Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité 1971–1975

Oversikt over møter i den utvidede utenriks- og konstitusjonskomiteen 1971-1975. Klikk på møtedatoen for å komme til referatet (PDF).

1971

13. januar 1971
1) Utenrikskomiteens studiereise til hovedsteder i EEC-land 31.1 – 6.2 1971.
2) Redegjørelse av utenriksminister Svenn Stray knyttet til a) Notatet om informasjonsvirksomheten, og b) Finansordningen i EEC

29. mars 1971
Orientering om regjeringserklæringen ved EEC-møtet i Brussel 30. mars 1971.
Under debatten ble spørsmålet om lekkasjesakene tatt opp.

30. april 1971
Utenriksminister Andreas Cappelen – memorandum vedr. EF – adgang til fiske innenfor fiskerigrensen.

7. juni 1971
1) Svalbard-saken.
2) Spørsmål i forbindelse med St. meld. nr. 89 (1969-70) Om innstillingen fra utvalget til å vurdere forskjellige sider ved den forebyggende sikkerhetstjeneste.
3) Memorandum om markedssaken.

14. juni 1971
1) Redegjørelse av utenriksminister Andreas Cappelen om spørsmålet om bygging av flyplass på Svalbard.
2) Spørsmålet om eksport av kanonbåter til Venezuela – utsatt til neste møte.

15. juni 1971
Redegjørelse av handelsminister Per Kleppe om eksport av kanonbåter til Venezuela – spørsmålet om innvilgelse av lisens.

18. juni 1971
Redegjørelse av landbruksminister Thorstein Treholt om forhandlingene om EF-jordbruksopplegget.

25. august 1971
Redegjørelse av handelsminister Per Kleppe om den internasjonale valutasituasjon.

15. oktober 1971
1) Redegjørelse av utenriksminister Andreas Cappelen om forhandlingssituasjonen i Brussel.
2) Redegjørelse av handelsminister Kleppe om eksport av kanonbåter til Venezuela.

29. oktober 1971
1) Redegjørelse av fungerende utenriksminister, handelsminister Per Kleppe om forhandlingene med EF.
2) Redegjørelse av landbruksminister Thorstein Treholt om utviklingen når det gjelder jordbruk.

6. november 1971
Redegjørelser av utenriksminister Andreas Cappelen og landbruksminister Thorstein Treholt om forhandlingene med EF.

10. november 1971
Repr. Paul Thyness, saksordfører for St. meld. nr. 89 (1969-70) om innstilling fra utvalget til å vurdere forskjellige sider ved den forebyggende sikkerhetstjeneste (Mellbye-utvalget) gav et resymé over saken. Kommentar av justisminister Oddvar Berrefjord.

22. november 1971
Redegjørelse av industriminister Finn Lied om industriens stilling overfor EF.

24. november 1971
Fortsatt behandling av St. meld. nr. 89 (1969-70) om innstilling fra utvalget til å vurdere forskjellige sider ved den forebyggende sikkerhetstjeneste.

26. november 1971
Redegjørelse av fungerende utenriksminister, handelsminister Per Kleppe om forhandlingene med EF om a) fiskerispørsmålene, og b) jordbruksspørsmålene.

9. desember 1971
Redegjørelse av handelsminister Per Kleppe om forhandlingene med EF om a) fiskerispørsmålene, b) jordbruksspørsmålene og c) forhandlingssituasjonen.

14. desember 1971
Fellesmøte mellom den utvidede utenrikskomité og finanskomiteen (sak 1)
1) Redegjørelse av handelsminister Per Kleppe om den internasjonale valutasituasjon. Krigssituasjonen i Midtøsten.
2) Redegjørelse av utenriksminister Andreas Cappelen om de siste forhandlingene i Brussel og om forhandlingssituasjonen
3) Redegjørelse av landbruksminister Thorstein Treholt om jordbruksforhandlingene.

20. desember 1971
Fellesmøte mellom den utvidede utenrikskomité og finanskomiteen
Redegjørelse av handelsminister Per Kleppe om valutasituasjonen og vekslingskursene.

