Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité 1946-1965

Oversikt over møter i den utvidede utenriks- og konstitusjonskomiteen 1946-1965. Klikk på møtedatoen for å komme til referatet (PDF). Referatene ble avgradert samlet ved Innst. S. nr. 295 (1995-96) (PDF).

1946

8. mai 1946
Redegjørelse av utenriksminister Lange om den utenrikspolitiske situasjon;
1) Svalbardsaken;
2) amerikanske baser i Ishavet og på Island;
3) Jan Mayen;
4) Norges Ishavsadministrasjon;
5) Østgrønlandsavtalen;
6) Kaufmannavtalen og de rettigheter som den gir USA på Grønland;
7) nordmenns virksomhet på Øst-Grønland;
8) ikke-oppsigelse av Grønlandsavtalen av 1924;
9) Vest-Grønland;
10) arkivsaker med Danmark;
11) arkivsaker med Sverige;
12) norsk-russiske grenseforhold;
13) utbyggingen av Skoltefoss;
14) ang. mannskapet på fiskekutteren «Skreien»;
15) reinbeitespørsmålet;
16) veiforbindelse mellom Norge og Finland;
17) finsk trelast til gjenoppbyggingen i Nord-Norge.

19. september 1946
Redegjørelse av utenriksminister Lange om fredskonferansen i Paris og visse utenrikspolitiske saker;
1) dansk-norske forhandlinger om Grønland;
2) arkivoppgjøret med Danmark og Sverige;
3) norsk-russiske grenseforhandlinger;
4) ettersøkingssaker som holdes gående med Russland;
5) reinbeiteforhandlinger med Finland;
6) Hannevigsaken;
7) fiskeriforhandlingene med England;
8) tysk trålfiske utenfor norskekysten;
9) Spaniaspørsmålet.

28. november 1946
Redegjørelse av utenriksminister Lange om Svalbardspørsmålet.

 

1947

15. januar 1947
1) Redegjørelse av utenriksminister Lange om Svalbardspørsmålet.
2) Spørsmål fra C.J. Hambro om de tyske krigskirkegårder.

16. januar 1947 kl. 13:00
1) Om avisenes offentliggjørelse av Svalbardspørsmålet.
2) Fortsatt redegjørelse av utenriksminister Lange om Svalbardspørsmålet.

16. januar 1947 kl. 18.00
Drøftelse av utkast til erklæring om Svalbardspørsmålet.

20. januar 1947
1) Drøftelse av utkast til memorandum til de fire stormakter vedrørende fredsvilkårene med Tyskland.
2) Spaniaspørsmålet.

30. januar 1947
Behandling av utkast til innstilling om Svalbardspørsmålet og behandling av forskjellige andre utenrikske spørsmål.

31. januar 1947
Fortsatt behandling av utkast til innstilling om Svalbardspørsmålet.

10. februar 1947
Spaniaspørsmålet.

11. februar 1947
Spaniaspørsmålet.

12. februar 1947
Svalbardspørsmålet.

21. februar 1947
Spaniaspørsmålet.

24. februar 1947
Spaniaspørsmålet.

7. mars 1947
Spaniaspørsmålet.

12. mars 1947
Spaniaspørsmålet.

14. mars 1947
Spaniaspørsmålet.

15. mars 1947
Spaniaspørsmålet.

23. mai 1947
Spaniaspørsmålet.

7. juli 1947
Marshall-planen.

1. september 1947
Redegjørelse av utenriksminister Lange om:
1) utenriksministermøtet i Kjøbenhavn i forbindelse med Marshall-planen;
2) nordisk tollunion;
3) FNs forestående møte i Amerika.
Spørsmål fra repr. Utheim om Svalbardsaken.

28. oktober 1947
Redegjørelse av utenriksminister Lange om fremgangsmåten ved grenseforhandlingene (sjøgrensen) mellom Norge og Sovjet-Russland.

29. oktober 1947
Drøftelse av fremgangsmåten ved grenseforhandlingene (sjøgrensen) mellom Norge og Sovjet-Russland. Fylkesmann Gabrielsen var tilstede.

19. november 1947
Behandling av utkast til innstilling om utenriksministerens redegjørelse i stortingsmøte 28. oktober 1947 angående forhandlingene i Paris om Marshall-planen.

24. november 1947
Fortsatt behandling av utkast til innstilling om utenriksministerens redegjørelse i stortingsmøte 28. oktober 1947 angående forhandlingene i Paris om Marshall-planen.

5. desember 1947
Fortsatt behandling av utkast til innstilling om utenriksministerens redegjørelse i stortingsmøte 28. oktober 1947 angående forhandlingene i Paris om Marshall-planen.

 

1948

26. januar 1948
1) Redegjørelse av forsvarsminister Hauge om beredskapspolitikken.
2) Redegjørelse av utenriksminister Lange om sjøgrensespørsmålet med Sovjet-Unionen.

29. januar 1948
Redegjørelse av utenriksminister Lange om:
1) Varebytteavtalen med Sovjet-Russland.
2) Henvendelse fra den jugoslaviske regjering om øking av erstatningen fra Tyskland utover det som er fastsatt gjennom den britisk-amerikanske avtalen.
3) Marshall-planen.

10. mars 1948
Redegjørelse av utenriksminister Lange om utenriksministermøtet i Oslo.

 

1949

2. februar 1949
Fellesmøte av utenriks- og konstitusjonskomiteen og sjøfarts- og fiskerikomiteen.
Forhandlingene med England om fiskerigrensespørsmålet.

11. oktober 1949 kl. 10.00
Den forsterkede utenriks- og konstitusjonskomité.
1)
Sjøgrensespørsmålet.
2) Europarådet.

11. november 1949 kl. 13.00*
Utenriks- og konstitusjonskomiteen.
1) Redegjørelse av utenriksminister Lange om forhandlingene i Organisasjonen for Europeisk økonomisk samarbeid.
2) Supplement av statsråd Brofoss angående de samme forhandlinger, spesielt om frigjøring av handelen.
3) Redegjørelse av utenriksminister Lange om møtet i Europarådet; fiskerigrensesaken; anerkjennelse av den kinesiske regjering i Peking; bilaterale avtaler om våpenhjelp.
*Iflg. referat begynte møtet kl. 11.00, men møteprotokollen oppgir kl. 13.00 som trolig er det korrekte tidspunkt, da det forutgående møte i den forsterkede utenriks- og konstitusjonskomité sluttet kl. 11:20, og dette møtet sluttet kl. 15.05.

19. november 1949
Fellesmøte av utenriks- og konstitusjonskomiteen og finans- og tollkomiteen.
1) Redegjørelse av statsråd Brofoss om gjennomføring av frilistesystemet.
2) Redegjørelse av utenriksminister Lange om det økonomiske samarbeidsproblem i Skandinavia.

 

1950

27. januar 1950
Redegjørelse av statstråd Hauge om Atlanterhavspakten:
1) fellesplanlegging av sentrale og regionale komiteer og staber;
2) hjelpeprogrammet som USA har vedtatt og som skal sette Vest-Europa i stand til å bygge opp sitt forsvar, «våpenhjelpavtalen».

14. februar 1950 kl. 11.00
1) Behandling av St.prp. nr. 32 om samtykke til ratifikasjon av våpenhjelpavtalen.
2) Statsråd Hauge gir en tilleggsopplysning i forbindelse med redegjørelsen i møtet 27. januar 1950.
3) St.meld. nr. 11 om oppbygging av Atlanterhavspaktens organisasjon og om Norges deltakelse i denne organisasjon.

14. februar 1950 kl. 17.30.
1) Redegjørelse av utenriksminister Lange om Kinas stilling og om Bao Dais regime i Indo-Kina. (Det ble i samme møte reist spørsmål (fra Friis) om de norsk-sovjetrussiske forhandlinger, (fra Hambro) om det nordiske samarbeid, og (fra Smitt-Ingebretsen) om statsministrenes møte.)
2) Fortsettelse av behandlingen av St.prp. nr. 23 og St.meld. nr. 11.

4. mars 1950
Fellesmøte av utenriks- og konstitusjonskomiteen og finans- og tollkomiteen.
Redegjørelse av utenriksminister Lange om forhandlingene i Paris vedr. frigjøringen av handelen og en betalingsordning.

27. april 1950
Redegjørelse av utenriksminister Lange om visse spørsmål i forbindelse med handelen med Øst-Europa.

5. mai 1950
1) Redegjørelse av forsvarsminister Hauge for møte i Atlanterhavspaktens forsvarskomité.
2) Redegjørelse av utenriksminister Lange om neste møte i Atlanterhavspaktens råd.
3) Ang. opprettelse av en internasjonal planleggingskomité for skipsfarten.

9. mai 1950
1) Fortsettelse av ordskiftet fra møtet 5.5.
2) Redegjørelse av utenriksminister Lange om rekefisket i den ytre Oslofjord.

25. mai 1950
Redegjørelse av utenriksminister Lange om forhandlingene i Det nordatlantiske råds 4. møte i London 15.-18. mai.

22. juni 1950
Supplerende opplysninger av forsvarsminister Hauge om forsvarssamarbeidet innenfor A-paktens område.

29. juni 1950 kl. 17.00.
Redegjørelse fra regjeringen om hvordan situasjonen vurderes.

