Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) og enkelte andre lover (gjennomføring av EØS regler om anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder m.m.)

Til Odelstinget

Oslo, i finanskomiteen, den 16. november 2004

Siv Jensen Torbjørn Hansen
leder ordfører