Stortinget - Møte mandag den 4. juni 2018

Dato: 04.06.2018
President: Magne Rommetveit
Dokumenter: (Lovvedtak 65 (2017–2018), jf. Innst. 318 L (2017–2018) og Prop. 64 L (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 16 [17:14:37]

Stortingets vedtak til lov om endringer i universitets- og høyskoleloven (NOKUTs oppgaver, eksamen og personvern mv.) (Lovvedtak 65 (2017–2018), jf. Innst. 318 L (2017–2018) og Prop. 64 L (2017–2018))