Stortinget - Møte tirsdag den 8. juni 2021 *

Dato: 08.06.2021
President: Nils T. Bjørke
Dokumenter: (Innst. 627 S (2020–2021), jf. Meld. St. 3 (2020–2021))

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Sak nr. 10 [15:45:44]

Innstilling fra finanskomiteen om Statsrekneskapen 2020 (Innst. 627 S (2020–2021), jf. Meld. St. 3 (2020–2021))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering, se onsdag 9. juni