Lov om erstatning fra staten for personskade voldt ved straffbar handling m.m. (voldsoffererstatningsloven)

Ot.prp. nr. 4 (2000-2001), Innst. O. nr. 46 (2000-2001), beslutning. O. nr. 63 (2000-2001) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 01.02.2001 Innst. O. nr. 46 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.02.2001

   Behandlet i Odelstinget: 09.02.2001

   Behandlet i Lagtinget: 20.02.2001