1972

4. januar 1972
1) EF-forhandlingene om fiskerispørsmålene – Stedfortredermøte 5. januar – Ministerrådsmøte 10. januar.
Redegjørelse av utenriksminister Andreas Cappelen om forhandlingssituasjonen og forhandlingsopplegget.
Redegjørelse av statsminister Trygve Bratteli om sin planlagte reise til en del europeiske hovedsteder for å informere de forskjellige politiske ledere.
2) Handelsminister Per Kleppe forklarte årsaken (utenriksministerens sykdom) til at det ikke ble holdt utenrikspolitisk redegjørelse og debatt høsten 19711, herunder spørsmålet om offentliggjørelse av UK’s drøftelser, formaliadebatt. m.v.

8. januar 1972
1) Redegjørelse av utenriksminister Andreas Cappelen om de møter som var holdt under statsminister Trygve Brattelis reise.

11. januar 1972
Redegjørelse av utenriksminister Andreas Cappelen om situasjonen etter forhandlingene med EF.
Redegjørelse av statsministeren om regjeringens vurdering av saken.

13. januar 1972
Orientering av utenriksminister Andreas Cappelen om situasjonen vedr. forhandlingene med EF.
Redegjørelse av statsministeren om situasjonen og den videre saksbehandling.

10. februar 1972
Behandling av utkast til innstilling vedr. den forebyggende sikkerhetstjeneste (St. meld. nr. 89 (1969-70)).

16. februar 1972
1) Fortsatt behandling av utkast til innstilling vedr. den forebyggende sikkerhetstjeneste (St. meld. nr. 89 (1969-70)).
Fellesmøte mellom den utvidede utenrikskomiteen og Landbrukskomiteen
2) Konvensjonen om reinbeite mellom Norge og Sverige.

9. mars 1972
Avsluttende gjennomgåelse av innstillingen vedr. den forebyggende sikkerhetstjeneste (St. meld. nr. 89 (1969-70)).

15. mars 1972
Sluttbehandling av samme innstilling.

4. september 1972
Fellesmøte mellom den utvidede utenrikskomiteen og Sjøfartskomiteen
1) Vedr. rapportutdragene fra UD-makulering.
2) Redegjørelser av utenriksminister Andreas Cappelen og fiskeriminister Magnus Andersen vedr. fiskerigrensespørsmålet.

25. oktober 1972
Redegjørelse av statsminister Lars Korvald om forhandlingene med EF.

15. november 1972
Redegjørelse av statsminister Lars Korvald om forhandlingene med EF.

16. november 1972
Redegjørelse av utenriksminister Dagfinn Vårvik om den europeiske sikkerhetskonferanse.

28. november 1972
Fellesmøte mellom den utvidede utenrikskomiteen og Forsvarskomiteen.
Forsvarssjefen, general Zeiner Gundersen orienterte om ubåtaksjonen i Sognefjorden.

30. november 1972
1) Vedr. embets- og tjenestemennenes adgang til møtet og deres taushetsplikt.
2) Forhandlingene med EF.

1973

16. januar 1973
Redegjørelser av statsminister Lars Korvald og handelsminister Hallvard Eika om EF-saken.

18. januar 1973
Redegjørelse av utenriksminister Dagfinn Vårvik om spørsmålet om en avtale mellom EFTA og Spania, spørsmålet om diplomatiske forbindelser med DDR, og om Vietnam-situasjonen.

1. februar 1973
Redegjørelse av handelsminister Hallvard Eika om EF-saken.

9. februar 1973 (kl. 09:00)
Redegjørelse av industriminister Ola Skjåk Bræk om ilandføring av olje og gass fra Ekofisk-feltet.

9. februar 1973 (kl. 17:00)
Redegjørelse av handelsminister Hallvard Eika om EF-saken.

14. februar 1973
Redegjørelse av handelsminister Hallvard Eika og sjefdirektør Knut Getz Wold om valutasituasjonen i forbindelse med dollardevalueringen.

1. mars 1973
Redegjørelser av handelsminister Hallvard Eika og ambassadør Jens Evensen om EF-saken.

