Stortinget - Møte tirsdag den 15. desember 2009 kl. 10

Dato: 15.12.2009
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Presidenten: Etter ønske fra familie- og kulturkomiteen vil presidenten foreslå at sakene nr. 1–4 behandles under ett – og anser det som vedtatt.

Møtet hevet kl. 22.01.