Stortinget - Møte mandag den 4. juni 2018

Dato: 04.06.2018
President: Magne Rommetveit
Dokumenter: (Lovvedtak 66 (2017–2018), jf. Innst. 293 L (2017–2018) og Prop. 77 L (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 17 [17:14:39]

Stortingets vedtak til lov om endringer i verdipapirhandelloven og oppheving av børsloven mv. (Lovvedtak 66 (2017–2018), jf. Innst. 293 L (2017–2018) og Prop. 77 L (2017–2018))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.