Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006

Budsjett-innst. S. nr. 11 (2005-2006), jf. St.prp. nr. 1 (2005-2006) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 01.12.2005 Budsjett-innst. S. nr. 11 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt budsjettet for 2006 for de budsjettkapitlene som hører inn under Helse- og omsorgsdepartementets ansvarsområde (budsjettramme 16). De samlede utgiftene utgjør om lag 100 mrd. kroner. Største utgiftskapittel er til drift av sykehusene, der det bevilges om lag 70 mrd. kroner. Vedtaket ble fattet med stemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet med subsidiær støtte fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre. Vedtaket er i samsvar med forslaget fra regjeringen Stoltenberg II.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.2005

   Behandlet i Stortinget: 09.12.2005