Stortinget - Møte torsdag den 13. desember 2012 kl. 10

Dato: 13.12.2012

Dokumenter:

(Innst. 14 S (2012–2013), jf. Prop. 1 S (2012–2013))

Sak nr. 1 [10:01:15]

Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2013, kapitler under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet (rammeområdene 2 og 3)

Votering i sak nr. 1

Presidenten: Under debatten er det satt fram i alt 36 forslag. Det er

 • forslagene nr. 1 og 8–11, fra Ib Thomsen på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti

 • forslagene nr. 2, 3 og 12–14, fra Ib Thomsen på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre

 • forslagene nr. 4, 5 og 15–32, fra Ib Thomsen på vegne av Fremskrittspartiet

 • forslag nr. 6, fra Olemic Thommessen på vegne av Høyre og Kristelig Folkeparti

 • forslag nr. 7, fra Øyvind Håbrekke på vegne av Kristelig Folkeparti

 • forslagene nr. 33–36, fra Trine Skei Grande på vegne av Venstre

Forslagene nr. 33–36 er omdelt på representantenes plasser i salen.

Det voteres over forslagene nr. 35 og 36, fra Venstre

Forslag nr. 35 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge fram en melding til Stortinget om ensliges situasjon og levekår.»

Forslag nr. 36 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med konkrete opptrappingsplaner knyttet til et investeringsprogram for biblioteklokaler.»

Votering:Forslagene fra Venstre ble med 95 mot 1 stemme ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 22.02.26)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 33, fra Venstre.

Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med sak om andre og mer tidsriktige måter å finansiere en allmennkringkaster på enn dagens lisens.»

Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti har varslet at de vil støtte forslaget.

Votering:Forslaget fra Venstre ble med 72 mot 26 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 22.02.44)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 34, fra Venstre.

Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en konkret opptrappingsplan knyttet til infrastruktur og samlingsforvaltning ved norske museer.»

Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti har varslet at de vil støtte forslaget.

Votering:Forslaget fra Venstre ble med 56 mot 41 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 22.03.02)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 7, fra Kristelig Folkeparti.

Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en vurdering av engangsstønaden med utgangspunkt i Likestillingsutvalgets forslag.»

Votering:Forslaget fra Kristelig Folkeparti ble med 93 mot 6 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 22.03.18)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 6, fra Høyre og Kristelig Folkeparti.

Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen bidra til at det iverksettes forskning om norsk adopsjonshistorie i etterkrigstiden.»

Venstre har varslet at de støtter forslaget.

Votering:Forslaget fra Høyre og Kristelig Folkeparti ble med 73 mot 25 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 22.03.38)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 4, 5, og 15–32, fra Fremskrittspartiet.

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme sak om å opprette et uavhengig tilsyn for barnehagene.»

Forslag nr. 5 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en sak om avvikling av Likestillings- og diskrimineringsombudet og endring av likestillingsloven, slik at andre instanser, herunder domstolene og Arbeidstilsynet, får i oppgave å håndheve de sentrale bestemmelser i loven.»

Forslag nr. 15 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å opprette en tilskuddsordning for frivillig virksomhet, hvor formålet er å stimulere til aktiviteter for barn og ungdom.»

Forslag nr. 16 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem sak om alternative fremtidige driftsformer for nasjonale kulturinstitusjoner, med sikte på en ytterligere bedring av disses publikumstilgang, markedsretting, effektivitet m.m.»

Forslag nr. 17 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem tall for de totale kostnadene forbundet med oppussing og vedlikeholdsetterslepet ved våre nasjonale kulturinstitusjoner.»

Forslag nr. 18 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en forpliktende vedlikeholdsplan for nasjonale kulturinstitusjoner.»

Forslag nr. 19 lyder:

«Stortinget ber regjeringen avvikle ordningen med statsstipendiater innen kunst.»

Forslag nr. 20 lyder:

«Stortinget ber regjeringen avvikle ordningen med stipend til kunstnere.»

Forslag nr. 21 lyder:

«Stortinget ber regjeringen om å ikke erstatte garantiinntekter med nye stipendordninger.»

Forslag nr. 22 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i større grad enn tidligere bruke kunst som allerede er i statens eie til å utsmykke offentlige bygg.»

Forslag nr. 23 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem sak om vurdering av alternative fremtidige driftsformer for Den Norske Opera & Ballett, med sikte på reduksjon av det offentliges bidrag.»

