Stortinget - Møte mandag den 11. desember 2006 kl. 12

Dato: 11.12.2006

Dokumenter: (Budsjett-innst. S. nr. 12 (2006-2007), jf. St.prp. nr.1 (2006-2007) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 2 (2006-2007))

Sak nr.1

Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2007, kapitler under Kunnskapsdepartementet, Kultur- og kirkedepartementet samt forskningskapitler under Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområde 17)

Votering i sak nr. 1

Presidenten: Under debatten er det satt fram 38 forslag. Det er

 • forslagene nr. 1–20, fra Anders Anundsen på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre

 • forslagene nr. 21 og 22, fra Anders Anundsen på vegne av Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre

 • forslagene nr. 23–37, fra Anders Anundsen på vegne av Fremskrittspartiet

 • forslag nr. 38, fra Dagrun Eriksen på vegne av Kristelig Folkeparti og Venstre

Det voteres først over forslag nr. 38, fra Kristelig Folkeparti og Venstre. Forslaget lyder:

«Stortinget ber Regjeringen utarbeide retningslinjer for kulturskolevirksomheten som sikrer den faglige og sosiale profil på tilbudet.»

Votering:Forslaget fra Kristelig Folkeparti og Venstre ble med 90 mot 12 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 18.52.27)

Presidenten: Det voteres så over forslagene nr. 23–37, fra Fremskrittspartiet.

Forslag nr. 23 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen legge frem sak om innføring av fritt skolevalg for grunn- og videregående skole på nasjonalt plan.»

Forslag nr. 24 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen gjennomføre nødvendige tiltak for å fjerne obligatorisk opplæring i skriftlig sidemål i grunn- og videregående skole, og gjøre dette om til et valgfag.»

Forslag nr. 25 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen legge frem sak om etablering av et politisk og administrativt uavhengig skoleombud.»

Forslag nr. 26 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen legge til rette for at kommuner som gir elever med særskilte behov en tilrettelagt undervisning i tilknytning til eller utenfor den ordinære skolen, får et ekstra økonomisk tilskudd per elev.»

Forslag nr. 27 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen fremme forslag for Stortinget om gjeninnføring av hele reisestipendet i Norden.»

Forslag nr. 28 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen vurdere en utvidelse av fagkretsen ved Høgskolen i Akershus, slik at høgskolen kan tilby fag som samsvarer med arbeidsområdene til de nærliggende forskningsinstitusjonene, i tråd med høgskolens ønsker.»

Forslag nr. 29 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om ulike mulige modeller for kvalitetskontroll og akkreditering av grunnopplæringen etter samme modell som for NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Et alternativ skal være å utvide mandatet til NOKUT slik at organet får ansvar for akkreditering og kvalitetssikring av hele utdanningssystemet.»

Forslag nr. 30 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen legge frem sak med status for byggvedlikehold innenfor grunnskoler og videregående skoler med tiltaksplan og finansieringsplan for å sikre læringsmiljø for elevene i tråd med opplæringsloven § 9a.»

Forslag nr. 31 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen gjennomføre nødvendige tiltak slik at det innføres driftsstyrer på alle offentlig eide skoler med representanter for de foresatte i flertall.»

Forslag nr. 32 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om innføring av skole-PC som skolemateriell til elever på videregående skole.»

Forslag nr. 33 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen gjøre lederutdanning til en viktigere del av allmennlærerutdanningen. Målet skal være å gjøre læreren bedre i stand til å holde på sin lederrolle overfor elevene og sikre ro og orden i undervisningssammenheng.»

Forslag nr. 34 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen fremme nødvendige forslag for å endre yrkesfaglige studieprogrammer, slik at teoriandelen går ned og den praktisk rettede opplæringen styrkes.»

Forslag nr. 35 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen fremme sak for Stortinget om hvordan statens andel av den samlede forskningsinnsats kan økes fra 1 pst. av BNP til 1,4 pst. av BNP, slik at den privatfinansierte andelen reduseres tilsvarende.»

Forslag nr. 36 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen fremme nødvendige forslag for å innføre en stykkprisfinansiering av trafikkflygerutdanningen på fagskolenivå eller høyere fra høsten 2007.»

Forslag nr. 37 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen gjennomføre nødvendige tiltak for å etablere en egen kiropraktorutdanning i Norge.»

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet ble med 80 mot 22 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 18.52.50)

Presidenten: Det voteres så over forslagene nr. 21 og 22, fra Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.

