Stortinget - Møte torsdag den 13. desember 2012 kl. 10

Dato: 13.12.2012

Dokumenter:

(Innst. 123 S (2012–2013), jf. Prop. 25 S (2012–2013) unntatt kap. 820, 821, 822, 3821 og 3822)

Sak nr. 2 [10:01:30]

Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om endringar i statsbudsjettet 2012 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Votering i sak nr. 2

Presidenten: Presidenten vil gjøre oppmerksom på at ved en inkurie er inntektskapitlet 3856, Barnevernets omsorgssenter for einslege mindreårige asylsøkarar, post 04 Refusjon av ODA-godkjente utgifter, falt ut av innstillingen. Det vil bli beriktiget.

Komiteen hadde innstilt:

I statsbudsjettet for 2012 blir det gjort følgjande endringar:

Utgifter
840Krisetiltak
61Tilskot til incest- og valdtektssenter, overslagsløyving, blir auka med700 000
frå kr 70 000 000 til kr 70 700 000
841Samliv og konfliktløysing
21Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjersle, overslagsløyving, blir redusert med1 892 000
frå kr 14 261 000 til kr 12 369 000
844Kontantstøtte
70Tilskot, overslagsløyving, blir auka med35 000 000
frå kr 1 200 000 000 til kr 1 235 000 000
845Barnetrygd
70Tilskot, overslagsløyving, blir auka med90 000 000
frå kr 14 960 000 000 til kr 15 050 000 000
846Forskings- og utgreiingsverksemd, tilskot mv.
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttast under post 50, blir redusert med2 300 000
frå kr 26 535 000 til kr 24 235 000
70Tilskot, blir auka med2 300 000
frå kr 15 501 000 til kr 17 801 000
852Adopsjonsstønad
70Tilskot til foreldre som adopterer barn frå utlandet, overslagsløyving, blir redusert med3 000 000
frå kr 15 358 000 til kr 12 358 000
854Tiltak i barne- og ungdomsvernet
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttast under post 71, blir redusert med9 400 000
frå kr 82 648 000 til kr 73 248 000
65Refusjon av kommunale utgifter til barnevernstiltak knytte til einslege mindreårige asylsøkjarar og flyktningar, overslagsløyving, blir auka med140 000 000
frå kr 920 000 000 til kr 1 060 000 000
72Tilskot til forsking og utvikling i barnevernet, blir redusert med4 800 000
frå kr 51 828 000 til kr 47 028 000
855Statleg forvalting av barnevernet
22Kjøp av private barnevernstenester, kan nyttast under post 1, blir auka med90 800 000
frå kr 1 612 824 000 til kr 1 703 624 000
45Større nyanskaffingar og vedlikehald, kan overførast, blir redusert med47 400 000
frå kr 67 955 000 til kr 20 555 000
60Tilskot til kommunane, kan nyttast under post 1, blir auka med45 000 000
frå kr 180 297 000 til kr 225 297 000
858Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
22Reguleringspremie til KLP og fylkeskommunale pensjonskassar, blir auka med19 200 000
frå kr 31 035 000 til kr 50 235 000
2530Foreldrepengar
70Foreldrepengar ved fødsel, overslagsløyving, blir redusert med555 300 000
frå kr 16 335 300 000 til kr 15 780 000 000
71Eingongsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsløyving, blir auka med300 000
frå kr 354 700 000 til kr 355 000 000
72Feriepengar av foreldrepengar, overslagsløyving, blir redusert med10 000 000
frå kr 420 000 000 til kr 410 000 000
73Foreldrepengar ved adopsjon, overslagsløyving, blir redusert med25 000 000
frå kr 115 000 000 til kr 90 000 000
3856Barnevernets omsorgssenter for einslege mindreårige asylsøkarar
04Refusjon av ODA-godkjende utgifter, blir redusert med14 430 000
frå 115 440 000 kr til 101 010 000 kr
Votering:Komiteens innstilling ble med den foretatte rettelse enstemmig bifalt.