Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Klima- og miljøministeren KLD (1 - 20 av 116)
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2064 (2017-2018)

  Innlevert: 14.08.2018

  Sendt: 15.08.2018

  Til behandling

  KLD vil overkjøre lokal forvaltning og rovviltnemda i Nordlands vedtak. Nordland har den laveste tilgangen på kalv etter tap i samisk reindrift. Nå under 40%, og det holder på å knekke både en næring og en kultur. Her finnes også sørsamisk og lulesamisk reindrift. Hvordan kan regjeringa godta at kunnskap om bjørn er nok kunnskap for å gjøre endringer, og dermed se bort fra vedtaket om å vurdere forslagene til bjørnesone i forhold til statens folkerettslige forpliktelser overfor den samiske reindrifta?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2061 (2017-2018)

  Innlevert: 14.08.2018

  Sendt: 14.08.2018

  Til behandling

  Ministeren vil overstyre lokal forvaltning og uttaler at det foreligger nok kunnskap til å fastsette ny bjørnesone i Nordland, og overkjører dermed rovviltnemda som forutsetter en konsekvensutredning som belyser også næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser. Stortingets forlik forutsetter en todelt målsetning. Hva er grunnen til at ministeren ikke ønsker denne kunnskapen, som eksempelvis hva som vil skje med de 10 000 sauene som beiter i og rundt begge områdene som er foreslått som ny bjørnesone?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2057 (2017-2018)

  Innlevert: 13.08.2018

  Sendt: 13.08.2018

  Til behandling

  I sommer har Hydro i Årdal sluppet ut store mengder kreftfremkallende stoffer. Hydro sier de har slitt med renseanlegget sitt i hele sommer. De har lovet forbedringer men selv denne uken veltet det ut forurensning som inneholder kreftfremkallende stoffer. Hva vil klima- og miljøministeren gjøre for at Hydro rydder opp og sørger for å få renseanlegget til å fungere?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2056 (2017-2018)

  Innlevert: 10.08.2018

  Sendt: 13.08.2018

  Til behandling

  Hvordan vil statsråden konkret sikre hensynet til lokalbefolkning og lokaldemokratiet i arbeidet med planprogrammet for konsekvensutredning av et mulig deponi i Brevik fremover, og vurderer statsråden saken i sammenheng med følgende flertallsforslag fra Innst. 127 S (2017-2018)"Stortinget ber regjeringen utarbeide en helhetlig strategi for håndtering av farlig avfall i Norge",hvor det framkommer hvordan målene kan nås, hvilke krav man kan stille til trygge løsninger, og kriterier for økt gjenvinning?
 • Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2021 (2017-2018)

  Innlevert: 07.08.2018

  Sendt: 07.08.2018

  Besvart: 14.08.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Et forslag til metodikk for effekt av biokull som jordforbedringsmiddel i mineral jord er inkludert i arbeidet med å revidere retningslinjene for klimaberegning i IPCC. Hva gjør myndighetene for at det nevnte forslaget skal vedtas i mai 2019, og inkluderer forslaget slik det ligger i dag økt karbonlagring i jord, og bruk av biokull?
 • Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2014 (2017-2018)

  Innlevert: 06.08.2018

  Sendt: 07.08.2018

  På hvilken måte mener statsråden at situasjonen i Meråker er i tråd med Stortingets vilje og rovdyrforliket, og konkret hvilke tiltak vil statsråden sette i gang for å få skutt bjørn i Meråker?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2002 (2017-2018)

  Innlevert: 03.08.2018

  Sendt: 03.08.2018

  Jeg viser til Dokument nr. 15:975 (2017-2018). 1. juni var fristen for gruveselskapene Nordic Mining, Nussir og andre til å levere inn oversikt over mulig plastforurensning fra deres planlagte og eksisterende gruvevirksomhet, til Miljødirektoratet. Hva viser de innsamlede data, og hva vil statsråden gjøre for å forhindre at plastforurensningen fra gruvevirksomheten sprer seg ut i sjøen?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1989 (2017-2018)

  Innlevert: 01.08.2018

  Sendt: 01.08.2018

  Besvart: 10.08.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Vil statsråden bidra til mer åpenhet og bedre offentlig innsyn i vesentlige spørsmål omkring etableringen av fremtidig deponi for farlig våtorganisk avfall og vil da i så fall det være mulig å få opplyst om hvilke norskeog utenlandske bedrifter som benytter deponiet i dag, hvor stor andel av deponikapasiteten på Langøya disse benytter og om det finnes alternativer til deponi for disse bedriftene?
 • Skriftlig spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1981 (2017-2018)

  Innlevert: 01.08.2018

  Sendt: 01.08.2018

  Besvart: 09.08.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Ulvebestanden er i dag klart større enn hva Stortinget har bestemt. Dette skaper utfordringer for folk og svekker foutsigbarhet for en framtidsretta, bærekraftig matproduksjon som bruker lokale naturressurser. Hva vil statsråden konkret gjøre for å sikre forvaltning av ulv som samsvarer med Stortingets klare vedtak om et bestandsmål i Norge på 4-6 ynglinger pr. år, hvorav 3 helnorske?
 • Skriftlig spørsmål fra Tore Storehaug (KrF) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1973 (2017-2018)

