Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006

Budsjett-innst. S. nr. 12 (2005-2006), jf. St.prp. nr. 1 (2005-2006) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006))

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 07.12.2005 Budsjett-innst. S. nr. 12 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt statsbudsjett for 2006 på grunnlag av budsjettinnstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Vedtaket gjelder budsjettkapitler som hører inn under Kunnskapsdepartementet (barnehager unntatt), Kultur- og kirkedepartementet (kultur unntatt), samt forskningsområdet under Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Landsbruks- og næringsdepartementet (budsjettramme 17). De samlede utgiftene på disse områdene utgjør nærmere 44 mrd. kroner. Budsjettvedtaket ble fattet 14. desember 2005 med stemmene fra regjeringspartiene Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. