Stortinget - Møte onsdag den 12. desember 2018

Dato: 12.12.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 12 S (2018–2019), jf. Prop. 1 S (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 3 [13:25:29]

Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2019, kapitler under Kunnskapsdepartementet samt forskningskapitler under Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområde 16 (Innst. 12 S (2018–2019), jf. Prop. 1 S (2018–2019))