Stortinget - Møte mandag den 4. juni 2018

Dato: 04.06.2018
President: Magne Rommetveit
Dokumenter: (Lovvedtak 64 (2017–2018), jf. Innst. 319 L (2017–2018) og Prop. 67 L (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 15 [17:14:35]

Stortingets vedtak til lov om endringer i barnehageloven mv. (minimumsnorm for grunnbemanning, plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO mv.) (Lovvedtak 64 (2017–2018), jf. Innst. 319 L (2017–2018) og Prop. 67 L (2017–2018))