Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006

Budsjett-innst. S. nr. 9 (2005-2006), jf. St.prp. nr. 1 (2005-2006) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 05.12.2005 Budsjett-innst. S. nr. 9 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt bevilgninger på kapitler under Olje- og energidepartementet og kapitler under Miljøverndepartementet. Det er bevilget kr. -123 471 748 000 til rammeområde 12 (olje og energi) og kr. 2 779 664 000 til rammeområde 13 (miljø). Budsjettvedtaket er i tråd med forslaget fra Regjeringen og ble gjort med stemmene fra regjeringspartiene Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, og med subsidiær støtte fra H, KrF og V

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.2005

   Behandlet i Stortinget: 12.12.2005