Forslag nr. 21 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen utvikle en mentorordning for nyutdannede lærere.»

Forslag nr. 22 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen igangsette en landsomfattende informasjonskampanje rettet mot skolene om nettvett. Regjeringen bes samarbeide med allerede eksisterende organisasjoner, som BarneVakten, SAFT, Redd Barna og IKT-Norge, for å gjennomføre dette.»

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre ble med 68 mot 34 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 18.53.16)

Presidenten: Det voteres så over forslagene nr. 1–20, fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen innføre en videreutdanning for å kunne bli rådgiver for å sikre en best mulig rådgivningstjeneste.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen komme tilbake til Stortinget med en vurdering av finansieringen og organiseringen av landslinjene senest våren 2007.»

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen om å legge til rette for forskning på hvordan man kan sikre effektive tiltak for å imøtekomme voksne innsattes særskilte opplæringsbehov i norske fengsler.»

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen endre regelverket slik at flere ungdommer med spesielle behov kommer inn under ordningen med tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov.»

Forslag nr. 5 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen iverksette undersøkelser for å skaffe en oversikt over i hvilken grad den enkelte skoleeier følger opp «Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005-2008».»

Forslag nr. 6 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen snarest ta initiativ til at de berørte departementer utreder hvordan en statlig medvirkning til skoleskip ved Rogaland Videregående Sjøaspirantskole kan realiseres.»

Forslag nr. 7 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen om å komme tilbake med en egen sak om hvordan den spesialpedagogiske innsatsen i norsk skole både kan styrkes og organiseres på en slik måte at man på et tidligst mulig tidspunkt og nærmest mulig eleven kan sette inn de supplerende tiltak som er nødvendige.»

Forslag nr. 8 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen fremme sak for Stortinget om å foreta en bred gjennomgang av spesialundervisningens plass i norsk skole.»

Forslag nr. 9 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen legge fram en egen sak for Stortinget med forslag til tiltak for hvordan voksnes rett til grunnskoleopplæring kan sikres.»

Forslag nr. 10 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen foreta en gjennomgang av systemet for tildeling av støtte til bygging av studentboliger med sikte på å gjøre det mer fleksibelt og behovstilpasset. Gjennomgangen bes forelagt Stortinget i løpet av våren 2007.»

Forslag nr. 11 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen foreta en ny vurdering av utgangsposisjonen for de fire høyskolene som fra 2005 ble overført fra friskolekapitlet til høyskolekapitlet, hvor en tar hensyn til vekst i produksjon og andre endringer i forhold til utgangspunktet i 2004.»

Forslag nr. 12 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen komme tilbake til Stortinget med en gjennomgang av tiltak for å håndtere det bygningsmessige vedlikeholdsetterslepet og behovet for nybygg i universitets- og høyskolesektoren.»

Forslag nr. 13 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen vurdere en opptrapping av rammen i Statens lånekasse for utdanning slik at nye søkerskoler kan innlemmes i støtteordningen for elever som tar deler av sin videregående opplæring i utlandet.»

Forslag nr. 14 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen vurdere å fremme nødvendige forslag for å sikre like studiestøtteordninger for bachelor- og mastergradsstudier for norske studenter i utlandet.»

Forslag nr. 15 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om at «Freshman Year»-studenter skal få tilgang til samme låne- og stipendordninger som for annen høyere utdanning tatt i utlandet.»

Forslag nr. 16 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen om ikke å foreta endringer knyttet til Opplysningsvesenets fond før en helhetlig prinsippdiskusjon om fondet er foretatt i forbindelse med behandlingen av den kommende saken om forholdet mellom stat og kirke.»

Forslag nr. 17 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen utarbeide en plan for progresjonen i omstillingsarbeidet knyttet til prostereformen.»

Forslag nr. 18 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen utarbeide en opptrappingsplan for nye prestestillinger som sikrer at prestetjenesten i prostiene ikke blir svekket på grunn av prostenes endrede oppgaver i forbindelse med prostereformen.»

Forslag nr. 19 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen legge frem en opptrappingsplan for kapitalbasen i Fondet for forskning og nyskaping for perioden frem til 2010, samt en plan for de ordinære bevilgningene til forskningsformål over statsbudsjettet for samme periode.»

Forslag nr. 20 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen om å komme tilbake, senest i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett, med en helhetlig vurdering av hvordan Simula School of Research and Innovation at The University of Oslo (SSRI) kan realiseres.»