Forslag nr. 24 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i revidert nasjonalbudsjett for 2013 legge frem en finansieringsplan for ny scenerigg ved Rogaland Teater.»

Forslag nr. 25 lyder:

«Stortinget ber regjeringen bidra til etablering av et moderne nordområdemuseum i Tromsø sentrum.»

Forslag nr. 26 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem sak om å fase ut pressestøtten.»

Forslag nr. 27 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i neste års statsbudsjett fremme forslag om vanlige forretningsmessige innkrevingsrutiner for NRK-lisensen.»

Forslag nr. 28 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om avvikling og utfasing av ordningen med fjernsynslisens.»

Forslag nr. 29 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om oppsplitting og nedsalg av NRK på en slik måte at virksom konkurranse oppnås og kulturpolitiske mål ivaretas.»

Forslag nr. 30 lyder:

«Stortinget ber regjeringen påse at NRK betaler dansere osv. etter gjeldende tariffavtaler også når NRK benytter eksterne produksjonsselskaper.»

Forslag nr. 31 lyder:

«Stortinget ber regjeringen bidra til at NRK ikke oppretter en nasjonal nettportal for trafikkinformasjon.»

Forslag nr. 32 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å tillate utenlandske og andre spillselskaper å etablere seg i Norge.»

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet ble med 78 mot 21 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 22.03.55)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 3 og 12, fra Fremskrittspartiet og Høyre.

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem forslag til ny foreldrepermisjonsordning som likestiller mors og fars rettigheter og sikrer den enkelte familie rett til å bestemme fordelingen av permisjonen.»

Forslag nr. 12 lyder:

«Stortinget ber regjeringen på egnet måte, og senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2013, komme tilbake til Stortinget med en sak om hvordan sykkelrittet Arctic Race of Norway kan realiseres.»

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet og Høyre ble med 60 mot 39 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 22.04.14)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 2, 13 og 14, fra Fremskrittspartiet og Høyre.

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake med sak om rekruttering av førskolelærere til barnehagene i likhet med satsingen GNIST for lærere.»

Forslag nr. 13 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en sak om å endre øvre aldersgrense innen kickboksing i tråd med idrettens egne ønsker.»

Forslag nr. 14 lyder:

«Stortinget ber regjeringen om en gjennomgang av merverdiavgiften for digitalt materiale som brukes i bibliotekene.»

Venstre har varslet at de støtter forslagene.

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet og Høyre ble med 59 mot 40 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 22.04.38)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 1 og 8–11, fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber regjeringen åpne for at kommuner kan ta et helhetlig ansvar for barnevernstjenesten.»

Forslag nr. 8 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2013 komme tilbake til Stortinget med en rapport om regjeringens arbeid for å forenkle samhandlingen mellom frivillig sektor og det offentlige. Rapporten skal oppsummere iverksatte tiltak, samt inneholde vurderinger og forslag til nye tiltak.»

Forslag nr. 9 lyder:

«Stortinget ber regjeringen medvirke til at det etableres en særlig finansieringsordning for overføringer av scenekunst- og musikkproduksjoner til kinoer, storskjermer og andre digitale medier.»

Forslag nr. 10 lyder:

«Stortinget ber regjeringen igangsette en kompetansereform gjennom et kompetanseutviklingsprogram for biblioteksektoren. Satsingen på et kompetanseutviklingsprogram skal tydeliggjøres gjennom en forpliktende opptrappingsplan.»

Forslag nr. 11 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede hvorledes inntektene til de filmkulturelle tiltakene som i dag ligger under Film og Kino best kan ivaretas, og senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett legge frem forslag som ivaretar finansieringen for disse virksomhetene på kort og lengre sikt.»

Venstre har varslet at de støtter forslagene.

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti ble med 53 mot 46 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 22.04.58)Komiteen hadde innstilt:

A

Rammeområde 2

(Familie og forbruker)

I

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under:

