Lov om universiteter og høyskoler

Ot.prp. nr. 79 (2003-2004), Innst. O. nr. 48 (2004-2005), beslutning. O. nr. 45 (2004-2005)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 10.02.2005 Innst. O. nr. 48 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.02.2005

   Behandlet i Odelstinget: 28.02.2005

   Behandlet i Lagtinget: 17.03.2005