Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Klima- og miljøministeren KLD (1 - 20 av 30)
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:549 (2018-2019)

  Innlevert: 07.12.2018

  Sendt: 10.12.2018

  Til behandling

  I dag er det et marked for innsamling og sortering av avfall. Innsamling og sortering får inntekt ved salg og tilskudd via Grønt Punkt og kommunal renovasjon. Det finnes et sentralt sorteringsanlegg rett utenfor Oslo ROAF, og det bygges et anlegg i Stavanger IVAR. Vi har behov for flere sentrale sorteringsanlegg tilsvarende ROAF, flere materialgjenvinnere og stimulering til bruk av resirkulererte materialer. Hvilke virkemidler stiller statsråden med for å stimulere til økt materialgjenvinning?
 • Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:540 (2018-2019)

  Innlevert: 06.12.2018

  Sendt: 07.12.2018

  Til behandling

  Hva er grunnen til at de endringene som ble gjort i naturmangfoldloven tidligere i høst enda ikke er blitt sanksjonert?
 • Skriftlig spørsmål fra Gisle Meininger Saudland (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:538 (2018-2019)

  Innlevert: 06.12.2018

  Sendt: 07.12.2018

  Til behandling

  Mener statsråden at ordningen bør innrettes på en annen måte, slik at oppussing av eksisterende bolighus i større grad tilgodeses av Enova, og er statsråden enig i at forbrukernes påslag på strømregningen bør avspeile det beløpet Enova faktisk bruker til enøk-tiltak i husholdninger?
 • Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:524 (2018-2019)

  Innlevert: 05.12.2018

  Sendt: 06.12.2018

  Til behandling

  Når kan vi forvente at sekretariatet (Fylkesmannen) har foretatt bestemmelse og avgrensning av fellingsområde for Hobøl-reviret?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:523 (2018-2019)

  Innlevert: 05.12.2018

  Sendt: 06.12.2018

  Til behandling

  Et samlet Bioteknologiråd anbefalte 4.12.18 regjeringen om å opprette et offentlig utvalg som kan utrede nærmere forslag til endringer i genteknologilovens bestemmelser om utsetting av genmodifiserte organismer. Vil Klima- og miljøministeren sørge for at et eventuelt offentlig utvalg bidrar til å øke kunnskapsgrunnlaget om konsekvenser ved utsetting av genredigerte organismer?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:508 (2018-2019)

  Innlevert: 04.12.2018

  Sendt: 05.12.2018

  Til behandling

  I 2014 anbefalte Miljødirektoratet med fler å stramme inn grenseverdiene for tillatte nivåer av svevestøv (PM10 og PM 2,5) i uteluft. Noen innstramminger er gjort, men i debatten om Innst. 301 S (2014-2015)sa daværende Klima og miljøminister Tine Sundtoft: "Det er også besluttet at en ytterligere innskjerping skal vurderes fra 2020, basert på et oppdatert kunnskapsgrunnlag som skal utarbeides i 2018." Når kommer det nye kunnskapsgrunnlaget, og står regjeringen fast på at grenseverdiene skal innskjerpes fra 1. januar 2020?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:507 (2018-2019)

  Innlevert: 04.12.2018

  Sendt: 05.12.2018

  Besvart: 06.12.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Fosfor er på EUs liste over kritiske råvarer grunnet for dårlig utnyttelse, samtidig som jordas fosforreservene tappes og fosforet får dårligere kvalitet. Gjennom å tenke sirkulærøkonomi kan Norge utnytte den fosforen vi allerede har. Det vil gi bedre utnyttelse av ressursene, gi bedre matsikkerhet, bidra til å nå målene i vannforskriften og ikke minst gi mulighet for økt inntjening i en grønn, framtidsrettet næring. Hvilke tiltak gjør regjeringa for å øke gjenvinningsgraden av fosfor i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til statsministeren

  Dokument nr. 15:483 (2018-2019)

  Innlevert: 29.11.2018

  Sendt: 30.11.2018

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Besvart: 07.12.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Hvilket CO2-budsjett for verden legger regjeringen til grunn for sin klimapolitikk, er det «Sustainable development scenario» fra det Internasjonale Energibyrået?
 • Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:464 (2018-2019)

  Innlevert: 27.11.2018

  Sendt: 27.11.2018

  Besvart: 05.12.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Hvordan vil statsråden sørge for at torv-, gartneri, og avfallsnæringene involveres i arbeidet med å utarbeide plan for utfasing av torv?
 • Skriftlig spørsmål fra Else-May Botten (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:441 (2018-2019)

