Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Klima- og miljøministeren KLD (1 - 20 av 102)
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2168 (2020-2021)

  Innlevert: 09.05.2021

  Sendt: 10.05.2021

  Til behandling

  Løypa er forskriftsfestet med både Fylkesmannen i Nordland, Direktoratet for naturforvaltning og Miljøverndepartementets velsignelse. Likevel blir den nå stengt fordi det fra juni 2021 ikke lengre er hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag for å videreføre isfiskeløypene. Det var fylkesmannen i Nordland som forskriftsfestet isfiskeløpa til Virvassdammen. Var ministeren kjent med at både DN og Miljøverndepartementet hadde godkjent løypa da det ble svart på spørsmålet i Dokument nr. 15:2043?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2156 (2020-2021)

  Innlevert: 07.05.2021

  Sendt: 10.05.2021

  Til behandling

  Etter 4 år med retur og pant av fritidsbåter kan det være behov for å se på endringer for å gjøre ordninga bedre. Har statsråden vurdert å gjøre endringer, som for eksempel å øke grensen på størrelsen på fritidsbåter til for eksempel 6000 kg, og er det vurdert å øke beløpet på vrakpanten så den blir mer attraktiv og effektiv?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2110 (2020-2021)

  Innlevert: 03.05.2021

  Sendt: 04.05.2021

  Til behandling

  Skytebanen i Fjell, Våler, skal utvides, uten å ta hensyn til støy- og blyforurensing på en forsvarlig måte. Norge er ledende i verden på mange områder når det gjelder utslippsteknologi. Vi, om noe land, burde bygge skytebaner for fremtiden. Skal vi vente til vi er på etterskudd, og risikere at helt nye skyteanlegg blir stengt fordi vi i 2021 nekter å ta i bruk siste teknologi for å unngå utslipp?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2099 (2020-2021)

  Innlevert: 03.05.2021

  Sendt: 03.05.2021

  Besvart: 10.05.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Norge har nylig tilsluttet seg å jobbe for et globalt mål om at 30 prosent av land- og havområda på jorda skal vernes og bevares innen 2030. Vil statsråden sørge for at også 30 prosent av land- og havområdene i Norge vernes innen 2030?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2096 (2020-2021)

  Innlevert: 02.05.2021

  Sendt: 03.05.2021

  Besvart: 10.05.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Kva er status knytt til fastsetting av nye retningslinjer for CO2-kompensasjon for industriverksemder i Noreg?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2087 (2020-2021)

  Innlevert: 30.04.2021

  Sendt: 03.05.2021

  Besvart: 10.05.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Vil statsråden sikre at det blir enkelt og ubyråkratisk å få støtte til enkle energisparetiltak i sitt eget hjem gjennom Enova, og sørge for at Enova faktisk utbetaler de 300 millioner som er stilt til disposisjon for støtte til husholdningene i 2021?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2043 (2020-2021)

  Innlevert: 27.04.2021

  Sendt: 27.04.2021

  Besvart: 04.05.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  I år blir isfiskeløypa til Virvassdammen kraftanlegg i Rana kommune hvor det har vært lov å kjøre med snøskuter for isfiskere siden 1977 stengt. Det må være en utilsiktet virkning av lovendringen som åpner for rekreasjonskjøring at denne isfiskeløypen, som allerede har svært strenge restriksjoner, stenges. Både Rana kommune og Statsforvalteren i Nordland er positive til løypa. Meningen med å endre loven kan da ikke være at adgang til å opprette rekreasjonsløyper skal stenge for en isfiskeløype som flere generasjoner har brukt. Er det regjeringas intensjon å få stengt denne tradisjonelle isfiskeløypa som går langs bilveien inn til Virvassdammen?
 • Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2038 (2020-2021)

  Innlevert: 27.04.2021

  Sendt: 27.04.2021

  Besvart: 04.05.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  På landsmøtet til Venstre vedtok man at partiet ikke ønsker at det skal tilbys nye lisenser til oljeleting på norsk sokkel. I sosiale medier uttaler lokale venstre-representanter fra Rogaland til bekymrede venstrevelgere at dette punktet ikke vil være en prioritert sak for Venstre i regjeringsforhandlinger. Er klimaministeren av samme oppfatning?
 • Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2014 (2020-2021)

  Innlevert: 23.04.2021

  Sendt: 26.04.2021

  Besvart: 01.05.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Mener statsråden det blir riktig å overkjøre det lokale sjølstyre på denne måten?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1998 (2020-2021)

  Innlevert: 22.04.2021

  Sendt: 22.04.2021

  Besvart: 28.04.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Vil statsråden utrede eksportforbud, eksportavgift eller andre virkemidler for å redusere eksport av usortert husholdningsavfall, og dermed øke kommunenes incentiv til å å redusere restavfallsmengden, og øke de norske avfallsforbrenningsanleggenes incentiv til å satse på karbonfangst?
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1974 (2020-2021)