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre ble med 55 mot 47 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 18.53.40)Komiteen hadde innstilt:

Rammeområde 17 (Kirke, utdanning og forskning)

I

På statsbudsjettet for 2007 bevilges under:

Kap.PostFormålKronerKroner
Utgifter
200Kunnskapsdepartementet
1Driftsutgifter 196 488 000
21Spesielle driftsutgifter 4 874 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres2 479 000
204Foreldreutvalget for grunnskolen
1Driftsutgifter 7 192 000
206Samisk utdanningsadministrasjon
50Tilskudd til Sametinget 30 572 000
220Utdanningsdirektoratet
1Driftsutgifter 146 314 000
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 705 199 000
70Tilskudd til læremidler mv., kan overføres, kan nyttes under post 21 38 814 000
222Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat
1Driftsutgifter 110 869 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres4 187 000
225Tiltak i grunnopplæringen
1Driftsutgifter 119 596 000
60Tilskudd til landslinjer 150 055 000
63Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, kan overføres47 775 000
64Tilskudd til opplæring av barn og unge i statlige asylmottak 66 905 000
65Tilskudd til opplæring for språklige minoriteter i videregående opplæring 29 880 000
66Tilskudd til leirskoleopplæring 35 782 000
67Tilskudd til opplæring i finsk 9 507 000
68Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen 160 860 000
69Kompensasjon for investeringskostnader ved grunnskole- reformen 344 287 000
70Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov 7 988 000
71Tilskudd til utvikling av musikk- og kulturskoler 8 377 000
72Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram 4 260 000
73Tilskudd til studieopphold i utlandet 8 398 000
74Tilskudd til organisasjoner 9 296 000
226Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70 983 109 000
70IKT-tiltak, kan nyttes under post 213 332 000
227Tilskudd til særskilte skoler
60Tilskudd til Moskvaskolen 1 183 000
61Tilskudd til Nordland kunst- og filmskole 2 444 000
62Tilskudd til Fjellheimen leirskole 4 501 000
70Tilskudd til den franske og den tyske skolen i Oslo 6 584 000
71Tilskudd til internatdrift ved Krokeide yrkesskole 19 274 000
72Tilskudd til Røde Kors Nordisk United World College 24 309 000
73Tilskudd til opplæring i Kenya og Etiopia 3 218 000
228Tilskudd til frittstående skoler mv.
70Tilskudd til frittstående skoler, overslagsbevilgning2 191 062 000
71Tilskudd til friskoleorganisasjoner 559 000
229Andre tiltak
70Tilskudd til sikkerhetsopplæring for fiskere 11 418 000
230Kompetansesentre for spesialundervisning
1Driftsutgifter 570 532 000
21Spesielle driftsutgifter 45 736 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres6 999 000
252EUs handlingsprogram for livslang læring
70Tilskudd 141 652 000
253Folkehøyskoler
70Tilskudd til folkehøyskoler 568 516 000
71Tilskudd til Folkehøyskolerådet 3 215 000
72Tilskudd til nordiske folkehøyskoler 643 000
254Tilskudd til voksenopplæring
70Tilskudd til studieforbund 159 638 000
71Tilskudd til fjernundervisning 11 483 000
72Tilskudd til kvinneuniversitetene og Studiesenteret Finnsnes 8 059 000
73Tilskudd til voksenopplæringsorganisasjoner 10 316 000
255Tilskudd til freds- og menneskerettssentre mv.
70Holocaustsenteret 20 646 000
71Falstadsenteret 13 105 000
72Stiftelsen Arkivet 3 574 000
73Norsk fredssenter 677 000
74Nord-Norsk Fredssenter, Narvik 1 019 000
256Vox – Nasjonalt senter for læring i arbeidslivet