Utgifter
231Barnehager
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 51166 148 000
50Tilskudd til samiske barnehagetilbud14 647 000
51Forskning, kan nyttes under post 218 006 000
61Investeringstilskudd, overslagsbevilgning10 000 000
63Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder126 015 000
64Tilskudd til midlertidige lokaler, overslagsbevilgning6 500 000
800Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
1Driftsutgifter156 459 000
21Spesielle driftsutgifter12 173 000
840Krisetiltak
21Spesielle driftsutgifter3 408 000
61Tilskudd til incest- og voldtektssentre, overslagsbevilgning72 240 000
70Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under kap. 858 post 135 058 000
841Samliv og konfliktløsning
21Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse, overslagsbevilgning12 332 000
22Opplæring, forskning, utvikling mv.4 861 000
23Refusjon av utgifter til DNA-analyser, overslagsbevilgning6 856 000
70Tilskudd til samlivstiltak, kan nyttes under kap. 858 post 13 627 000
842Familievern
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 70214 938 000
21Spesielle driftsutgifter16 403 000
70Tilskudd til kirkens familieverntjeneste mv., kan nyttes under post 1138 404 000
843Likestillings- og diskrimineringsnemnda
1Driftsutgifter4 519 000
844Kontantstøtte
70Tilskudd, overslagsbevilgning878 000 000
845Barnetrygd
70Tilskudd, overslagsbevilgning14 985 000 000
846Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 5032 135 000
50Forskning, kan nyttes under post 212 923 000
60Tilskudd til likestillingsarbeid i kommunal sektor1 900 000
70Tilskudd20 980 000
72Tiltak for lesbiske og homofile10 059 000
73Tilskudd til likestillingssentre5 824 000
79Tilskudd til internasjonalt familie- og likestillingsarbeid, kan overføres7 966 000
849Likestillings- og diskrimineringsombudet
50Basisbevilgning54 140 000
850Barneombudet
1Driftsutgifter13 625 000
852Adopsjonsstøtte
70Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet, overslagsbevilgning15 865 000
853Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
1Driftsutgifter162 500 000
854Tiltak i barne- og ungdomsvernet
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 7170 773 000
50Forskning og utvikling25 274 000
60Kommunalt barnevern464 755 000
61Utvikling i kommunene26 446 000
65Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning1 100 000 000
71Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 2131 555 000
72Tilskudd til forskning og utvikling i barnevernet57 444 000
855Statlig forvaltning av barnevernet
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 603 685 960 000
21Spesielle driftsutgifter19 113 000
22Kjøp av private barnevernstjenester, kan nyttes under post 11 666 047 000
60Tilskudd til kommunene, kan nyttes under post 1186 067 000
856Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere
1Driftsutgifter197 703 000
857Barne- og ungdomstiltak
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 717 556 000
60Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres64 333 000
70Barne- og ungdomsorganisasjoner112 328 000
71Utviklingsarbeid, kan nyttes under post 213 809 000
79Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid mv., kan overføres34 499 000
858Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 855 post 1224 474 000
21Spesielle driftsutgifter19 082 000
22Reguleringspremie til KLP og fylkeskommunale pensjonskasser32 059 000
859EUs ungdomsprogram
1Driftsutgifter, kan overføres7 702 000
860Forbrukerrådet
50Basisbevilgning105 653 000
51Markedsportaler12 244 000
862Positiv miljømerking
70Driftstilskudd til offentlig stiftelse for positiv miljømerking6 200 000
865Forbrukerpolitiske tiltak og internasjonalt samarbeid
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres7 571 000
70Tilskudd2 000 000
79EUs rammeprogram for forbrukerpolitikk, kan overføres4 814 000
866Statens institutt for forbruksforskning
50Basisbevilgning28 799 000
867Sekretariatet for Forbrukertvistutvalget og Markedsrådet
1Driftsutgifter8 199 000
868Forbrukerombudet
1Driftsutgifter23 703 000
2530Foreldrepenger
70Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning17 200 000 000
71Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning358 200 000
72Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning420 000 000
73Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning85 000 000
Totale utgifter43 502 873 000
Inntekter
3842Familievern
1Diverse inntekter615 000
3846Familie- og likestillingspolitisk forskning, opplysningsarbeid mv.
1Prosjektinntekter517 000
3855Statlig forvaltning av barnevernet
1Diverse inntekter13 404 000
2Barnetrygd3 703 000
60Kommunale egenandeler928 136 000
3856Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere
4Refusjon av ODA-godkjente utgifter104 874 000
3858Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
1Diverse inntekter433 000
3859EUs ungdomsprogram
1Tilskudd fra Europakommisjonen2 300 000
Totale inntekter1 053 982 000

II

Maksimalgrense for foreldrebetaling

Stortinget samtykker i at maksimalgrensen for foreldrebetaling for et heldags ordinært barnehagetilbud blir fastsatt til 2 330 kroner per måned og 25 630 kroner per år fra 1. januar 2013, jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager § 1.

