Stortinget - Møte mandag den 4. juni 2018

Dato: 04.06.2018
President: Magne Rommetveit
Dokumenter: (Lovvedtak 63 (2017–2018), jf. Innst. 327 L (2017–2018) og Prop. 45 L (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 14 [17:14:33]

Stortingets vedtak til lov om endringer i introduksjonsloven (opplæring i mottak og behandling av personopplysninger mv.) (Lovvedtak 63 (2017–2018), jf. Innst. 327 L (2017–2018) og Prop. 45 L (2017–2018))