Stortinget - Møte tirsdag den 28. april 2015 kl. 10

Dato: 28.04.2015

Dokumenter: (Lovvedtak 61 (2014–2015), jf. Innst. 224 L (2014–2015) og Prop. 56 L (2014–2015))

Sak nr. 17 [18:09:23]

Stortingets vedtak til lov om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven (fritt behandlingsvalg)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet til sakene nr. 14–17.