III

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i 2013 kan:

Overskride bevilgningen påmot tilsvarende merinntekter under
kap. 842 post 1kap. 3842 post 1
kap. 855 post 1kap. 3855 postene 1, 2 og 60
kap. 856 post 1kap. 3856 post 1
kap. 858 post 1kap. 3858 post 1
kap. 859 post 1kap. 3859 post 1
kap. 868 post 1kap. 3868 post 1

IV

Satser for barnetrygd

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2013 i medhold av lov av 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd § 10 kan utbetale barnetrygd med 11 640 kroner per barn per år.

Enslige forsørgere som fyller vilkårene for rett til utvidet stønad etter barnetrygdloven og full overgangsstønad etter folketrygdloven, og som har barn i alderen 0–3 år, har rett til et småbarnstillegg på 7 920 kroner per år. Dette tillegget gis per enslig forsørger, uavhengig av hvor mange barn i alderen 0–3 år vedkommende faktisk forsørger.

Stønadsmottakere bosatt i Finnmark og Nord-Troms (Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord) får et tillegg i barnetrygden på 3 840 kroner per barn per år, det såkalte finnmarkstillegget.

Finnmarkstillegget skal også utbetales for barn i fosterhjem eller barnevernsinstitusjon i de aktuelle kommunene.

Stønadsmottakere bosatt på Svalbard får et tillegg i barnetrygden på 3 840 kroner per barn per år, det såkalte svalbardtillegget.

V

Satser for kontantstøtte

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2013 i medhold av lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre § 7 kan utbetale kontantstøtte med følgende beløp:

Avtalt oppholdstid i barnehage per ukeKontantstøtte i prosent av full satsKontantstøtte per barn i alderen 13–18 måneder i kroner per månedKontantstøtte per barn i alderen 19–23 måneder i kroner per måned
Ikke bruk av barnehageplass1005 0003 303
Til og med 19 timer502 5001 652
20 timer eller mer000

For adopterte barn kan det utbetales kontantstøtte med høy sats de første seks månedene etter at stønadsperioden for fulle foreldrepenger er utløpt, jf. kontantstøtteloven § 10. De neste fem månedene kan det utbetales kontantstøtte med lav sats.

VI

Sats for engangsstønad ved fødsel og adopsjon

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2013 i medhold av lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 14-17 kan utbetale:

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon35 263 kroner per barn

Presidenten: Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti har varslet at de vil stemme imot.

Votering:Komiteens innstilling ble bifalt med 54 mot 45 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 22.05.27)Komiteen hadde innstilt:

B

Rammeområde 3

(Kultur)

I

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under:

