart: 14.03.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Ministeren mener det ikke er grunnlag for å si at rovvilt holder på å knekke reindrifta i Nordland. Nordland har blant de aller høyeste slaktevektene både på kalv og på ungokser. Det viser at reinen er i god kondisjon. Likevel er tilgangen på kalv etter tap lavest her. Nordland har en forholdmessig stor andel av jerve-, gaupe og ørnebestanden. Reineierne på Saltfjellet og i Doukta ønsker ministeren velkommen til å være med på fjellet og dele deres erfaringer med rein og rovvilt. Blir ministeren med og møter næringa?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1100 (2017-2018)

  Innlevert: 07.03.2018

  Sendt: 07.03.2018

  Besvart: 14.03.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  I februar 2015 opphevet Stortinget det generelle forbudet mot blyammunisjon, og det er nå tillatt å bruke blyhagl til jakt utenfor våtmarksområder. Under behandlingen av Innst. 145 S (2014-2015) ba Stortinget regjeringen følge utviklingen i bruk av blyhagl, og innhente mer kunnskap. Vil statsråden legge frem et samlet kunnskapsgrunnlag om konsekvenser for natur og mennesker som følge av den endrede forvaltningen i 2015, og arbeide for å stanse spredningen av miljøskadelig blyforekomster i norske økosystem?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1096 (2017-2018)

  Innlevert: 06.03.2018

  Sendt: 07.03.2018

  Besvart: 14.03.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  De tre besøkssentrene Nordland, Lom og Lierne har sendt inn 36 søknader i 2018 for å finansiere driften som de er dimensjonert for. Sentrene bruker tid på å prosjektfinansiere aktivitet, og miljødirektoratet bruker tid på å behandle søknader. Prosessen er byråkratisk, og besøkssentrene opplever usikkerhet, perioden for gjennomføring blir kort og likviditeten dårlig. Kan ministeren vurdere å gjeninnføre doble grunntilskudd, eller på annen måte gi en mer forutsigbar økonomisk ramme for disse sentrenes viktige arbeid?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingrid Heggø (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1058 (2017-2018)

  Innlevert: 01.03.2018

  Sendt: 01.03.2018

  Besvart: 07.03.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  15.06.17 stilte Irene Johansen skriftlig spørsmål vedkommande manglande oppfølging på anmodningvedtak 309 i statsbudsjettet for 2017. Der ba Stortinget om ei ordning for å sikre alle som importerer biler til landet, også privatimport, vert omfatta av dei lovpålagde returordningane og bidra til finansiering av desse. Dåverande klima og miljøminister svara at det vart jobba med å finne ei løysing. Det er framleis ikkje komme oppfølging. Når kan Stortinget forventa eit forslag til løysing?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1019 (2017-2018)

  Innlevert: 23.02.2018

  Sendt: 23.02.2018

  Besvart: 02.03.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Noen besøkssentre ble tidlig autorisert for to nasjonalparker og ble etablerte med et større ansvar og arbeidsfelt enn sentre som var autorisert for en nasjonalpark. Sentre som hadde flere autorisasjoner skulle få videreført et grunntillskudd per autorisasjon og ikke komme dårligere ut av det økonomisk. Dette har ikke blitt utbetalt de siste årene, muligens ved en inkurie. Hvordan kan statsråden gi disse besøkssentrene de tilskuddene som trengs for å utføre arbeidet de har ansvaret for på en forutsigbar måte?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1012 (2017-2018)

  Innlevert: 22.02.2018

  Sendt: 22.02.2018

  Besvart: 28.02.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Den samiske reindrifta i Nordland sliter med svært store tap. Tilgangen til kalv etter tap er nede i under 40 % og kalvetapet har vært katastrofalt stort over flere år i et område med både nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk reindrift. Rovvilt holder på å knekke en næring, og i reindrifta kan ikke beitesesongen reduseres med senere slipp og tidlig sanking. Hvordan vil ministeren redusere rovviltbestanden i Nordland slik at den samiske reindrifta og de unge reineierne som satser i Nordland har en framtid?
 • Skriftlig spørsmål fra Mathilde Tybring-Gjedde (H) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1009 (2017-2018)

  Innlevert: 21.02.2018

  Sendt: 22.02.2018

  Besvart: 02.03.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Er klima- og miljøministeren enig i Miljødirektoratets tolkning av forurensningsloven § 26, første ledd, eller er det innenfor lovverket mulig for kommuner å stille krav om tømming av slike anlegg, men slik at boligeiere selv har ansvaret for å organisere tømmingen?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1004 (2017-2018)

  Innlevert: 20.02.2018

  Sendt: 21.02.2018

  Besvart: 01.03.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Det har vært en høring om et forslag om å sentralisere videre arbeid med vannforskriften. Hvorfor mener statsråden at den organiseringen regjeringen foreslo i høringsbrevet gir bedre framdrift i nødvendige miljøforbedringer, og vil omorganiseringen ivareta medvirkning fra kommuner og sivilsamfunn på en like god eller bedre måte slik forskrift og vanndirektiv krever?
 • Skriftlig spørsmål fra Else-May Botten (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:996 (2017-2018)

