Stortinget - Møte torsdag den 26. mai 2016 kl. 10

Dato: 26.05.2016
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:02:57]

  Debatt om redegjørelsen om viktige EU- og EØS-saker av ministeren for samordning av EØS-saker og forholdet til EU
  (Redegjørelsen holdt i Stortingets møte 19. mai 2016)

 • Sak nr. 2 [12:08:06]

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Sak om salg av brukt og utrangert forsvarsmateriell ((Innst. 213 S (2015–2016) og Innst. 213 S Tillegg 1 (2015–2016)))

 • Sak nr. 3 [16:08:28]

  Interpellasjon fra representanten Trine Skei Grande til helse- og omsorgsministeren:
  «Fødselsomsorgen er en av mange tjenester innen vårt helsevesen som spiller en nøkkelrolle for folks trygghetsfølelse. Forskning viser at fødsels- og barselomsorg er av avgjørende betydning for barns utvikling og for utviklingen av relasjonen mellom foreldre og barn. I de store byene i dette landet er det mange fødende som dessverre ikke når frem til sykehuset når de skal føde, på grunn av plassmangel og avvisning, og det er mange fødende som verken behersker norsk eller som kjenner til norsk fødsels- og barselomsorg. Fulle sykehus og misforståelser på fødestuen bidrar ikke til å gi fødende den tryggheten og omsorgen de trenger.
  Hvilken strategi har statsråden for at fødselsomsorgen i de store byene skal ha så høy kvalitet som mulig, og at fødsler som er planlagt på sykehus, faktisk skjer på sykehus?»

 • Sak nr. 4 [17:17:39]

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe og Olaug V. Bollestad om å utarbeide en nasjonal alkoholstrategi ((Innst. 281 S (2015–2016), jf. Dokument 8:42 S (2015–2016)))

 • Sak nr. 5 [18:06:55]

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (utvidelse av retten til fritt behandlingsvalg til å omfatte private rehabiliteringsinstitusjoner m.m.) ((Innst. 280 L (2015–2016), jf. Prop. 61 L (2015–2016)))

 • Sak nr. 6 [19:03:50]

  Interpellasjon fra representanten Kjersti Toppe til helse- og omsorgsministeren:
  «Med samhandlingsreforma fekk kommunane betalingsplikt for utskrivingsklare somatiske pasientar frå spesialisthelsetenesta. Føremålet var å tydeleggjere ansvaret heimkommunen allereie hadde for utskrivingsklare pasientar som blei verande i spesialisthelsetenesta medan dei venta på eit kommunalt tilbod. Ifølgje Riksrevisjonen har kommunane i liten grad auka kapasiteten og styrka kompetansen etter innføringa av samhandlingsreforma. Innanfor rus- og psykiatriområdet er talet på døgnplassar redusert med nesten 10 prosent frå 2010-2014, medan tilbodet i kommunane ikkje er styrka tilsvarande. Regjeringa vil like fullt innføre betalingsplikt også for rus- og psykiatriområdet, tidlegast i 2017.
  Kva er statsrådens plan for å sikre at rus- og psykiatripasientar får eit forsvarleg kommunalt tilbod, og kva verkemiddel skal tas i bruk for å sikra naudsynt kapasitet og kompetanse i det kommunale tilbodet?»

 • Sak nr. 7 [19:56:35]

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Oppstart av Prosjekt 2 i modernisering av IKT i Arbeids- og velferdsetaten ((Innst. 291 S (2015–2016), jf. Prop. 67 S (2015–2016)))

 • Sak nr. 8 [20:23:59]

  Innstilling frå arbeids- og sosialkomiteen om Endringar i folketrygdlova (arbeidsavklaringspengar – bistand til å skaffe seg eller behalde arbeid) ((Innst. 267 L (2015–2016), jf. Prop. 82 L (2015–2016)))

 • Sak nr. 9 [20:26:39]

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Pensjonar frå statskassa ((Innst. 293 S (2015–2016), jf. Prop. 109 S (2015–2016)))

 • Sak nr. 10 [20:26:48]

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Årsmelding 2015 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer ((Innst. 292 S (2015–2016), jf. Meld. St. 26 (2015–2016)))

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 20.44.