Utgifter
300Kulturdepartementet
1Driftsutgifter115 600 000
21Spesielle driftsutgifter4 434 000
314Kultur og samfunn
60Tilskudd til livssynsnøytrale sermonirom10 000 000
71Kultur og næringsprosjekter8 798 000
72Kultursamarbeid i nordområdene3 433 000
78Ymse faste tiltak35 932 000
79Til disposisjon3 423 000
315Frivillighetsformål
21Forskning og utredning9 449 000
70Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner948 208 000
71Tilskudd til frivilligsentraler114 468 000
72Tilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge51 933 000
74Frivillighetsregister, kan overføres3 104 000
78Ymse faste tiltak5 039 000
82Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg63 891 000
84Ungdoms-OL25 600 000
85Sjakk-OL10 000 000
320Allmenne kulturformål
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 77129 412 000
21Forskning og utredning, kan overføres5 682 000
51Fond for lyd og bilde31 537 000
52Norges forskningsråd5 072 000
53Sametinget72 702 000
55Norsk kulturfond – ettårig prosjekttilskudd, kan nyttes under post 5646 375 000
56Norsk kulturfond – flerårig prosjekttilskudd, kan nyttes under post 5523 087 000
60Kulturkort for ungdom3 900 000
73Nasjonale kulturbygg, kan overføres195 500 000
74Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd, kan overføres228 716 000
75Kulturprogram, kan overføres11 339 000
77Prosjekt- og utviklingstiltak på museums- og arkivfeltet, kan nyttes under post 136 027 000
78Ymse faste tiltak27 444 000
79Til disposisjon, kan nyttes under post 16 534 000
82Nobels fredssenter28 538 000
84Pilegrimssatsing5 490 000
321Kunstnerformål
1Driftsutgifter15 385 000
72Stipend basert på gjennomført kunstutdanning, overslagsbevilgning13 374 000
73Kunstnerstipend m.m., kan overføres137 145 000
74Garantiinntekter, overslagsbevilgning109 946 000
75Vederlagsordninger155 232 000
322Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom
1Driftsutgifter15 253 000
50Kunst i offentlige rom27 382 000
55Norsk kulturfond33 852 000
72Knutepunktinstitusjoner6 125 000
73Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design272 827 000
75Offentlig rom, arkitektur og design36 485 000
78Ymse faste tiltak43 491 000
323Musikkformål
1Driftsutgifter159 965 000
55Norsk kulturfond – ettårig prosjekttilskudd, kan nyttes under post 56155 367 000
56Norsk kulturfond – flerårig prosjekttilskudd, kan nyttes under post 5531 429 000
70Nasjonale institusjoner253 675 000
71Region-/landsdelsinstitusjoner216 684 000
72Knutepunktinstitusjoner76 917 000
74Landsdelsmusikere i Nord-Norge18 846 000
78Ymse faste tiltak103 799 000
324Scenekunstformål
1Driftsutgifter73 687 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres60 446 000
55Norsk kulturfond - ettårig prosjekttilskudd, kan nyttes under post 5696 417 000
56Norsk kulturfond - flerårig prosjekttilskudd, kan nyttes under post 5516 176 000
70Nasjonale institusjoner997 270 000
71Region-/landsdelsinstitusjoner433 489 000
72Knutepunktinstitusjoner3 856 000
73Region- og distriktsopera48 862 000
78Ymse faste tiltak141 948 000
326Språk-, litteratur- og bibliotekformål
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 77513 614 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres24 710 000
55Norsk kulturfond164 316 000
72Knutepunktinstitusjoner2 715 000
73Noregs Mållag3 861 000
74Det Norske Samlaget12 914 000
75Språkteknologi og Det Norske Akademis store ordbok20 473 000
76Ibsenpris m.m.5 403 000
77Prosjekt- og utviklingstiltak, kan nyttes under post 116 902 000
78Ymse faste tiltak58 555 000
80Tilskudd til tiltak under Nasjonalbiblioteket49 838 000
328Museums- og andre kulturvernformål
55Norsk kulturfond10 224 000
70Det nasjonale museumsnettverket959 294 000
78Ymse faste tiltak34 382 000
329Arkivformål
1Driftsutgifter322 025 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres17 593 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres10 102 000
78Ymse faste tiltak9 582 000
334Film- og medieformål
1Driftsutgifter153 304 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres8 282 000
50Filmfondet, kan nyttes under post 71436 501 000
51Audiovisuelle produksjoner10 333 000
71Filmtiltak m.m., kan overføres, kan nyttes under post 5027 900 000
73Regional filmsatsing53 451 000
75Medieprogram, kan overføres25 427 000
78Ymse faste tiltak28 421 000
79Til disposisjon1 000 000
335Mediestøtte
71Produksjonstilskudd307 946 000
73Medieforskning og etterutdanning13 350 000
75Tilskudd til samiske aviser24 138 000
76Tilskudd til minoritetsspråklige publikasjoner845 000
77Distribusjonstilskudd til avisene i Finnmark1 916 000
337Kompensasjon for kopiering til privat bruk
70Kompensasjon43 823 000
339Lotteri- og stiftelsestilsynet
1Driftsutgifter62 915 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres7 389 000
Totale utgifter9 469 441 000
Inntekter
3300Kulturdepartementet
1Ymse inntekter72 000
3320Allmenne kulturformål
1Ymse inntekter1 416 000
3322Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom
1Ymse inntekter113 000
3323Musikkformål
1Ymse inntekter28 678 000
3324Scenekunstformål
1Ymse inntekter113 000
2Billett- og salgsinntekter m.m.24 100 000
3326Språk-, litteratur- og bibliotekformål
1Ymse inntekter8 630 000
3329Arkivformål
1Ymse inntekter5 545 000
2Inntekter ved oppdrag17 593 000
3334Film- og medieformål
1Ymse inntekter10 116 000
2Inntekter ved oppdrag8 282 000
70Gebyr10 000 000
3339Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser
1Spilleoverskudd fra Norsk Tipping AS604 500 000
2Gebyr – lotterier6 821 000
4Gebyr – stiftelser264 000
7Inntekter ved oppdrag7 389 000
Totale inntekter733 632 000

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2013 kan:

1.

kap. 300 post 1kap. 3300 post 1
kap. 320 post 1kap. 3320 postene 1 og 3
kap. 322 post 1kap. 3322 post 1
kap. 323 post 1kap. 3323 post 1
kap. 324 post 1kap. 3324 post 1
kap. 326 post 1kap. 3326 post 1
kap. 329 post 1kap. 3329 post 1
kap. 334 post 1kap. 3334 post 1
kap. 339 post 1kap. 5568 post 73
 • 2. overskride bevilgningen under kap. 324 Scenekunstformål, post 21 Spesielle driftsutgifter med et beløp som tilsvarer alle merinntektene på kap. 3324, post 2 Billett- og salgsinntekter. Ubrukte merinntekter kan regnes med ved utregning av overførbart beløp på post 21.