  Innlevert: 19.02.2018

  Sendt: 20.02.2018

  Besvart: 28.02.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Kan statsråden redegjøre for status for oppfølging av stortingets vedtak til St.meld.nr 14 (2006-2007) om at utslipp og bruk av miløgifter kontinuerlig skal reduseres med den hensikt å stanse utslippene innen 2020 og oppfølging av handlingsplan for å stanse utslipp av miljøgifter, som ble lagt fram i 2015?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:981 (2017-2018)

  Innlevert: 16.02.2018

  Sendt: 19.02.2018

  Besvart: 23.02.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Etter omfattende jakt på gaupe de siste årene har arten blitt enda mer truet. Gaupa er flyttet fra status sårbar (Norsk rødliste 2010) til sterkt truet (Norsk rødliste 2015) For femte år på rad ligger vi langt under det nasjonale bestandsmålet på 65 årlige ynglinger som Stortinget har vedtatt. I 2017 ble bare 55 ynglinger registrert. Regjeringen har nå gitt tillatelse til en ny omfattende gaupejakt i 2018. Mange dyr er allerede skutt. Hva er statsrådens plan for å få gaupa ut av rødlista?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:975 (2017-2018)

  Innlevert: 16.02.2018

  Sendt: 16.02.2018

  Besvart: 23.02.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Miljødirektoratet setter etter initiativ fra Naturvernforbundet igang en undersøkelse av plastforurensningen knyttet til gruvedriften ved de seks sjødeponiene som eksisterer i Norge, samt de planlagte deponiene i Førdefjorden og Repparfjorden. Vil statsråden sørge for at det stilles krav om at det ikke skal slippes ut plast fra disse virksomhetene?
 • Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:969 (2017-2018)

  Innlevert: 16.02.2018

  Sendt: 16.02.2018

  Besvart: 23.02.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Regjeringa vil forhandle med EU om felles gjennomføring av utslippskutt i ikke-kvotepliktig sektor. Kan klima- og miljøvernministeren garantere at regjeringa ikke framforhandler en avtale med EU på vegne av Norge som medfører at økt avvirkning av norsk skog fram mot 2030, også medfører en ytterligere økning av utslippsforpliktelsen for ikke-kvotepliktig sektor?
 • Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:947 (2017-2018)

  Innlevert: 13.02.2018

  Sendt: 14.02.2018

  Besvart: 20.02.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  I Dagsrevyen 21 den 17.1.18 sa statsråden; «Vi er nødt til å få en avklaring i reservatet. Og så må vi tenke kreativt for å redusere konfliktnivået, for det er for høyt konfliktnivå når det gjelder rovdyrpolitikken i Norge». Det er bra at statsråden ser at konfliktnivået er for høyt, men bruken av ordet «reservat» er ikke konfliktdempende. Innser statsråden at det var uheldig å bruke et slikt ord når målet er å dempe konfliktnivået og at bruken av et slikt ord ikke er i tråd med stortingsflertallets syn?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:922 (2017-2018)

  Innlevert: 09.02.2018

  Sendt: 12.02.2018

  Besvart: 19.02.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Arbeidet med marin verneplan startet i 2001. Per dags dato er sju områder vernet. I Meld. St. 35 (2016-2017) - Oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet, kommer det fram at det pågår verneprosess for Børgin og Skarnsundet i Trøndelag, men i statsbudsjettet for 2018 ble den videre prosessen stilt i bero. Området har korallrev og et særegent økosystem. Vil statsråden ta opp igjen denne viktige vernesaken og sørge for at de innlemmes i den marine verneplanen?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:921 (2017-2018)

  Innlevert: 09.02.2018

  Sendt: 12.02.2018

  Besvart: 19.02.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Gammel skog har stor verneverdi. Kun 2,4 % av den produktive skogen er anslått å være over 160 år. Derfor foreslo SV og Venstre et automatisk vern av skog eldre enn 160 år. Vil klima- og miljøministeren ta initiativ til et slikt automatisk vern av den eldre skogen?
 • Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:849 (2017-2018)

  Innlevert: 02.02.2018

  Sendt: 05.02.2018

  Besvart: 14.02.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Har statsråden fått oversikt over hvor mange ulv som er igjen i Julussa- og Osdalreviret og vil statsråden tildele tilleggskvote og deretter lisensfelling på grunnlag av opplysningene om at det er igjen ulv i revirene?
 • Skriftlig spørsmål fra Kristoffer Robin Haug (MDG) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:835 (2017-2018)

  Innlevert: 01.02.2018

  Sendt: 01.02.2018

  Besvart: 08.02.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Som kjent er Groruddalen belastet med giftige stoffer i bakken etter industri og dårlig regulering av farlig avfall før Forurensningsloven 1981. I 1997 ble problemet løftet i Stortinget, men er fortsatt ikke tilstrekkelig utbedret. Håndtering av giften er i følge Aftenposten estimert til 245 millioner kr, noe en ikke kan forvente at Oslo kommune skal kunne håndtere uten bistand. Vil statsråden bevilge Oslo kommune de nødvendige midlene for opprydning i grunnforholdene i Groruddalen?