29. juni 1950 kl. 20.40.
Fornyelse av regjeringens fullmakt gitt i desember 1948 på grunn av den internasjonale situasjon.

30. juni 1950
1) Behandling av utkast til innstilling om regjeringens fullmakt.
2) Redegjørelse av utenriksminister Lange om den utenrikspolitiske situasjon.

4. juli 1950
1) Redegjørelse av forsvarsminister Hauge om den utenrikspolitiske situasjon.
2) Redegjørelse av utenriksminister Lange om den utenrikspolitiske situasjon.

28. juli 1950
Redegjørelse fra regjeringen om situasjonen.

3. august 1950
Fortsettelse av ordskiftet i møte 28.7.

31. august 1950
Om behandlingsmåten av St.prp. nr. 122 om ekstraordinære tiltak for å øke tempoet i utbyggingen av Norges forsvarsberedskap og St.prp. nr. 123 om dekning av bevilgningene til beredskapstiltak m.v. 1950-51.

2. september 1950
Redegjørelse av forsvarsminister Hauge om de forhandlinger som har funnet sted i Atlanterhavspaktens organer (særlig da stedfortrederrådet) og behandling av utkast til innstilling om St.prp. nr. 122.

4. september 1950
Redegjørelse av utenriksminister Lange om den utvikling som har funnet sted siden siste møte.

11. september 1950
1) Redegjørelse av utenriksminister Lange om hvordan spørsmål om økt beredskap ligger an rent internasjonalt og dessuten en orientering om det møte i A-paktrådet som finner sted 15.9.
2) Orientering fra minister Dag Bryn om Stedfortrederrådet.
3) Redegjørelse fra forsvarsminister Hauge om kommandoorganisasjonen.

20. september 1950
Redegjørelse av utenriksminister Lange etter en Amerikareise og i forbindelse hermed en rekke spørsmål ang. fellesstyrkenes kommandoforhold.

21. september 1950
Fortsettelse av ordskiftet i møte 20.9.

23. september 1950
Fortsettelse av behandlingen av spørsmålet om felleshæren og felleskommando.

5. oktober 1950
1)  Statsminister Gerhardsen refererte en samtale utenriksminister Lange har hatt med den amerikanske utenriksminister Acheson.
2) Forsvarsminister Hauge ang. marinens misnøye med fordelingen av beredskapsbevilgningen.
3) Forsvarsminister Hauge om den europeiske fellesstyrke og om A-paktlandenes forsvarsministermøte i USA.

6. oktober 1950
Fortsettelse av ordskiftet i møte 5.10.

7. november 1950
Redegjørelse av forsvarsminister Hauge om forsvarsministermøtet i USA.

13. november 1950
Drøftelse av forsvarsministerens redegjørelse i møte 7.11.

11. desember 1950
Fellesmøte av utenriks- og konstitusjonskomiteen og militærkomiteen.
1) Redegjørelse av utenriksminister Lange om den internasjonale situasjon.
2) Redegjørelse av forsvarsminister Hauge om opprettelse av felles styrker i Europa.

 

1951

10. januar 1951
Redegjørelse av utenriksminister Lange om:
1) Utviklingen av Koreaspørsmålet;
2) FNs stilling til konflikten om Korea og forholdet overfor Kina;
3) Det amerikanske memorandum av 4. januar 1952.

18. januar 1951
Redegjørelse av utenriksminister Lange angående forslaget om en henvendelse til Pekingregjeringen om en våpenhvile, og om det nordiske samrådingsmøte i København.

20. januar 1951
1) Meddelelse fra statsminister Gerhardsen om at det forsøksvis blir gjennomført en ordning med stedfortredende utenriksminister.
2) Fortsatt redegjørelse (fra møte 18.1) av utenriksminister Lange om instruksen til vår delegasjon i New York.
3) Om de økonomiske sanksjoner.

23. januar 1951
1) Fortsatt redegjørelse av utenriksminister Lange om de spørsmål som var oppe i møte 20.1.
2) Representanten Friis' forespørsel om Mr. Gross' erklæring.

24. januar 1951
Fortsatt redegjørelse av utenriksminister Lange.

26. januar 1951
Redegjørelse av utenriksminister Lange om instruksen for den norske delegasjon i Lake Success.

30. januar 1951
Fortsatt redegjørelse av utenriksminister Lange fra møte 26.1.

24. april 1951
Fellesmøte av den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité og militærkomiteen.
Redegjørelse av utenriksminister Lange om kommandoforholdene innenfor A-pakten.

25. april 1951
Fortsettelse av møte 24.4.

8. mai 1951
Om kommandoforholdene innenfor A-pakten m.v. og utenrikspolitisk oversikt av utenriksminister Lange.

29. mai 1951
Redegjørelse av utenriksminister Lange om spørsmålet om Tyrkias og Hellas' tilslutning til Atlanterhavspakten.

16. juni 1951
1) Redegjørelse av fungerende utenriksminister Langhelle for avtalen om den status militærpersoner fra et av A-paktlandenes medlemsland skal ha når de oppholder seg i et annet medlemsland.
2) Resymé av avtalens innhold av ekspedisjonssjef Hiorthøy.

26. juni 1951
Fellesmøte av utenriks- og konstitusjonskomiteen og militærkomiteen.
Drøfting av saken om beredskapsutvalget.

27. juni 1951
Fellesmøte av utenriks- og konstitusjonskomiteen og militærkomiteen.
Fortsettelse av møte 26.7.

29. juni 1951
1) Redegjørelse av forsvarsminister Hauge om våre kommandoforhold vis a vis den regionale kommando.
2) Redegjørelse av utenriksminister Lange om
     a)  den strategiske eksportkontroll;
     b) utvidelse av eksportkontrollen på grunn av krigen i Korea;
     c) den nordatlantiske organisasjon (NATO)s arbeid med råvareproblemet og eksportkontrollen;
     d) det amerikanske hjelpeprogrammet.
3) Redegjørelse av utenriksminister Lange om spørsmålet om tropper til Korea.
4) Redegjørelse av minister Dag Bryn om hvordan spørsmålet om Tyrkias og Hellas' medlemskap i A-pakten har utviklet seg.

23. august 1951
1) Redegjørelse av utenriksminister Lange om fredskontrakten med Japan.
2) Redegjørelse av forsvarsminister Hauge om å stille norske tropper til rådighet i Korea.
3) Redegjørelse av utenriksminister Lange om de forestående møter i A-paktorganisasjonen.
4) Redegjørelse av forsvarsminister Hauge om forsvarsplanene.
5) Redegjørelse av utenriksminister Lange om Hellas og Tyrkia.
6) Redegjørelse av forsvarsminister Hauge om basepolitikken.

10. september 1951
1) Minister Skau redegjør for den forsvarsøkonomiske og finansielle komité.
2) Redegjørelse av forsvarsminister Hauge om større innsats fra medlemslandene m.v.

17. oktober 1951
1) Redegjørelse om Ottawamøtet av a) utenriksminister Lange; b) finansminister Brofoss; c) forsvarsminister Brofoss (militært spørreskjema).
2) Redegjørelse av utenriksminister Lange om den russiske note.
3) Redegjørelse av forsvarsminister Hauge om enkelte militære saker.

18. oktober 1951
Fortsettelse av ordskiftet om den russiske noten fra møte 17.10.

19. oktober 1951
Behandling av forskjellige utenrikspolitiske spørsmål (den russiske noten, Tyrkias og Hellas, Tysklandsspørsmålet).

23. oktober 1951
1)  Redegjørelse av utenriksminister Lange om de russiske gravene.
2) Redegjørelse av forsvarsminister Hauge om samme spørsmål.
3) Utenriksminister Lange og forsvarsminister Hauge om Koreaspørsmålet m.v.
4) Komiteens behandling av proposisjonen om Hellas' og Tyrkias medlemskap i FN.

29. oktober 1951
Drøfting av utkastet til den norske svarnote til Russland.

2. november 1951
Redegjørelse av samferdselsminister Langhelle og forsvarsminister Hauge om den nye russiske note.

15. november 1951
1) Orientering av fungerende utenriksminister Langhelle om den siste russiske noten.
2) Orientering av forsvarsminister Hauge.

11. desember 1951
Redegjørelse av utenriksminister Lange om de politiske saker som ble behandlet på A-paktens rådsmøte i Roma 24.-28. november.

14. desember 1951
Redegjørelse av forsvarsminister Hauge.

 

1952

14. januar 1952
1) Redegjørelse av utenriksminister Lange om visse utenrikske spørsmål.
2) Spørsmål fra representanten Hambro angående Åke Ordings uttalelser.
3) Spørsmål fra representanten Sven Nielsen om henvendelse ang. Suezkanalen.

6. februar 1952
1) Redegjørelse av utenriksminister Lange om det forestående møte i A-paktens råd.
2) Diskusjon om justisministerens og departementenes embetsmenns deltakelse i komiteens møter.
3) Ordskifte om spørsmålet om hovedkvarter for A-pakten skal være i Paris eller London, og om tysk deltaking i Europahæren.
4) Statsråd Langhelle orienterer om Lisboamøtet.
5) Redegjørelse av utenriksminister Lange om norsk medvirkning til sikring av trafikken gjennom Suezkanalen.
6) Komiteen drøfter spørsmålet om å få Stortingstidende utgitt hurtigere.

