Stortinget - Møte tirsdag den 21. februar 2017

Dato: 21.02.2017
President: Olemic Thommessen

Innhold

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:08:03]

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven) (Innst. 190 L (2016-2017), jf. Prop. 139 L (2015-2016))

 • Sak nr. 2 [10:29:37]

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Iselin Nybø, Trine Skei Grande og Pål Farstad om å utvide virkeområdet for folkehøyskoleloven til også å gjelde på Svalbard (Innst. 178 S (2016–2017), jf. Dokument 8:20 S (2016–2017))

 • Sak nr. 3 [10:41:50]

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anne Tingelstad Wøien, Kjersti Toppe, Liv Signe Navarsete og Marit Arnstad om å avvikle norsk deltakelse i PISA-undersøkelsen (Innst. 180 S (2016–2017), jf. Dokument 8:12 S (2016–2017))

 • Sak nr. 4 [11:50:13]

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Årsmelding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2015 (Innst. 145 S (2016–2017), jf. Dokument 7:1 (2015–2016))

 • Sak nr. 5 [12:38:16]

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Særskilt melding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) om rettsgrunnlaget for Etterretningstjenestens overvåkingsvirksomhet (Innst. 164 S (2016-2017), jf. Dokument 7:2 (2015-2016))

 • Sak nr. 6 [13:14:36]

  Interpellasjon fra representanten Jan Bøhler til justis- og beredskapsministeren: «Det er grunnleggende i arbeidet for trygghet og forebygging av parallellsamfunn å hindre at det etableres områder der kriminelle gjenger har kontroll med narkotikalanging og annen kriminalitet. I løpet av 2016 så vi en utvikling med flere meget alvorlige skyteepisoder på offentlig sted og at kriminelle bruker bøter, vold og kidnappinger for å kontrollere kriminaliteten enkelte områder i Oslo. Politiet og andre som jobber med forebygging, ser med stor bekymring på slike tendenser, og det er viktig at det settes inn store nok ressurser til å stoppe dem og være tett på kriminelle gjengmiljøer for å forebygge og avverge. Da vi så lignende tendenser i 2006, ble det opprettet et eget gjengprosjekt som fikk gode resultater, mens dagens Politireform vil innebære at det blir færre dedikerte politifolk som skal konsentrere seg om gjengmiljøene. Er statsråden enig i at innsatsen mot kriminelle gjenger må trappes opp, og hvordan vil han sørge for dette»?

 • Sak nr. 7 [14:05:30]

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Åsmund Aukrust, Eirin Sund, Abid Q. Raja, Ola Elvestuen, Heikki Eidsvoll Holmås, Bård Vegar Solhjell og Rasmus Hansson om utvidelse av nasjonalparkplanen og prosess for å opprette nasjonalpark i Østmarka og på Preikestolen (Innst. 175 S (2016-2017), jf. Dokument 8:59 S (2015-2016))

 • Sak nr. 8 [15:12:41]

  Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til at Norges Bank inngår en bilateral avtale med Det internasjonale valutafondet (IMF) om å stille lånemidler til disposisjon for IMFs generelle låneordninger (Innst. 184 S (2016-2017), jf. Prop. 40 S (2016-2017))

 • Sak nr. 9 [15:13:00]

  Interpellasjon fra representanten Truls Wickholm til finansministeren: «Stortinget vedtok under behandlingen av skattemeldingen et skatteforlik. Stortinget har fortsatt ikke fått noen tilbakemelding fra regjeringen på to svært viktige og sentrale punkter. Det er punktet om at det skal opprettes et ekspertutvalg som skal vurdere om det bør gjøres ytterligere begrensninger i skatterådgiveres, herunder advokaters, taushetsplikt på skatteområdet, og videre vurdere om skattyteres og deres rådgiveres plikt til å gi kontrollopplysninger bør utvides til å gjelde informasjon om selskapsstrukturer og formålet med finansielle transaksjoner. I den sammenheng skulle det også vurderes om skatterådgivere, i skatteplanleggingspakker, skal pålegges opplysningsplikt. Stortinget ba også om en vurdering av om norsk lovverk er godt nok rustet i møte med komplekse finansielle instrumenter og komplekse konsern og selskapsstrukturer for å unngå at disse brukes til inntektsskifting i flernasjonale selskaper. Britiske skattemyndigheter fant i sine undersøkelser i 2013 at verdens fire største revisorbyråer står bak halvparten av verdens arrangementer for skatteunngåelse. Er regjeringen enig i at dette er utfordringer og problemstillinger vi raskt må ta tak i, og hva vil regjeringen gjøre for å få fortgang i dette arbeidet»?

 • Sak nr. 10 [15:53:28]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i helseberedskapsloven mv. (beredskapsregistre mv.) (Lovvedtak 53 (2016-2017), jf. Innst. 165 L (2016–2017) og Prop. 7 L (2016–2017))

 • Sak nr. 11 [15:53:45]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i arbeidsmiljøloven (gjennomføring av håndhevingsdirektivet mv.) (Lovvedtak 54 (2016–2017), jf. Innst. 172 L (2016–2017) og Prop. 5 L (2016–2017))

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 16.11.