  Innlevert: 29.06.2018

  Sendt: 29.06.2018

  Kan statsråden gjere greie for kor langt prosessane med etablering av Co2-fondet er kome, og når statsråden planlegg at forhandlingane skal være ferdige?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1972 (2017-2018)

  Innlevert: 29.06.2018

  Sendt: 29.06.2018

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Norge har vært en pådriver ovenfor EU for å heve grenseverdiene for miljøgifter i laksefôr, forsvarer statsråden denne pådriverrollen, hvordan kan dette være i tråd med regjeringens handlingsplan for å redusere miljøgifter og vil statsråden gripe inn og få avsluttet Norges lobbyering for økte grenseverdier for miljøgifter i laksefôr?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1971 (2017-2018)

  Innlevert: 29.06.2018

  Sendt: 29.06.2018

  Kan statsråden redegjøre for hvor mange ynglinger som må tas ut for å nå bestandsmålet for ulv (og oppstille de ulike alternativene for uttak av norske/svenske ynglinger, eller kombinasjoner av disse)?
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1967 (2017-2018)

  Innlevert: 29.06.2018

  Sendt: 29.06.2018

  § 13 i forskrift om erstatning når husdyr blir drept eller skadet av rovdyr, gir bestemmelser om erstatning av omkostninger, ulemper og kostnader på besetningsnivå. Erstatninger for følgekostnader i sauebesetninger ytes etter satser som gir økt erstatning ved økende tap. Beitelagene gjør en stor innsats for å redusere tap av husdyr til rovvilt. Skadereduksjoner som følge av slik innsats gir ikke erstatning. Vil statsråden bidra til at merarbeid og tilsyn som utføres i beitelag for å redusere tap kan gis godtgjørelse?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1954 (2017-2018)

  Innlevert: 27.06.2018

  Sendt: 28.06.2018

  Jeg viser til begrunnelsen i Dokument nr. 15:1935 (2017-2018). Vil statsåden sørge for at det legges frem en konkret plan for organisert jakt på og utrydning av villsvin i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1948 (2017-2018)

  Innlevert: 27.06.2018

  Sendt: 27.06.2018

  I 2018 skal regelboka for Parisavalen forhandles ferdig. Hvordan vil statsråden foreslår at donorland skal konkretisere avtalens artikkel 9.5 om å gi informasjon om klimafinansiering to år i forveien, for å sikre at informasjonen blir forutsigbar, regelmessig og sammenlignbar, og hvordan arbeider Norge for at tilskudds delen av klimafinansiering skal rapporteres i forhandlingene om regelverket for klimafinansiering?
 • Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1935 (2017-2018)

  Innlevert: 26.06.2018

  Sendt: 26.06.2018

  Villsvin er definert som uønsket i norsk natur, og det burde innebære automatisk uttak av arten. Å la villsvin få etablere seg i norsk natur vil være en svært stor – og irreversibel – trussel for norsk mattrygghet. Hvordan vil regjeringen aktivt bekjempe etablering og videre spredning av villsvin i norsk fauna?
 • Skriftlig spørsmål fra Tore Storehaug (KrF) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1923 (2017-2018)

  Innlevert: 22.06.2018

  Sendt: 25.06.2018

  Nordland har gjennom tid tatt en stor del av skogvernet på statens eigedommar. Korleis vil regjeringa balansere vernet mellom fylka slik at det ikkje nokre stader fører til problemet med råstofftilgang for treforbrukande industri?
 • Skriftlig spørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1911 (2017-2018)

  Innlevert: 22.06.2018

  Sendt: 22.06.2018

  Hva vil statsråden gjøre for at flere kommuner etablerer oppsamling av helseskadelig og klimafiendtlig deponigass fra deponier og gamle søppelfyllinger og slik også bidrar til å utsette for tidlig boligbygging oppå eller for nær disse?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1894 (2017-2018)

  Innlevert: 21.06.2018

  Sendt: 21.06.2018

  Minst 110 sauer er døde etter ulveangrep i Nord-Østerdal de siste dagene. Det er gitt skadefellingstillatelse for inntil to ulver med en økonomisk ramme på 400.000 kroner. Det er nå fare for at fellingsforsøkene må avsluttes uten resultat fordi midlene ikke strekker til. Vil statsråden umiddelbart sørge for økonomiske rammer som sikrer at skadefellingsforsøkene kan fortsette?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1880 (2017-2018)

  Innlevert: 19.06.2018

  Sendt: 20.06.2018

  Besvart: 28.06.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Viser til svar på skriftlig spørsmål nr. 1271 fra undertegnede. Statens miljøavgifter bidrar inn i arbeidet med å stimulere og videreutvikle norsk gjenvinning. Handelens miljøfond blir videre en nøkkelfaktor for å stimulere nye miljøtiltak og redusert avfall. Hvordan vil statsråden følge arbeidet med forvaltningen av dette fondet som kan sitte på store verdier, og hvordan vil det følge samfunnsoppdraget om å øke sortering og gjenvinning av avfall?