4. mars 1952
1) Redegjørelse av utenriksminister Lange om A-paktens møte i Lisboa.
2) Redegjørelse av statsråd Brofoss.
3) Redegjørelse av utenriksminister Lange om basene.
4) Om de stenografiske referater fra den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité.

8. mars 1952
Ordskifte om redegjørelsene i møtet 4.3.

27. mars 1952
Redegjørelse av utenriksminister Lange om:
1) det nordiske utenriksministermøtet i København;
2) møtet i Europarådets ministerkomité.

15. mai 1952
1) Redegjørelse av utenriksminister Lange om Tunis-spørsmålet.
2) Spørsmål fra representanten Hambro om den ukentlige kringkasting fra FN.
3) Redegjørelse av utenriksminister Lange om tilleggsprotokoll til Atlanterhavspakten i anledning av at Tyskland kommer med i det europeiske forsvarsfellesskap.

20. mai 1952
1) Representanten Hambro ber om at komiteen blir kjent med innstillingen fra utvalget for kjemisk-radiologisk og biologisk krigføring.
2) Fortsettelse av behandlingen av sak 3 fra møte 15.5.

2. august 1952
Redegjørelse av statsråd Langhelle om at den taktiske jagervingen for forsvaret av Norge fredstidsbaseres i Danmark.

9. oktober 1952
Redegjørelse av utenriksminister Lange om:
1) plassering av eskortefly;
2) grunnlinjen for fiskerigrensen Træna til grensen mot Sverige;
3) flytting av de sovjetrussiske graver;
4) instruksen for de norske delegerte til FN;
5) Indiaspørsmålet.

4. desember 1952
1) Redegjørelse av utenriksminister Lange om det som hittil er skjedd på FNs generalforsamling.
2) Ryktene eller press for endringer i norsk basepolitikk.
3) Redegjørelse av statsråd Langhelle om møtet i Atlanterhavspaktens råd.

 

1953     

Møter i 1953 skjedde «tildels sammen med militærkomiteen».

5. februar 1953
Orientering av høyesterettsdommer Gundersen om granskingen av FN-tjenestemenn.

7. februar 1953
Fortsettelse av møte 5.2.

17. mars 1953
Redegjørelse av utenriksminister Lange om de samtaler han under sitt opphold i New York hadde med president Eisenhower og utenriksminister Dulles.

15. april 1953
1) Redegjørelse av utenriksminister Lange om dagsordenen og de spørsmål som vil melde seg på det kommende rådsmøte mellom A-paktlandene.
2) Redegjørelse av forsvarsminister Langhelle om samme.
3) Spørsmål fra representanten Friis om personalet i FN.

29. april 1953
1) Redegjørelse av komiteens formann (Hambro) om det såkalte «7-mannsutvalg».
2) Redegjørelse av forsvarsminister Langhelle om vedtakene på NATOs rådsmøte i Paris

7. mai 1953
Redegjørelse av forsvarsminister Langhelle ang. spørsmålet om delegasjon av myndighet i krig til sjefen for Nordkommandoen.

4. juni 1953
1) Fortsatt behandling av kommandoforholdene.
2) Fortsatt behandling av redegjørelsen for det siste møte i A-paktens råd.

3. september 1953
Redegjørelse av utenriksminister Lange om:
1) statsrådsmøte i NATO;
2) parlamentarisk medvirken i NATO;
3) fritakelse for toll m.v. i forbindelse med infrastrukturprogrammet;
4) Vestmaktenes svar til Sovjet ang. Tysklandsforhandlingene;
5) annen del av FNs 7. generalforsamling;
6) utenriksministermøtet i Stockholm.
Ang. Dagbladets referat av et møte i Bø i Telemark.

 

1954

29. april 1954
Redegjørelse av utenriksminister Lange om A-paktmøtet (etter påske) og for de spørsmål som reiser seg i forbindelse med at Øst-Tyskland har proklamert seg selv som suveren stat.

5. mai 1954
Redegjørelse av utenriksminister Lange om handelen øst-vest og videre om varigheten av Atlanterhavspakten.

28. mai 1954
Om publikasjonen «Norsk Kysthåndbok».

8. juni 1954
Om et amerikansk tilbud om å overta en ving dagjagere.

6. september 1954
Redegjørelse av utenriksminister Lange om:
1) Europahærsituasjonen;
2) de spørsmål som kommer opp på FNs generalforsamling og for behandlingen av de samme spørsmål på det nordiske utenriksministermøte i Reykjavik;
3) spørsmålet ambassade-legasjon;
4) sjøgrensespørsmålet.

7. oktober 1954
Redegjørelse av utenriksminister Lange om den utenrikspolitiske utvikling og om resultatet av London-forhandlingene.

14. oktober 1954
Redegjørelse av utenriksminister Lange om konferansen med den danske statsminister og utenriksminister.

18. oktober 1954
Fortsettelse av møte 14.10 og om behandlingen av saken i Stortinget.

24. november 1954
Orientering av utenriksminister Lange om arbeidet med svaret på den Sovjetrussiske note av 13. november 1954.

 

1955

20. januar 1955
Redegjørelse av utenriksminister Lange om den internasjonale situasjon.

15. februar 1955
1) Redegjørelse av utenriksminister Lange og ambassadør Braadland om utviklingen i Sovjetsamveldet.
2) Redegjørelse av utenriksminister Lange om situasjonen i Det fjerne østen.
3) Redegjørelse av utenriksminister Lange om atomkraftsamarbeidet.
4) Redegjørelse av statsråd Handal.
5) Forespørsel fra representanten Konrad Knudsens om motstanden mot Pariseravtalen i Danmark.

3. mai 1955
Redegjørelse av utenriksminister Lange om dagsordenen for NATOs ministerrådsmøte 9. mai.

25. mai 1955
Redegjørelse av utenriksminister Lange om møtet i NATO-rådet som ble holdt i 1. halvdel av mai.

16. juni 1955
1) Redegjørelse av utenriksminister Lange om sjøgrensen ved Jan Mayen.
2) Om å gi representasjonen i Bonn status som ambassade.

22. juni 1955
Redegjørelse om forsvarsprogramutvalgets arbeid med Forsvarets målsetting, samt om «NASH-tilbudet»
1) statssekretær Boyesen;
2) statsråd Handal;
3) utenriksminister Lange.

11. oktober 1955
Redegjørelse av statsminister Gerhardsen om hans forestående reise til Sovjetsamveldet.

21. oktober 1955
Redegjørelse av utenriksminister Lange om det forestående rådsmøte i NATO, samt om anvendelsen av 1 million kr. av Indiafondet til de flomherjede områder i India.

17. november 1955
1) Redegjørelse av utenriksminister Lange om:
     a) statsministerens samtaler med russiske statsmenn ang. bl.a. handelsavtalen, Harjo-saken, fløting i Pasvik-elven m.v.;
     b) om NATOs forberedende møte i Paris før Genèvemøtet;
     c) om salg av de utrangerte Vampirefly.
2) Redegjørelse av forsvarsminister Handal om:
     a) lån av 3 kanadiske fregatter;
     b) NASH-tilbudet.

24. november 1955
1) Orientering av statsminister Gerhardsen om hans reise til Sovjetsamveldet.
2) Redegjørelse av statsråd Skaug om de forhandlinger som ble ført med russerne.
3) Om salget av Vampireflyene.

7. desember 1955
1) Redegjørelse av utenriksminister Lange om de forestående møter i Europarådets ministerkomité og NATOs ministerråd.
2) Redegjørelse av forsvarsminister Handal om koordineringen av luftforsvaret i Vesteuropa.

 

1956

23. februar 1956
Redegjørelse av utenriksminister Lange om:
1) Hannevigsaken;
2) forhandlinger om luftfartsavtale med Sovjetsamveldet;
3) etterspill til fiskerigrensekonflikten med Sovjetsamveldet;
4) planene for europeisk samarbeide på atomenergiens område.

23. mars 1956
Redegjørelse av utenriksminister Lange om behandlingen i NATOs faste råd av uttalelse vedr. de franske tiltak i Algerie.

16. april 1956
1) Redegjørelse av utenriksminister Lange om saker som skal behandles på det nordiske utenriksministermøtet i København:
     a) atomsamarbeidet innenfor Norden og med OEEC;
     b) konflikten mellom Israel og de arabiske nabostater;
     c) Jugoslavia og Spanias forhold til OEEC;
     d) SUNFED (FNs særfond for økonomisk utvikling);
     e) forbud mot prøver med kjernefysiske våpen;
     f) adgang for svenske og danske fiskefartøyer til omlasting og bunkring i norske havner.
2) Redegjørelse av utenriksminister Lange om saker som skal behandles på statsrådsmøte i Atlanterhavspakten:
     a) politiske rådslagninger, herunder spørsmål om Spania og Island;
     b) nedrustningsproblemet;
     c) situasjonen i Nord-Afrika, Midt-Østen og Det fjerne østen.