  Innlevert: 23.11.2018

  Sendt: 23.11.2018

  Besvart: 30.11.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Vil statsråden igangsette en evaluering om bruken av midlene som er bevilget til opprydning av forurenset sjøbunn og om tiltakene som har blitt igangsatt, har fungert slik hensikten har vært med oppryddingen?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:396 (2018-2019)

  Innlevert: 16.11.2018

  Sendt: 19.11.2018

  Besvart: 27.11.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Vil statsråden ta initiativ til å be Enova sette iverk en egen støtteordning for utbygging av grunninfrastruktur for elbillading i borettslag og sameier, eller iallefall utrede en slik ordning?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:361 (2018-2019)

  Innlevert: 13.11.2018

  Sendt: 14.11.2018

  Besvart: 20.11.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Kan statsråden på bakgrunn av Norcem sin beslutning om å drive kalksteinsgruvene i Brevik videre, bekrefte at det er uaktuelt for staten å gå videre med planer for et deponi for farlig uorganisk avfall i disse gruvene?
 • Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:352 (2018-2019)

  Innlevert: 12.11.2018

  Sendt: 13.11.2018

  Besvart: 21.11.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Miljødirektoratet konkluderer med at det er urealistisk å få på plass et nytt avfallsdeponi for farlig uorganisk avfall på Raudsand i Nesset kommune innen 2022. Vil statsråden vrake Raudsand-alternativet til fordel for Brevik på grunnlag av dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:350 (2018-2019)

  Innlevert: 12.11.2018

  Sendt: 13.11.2018

  Besvart: 15.11.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Kan statsråden redegjøre for hvordan Stortingets to flertallsmerknader om kongeørn følges opp?
 • Skriftlig spørsmål fra Else-May Botten (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:345 (2018-2019)

  Innlevert: 12.11.2018

  Sendt: 12.11.2018

  Besvart: 19.11.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Miljødirektoratet oversendte til KLima og Miljødepartementet utkast til forskrift om utforming og drift av idrettsbaner der det brukes plastholdig løst fyllmateriale den 6.7.2018. Kan statsråden redegjøre for oppfølingen av utkastet til forskrift og når den vil tre i kraft?
 • Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:337 (2018-2019)

  Innlevert: 09.11.2018

  Sendt: 09.11.2018

  Besvart: 19.11.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Vil statsråden følge opp Stortingets rovviltforlik gjennom å gi fellingstillatelse for den foreslåtte lisenskvoten på 43 ulv, hvorav 17 skal finnes sted i Hobøl-, Mangen- og Slettåsreviret, og når kan en beslutning ventes å finne sted?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:331 (2018-2019)

  Innlevert: 09.11.2018

  Sendt: 09.11.2018

  Besvart: 19.11.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Grunne, lavereliggende våtmarker generelt, og grunne, marine våtmarker spesielt, taper ofte i konkurransen med utbyggingsinteresser. Vi har de seinere år vært vitne til at det ene verdifulle, marine gruntområde etter det andre har blitt utfylt og nedbygd. Hva vil statsråden gjøre for å stanse det store tapet av marine våtmarker gjennom utfyllinger o.l., og vil han ta initiativ til at Departementet prioritere aktivt marint delta som utvalgt naturtype?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:328 (2018-2019)

  Innlevert: 08.11.2018

  Sendt: 09.11.2018

  Besvart: 19.11.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Elva Mobekken som renner gjennom Mo i Rana er ifølge Miljødirektoratet så sterkt forurenset, med høy pH-verdi, at etseskader kan oppstå ved direkte kontakt. Hva tenker klima- og miljøministeren å gjøre med saken, og har vi oversikt over om det finnes lignende tilfeller andre steder i landet?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:321 (2018-2019)

  Innlevert: 08.11.2018

  Sendt: 09.11.2018

  Besvart: 19.11.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Når legges den kommende utredningen om Tinnosbanen fram, og vil den bygge på innholdet fra rapporten «Utfordringer Tinnosbanen» av Bjørn Ståle Varnes?
 • Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:317 (2018-2019)

  Innlevert: 08.11.2018

  Sendt: 08.11.2018

  Besvart: 16.11.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Mener statsråden at sauebøndene i Nord-Østerdal får dekket sine økonomiske tap knyttet til ulveangrepene i sommer på like vilkår som sauebøndene i Oppland, Akershus og Oslo fikk i 2017?