Stortinget - Møte mandag den 4. juni 2018

Dato: 04.06.2018
President: Magne Rommetveit
Dokumenter: (Innst. 332 S (2017–2018), jf. Prop. 71 LS (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 9 [16:51:19]

Innstilling fra næringskomiteen om Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 22/2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 910/2014 om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner på det indre marked (Innst. 332 S (2017–2018), jf. Prop. 71 LS (2017–2018))