6. mars 1973
Fellesmøte mellom den utvidede utenrikskomiteen og Industrikomiteen Formaldebatt.
Redegjørelse av industriminister Ola Skjåk Bræk om ilandføring av olje og gass fra Ekofisk-feltet.

9. mars 1973
Redegjørelse av utenriksminister Dagfinn Vårvik om:
1) Opplegget til FN-konferansen om havets folkerett.
2) Anerkjennelse av Nord-Korea.
3) Våpeneksport til Spania.

14. mars 1973
Fellesmøte mellom den utvidede utenrikskomiteen og Finanskomiteen.
Orientering av finansminister Jon Ola Norbom og sjefdirektør Getz Wold om valutasituasjonen.

16. mars 1973
Redegjørelse av handelsminister Hallvard Eika om situasjonen i forhandlingene med EF.

28. mars 1973
Redegjørelse av handelsminister Hallvard Eika om situasjonen i forhandlingene med EF.

29. mars 1973
Fellesmøte mellom den utvidede utenrikskomiteen og Forsvarskomiteen.
Redegjørelse av statsminister Lars Korvald om Crotale-saken.
Redegjørelse av samferdselsminister John Austrheim om flyplass på Svalbard.

7. april 1973
Redegjørelse av handelsminister Hallvard Eika om EF-saken.
Spørsmål fra repr. Otto Lyng ang. Crotale-saken.

27. april 1973
Redegjørelse av utenriksminister Dagfinn Vårvik om besøk i spansk havn av NATO’s Middelhavsflåte.

25. mai 1973
Crotale-saken.

29. mai 1973
Crotale-saken.

30. mai 1973 (kl. 09:00)
Crotale-saken.

30. mai 1973 (kl. 15:30)
Crotale-saken.

2. juni 1973
Crotale-saken.

28. juni 1973
1) Redegjørelse av utenriksminister Dagfinn Vårvik om fiskerigrensetvisten Island/Storbritannia og ang. spørsmålet om en avtale med Island.
2) Redegjørelse av utenriksminister Dagfinn Vårvik om Norges holdning på FN’s konferanse om havets folkerett.
3) Redegjørelse av utenriksminister Dagfinn Vårvik om sikkerhetskonferansen i Helsingfors.

2. november 1973 (første del)
2. november 1973 (andre del)
1) Redegjørelse av utenriksminister Knut Frydenlund om situasjonen i Midt-Østen.
2) Redegjørelse av utenriksminister Knut Frydenlund om situasjonen ved ambassaden i Santiago de Chile.

15. november 1973
Redegjørelse av finansminister Kleppe om valutasituasjonen.

6. desember 1973 
1) Redegjørelse av finansminister Per Kleppe om spansk tilslutning til EFTA.
2) Redegjørelse av utenriksminister Knut Frydenlund om en gassledning Sovjet-USA over norsk område.

1974

5. februar 1974
1) Redegjørelse av utenriksminister Knut Frydenlund om opplegget for Washington-møtet 11. februar.
2) Utenriksminister Knut Frydenlund tok opp visse spørsmål i forbindelse med Lillehammer-saken.

13. mars 1974
Statsminister Trygve Bratteli innledet om sitt besøk i Sovjetunionen 18.-25. mars 1974.
Utenriksminister Knut Frydenlund redegjorde for notatet om saken.

28. mars 1974
1) Redegjørelse av utenriksminister Knut Frydenlund om notat og opplegg for nordisk ministerrådsmøte i København.
2) Utenriksminister Knut Frydenlund orienterte om det skotske generalkonsulatet.
3) Utenriksminister Knut Frydenlund orienterte om en europeisk romfartsorganisasjon.

31. mai 1974
1) Redegjørelse av utenriksminister Knut Frydenlund om våpensalg til Brasil.
2) Redegjørelse av utenriksminister Knut Frydenlund om oppfølging av energikonferansen i Washington.

14. juni 1974
Redegjørelse av utenriksminister Knut Frydenlund om NATO-møte i Ottawa og Den Atlantiske Erklæringen.