25. mai 1956
1) Redegjørelse av utenriksminister Lange om besøket i Jugoslavia.
2) Kypros-spørsmålet.
3) Redegjørelse av utenriksminister Lange om NATOs rådsmøte i Paris:
     a) vurderingen av den sovjetiske politikk;
     b) Islands holdning overfor de amerikanske tropper;
     c) samarbeid om ikke-militære problemer, den politiske rådslagning, spørsmål om utdanning av teknikere.

30. mai 1956
Møte i utenriks- og konstitusjonskomiteen.
Redegjørelse av utenriksminister Lange om Hannevigsaken - tilbudet fra de amerikanske forhandlere.

14. juni 1956
Redegjørelse av utenriksminister Lange om:
1) forhandlingene i Hannevig-saken;
2) fredningsbestemmelsene på Grønland.

13. august 1956
Redegjørelse av utenriksminister Lange om Norges stilling på den forestående London-konferanse om Suez-konflikten.

15. september 1956
Redegjørelse av utenriksminister Lange om Suez-konflikten og «brukerorganisasjonen» før det nordiske utenriksministermøte i Stockholm 16.9. 1956.

17. september 1956
Redegjørelse av handelsminister Skaug om forhandlingene om Suez-konflikten og «brukerorganisasjonen» på det nordiske utenriksministermøte i Stockholm 16. september 1956.

25. september 1956
Redegjørelse av utenriksminister Lange om den annen Suez-konferanse i London, og om fullmakt til på Norges vegne å undertegne avtalen om en «brukerorganisasjon».

18. oktober 1956
Redegjørelse av utenriksminister Lange om: 1) transittavtalen med Sverige; 2) redningstjenesten i Barentshavet.

31. oktober 1956
1) Redegjørelse av utenriksminister Lange om den aktuelle situasjon i Ungarn og Midtøsten.
2) Redegjørelse av handelsminister Skaug om skipsfartens stilling mht. Suez-kanalen.

7. november 1956
1) Redegjørelse av utenriksminister Lange om forhandlingene med Sovjetsamveldet om fastsettelse av delelinjen i Varangerfjorden.
2) Forhandlingene med Sovjetsamveldet om konsesjonskontrakt vedrørende Kvitsjøen.
3) Utenriksminister Lange tok opp spørsmålet om offisiell representasjon i den sovjetrussiske ambassade 7.11.
4) Redegjørelse av utenriksminister Lange om den kommende generalforsamling i FN:
     a) nedrustningsspørsmålet, herunder målingsresultater etter atombombeforsøk;
     b) det antarktiske problem - atombombeprøvefelt;
     c) Kypros-spørsmålet;
     d) Algerie-spørsmålet.

28. november 1956 (delvis ikke referert)
1) Redegjørelse av fungerende utenriksminister Skaug om den utenrikspolitiske situasjon.
2) Redegjørelse av forsvarsminister Handal om den militære beredskap (ikke referert)
3) Redegjørelse av statsminister Gerhardsen om sivile administrative beredskapstiltak (ikke referert).

5. desember 1956
1) Redegjørelse av utenriksminister Lange om den utenrikspolitiske situasjon:
     a) Ungarn-saken;
     b) situasjonen i Midtøsten.
2) Redegjørelse av forsvarsminister Handal om forsvarsberedskapen.
3) Redegjørelse av utenriksminister Lange om det kommende NATO-møte i Paris.
4) Tidspunktet for neste møte i komiteen.

 

1957

31. januar 1957
Fellesmøte av den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité og sjøfarts- og fiskerikomiteen.
Redegjørelse av formannen i forhandlingsdelegasjonen, fylkesmann Holt, for forhandlinger med Sovjetunionen om sjøgrenselinjen i Varangerfjorden.

5. februar 1957
1) Redegjørelse av utenriksminister Lange om sjøgrensespørsmålet i Varangerfjorden. Fylkesmann Holt redegjorde for forhandlingene med russerne om samme sak.
2) Redegjørelse av utenriksminister Lange om Midtøsten-problemer i forbindelse med FN. Ambassadør Engen redegjorde for samme sak.

7. februar 1957
Fellesmøte av utenriks- og konstitusjonskomiteen, finanskomiteen og skog-, vassdrags- og industrikomiteen.
Redegjørelse av handelsminister Skaug om planene om et europeisk frihandelsområde.

26. februar 1957
1) Redegjørelse av fungerende utenriksminister Skaug om spørsmålet om sanksjoner mot Israel.
2) Redegjørelse av forsvarsminister Handal om Standard Oils planlagte oljeraffineri og dettes forbindelse med oljeledningen.

4. mars 1957
1) Redegjørelse av fungerende utenriksminister Skaug om visse spørsmål i forbindelse med situasjonen i Israel, bl.a. Generalsekretærens reise til Midtøsten.
2) Redegjørelse av handelsminister Skaug om det europeiske frihandelsområde, herunder spørsmålet om hvilken komité som skal behandle saken i Stortinget.

19. mars 1957
Redegjørelse av utenriksminister Lange om: 1) situasjonen i Midtøsten, herunder Suezkanalen; 2) britenes tilbaketrekning av tropper fra det europeiske kontinent.

23. mars 1957
1) Redegjørelse av utenriksminister Lange om statsminister Bulganins brev til statsminister Gerhardsen.
2) Orientering av forsvarsminister Handal om hvor vi står i spørsmålet om atomvåpen i Norge.

8. april 1957
1) Redegjørelse av utenriksminister Lange om spørsmålet om å gjøre norsk lovgivning gjeldende for Dronning Mauds land.
2) Redegjørelse av utenriksminister Lange om utkast til svar til statsminister Bulganin.

14. mai 1957
1) Redegjørelse av handelsminister Skaug og ekspedisjonssjef Sommerfelt om forhandlingene om et europeisk frihandelsområde. Gjøre norsk lovgivning gjeldende for Dronning Mauds land.
2) Redegjørelse av utenriksminister Lange om:
     a) hvordan spørsmålet om Suezkanalen har utviklet seg;
     b) NATOs siste rådsmøte;
     c) Spanias medlemskap i NATO;
     d) Europarådet, herunder omgruppering i de europeiske organisasjoner.

11. juni 1957
Redegjørelse av utenriksminister Lange om spørsmålet om Norge vil gå med på å bli med i en luftinspeksjonssone.

19. juni 1957
Redegjørelse av utenriksminister Lange om:
1) noteveksling med Storbritannia i forbindelse med levering av råstoff til Halden-reaktoren;
2) innvielsen av polske krigskirkegårder.

5. juli 1957
Redegjørelse av utenriksminister Lange om et eventuelt norsk initiativ i nedrustningsspørsmålet, herunder hvordan nedrustningsforhandlingene står i øyeblikket.

6. september 1957
1) Redegjørelse av forsvarsminister Handal om spørsmålet om fortsatt stasjonering av tropper i Suezområdet.
2) Redegjørelse av fungerende utenriksminister Skaug om noen av de saker som er ført opp på dagsordenen for FNs 12te generalforsamling:
     a) valgene til Sikkerhetsrådet;
     b) valg til Det økonomiske og sosiale råd, valg til Den internasjonale domstol;
     c) spørsmål om opptakelse av nye medlemmer i FN;
     d) situasjonen i Midtøsten (flyktningespørsmålet);
     e) Kypros-spørsmålet, Korea-spørsmålet, Vest-Iran-spørsmålet, Kashmir-konflikten;
     f) nedrustningssaken;
     g) fordeling av omkostningene i forbindelse med rydding av Suezkanalen;
     h) Algerie-problemet;
     i) Norges stilling til SUNFED.
3) Islands økonomiske stilling.
4) Det europeiske frihandelsområde - utredning av ekspedisjonssjef Sommerfelt.
5) Det nordiske fellesmarked - utredning av ekspedisjonssjef Getz Wold.

14. oktober 1957
Redegjørelse av fungerende utenriksminister Skaug om:
1) brev fra førstesekretær i Sovjetunionens kommunistparti N. Krustsjov, til formannen i det norske Arbeiderparti vedrørende situasjonen i Midt- og Nærøsten;
2) det europeiske frihandelsområde.

7. desember 1957
1) Redegjørelse av utenriksminister Lange og forsvarsminister Handal om det kommende rådsmøte i NATO i Paris.
2) Redegjørelse av handelsminister Skaug om frihandelsområdet i Europa (utsatt).
3) Redegjørelse av forsvarsminister Handal om den nye kontingent av FN-troppene.

 

1958

10. februar 1958
1)  Innvotering av Erik Nord som sekretær for den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité.
2) Redegjørelse av handelsminister Skaug om forhandlingene om det europeiske frihandelsområde.

14. februar 1958
Fortsettelse av møte 10.2 ang. det europeiske frihandelsområde.

19. februar 1958
Fellesmøte av den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité og sjøfarts- og fiskerikomiteen.
Redegjørelse av utenriksminister Lange om instruksen for den norske delegasjon til konferansen i Genève om havets folkerett.

27. februar 1958
1) Redegjørelse av handelsminister Skaug om endel spørsmål i forbindelse med det europeiske frihandelsområde.
2) Oppnevning av et engere utvalg som handelsministeren kan drøfte enkelte spørsmål vedr. frihandelsområdet med (Meisdalshagen, Erling Petersen, Borten, Paul Ingebretsen, Wikborg).

13. mars 1958
Redegjørelse av utenriksminister Lange om:
1) Norges arktiske interesser;
2) Norges antarktiske interesser.