  Innlevert: 20.04.2021

  Sendt: 21.04.2021

  Besvart: 30.04.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Mener statsråden at saksbehandlingstiden på 590 dager for skadefelling tjener hensikten skadefelling skal ha, og er statsråden enig i at saker som dette vil svekke lokalbefolkningens tillit til departementets rolle i rovviltforvaltningen?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1951 (2020-2021)

  Innlevert: 17.04.2021

  Sendt: 19.04.2021

  Besvart: 26.04.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Problem med å anskaffe veterinærbistand fører i rovviltregion 6 til at det har vore og framleis vil vera umogleg å gjennomføre anna uttak av jerv enn hiuttak fram til problemet er løyst. Kva meiner statsråden om situasjonen og vil han sørge for tiltak som kan løyse problemet raskt?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1946 (2020-2021)

  Innlevert: 16.04.2021

  Sendt: 19.04.2021

  Besvart: 26.04.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Vil klima- og miljøvernministeren sørge for at Grimstad kommunes ønske om å gjøre Hasseltangen industriområde om til et natur og friluftsområde slik kommunestyrets flertall ønsker?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1939 (2020-2021)

  Innlevert: 16.04.2021

  Sendt: 16.04.2021

  Besvart: 26.04.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Det er oppdaget alvorlige regnefeil i det norske klimaregnskapet. Utslippene av klimagasser fra Norge kan ha vært betydelig høyere i 2019 og endel år før, enn det som så langt er rapportert. Dette får konsekvenser både for klimamålene for 2020 2030, dersom det ikke settes i verk flere tiltak for å kutte utslippene. Hvilke konsekvenser har regnefeilen for oppnåelsen av våre klimamål og vil regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, legge fram forslag til nye utslippskutt, for å sørge for at Norge når sine klimamål?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1927 (2020-2021)

  Innlevert: 15.04.2021

  Sendt: 15.04.2021

  Besvart: 26.04.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  En rekke mindre industribedrifter er ikke en del av det europeiske kvotesystemet, konkurrerer i det globale markedet og har i dag ikke alternative energikilder med lavere utslipp og vil bli hardt rammet av en kvotepris som er høyere enn konkurrentene. Det gjelder Figgjo porselen, Gyproc, Benteler Automotive Raufoss, Metallco Aluminium, Hydro Aluminium Rolled Products og REAL Alloy. De ønsker å legge om produksjonen, men trenger forutsigbarhet. Vil statsråden ta initiativ til et klimapartnerskap slik Danmark og Nederland har gjort?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1899 (2020-2021)

  Innlevert: 12.04.2021

  Sendt: 12.04.2021

  Besvart: 15.04.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Vil klima- og miljøvernministeren stille statlige midler til disposisjon, for å bidra til at det tidligere industriområdet på Hasseltangen i Grimstad kommune, kan omgjøres til et natur- og friluftsområde for allmennheten?
 • Skriftlig spørsmål fra Eirik Faret Sakariassen (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1858 (2020-2021)

  Innlevert: 08.04.2021

  Sendt: 09.04.2021

  Besvart: 16.04.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Miljødirektoratet har anbefalt å vrake forslaget om Preikestolen som nasjonalpark. Nasjonalpark vil sikre framtidige generasjoners rett til naturen, allemannsretten og artsmangfoldet, og dette er viktig ettersom Preikestolen er et høyt verdsatt reisemål for lokalbefolkning såvel som turister fra alle verdens hjørner. Vil statsråden gjøre en annen vurdering og sikre at Preikestolen kan få status som nasjonalpark?
 • Skriftlig spørsmål fra Tore Storehaug (KrF) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1791 (2020-2021)

  Innlevert: 26.03.2021

  Sendt: 26.03.2021

  Besvart: 12.04.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Det hastar, statsråd! Når kjem handlingsplanen for dei ville pollinatorane våre, og blir han breid og handlekraftig?
 • Skriftlig spørsmål fra Nils T. Bjørke (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1788 (2020-2021)

  Innlevert: 26.03.2021

  Sendt: 26.03.2021

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Besvart: 12.04.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Verneområda rundt Folgefonna har stor lokal støtte. Støtta heng saman med at det vert drive aktivt landbruk her som tek vare på det flotte kulturlandskapet. Difor er det uheldig at nasjonale myndigheiter - utan å setja seg inn i saka - overprøver lokale vedtak i Kvinnherad kommune og eit samla Folgefonna Nasjonalparkstyre i å gje løyve til at unge bønder skal få dyrka litt av jorda for å halda oppe drifta og produsera mat i desse områda. Vil landbruksministeren ta initiativ for å sikra at dei lokale vedtaka blir ståande?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1779 (2020-2021)

  Innlevert: 25.03.2021

  Sendt: 26.03.2021

  Besvart: 13.04.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Det har nå gått to år siden fristen til å komme med innspill til planen gitt ut, når kan Stortinget forvente at regjeringen legger frem en helhetlig plan for Oslofjorden?