17. september 1974
1) Redegjørelse av utenriksminister Knut Frydenlund om fiskerigrensen.
2) Redegjørelse av utenriksminister Knut Frydenlund om oppfølging av Washington-konferansen om energispørsmål.

18. oktober 1974
1) Redegjørelse av utenriksminister Knut Frydenlund om ECG-saken.
2) Redegjørelse av utenriksminister Knut Frydenlund om retningslinjer for våpeneksport.
3) Redegjørelse av utenriksminister Knut Frydenlund om bistand til Vietnam.

24. oktober 1974
Ad reglementet for den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité.
Redegjørelse av havrettsminister Jens Evensen om første runde av fiskerigrenseforhandlingene.

31. oktober 1974
Redegjørelse av utenriksminister Knut Frydenlund om regjeringens svar vedrørende energisamarbeidet.

18. november 1974
Redegjørelse av utenriksminister Knut Frydenlund om forhandlingene med ECG-landene.

22. november 1974
Redegjørelse av utenriksminister Knut Frydenlund om avstemning over Palestina-resolusjonen i FN.

5. desember 1974 (første del)
5. desember 1974 (andre del)
Redegjørelse av utenriksminister Knut Frydenlund om Norge og det internasjonale energisamarbeid (IEA).

1975

15. januar 1975
Redegjørelse av utenriksminister Knut Frydenlund om Norge og det internasjonale energisamarbeid (IEA).

17. januar 1975
Redegjørelse av havrettsminister Jens Evensen om drøftingene om trålfrie soner.

7. februar 1975
Redegjørelse av utenriksminister Knut Frydenlund om undertegning av IEA-avtalen.
Vedr. notater for samtaler med utlendinger om norsk utenrikspolitikk.

11. mars 1975
1) Redegjørelse av finansminister Per Kleppe om hans besøk i Midt-Østen.
2) Redegjørelse av utenriksminister Knut Frydenlund om beskyttelse av installasjoner på kontinentalsokkelen i fredstid.
3) Redegjørelse av utenriksminister Knut Frydenlund om våpeneksport til Australia.
4) Redegjørelse av utenriksminister Knut Frydenlund om eksport til eller investeringer i Portugal.

21. mars 1975
Redegjørelse av forsvarsminister Alv Jacob Fostervoll om arbeidet med fremtidig anskaffelse av fly til det norske forsvar.

8. april 1975
Redegjørelse av handelsminister Einar Magnussen om finansielt støttefond innen OECD.

18. april 1975
1) Orientering av havrettsminister Jens Evensen om havrettskonferansen i Genève.
2) Berit Ås stilte spørsmål til forsvarsminister Alv Jacob Fostervoll om flykjøpet.
3) Berit Ås stilte spørsmål til utenriksministeren v/statssekretær Arne Arnesen om Paris-konferansen om planlegging av samarbeid mellom i-land, u-land og OPEC-land.

23. mai 1975
1) Redegjørelse av havrettsminister Jens Evensen om havrettskonferansen og det videre opplegg i fiskerigrensesaken.
2) Redegjørelse av utenriksminister Knut Frydenlund om regjeringens opplegg for flyktninger fra Vietnam.
3) Utenriksminister Knut Frydenlund tok opp spørsmål om bistand til Sør-Vietnam.

11. juni 1975
1) Redegjørelse av justisminister Inger Louise Valle om pass- og oppholdsordningen i Troms og Finnmark.
2) Utenriksminister Knut Frydenlund informerte om NATOs utenriksministermøte våren 1976.

20. oktober 1975
Redegjørelse av havrettsminister Jens Evensen om fiskerigrensesaken - forhandlingsopplegg.

31. oktober 1975
Redegjørelse av utenriksminister Knut Frydenlund om:
1) Norsk kandidatur til konferansen om internasjonalt økonomisk samarbeid.
2) Sakharov.
3) Viktigere avstemningsspørsmål under FNs 30. Generalforsamling.

5. desember 1975
Redegjørelse av utenriksminister Knut Frydenlund om:
1) Bygging av skip for Indonesia.
2) Dialogen i Paris mellom industriland og u-land.
3) Spørsmål om avstemning i FN.


Sist oppdatert: 27.07.2009 15:18