1Driftsutgifter 39 365 000
21Spesielle driftsutgifter 12 935 000
257Program for basiskompetanse i arbeidslivet
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres35 421 000
258Analyse og utviklingsarbeid
1Driftsutgifter 3 437 000
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 133 646 000
270Studier i utlandet og sosiale formål for elever og studenter
71Tilrettelegging av studier i utlandet 5 207 000
74Tilskudd til velferdsarbeid 62 493 000
75Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres113 426 000
271Universiteter
50Basisfinansiering statlige universiteter 5 796 978 000
51Resultatbasert undervisningsfinansiering statlige universiteter 2 263 044 000
52Forskningsfinansiering statlige universiteter 2 497 631 000
272Vitenskapelige høyskoler
50Basisfinansiering statlige vitenskapelige høyskoler 522 782 000
51Resultatbasert undervisningsfinansiering statlige vitenskapelige høyskoler 196 140 000
52Forskningsfinansiering statlige vitenskapelige høyskoler 138 096 000
70Basisfinansiering private vitenskapelige høyskoler 16 714 000
71Resultatbasert undervisningsfinansiering private vitenskapelige høyskoler 20 794 000
72Forskningsfinansiering private vitenskapelige høyskoler 14 376 000
275Høyskoler
50Basisfinansiering statlige høyskoler 5 199 124 000
51Resultatbasert undervisningsfinansiering statlige høyskoler 2 111 665 000
52Forskningsfinansiering statlige høyskoler 269 818 000
70Basisfinansiering private høyskoler 334 902 000
71Resultatbasert undervisningsfinansiering private høyskoler 290 461 000
72Forskningsfinansiering private høyskoler 35 558 000
276Fagskoleutdanning
70Teknisk fagskoleutdanning 285 144 000
281Fellesutgifter for universiteter og høgskoler
1Driftsutgifter 310 308 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres14 151 000
51Senter for internasjonalisering av høyere utdanning 36 897 000
73Tilskudd til internasjonale programmer 11 200 000
74Tilskudd til UNIS 75 474 000
75Tilskudd til Uninett 22 867 000
76Tilskudd til NORDUnet, kan overføres16 898 000
78Tilskudd til Universitets- og høgskolerådet 12 174 000
79Ny universitetsklinikk i Trondheim, kan overføres263 652 000
283Meteorologiformål
50Meteorologisk institutt 212 538 000
72Internasjonale samarbeidsprosjekter 42 488 000
285Norges forskningsråd
52Forskningsformål 1 087 421 000
55Administrasjon 223 113 000
286Fondet for forskning og nyskaping
50Overføring til Norges forskningsråd 939 560 000
287Forskningsinstitutter og andre tiltak
21Spesielle driftsutgifter 3 362 000
53NOVA og NUPI 42 656 000
54Forskningsstiftelser 49 902 000
56Ludvig Holbergs forskningspris 9 100 000
71Tilskudd til andre private institusjoner 23 517 000
73Niels Henrik Abels matematikkpris 12 400 000
288Internasjonale samarbeidstiltak
21Spesielle driftsutgifter 3 970 000
72Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner 131 991 000
73EUs rammeprogram for forskning 657 786 000
75UNESCO 13 782 000
310Tilskudd til trossamfunn m.m.
70Tilskudd til tros- og livssynssamfunn, overslagsbevilgning 122 356 000
75Kirkebygg utenfor den norske kirke mv. 9 400 000
76Tilskudd til råd for tro og livssyn 4 637 000
340Kirkelig administrasjon
1Driftsutgifter 133 294 000
21Spesielle driftsutgifter 15 570 000
71Tilskudd til kirkelige formål 169 940 000
72Tilskudd til kirkelig virksomhet i kommunene 70 200 000
73Tilskudd til virksomheten ved Nidaros domkirke 3 000 000
74Tilskudd til Oslo domkirke 1 000 000
