Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006

Budsjett-innst. S. nr. 8 (2005-2006), jf. St.prp. nr. 1 (2005-2006) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 29.11.2005 Budsjett-innst. S. nr. 8 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med vekslende flertall vedtatt budsjettet for rammeområdene 9, 10 og 11 for 2006. Rammeområde 9 omfatter alle bevilgninger under nærings-og handelsdepartementet (NHD) bortsett fra Norges Forskningsråd, FOU-prosjekter i næringslivets regi, SIVA SF, GIEK, renter og utbytte fra Innovasjon Norge og aksjer i selskaper under NHDs forvaltning. I tillegg omfattes Konkurransetilsynet. Det er bevilget kr. 2 950 351 000 til rammeområde 9. Rammeområde 10 omfatter bevilgninger i programkategoriene Administrasjon og Fiskeri- og havbruk under Fiskeri- og kystdepartementet. Det er bevilget kr. 370 197 000 til rammeområde 10. Rammeområde 11 omfatter alle bevilgninger under Landbruks- og matdepartementet unntatt programkategori Forsking og utvikling. Det er bevilget kr. 12 544 924 000 til rammeområde 11. Vedtaket er i tråd med forslaget fra regjeringen Stoltenberg II.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.2005

   Behandlet i Stortinget: 06.12.2005