Stortinget - Møte tirsdag den 9. mars 2004 kl. 10

Dato: 09.03.2004
President: Inge Lønning

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Innstilling fra næringskomiteen om breiband for kunnskap og vekst ((Innst. S. nr. 133 (2003-2004), jf. St.meld. nr. 49 (2002-2003)))

 • Sak nr. 2

  Innstilling fra kommunalkomiteen om gransking av pionerdykkernes forhold i Nordsjøen ((Innst. S. nr. 137 (2003-2004), jf. St.meld. nr. 47 (2002-2003)))

 • Sak nr. 3

  Innstilling fra kommunalkomiteen om forslag fra stortingsrepresentant Jan Simonsen om å gi pionerdykkerne i Nordsjøen "ærespensjon" etter de samme økonomiske retningslinjer som gjelder for krigspensjon ((Innst. S. nr. 138 (2003-2004), jf. Dokument nr. 8:108 (2002-2003)))

 • Sak nr. 4

  Interpellasjon fra representanten Ola T. Lånke til arbeids- og administrasjonsministeren:
  "Regjeringen har en målsetting om 40 pst. kvinner i statlige ledende stillinger. Andelen kvinnelige ledere i staten er økende, og var på om lag 28 pst. i 2002. Likevel er ifølge Dagsavisen 4. februar i år kun 20 pst. av dem som er omfattet av statens lederlønninger, kvinner.
  Hva er statsrådens vurdering av situasjonen, og hvilke tiltak er det satt i verk for å oppfylle målsettingen om 40 pst. kvinner i ledelsen i offentlig forvaltning?"

 • Sak nr. 5

  Forslag fra stortingsrepresentant May Hansen på vegne av Sosialistisk Venstreparti oversendt fra Odelstingets møte 26. februar 2004 (jf. Innst. O. nr. 50):
  "Stortinget ber Regjeringa vurdere å heve terskelen for anbudsinnkjøp til det maksimale av hva EØS-avtalen tillater."

 • Sak nr. 6

  Forslag fra stortingsrepresentant May Hansen på vegne av Sosialistisk Venstreparti oversendt fra Odelstingets møte 26. februar 2004 (jf. Innst. O. nr. 50):
  "Stortinget ber Regjeringa komme tilbake med sak om ny vurdering om de nye nasjonale reglene, inkludert terskelverdien, for anbudsinnkjøp når det nye EU-direktivet for offentlige anskaffelser er vedtatt."

 • Sak nr. 7

  Forslag oversendt fra Odelstingets møte 26. februar 2004 (jf. Innst. O. nr. 50):
  "Stortinget ber Regjeringen, i forbindelse med statsbudsjettet for 2005, redegjøre for hvordan regelverket om forenklet melding kan praktiseres slik at det i minst mulig grad blir til byrde for små og mellomstore bedrifter."

 • Sak nr. 8

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Korsberg, Lodve Solholm, Øystein Hedstrøm og Øyvind Vaksdal om ny vurdering av vernevedtak på Svalbard mht. vern og gruvedrift ((Innst. S. nr. 109 (2003-2004), jf. Dokument nr. 8:7 (2003-2004)))

 • Sak nr. 9

  Innstilling fra samferdselskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Kenneth Svendsen, Per Roar Bredvold og Thore A. Nistad om snarest mulig å starte arbeidet med bygging av ny E6 mellom Mjøsbrua og Øyer med 4 felts motorveistandard og med midtdeler mellom kjørefeltene ((Innst. S. nr. 130 (2003-2004), jf. Dokument nr. 8:27 (2003-2004)))

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 20.05.