Stortinget - Møte fredag den 1. juni 2018

Dato: 01.06.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 60 (2017–2018), jf. Innst. 288 L (2017–2018) og Prop. 58 L (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 9 [12:50:42]

Stortingets vedtak til lov om endringer i eksportkredittloven (ny midlertidig låne- og garantiordning for skip mv.) (Lovvedtak 60 (2017–2018), jf. Innst. 288 L (2017–2018) og Prop. 58 L (2017–2018))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet til sakene nr. 7–9.