Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006

Budsjett-innst. S. nr. 5 (2005-2006), jf. St.prp. nr. 1 (2005-2006) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 08.12.2005 Budsjett-innst. S. nr. 5 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt budsjettet for 2006 for de budsjettkapitlene som hører inn under rammeområde 1 Statsforvaltning (Fornyings- og administrasjonsdepartementet og Finansdepartementet) og rammeområde 6 Innvandring, regional utvikling og bolig (Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet). Netto utgiftsramme for rammeområde 1 utgjør om lag 12, 3 mrd. kroner. Det største utgiftskapitlet er Statens Penskjonskasse, der det bevilges om lag 8 mrd. kroner. Netto utgiftsramme for rammeområde 6 er om lag 9, 3 mrd. kroner. De største utgiftskapitlene her er bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere (om lag 4 mrd. kroner ), regional utvikling og nyskaping (om lag 2,5 mrd. kroner) og bostøtte (om lag 2,2 mrd. kroner). Vedtaket er fattet med stemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, med subsidiær støtte fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, og er i samsvar med forslaget fra regjeringen Stoltenberg II.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2005

   Behandlet i Stortinget: 15.12.2005