 • 3. overskride bevilgningene under post 21 Spesielle driftsutgifter under kap. 329, kap. 334, og kap. 339 med et beløp som tilsvarer alle merinntektene på hhv. kap. 3329, post 2 Inntekter ved oppdrag, kap. 3334, post 2 Inntekter ved oppdrag og kap. 3339, post 7 Inntekter ved oppdrag. Ubrukte merinntekter kan regnes med ved utregning av overførbart beløp på post 21.

III

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2013 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
320Allmenne kulturformål
73Nasjonale kulturbygg475,3 mill. kroner
322Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom
50Kunst i offentlige rom40,2 mill. kroner
328Museums- og andre kulturvernformål
78Ymse faste tiltak7,4 mill. kroner

IV

Dekning av forsikringstilfelle

Stortinget samtykker i at Kongen i 2013 kan inngå avtaler om forsikringsansvar i forbindelse med større utstillinger i Norge av kunstverk både i utenlandsk og norsk eie innenfor en samlet ramme for nytt og gammelt ansvar som til enhver tid ikke må overstige 4 000 mill. kroner.

V

Fastsetting av fordelingsnøkler for visse tilskudd

Stortinget fastsetter følgende fordelingsnøkler for 2013:

 • 1. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til region-/landsdelsinstitusjoner fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 70 pst. på staten og 30 pst. på regionen, jf. kap. 323 Musikkformål, post 71 Region-/landsdelsinstitusjoner og kap. 324 Scenekunstformål, post 71 Region-/landsdelsinstitusjoner.

 • 2. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til de nordnorske knutepunktinstitusjonene med unntak av Nordnorsk Kunstmuseum, fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 70 pst. på staten og 30 pst. på regionen, jf. kap. 322 Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom, post 72 Knutepunktinstitusjoner og kap. 323 Musikkformål, post 72 Knutepunktinstitusjoner.

 • 3. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til de øvrige knutepunktinstitusjonene fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 60 pst. på staten og 40 pst. på regionen, jf. kap. 323 Musikkformål, post 72 Knutepunktinstitusjoner, kap. 324 Scenekunstformål, post 72 Knutepunktinstitusjoner, kap. 326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål, post 72 Knutepunktinstitusjoner og kap. 328 Museums- og andre kulturvernformål, post 70 Det nasjonale museumsnettverket.

 • 4. Det offentlige driftstilskuddet til region- og distriktsoperatiltak fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 70 pst. på staten og 30 pst. på regionen, jf. kap. 324 Scenekunstformål, post 73 Region- og distriktsopera.

VI

Fastsetting av gebyrer og avgifter m.m.

Stortinget samtykker i at for 2013 skal:

 • 1. gebyret for merking og registrering av hver kopi av et videogram for utleie eller salg være 0,60 kroner. Kulturdepartementet kan sette ned eller frita for gebyr i visse tilfelle.

 • 2. avgiften pr. videogram for omsetning i næring til Norsk kino- og filmfond være 3,50 kroner.

 • 3. kringkastingsavgiften for fjernsynsmottakere være 2 482 kroner ekskl. merverdiavgift. Tilleggsavgiften ved forsinket betaling av kringkastingsavgiften og når melding ikke blir gitt etter reglene i lov av 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting § 8-1 andre ledd, skal være 15 pst. av kringkastingsavgiften.

VII

Fordeling av Norsk Tipping AS’ overskudd

Stortinget samtykker i at fordelingen av Norsk Tipping AS' overskudd fra og med 2015 endres slik at 64 pst. skal fordeles til idrettsformål, 18 pst. til kulturformål og 18 pst. til samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner som ikke er tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitè. Midlene til kulturformål skal fordeles av Kongen.

Presidenten: Fremskrittspartiet og Høyre har varslet at de vil stemme imot.

Votering:Komiteens innstilling ble bifalt med 59 mot 40 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 22.05.56)