27. mars 1958
1) Redegjørelse av forsvarsminister Handal om det forestående forsvarsministermøte i NATO.
2) Redegjørelse av handelsminister Skaug for stillingen omkring det europeiske frihandelsområde.

28. mars 1958
Redegjørelse av utenriksminister Lange om Genèvekonferansen om havets folkerett.

15. april 1958
Redegjørelse av utenriksminister Lange om spørsmålene i forbindelse med resolusjonen om atomvåpen til Vest-Tyskland.

18. april 1958
1) Redegjørelse av fungerende utenriksminister Skaug om forhandlingene i Genève om havets folkerett.
2) Redegjørelse av handelsminister Skaug om forhandlingene om det europeiske frihandelsområde.

24. april 1958
1) Redegjørelse av utenriksminister Lange om forhandlingene i Genève om havets folkerett.
2) Redegjørelse av utenriksminister Lange om det forestående utenriksministermøte i NATO.

28. mai 1958
1) Utenriksminister Langes redegjørelse i Stortinget onsdag 14.5.1958, samt utkast til innstilling fra den utvidede utenriks- og konstitusjonskomiteen.
2) Redegjørelse av forsvarsminister Handal om trålerplagen ved den norske kyst.
3) Redegjørelse av utenriksminister Lange om Islands fiskerigrense.
4) Redegjørelse av handelsminister Skaug om importreguleringen av makrell.

4. juni 1958
Redegjørelse av utenriksminister Lange om Hannevigsaken.

18. juni 1958
Redegjørelse av utenriksminister Lange om:
1) fiskerigrensespørsmålet;
2) den internasjonale situasjon (Frankrike);
3) situasjonen i Libanon.

31. juli 1958 kl. 11:00
Fellesmøte av den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité og sjøfarts- og fiskerikomiteen.
Redegjørelse av utenriksminister Lange om fiskerigrensespørsmålet.

31. juli 1958 kl. 12.30
1) Redegjørelse av utenriksminister Lange om den utenrikspolitiske situasjon.
2) Redegjørelse av handelsminister Skaug om det europeiske frihandelsområde.
3) Møtene i den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité.

4. september 1958
Redegjørelse av utenriksminister Lange om:
1) fiskerigrensespørsmålet;
2) saker som kommer opp på FNs generalforsamling (ny konferanse om havets folkerett, Midtøsten, permanente FN-styrker, Algerie, Kypros, nedrustning);
3) Hannevigsaken.

27. september 1958
Redegjørelse av fungerende utenriksminister Skaug om:
1) spørsmålet om innbydelse til marsjal Tito til gjenvisitt i Norge;
2) det europeiske frihandelsområde.

16. oktober 1958
1) Redegjørelse av forsvarsminister Handal om en del spørsmål i forbindelse med statssekretær i det tyske forsvarsdepartement, dr. Rusts besøk 22.-26.10.
2) Redegjørelse av utenriksminister Lange om:
     a) situasjonen i Midtøsten;
     b) situasjonen i Det fjerne østen;
     c) nedrustningen;
     d) fiskerigrensespørsmålet.

23. oktober 1958
Redegjørelse av utenriksminister Lange om:
1) Kypros;
2) besøk av den polske utenriksminister Rapacki.

5. november 1958
Redegjørelse av handelsminister Skaug om det europeiske frihandelsområde.

19. november 1958
1) Redegjørelse av forsvarsminister Handal om utvidelsen av infrastrukturprogrammet.
2) Redegjørelse av handelsminister Skaug for den situasjon som har oppstått etter bruddet i forhandlingene om det europeiske frihandelsområde.

9. desember 1958
1) Redegjørelse av fungerende utenriksminister Skaug om det forestående møte i NATOs råd.
2) Redegjørelse av forsvarsminister Handal om den militære planlegging og virksomhet.
3) Redegjørelse av fungerende utenriksminister Skaug om utviklingen i forhandlingene om et europeisk frihandelsområde.

 

1959

26. januar 1959
1) Redegjørelse av utenriksminister Lange om planene om anlegg av flyplass på Svalbard.
2) Redegjørelse av utenriksminister Lange om sjøgrensespørsmålet.
3) Redegjørelse av forsvarsminister Handal om utvidelse av styrkene i Gaza.

2. februar 1959
Forhandlingene i Oslo om nordiske og europeiske økonomiske samarbeidsproblemer, herunder:
1) spørsmålet om hvilken stortingskomité som skal være regjeringene kontaktorgan ved behandlingen av disse sakene og i hvilken utstrekning sakene skal være hemmelige;
2) redegjørelse av industriminister Sjaastad om forhandlingene i Oslo;
3) redegjørelse av fiskeriminister Lysø om fiskerienes stilling i et eventuelt nordisk økonomisk samarbeid;
4) redegjørelse av landbruksminister Løbak om de europeiske samarbeidsperspektiver.

3. februar 1959
Redegjørelse av handelsminister Skaug om forhandlingen om det nordiske og det europeiske økonomiske samarbeid.

12. februar 1959
Redegjørelse av utenriksminister Lange om:
1) den norske virksomhet på Øst-Grønland;
2) eventuelt besøk i Norge av Sovjetsamveldets statsminister;
3) spørsmålet om ordfører for innstillingen om forhandlingene om frihandelsområdet.

19. februar 1959
1) Redegjørelse av utenriksminister Lange om en henvendelse fra Sovjetsamveldet med protest mot de tyske forsyningsbaser i Norge.
2) Redegjørelse av forsvarsminister Handal om forsyningsdepoter i Norge.

10. april 1959
1) Redegjørelse av handelsminister Skaug om den siste utvikling i forbindelse med forhandlingene om et europeisk frihandelsområde.
2) Redegjørelse av ekspedisjonssjef Sommerfelt om samme sak.

16. april 1959
Redegjørelse av utenriksminister Lange om:
1) NATOs siste rådsmøte;
2) meningsutveksling med den sovjetrussiske ambassadør.

6. mai 1959
Redegjørelse av utenriksminister Lange om:
1) våpeneksport til Indonesia;
2) kommuniké som vil komme fra NATO.

21. mai 1959
1) Redegjørelse av handelsminister Skaug om de nordiske økonomiske samarbeidsforhandlinger.
2) Redegjørelse av ekspedisjonssjef Sommerfelt om forhandlingen om et europeisk frihandelsområde mellom «de ytre 7»; handelsminister Skaug om samme sak.
3) Redegjørelse av handelsminister Skaug om skipsfartsforhandlingene i Washington.
4) Spørsmålet om debatt i Stortinget om frihandelsforhandlingene.

3. juni 1959
Møte i utenriks- og konstitusjonskomiteen.
Redegjørelse av utenriksminister Lange om Hannevigsaken (spørsmålet om saken skulle føres videre).

22. juni 1959
1) Redegjørelse av utenriksminister Lange om de norske interesser i Antarktis.
2) Redegjørelse av handelsminister Skaug for frihandelsforhandlingen mellom « de ytre 7 ».
3) Debatt i Stortinget om frihandelsforhandlingene?

27. juni 1959
Redegjørelse av utenriksminister Lange om spørsmålet om ammunisjonseksport til Tunis.

23. juli 1959
1) Redegjørelse av handelsminister Skaug om forhandlingen i Saltsjøbaden (herunder møtet i Kungälv).
2)  Redegjørelse av stortingspresident Hønsvald om møtet i presidiet i Nordisk Råd.
3) Redegjørelse av handelsminister Skaug om det nordiske økonomiske samarbeid. (Under debatten nevnte handelsminister Skaug spørsmålet om en hensiktsmessig og riktig kontakt med Stortingets organer.)
4) Redegjørelse av statsminister Gerhardsen om Krustsjovs avbud på det planlagte besøk i Skandinavia.

7. september 1959
1) Redegjørelse av utenriksminister Lange om det nordiske utenriksministermøtet i Reykjavik som behandlet dagsordenen for den kommende generalforsamling i FN, samt fiskerigrensetvisten mellom Island og Storbritannia. Om våpeneksporten til Tunis og Indonesia.
2) Redegjørelse av handelsminister Skaug om forhandlingene om et europeisk frihandelsområde.
3) Redegjørelse av landbruksminister Løbak om jordbrukets stilling i frihandelsforhandlingene.
4) Redegjørelse av fiskeriminister Lysø om ordningen for fiskevarene under frihandelsforhandlingene.

8. september 1959
Fortsettelse av drøftingen om handelsministerens redegjørelse om frihandelsforhandlingene. Gjennomgåelse av konvensjonsutkastet.

15. oktober 1959
1) Redegjørelse av handelsminister Skaug om forhandlingene om frihandelsområdet, herunder drøftinger med Industriforbundet.
2) Redegjørelse av fiskeriminister Lysø om fiskens og fiskevarenes stilling under forhandlingene.
3) Redegjørelse av handelsminister Løbak om landbrukets stilling under forhandlingene.
4) Orientering av ekspedisjonssjef Sommerfelt om industrien.

23. oktober 1959
1) Redegjørelse av fiskeriminister Lysø om London-forhandlingene vedr. fiskevarenes stilling i frihandelsområdet.
2) Redegjørelse av handelsminister Skaug om samme sak.

