Stortinget - Møte tirsdag den 8. juni 2021 *

Dato: 08.06.2021
President: Nils T. Bjørke

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Formalia

President: Nils T. Bjørke

Presidenten: Frå representanten Bjørnar Moxnes ligg det føre søknad om velferdspermisjon i tida frå og med 8. til og med 10. juni.

Etter forslag frå presidenten vart samrøystes vedteke:

  1. Søknaden vert handsama straks og innvilga.

  2. Vararepresentanten, Seher Aydar, vert kalla inn for å møta i permisjonstida.

Presidenten: Seher Aydar er til stades og vil ta sete.

Før sakene på møtekartet vert tekne opp til handsaming, vil presidenten opplysa om at møtet i dag held fram utover kl. 16.