Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006. Svalbardbudsjettet

Budsjett-innst. S. nr. 14 (2005-2006), jf. St.prp. nr. 1 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 29.11.2005 Budsjett-innst. S. nr. 14 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt bevilgninger på kapitlet for Svalbardbudsjettet under justisdepartementet innenfor rammeområd 4. Budsjettvedtaket er i samsvar med forslaget fra regjeringen Stoltenberg II. Det endelige vedtaket ble fattet med stemmene fra regjeringspartiene Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, med subsidiær tilslutning fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre. Dette flertallet utgjør alle partiene representert på Stortinget med unntak av Fremskrittspartiet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.2005

   Behandlet i Stortinget: 05.12.2005