29. oktober 1959
Redegjørelse av utenriksminister Lange om eksport av ammunisjon til Venezuela og Equador.

10. november 1959
Den aktuelle situasjon i forbindelse med frihandelsforhandlingene. Gjennomgåelse av avtaleutkastet.

12. november 1959
Fortsatt behandling av avtaleutkastet vedr. frihandelsforhandlingene.

24. november 1959
1) Redegjørelse av handelsminister Skaug om EFTA-forhandlingene i Stockholm. Undertegning av konvensjonen.
2) Formaliadebatt. Spørsmål om når proposisjonen skal behandles av Stortinget og om offentliggjørelse av tidligere hemmelig debatt i Stortinget.

 

1960

11. januar 1960
Redegjørelse av utenriksminister Lange om de forestående forhandlinger i Paris om forholdet mellom EEC og EFTA («De seks og De sju»).

4. februar 1960
Drøftelse av opplegget til innstillingen om frihandelsområdet.

1. mars 1960
Fellesmøte mellom den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité og sjøfarts- og fiskerikomiteen.
Redegjørelse av utenriksminister Lange om den kommende konferanse i Genève om havets folkerett.

4. mars 1960
1) Hensiktsmessigheten av reservasjoner overfor enkelte av EFTA-avtalens bestemmelser.
2) Formaliadebatt.

8. mars 1960
Behandling av innstillingen om EFTA-samarbeidet.

11. mars 1960
Fortsatt behandling av innstillingen om EFTA-samarbeidet.

14. mars 1960
Fortsatt behandling av innstillingen om EFTA-samarbeidet.

15. mars 1960
Fortsatt behandling av innstillingen om EFTA-samarbeidet.

18. mars 1960
1) Representanten Bortens spørsmål angående artikkel 17, punkt 2 i EFTA-konvensjonen.
2) Redegjørelse av handelsminister Skaug om hvordan forholdet mellom EEC og EFTA for tiden lå an.

25. mars 1960
Redegjørelse av forsvarsminister Handal om de spørsmål som kommer opp på forsvarsministermøtet i NATO.

29. april 1960
1) Utenriksminister Lange meddelte at han ville reise på et privat besøk til Russland.
2) Redegjørelse av utenriksminister Lange om de saker som kommer opp på ministermøtet i NATO.

11. mai 1960 kl. 10.00
Fellesmøte av den utvidede utenriks- og konstitusjonskomiteen og sjøfarts- og fiskerikomiteen.
Redegjørelse av utenriksminister Lange om sjøgrensespørsmålet slik det ligger an etter konferansen i Genève.

11. mai 1960 kl. 11.30
Redegjørelse (opplysninger) av utenriksminister Lange vedrørende flyepisoden i Sovjetsamveldet. Utenriksministeren meddelte at han har avlyst sitt private besøk i Moskva.

14. mai 1960
1) Redegjørelse av utenriksminister Lange om flyepisoden i Sovjetsamveldet.
2) Redegjørelse av handelsminister Skaug om forhandlingskomplekset om De seks og De sju, det nye OEEC, m.m. før EFTA-møtet i Lisboa.

23. mai 1960
1) Redegjørelse av utenriksminister Lange om flyepisoden i Sovjetsamveldet.
2) Vurdering av situasjonen som er oppstått vedrørende toppmøtet i Paris.

24. mai 1960
Fellesmøte av den utvidede utenriks- og konstitusjonskomiteen og sjøfarts- og fiskerikomiteen.
Behandling av utenriksministerens redegjørelse om sjøgrensespørsmålets stilling etter den annen Genèvekonferanse om havets folkerett.

28. mai 1960 kl. 9.00
Fellesmøte av den utvidede utenriks- og konstitusjonskomiteen og finans- og tollkomiteen.
Redegjørelse av statsråd Skaug om:
1) tollbindingene i GATT;
2) visse begrensede tollkonsesjoner til Portugal.
Fortsettelse uten finanskomiteens medlemmer.
1) Orientering av utenriksminister Lange om et P.M fra Sovjetsamveldet om mestbegunstigelsesklausulen i forhold til EFTA-avtalen.
2) Redegjørelse av handelsminister Skaug om:
     a) Finlands stilling til EFTA;
     b) en konsultativ komité i tilslutning til EFTAs råd.

31. mai 1960
1) Representasjon i EFTAS rådgivende komité.
2) Redegjørelse av handelsminister Skaug om Finlands assosiering med EFTA.
3) Redegjørelse av handelsminister Skaug om spørsmålet om reorganisering av OEEC.
4) Forholdet mellom De seks og De sju.

20. juli 1960
Redegjørelse av handelsminister Skaug om:
1) Utviklingen med hensyn til EFTA og reorganiseringen av OEEC;
2) EFTA-samarbeidet (ekspedisjonssjef Gøthe orienterte om samme sak.).
3) Redegjørelse av utenriksminister Lange om nedskytningen av et amerikansk fly i Barentshavet.
4) Redegjørelse av forsvarsminister Handal om samme sak.
5) Redegjørelse av utenriksminister Lange om norske flys aktivitet over russiske skip.
6) Spørsmål fra representanten Wikborg ang. Krustsjovs uttalelse i Wien om Østerrikes nøytralitet.
7) Spørsmål fra president Langhelle om eventuelt besøk av Krustsjov i Norge.
8) Forsvarsminister Handal vedr. Kongo-spørsmålet. Utenriksministeren vedr. samme sak.
9) Spørsmål fra representanten Wikborg om nytt møte i komiteen.

19. september 1960 kl. 9.00
1) RB-47-affæren (note fra Sovjet).
2) Skriv fra statsminister Kekkonen til statsminister Gerhardsen i forbindelse med Krustsjovs besøk.
3) Situasjonen i Kongo.
4) Utviklingen omkring Berlin-spørsmålet.
5) Visse spørsmål som kommer opp på den kommende generalforsamling i FN.
6) Spørsmål fra Finn Moe til utenriksministeren vedr. det grunnlovsforslag Stortinget skal behandle når det kommer sammen.

17. september 1960 kl. 12.30
Fellesmøte av den utvidede utenriks- og konstitusjonskomiteen og sjøfarts- og fiskerikomiteen.
Utenriksminister Lange la fram spørsmålet om overgangsordning for britisk fiske i sonen mellom 6 og 12 mil.

29. november 1960
Redegjørelse av handelsminister Skaug om opprettelsen av OECD.

5. desember 1960
Redegjørelse av utenriksminister Lange om Finlands assosiering med EFTA-landene.

8. desember 1960
1) Redegjørelse av utenriksminister Lange om det kommende rådsmøte i NATO 16.12.
2) Redegjørelse av forsvarsminister Handal om den militære side av samme møte.

 

1961

27. januar 1961
Redegjørelse av handelsminister Skaug om forhandlingssituasjonen mellom De seks og De sju, herunder
1) OECD;
2) EFTA - Finland;
3) Kompensasjonsforhandlingene med EEC;
4) de britisk-tyske drøftelser (De seks og De sju);
5) akselerering innen EFTA;
6)  neste møte i komiteen.

31. januar 1961
Fiskeriminister Lysø forela spørsmålet om når den nye fiskerigrense skal settes i kraft.

9. februar 1961
Redegjørelse av samferdselsminister Bratteli om «helikoptersaken».

14. februar 1961
Fortsatt behandling av «helikoptersaken».

15. mars 1961
Fortsatt behandling av «helikoptersaken».

23. mars 1961
Behandling av innstilling fra militærkomiteen om avsnitt VI i St.meld. nr. 28. Hovedretningslinjer for Forsvaret i årene fremover.

24. mars 1961
Fortsatt behandling av militærkomiteens innstilling.

10. april 1961
Fortsatt behandling av militærkomiteens innstilling.

18. april 1961
Fortsatt behandling av militærkomiteens innstilling.

19. april 1961
1) Redegjørelse av forsvarsminister Harlem om integreringen av luftforsvaret i NATO. Justisminister Haugland om samme sak.
2) Redegjørelse av utenriksminister Lange om UDs befatning med «helikoptersaken».
3) Formaliadebatt om «helikoptersaken».

27. april 1961
1) Drøfting av integreringen av luftforsvaret.
2) a) Redegjørelse av utenriksminister Lange om dagsordenen på NATOs utenriksministermøte i Oslo; b) Forholdet mellom De seks og De sju.
3) Valg av ordfører for 2 saker.

19. mai 1961
1) Orientering av justisminister Haugland om reeksport av amerikansk militærmateriell under våpenhjelpavtalen.
2) Redegjørelse av handelsminister Skaug om den nye forhandlingssituasjon mellom De seks og De sju.
3) Redegjørelse av ekspedisjonssjef Halvorsen om resultatet av EFTA-møtet i Genève.

26. mai 1961
Behandling av innstillingen om ratifikasjon av overenskomst om organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), undertegnet i Paris 14. desember 1960.

30. mai 1961
1) Behandling av innstillingen om «helikoptersaken».
2) Behandling av innstillingen om Finlands tilslutning til EFTA.

7. juni 1961
Redegjørelse av forsvarsminister Harlem om overvåking av fremmede ikke-militære fartøyer i kystfarvannene.

9. juni 1961
Redegjørelse av handelsminister Skaug og statssekretær Engen (UD) om markedsproblemene.