75Trosopplæring, kan overføres, kan nyttes under post 1100 000 000
76Tilskudd til forsøks- og utviklingstiltak i Kirken, kan overføres 4 000 000
79Til disposisjon, kan overføres500 000
341Presteskapet
1Driftsutgifter 736 713 000
21Spesielle driftsutgifter 5 190 000
342Nidaros domkirke m.m.
1Driftsutgifter 43 284 000
920Norges forskningsråd
50Tilskudd 1 081 000 000
1020Havforskningsinstituttet
1Driftsutgifter 250 600 000
21Spesielle driftsutgifter 144 540 000
1021Drift av forskningsfartøyene
1Driftsutgifter 111 100 000
21Spesielle driftsutgifter 88 370 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres6 000 000
1022NIFES
1Driftsutgifter 45 925 000
21Spesielle driftsutgifter 36 330 000
1023Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU
50Tilskudd Norges forskningsråd, kan overføres270 100 000
51Tilskudd til Veterinærinstituttet 33 400 000
70Tilskudd Fiskeriforskning, kan overføres58 100 000
71Tilskudd til utviklingstiltak, kan overføres30 850 000
72Tilskudd NOFIMA, kan overføres2 000 000
1137Forskning og utvikling
50Forskningsaktivitet 151 266 000
51Basisbevilgninger til forskningsinstitutter m.m. 190 379 000
52Omstillingsmidler Bioforsk 26 228 000
2410Statens lånekasse for utdanning
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 45274 118 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres31 621 000
50Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning4 529 561 000
70Utdanningsstipend, overslagsbevilgning2 818 292 000
71Andre stipend, overslagsbevilgning461 066 000
72Rentestønad, overslagsbevilgning1 317 000 000
73Avskrivninger, overslagsbevilgning270 780 000
74Tap på utlån 504 100 000
75Særskilte tilretteleggingstiltak for utdanning i utlandet 5 972 000
Totale utgifter 45 040 903 000
Inntekter
3200Kunnskapsdepartementet
5Refusjon utdanningsbistand NORAD mv. 2 982 000
3204Foreldreutvalget for grunnskolen
2Salgsinntekter mv. 253 000
3220Utdanningsdirektoratet
1Inntekter ved oppdrag 5 037 000
2Salgsinntekter mv. 12 042 000
3222Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat
2Salgsinntekter mv. 5 116 000
61Refusjon fra fylkeskommuner 1 377 000
3225Tiltak i grunnopplæringen
4Refusjon av ODA-godkjente utgifter 24 120 000
3230Kompetansesentre for spesialundervisning
1Inntekter ved oppdrag 48 145 000
2Salgsinntekter mv. 5 579 000
3256Vox – Nasjonalt senter for læring i arbeidslivet
1Inntekter ved oppdrag 8 377 000
2Salgsinntekter mv. 1 069 000
3281Fellesutgifter for universiteter og høgskoler
2Salgsinntekter mv. 10 000
3286Fondet for forskning og nyskaping
85Avkastning 2 653 460 000
3287Forskningsinstitutter og andre tiltak
85Avkastning fra Niels Henrik Abels minnefond 12 400 000
86Avkastning fra Ludvig Holbergs minnefond 9 100 000
3288Internasjonale samarbeidstiltak
4Refusjon av ODA-godkjente utgifter 3 445 000
3340Kirkelig administrasjon
1Ymse inntekter 9 861 000
2Inntekter ved oppdrag 15 570 000
3341Presteskapet
1Ymse inntekter 7 266 000
2Inntekter ved oppdrag 5 190 000
3342Nidaros domkirke m.m.
1Ymse inntekter 10 722 000
4Leieinntekter m.m. 2 105 000
4020Havforskningsinstituttet
3Oppdragsinntekter 144 540 000
4021Drift av forskningsfartøyene
1Oppdragsinntekter 88 370 000
4022NIFES
1Oppdragsinntekter 36 330 000
2Laboratorieinntekter 700 000
5310Statens lånekasse for utdanning
3Diverse inntekter 98 000
4Refusjon av ODA-godkjente utgifter 18 000 000
72Gebyr 124 000 000
5617Renter fra Statens lånekasse for utdanning
80Renter 4 243 000 000
Totale inntekter 7 498 264 000

II Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2007 kan:

 • 1.

overskride bevilgningen undermot tilsvarende merinntekter under
kap. 200 post 1 kap. 3200 post 2
kap. 204 post 1 kap. 3204 post 2
kap. 220 post 1 kap. 3220 post 2
kap. 222 post 1 kap. 3222 postene 2 og 61
kap. 225 post 1 kap. 3225 post 4
kap. 230 post 1 kap. 3230 post 2
kap. 256 post 1 kap. 3256 post 2
kap. 270 post 75 kap. 3270 post 49
kap. 281 post 1 kap. 3281 post 2
kap. 286 post 50 kap. 3286 post 85
kap. 287 post 56 kap. 3287 post 86
kap. 287 post 73 kap. 3287 post 85
kap. 2410 post 1 kap. 5310 post 3
 • 2. overskride bevilgninger til oppdragsvirksomhet på postene 21 mot tilsvarende merinntekter.

 • 3. benytte inntekter fra salg av eiendommer ved universitetene til kjøp, vedlikehold og bygging av andre lokaler til undervisnings- og forskningsformål ved den samme virksomheten.

 • 4. gi Norges forskningsråd fullmakt til å kjøpe og avhende eiendommer. Salgsinntekter føres til Forskningsrådets eiendomsfond.

III Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2007 kan:

 • 1. gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
220Utdanningsdirektoratet
70Tilskudd til læremidler mv. 20,0 mill. kroner
226Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen
21Spesielle driftsutgifter 120,0 mill. kroner
270Studier i utlandet og sosiale formål for elever og studenter
75Tilskudd til bygging av studentboliger 115,0 mill. kroner
285Norges forskningsråd
52Forskningsformål 37,5 mill. kroner
 • 2. gi tilsagn om å utbetale støtte for første halvår 2008 (andre halvdel av undervisningsåret 2007-08) etter de satsene som blir fastsatt andre halvår 2007 (første halvdel av undervisningsåret 2007-08), jf. kap. 2410 Statens lånekasse for utdanning postene 70 Utdanningsstipend, 71 Andre stipend, 72 Rentestønad og 90 Lån til Statens lånekasse for utdanning samt kap. 5617 Renter fra Statens lånekasse for utdanning post 80 Renter.

 • 3. gi tilsagn om å konvertere lån til stipend første halvår 2008 (andre halvdelen av undervisningsåret 2007-08) etter de satsene som blir fastsatt for andre halvår 2007 (første halvdel av undervisningsåret 2007-08), jf. kap. 2410 Statens lånekasse for utdanning post 50 Avsetning til utdanningsstipend.

 • 4. gi tilsagn om å utbetale tillegg til utdanningslånet for 2007 med kr 3 640 per måned i opptil to måneder for studenter som deltar i undervisning som er omfattet av ordningen med sommerundervisning, jf. kap. 2410 Statens lånekasse for utdanning postene 72 Rentestønad og 90 Lån til Statens lånekasse for utdanning samt kap. 5617 Renter fra Statens lånekasse for utdanning post 80 Renter.

IV Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at:

 • 1. Privatister som melder seg til eksamen, og kandidater som melder seg til fag-/svenneprøver etter opplæringsloven § 3-5, skal betale et gebyr per prøve. Gebyret skal betales til fylkeskommunen. Privatister som melder seg til eksamen, skal betale kr 320 dersom privatisten ikke har prøvd seg i faget tidligere som privatist eller elev, og kr 650 ved forbedringsprøver. Kandidater som melder seg til fag-/svenneprøver etter opplæringsloven § 3-5 skal betale kr 650 per prøve dersom kandidaten ikke har gått opp tidligere, og kr 1 300 ved senere forsøk.

 • 2. Kunnskapsdepartementet kan gi universiteter og høyskoler fullmakt til å:

  • a) opprette nye selskap eller andre enheter og delta i selskaper eller enheter i virksomhetens randsone.

  • b) bruke overskudd av eksternt finansiert virksomhet ved virksomheten eller i randsonen til kapitalinnskudd ved opprettelse av nye enheter eller deltakelse i enheter i virksomhetens randsone.

  • c) bruke utbytte fra selskap eller enheter i virksomhetens randsone som virksomheten etter fullmakt har opprettet eller kjøpt aksjer i. Utbyttet kan benyttes i driften av virksomheten eller som stiftelseskapital.

  • d) selge aksjer i selskap som virksomheten har opprettet eller kjøpt aksjer i. Salgssummen skal føres tilbake til virksomhetens driftsmidler.

 • 3. Kunnskapsdepartementet kan gi Høgskolen i Narvik fullmakt til å selge aksjene sine i Norut Gruppen AS til Nordland fylkeskommune og bruke salgssummen til å kjøpe aksjer i Norut Teknologi AS:

V Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kultur- og kirkedepartementet i 2007 kan:

overskride bevilgningen undermot tilsvarende merinntekter under
kap. 340 post 1 kap. 3340 post 1
kap. 340 post 21 kap. 3340 post 2
kap. 341 post 1 kap. 3341 post 1
kap. 341 post 21 kap. 3341 post 2
kap. 342 post 1 kap. 3342 postene 1 og 4

VI Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2007 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
920Norges forskningsråd
50Tilskudd 140 mill. kroner

VII Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Fiskeri- og kystdepartementet i 2007 kan:

overskride bevilgningen undermot tilsvarende merinntekter under
kap. 1020 postene 1 og 21 kap. 4020 post 3
kap. 1021 postene 1 og 21 kap. 4021 post 1
kap. 1022 postene 1 og 21 kap. 4022 post 1

Presidenten: Presidenten antar at Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre vil stemme imot rammen. – Det stemmer.

Votering:Komiteens innstilling ble bifalt med 55 mot 47 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 18.54.25)