14. juni 1961
Redegjørelse av handelsminister Skaug (og hans embetsmenn) om embetsmannsmøtet i Genève og om spørsmålet om akselerasjonen innen EFTA.

16. juni 1961
1) Redegjørelse av utenriksminister Lange om forhandlingene om fiskerigrensen med Danmark og Sverige.
2) Redegjørelse av fiskeriminister Lysø om samme sak.

3. juli 1961
Redegjørelse av handelsminister Skaug om statsrådsmøtet av EFTA-land i London.

31. juli 1961
1) Redegjørelse av handelsminister Skaug om utviklingen av de europeiske markedsproblemer, herunder felleserklæringen fra EFTA-landenes regjeringer.
2) Redegjørelse av utenriksminister Lange om Berlin-spørsmålet.

13. oktober 1961
1) Redegjørelse av utenriksminister Lange om
     a) et par reiser han skal foreta;
     b) Berlin- og Tyskland-spørsmålet.
2) Redegjørelse av forsvarsminister Harlem om tyske miner i Norge.

19. oktober 1961
Behandling av spørsmålet om protest til Sovjetunionen mot eksplosjon av 50 megatonnsbomber m.v.

20. oktober 1961
Fortsatt behandling av saken fra møte 19.10.

28. oktober 1961
Redegjørelse av handelsminister Skaug om samtaler han hadde hatt med forskjellige representanter for britiske myndigheter i anledning EEC.

3. november 1961
Redegjørelse av utenriksminister Lange om den sovjetiske noten til Finland.

7. november 1961
Forslag til behandlingsmåte av saken om EEC.

14. november 1961
1) Redegjørelse av utenriksminister Lange om den sovjetiske noten til Finland.
2) Redegjørelse av industriminister Holler om EEC og industrien.

16. november 1961
Styret i Landsforeningen for elektrokjemisk-elektrometallurgisk industri samt en del andre direktører for store industrier redegjorde for industriens problemer i tilfelle Norge kommer til å stå utenfor EEC.

21. november 1961
Utgreiing fra departementene om de virkninger for norske lover og vedtekter som en eventuell tilslutning til EEC kan få.

22. november 1961
Orientering fra verkstedindustrien, treforedlingsindustrien, tekstilindustrien samt for hjemmemarkedsindustrien vedr. eventuelt medlemskap i EEC.

25. november 1961
1) Landsforeningen for den elektrokjemiske og den elektrometallurgiske industri har forespurt om å få adgang til referat fra hemmelig møte i komiteen.
2) Redegjørelse av finansminister Bjerve om OECD-møtet i Paris.
3) Orientering av ekspedisjonssjef Gøthe om akselereringen i tollnedbyggingen i EFTA.
4) Redegjørelse av handelsminister Skaug om timetabellen for forhandlingene med medlemslandene i EEC.

1. desember 1961
Utsettelse av saken om EEC.

 

1962

7. februar 1962
Redegjørelse av landbruksattaché Bernt Lie om jordbruksforhandlingene i Brussel.

21. februar 1962
Redegjørelse av utenriksminister Lange om regjeringens syn på behandlingene av EEC-spørsmålet.

1. mars 1962
Spørsmålet om valg av ordførere for EEC-saken.

12. mars 1962
Fellesmøte av den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité og sjøfarts- og fiskerikomiteen.
1) Redegjørelse av utenriksminister Lange om fiskerigrenseforhandlingene med Sovjetunionen.
2) Redegjørelse av stortingsrepresentant Klippenvåg om spørsmålet om reingjerde langs grensen mot Sovjetunionen.
3) Redegjørelse av utenriksminister Lange om regjeringens svar til U Thant vedr. « avståelse fra å anskaffe kjernefysiske våpen ».

15. mars 1962
Fellesmøte av den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité og sjøfarts- og fiskerikomiteen.
1) Fiskerigrenseavtalen med Sovjetunionen.
2) Orientering av utenriksminister Lange om USAs gjenopptakelse av atomprøvene i atmosfæren.

26. mars 1962
1) Redegjørelse av handelsminister Gundersen om spørsmålet om særordninger.
2) Redegjørelse av statsminister Gerhardsen om regjeringens syn på arbeidsplanen for innstillingen om EEC.

29. mars 1962
Gjennomgåelse av utkast til innstilling om EEC.

30. mars 1962 kl. 12:30
Fortsatt gjennomgåelse av utkast til innstilling om EEC.

30. mars 1962 kl. 18:00
Fortsatt gjennomgåelse av utkast til innstilling om EEC.

3. april 1962
Fortsatt gjennomgåelse av utkast til innstilling om EEC, kapitlene om landbruk og særordninger.

4. april 1962
Fortsatt gjennomgåelse av utkast til innstilling om EEC, kapitlene om landbruk og særordninger.

9. april 1962
EEC-saken, behandling av representantene Hegnas og Johs. Olsens særvotum.

11. april 1962
EEC-saken, behandling av Senterpartiets og representanten Bondeviks særvotum.

12. april 1962
EEC-saken, avgivelse av innstillingen og rekkefølgen i talerlisten.

28. april 1962
Regjeringens anmodning om opptakelse av forhandlinger.

13. juni 1962
1) Regjeringens erklæring overfor EEC.
2) Redegjørelse av utenriksminister Lange om oppsigelse av rekeavtalen mellom Sverige og Norge.
3) Norsk medlemskap i Sikkerhetsrådet i FN.
4) Redegjørelse av utenriksminister Lange om NATOs statsrådsmøte i Aten.

20. juni 1962
Redegjørelse av forsvarsminister Harlem om visse manøvrer i Nord-Norge.

15. september 1962
Redegjørelse av utenriksminister Lange om:
1) Norges holdning til spørsmålet om sanksjoner i forbindelse med Sørvest-Afrika m.v.;
2) Norges medvirkning i Sørvest-Afrika-komiteen;
3) nedrustningsspørsmålet på den kommende generalforsamling i FN;
4) Norges kandidatur til Sikkerhetsrådet i FN;
5) forlengelse av mandatet for organisasjonen UNRWA;
6) hvordan FNs generalforsamling skal stille seg til den rådgivende betenkning fra Haag-domstolen mht. medlemmenes plikt til å delta i finansieringen av fredsbevarende tiltak som er besluttet av generalforsamlingen;
7) utenriksministerens innlegg i generaldebatten i FN;
8) Cuba-skipsfarten;
9) besøk i Norge av atomhandelsskipet Savannah.

23. oktober 1962
Redegjørelse av utenriksminister Lange om Cuba-situasjonen.

8. november 1962
Fellesmøte av den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité og sjøfarts- og fiskerikomiteen.
Redegjørelse av fiskeriminister Lysø om konsesjon på salg av Findus Hammerfest.

15. november 1962
Fellesmøte av den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité og sjøfarts- og fiskerikomiteen.
Fortsatt behandling av Findus-saken.

21. november 1962
1) Redegjørelse av utenriksminister Lange for det siste forhandlingsmøtet med EEC i Brussel.
2) Redegjørelse av handelsminister Gundersen om samme sak.

22. november 1962
Fortsatt behandling av Findus-saken.

27. november 1962
Orientering av familie- og forbrukerminister om avtalen om Tanganyika-prosjektet.

5. desember 1962
1) Redegjørelse av utenriksminister Lange om norsk utviklingshjelps kompetanse.
2) Orientering av utenriksminister Lange om sakene på NATOs ministerrådsmøte i Paris. Orientering av forsvarsminister Harlem om samme sak.

 

1963

9. januar 1963
Redegjørelse av utenriksminister Lange om situasjonen i Kongo.

15. januar 1963
Redegjørelse av utenriksminister Lange om eventuelt salg til Israel av motortorpedobåter (NASTY) uten motorer og bevæpning.

27. februar 1963
1) Redegjørelse av handelsminister Gundersen om EFTA-forhandlingene i Genève.
2) Spørsmålet om en eventuell redegjørelse for Stortinget om EFTA-forhandlingene i Genève.

13. mars 1963
1) Redegjørelse av utenriksminister Lange om forhandlingene om en planlagt multilateral atomstyrke for NATO.
2) Redegjørelse av forsvarsminister Harlem om bakgrunnen for utenriksministerens og forsvarsministerens forestående reise til Washington.

4. april 1963
Redegjørelse av handelsminister Gundersen om det norske opplegget til EFTA-forhandlingene i Lisboa.

6. mai 1963
Orientering av handelsminister Gundersen om EFTA-situasjonen.

13. mai 1963
1) Redegjørelse av utenriksminister Lange om Ottawa-møtets dagsorden.
2) Redegjørelse av forsvarsminister Harlem om samme sak.

27. mai 1963
Redegjørelse av utenriksminister Lange om:
1) et lovforslag om kontinentalsokkelen;
2) forhandlingene om reinbeitekonvensjonen;
3) gjenvisitt i Sverige, Danmark og Norge av statsminister Krustsjov.

13. august 1963
Redegjørelse av utenriksminister Lange om prøvestansavtalen.

27. november 1963
Redegjørelse av fiskeriminister Magnus Andersen om den forestående fiskerikonferanse i London.

 

1964

7. januar 1964
Fellesmøte av den utvidede utenriks- og konstitusjonskomiteen og sjøfarts- og fiskerikomiteen.
1) Redegjørelse av fiskeriminister Magnus Andersen om fiskerikonferansen i London.
2) Vedr. opplysning i kringkastingen om baser i Nord-Norge.

15. januar 1964
Fellesmøte av den utvidede utenriks- og konstitusjonskomiteen og sjøfarts- og fiskerikomiteen.
Redegjørelse av utenriksminister Lange om fiskerikonferansen i London.

29. januar 1964
Fellesmøte av den utvidede utenriks- og konstitusjonskomiteen og sjøfarts- og fiskerikomiteen.
Redegjørelse av utenriksminister Lange om hvordan saken om fiskerigrensespørsmålet ligger an.

12. februar 1964
1) Redegjørelse av utenriksminister Lange om Kypros-konflikten.
2) Representanten Ingvaldsen tok opp spørsmålet om omdeling av dokumenter.

25. februar 1964
Fellesmøte av den utvidede utenriks- og konstitusjonskomiteen og sjøfarts- og fiskerikomiteen.
Redegjørelse av utenriksminister Lange om situasjonen før den nye fase i fiskerikonferansen begynner.

4. mars 1964
1) Redegjørelse av utenriksminister Lange om avslutningen av fiskerikonferansen.
2)Redegjørelse av utenriksminister Lange om de kommende økonomiske forhandlinger.

18. mars 1964
Fellesmøte av den utvidede utenriks- og konstitusjonskomiteen og sjøfarts- og fiskerikomiteen.
Redegjørelse av fiskeriminister Magnus Andersen om sluttresultatet av fiskerikonferansen i London.

8. mai 1964
1) Redegjørelse av utenriksminister Lange om hans besøk i Washington i mars måned.
2) Redegjørelse av utenriksminister Lange om ministerrådsmøtet i NATO som begynner i Haag 12.5.

21. mai 1964
Redegjørelse av utenriksminister Lange om:
1) ytterligere tegning av FN-aksjer fra norsk side i forbindelse med oppgjør av norsk tilgodehavende;
2) møte med EEC-kommisjonen i Brussel;
3) om NATOs rådsmøte i Haag.

9. juni 1964
Fellesmøte av den utvidede utenriks- og konstitusjonskomiteen og sjøfarts- og fiskerikomiteen.
Redegjørelse av utenriksminister Lange om:
1) utvidelse av den britiske fiskerigrensen;
2) utvidelse av den kanadiske fiskerigrensen.

10. august 1964
Redegjørelse av utenriksminister Lange om:
1) situasjonen i Sørøst-Asia;
2) situasjonen på Kypros.

9. oktober 1964
Redegjørelse av utenriksminister Lange om:
1) Kypros-konflikten;
2) konflikten mellom Malaysia og Indonesia;
3) utveksling av atomopplysninger.

22. oktober 1964
Redegjørelse av utenriksminister Lange om:
1) maktskiftet i Sovjetsamveldet;
2) den kinesiske atombombe;
3) en multilateral atomstyrke (MLF);
4) eventuell utsettelse av FNs generalforsamling;
5) en henvendelse til EEC-landene;
6) representanten Ingvaldsen spurte om det var egne bestemmelser for tyske fly som skal komme inn i Norge.

16. november 1964
Orientering om situasjonen foran de økonomiske forhandlinger av:
1) fungerende utenriksminister Gundersen;
2) handelsminister Trygve Lie.

27. november 1964
1) Redegjørelse av utenriksminister Lange om gjeldssituasjonen i FN.
2) Redegjørelse av handelsminister Trygve Lie om EFTA-møtet i Genève. Redegjørelse av utenriksminister Lange om samme sak.

9. desember 1964
Redegjørelse av utenriksminister Lange om:
1) Østgrønland-avtalen;
2) ESRO telemetristasjon på Svalbard;
3) multilateral atomstyrke (MLF);
4) representanten Braadland spurte om statsministeren hadde tatt imot en innbydelse til Sovjet.

 

1965

2. februar 1965
1) Redegjørelse av fungerende utenriksminister Gundersen om en del spørsmål i forbindelse med betalingskrisen i FN.
2) Spørsmål fra representanten Erling Petersen om regjeringen har fått forhåndsorientering om et nytt kriseprogram i England.
3) Formannen spurte om det var noen innvending mot at medlemmer av den norske delegasjon til Nordisk Råd ble invitert til neste møte i komiteen.

10. februar 1965
Fellesmøte av den utvidede utenriks- og konstitusjonskomiteen og sjøfarts- og fiskerikomiteen.
Redegjørelse av fiskeriminister Magnus Andersen for Norges stilling til London-konvensjonen.

11. februar 1965
Møte med den norske delegasjon til Nordisk Råd til stede.
1)  Redegjørelse av statsminister Gerhardsen om hans samtaler i Storbritannia om EFTA-situasjonen.
2) Redegjørelse av handelsminister Trygve Lie om konferanser om samme sak på nordisk plan.
3) Redegjørelse av stortingspresident Langhelle om innbydelse til et besøk i Sovjetunionen.
4) Orientering av statsminister Gerhardsen om de tre innbydelsene han hadde mottatt, fra England, Vest-Tyskland og Sovjetunionen.

19. februar 1965
1) Redegjørelse av handelsminister Trygve Lie om situasjonen foran EFTA-møtet i Genève. Orientering av ambassadør Jahn Halvosen om samme sak.
2) Orientering av statsminister Gerhardsen om tidspunktet for hans besøk i Sovjetunionen.

24. februar 1965
Fellesmøte av den utvidede utenriks- og konstitusjonskomiteen og sjøfarts- og fiskerikomiteen.
Spørsmålet om å ta opp forhandlinger ang. tilslutning til London-konvensjonen om fiskerigrensespørsmål.

3. mars 1965
Redegjørelse av handelsminister Trygve Lie om:
1) EFTA-møtet i Genève;
2) Kennedy-runden;
3) salg av løsammunisjon til Spania;
4) representanten Hegna spurte om utenriksministeren ville gi en utenrikspolitisk redegjørelse for bla. krisen i Sørøst-Asia.

11. mars 1965
Redegjørelse av utenriksminister Lange om:
1) situasjonen i Sør-Vietnam;
2) situasjonen i FN;
3) forholdet mellom Norge og Sovjetunionen (telemetreringsstasjon på Svalbard).

27. april 1965
Redegjørelse av utenriksminister Lange om en henvendelse fra Elektrokjemisk A/S om regjeringsgaranti for leveranse til Sør-Afrika.

10. mai 1965
1) Redegjørelse av handelsminister Trygve Lie om EFTA-forhandlingene.
2) Statsminister Gerhardsen tok opp spørsmålet om tidspunktet for gjenvisitt av den russiske statsminister.

21. mai 1965
Fellesmøte av den utvidede utenriks- og konstitusjonskomiteen og sjøfarts- og fiskerikomiteen.
Redegjørelse av utenriksminister Lange om de kommende nordiske fiskerigrenseforhandlingene i Stockholm 24.-26. mai.

26. mai 1965
Redegjørelse av utenriksminister Lange om:
1) Maltas medlemskap i NATO;
2) utenriksministermøtet i NATOs faste råd 11. og 12. mai.

31. mai 1965
Redegjørelse av kirke- og undervisningsminister Helge Sivertsen om CERNs planer om nytt anlegg.

26. juni 1965
1) Redegjørelse av utenriksminister Lange om telemetristasjon på Svalbard.
2) Redegjørelse av justisminister Gundersen om samme sak.

4. november 1965
1) Redegjørelse av utenriksminister John Lyng om forhandlinger i NATO.
2) Redegjørelse av handelsminister Willoch om EFTAs ministermøte i København.

10. november 1965
Redegjørelse av forsvarsminister Grieg Tidemand om kommandoforhold i NATOs hovedkvarter på Kolsås.

6. desember 1965
Redegjørelse av utenriksminister John Lyng om resolusjonsforslaget om sanksjoner mot Sør-Afrika (apartheid-politikken).

7. desember 1965
Redegjørelse av utenriksminister John Lyng om den siste utvikling i FN av spørsmålet om sanksjoner mot Sør-Afrika.

8. desember 1965
Redegjørelse av utenriksminister John Lyng om:
1) forslaget om sanksjoner mot Sør-Afrika;
2) Kekkonens tale;
3) NATOs spesialkomité;
4) atomvåpen i NATO.

15. desember 1965 kl. 9.00
Fellesmøte av den utvidede utenriks- og konstitusjonskomiteen og sjøfarts- og fiskerikomiteen.
Redegjørelse av fungerende utenriksminister Willoch om:
1) forhandlinger med Vest-Tyskland om visse fiskerigrensespørsmål;
2) spørsmål om tollharmonisering på det nordiske samarbeidsministermøte i Stockholm.

15. desember 1965 kl. 18.20
Redegjørelse av statsminister Borten om resolusjonsforslaget vedr. situasjonen i Tibet som FN-delegasjonen skulle votere over.

17. desember 1965
Redegjørelse av handelsminister Willoch om:
1) den britiske eksportstøtte og Norges svar;
2) begivenhetsforløpet i det nordiske samarbeidsministermøte i Stockholm.

 


Sist oppdatert: 28.06.2017 14:00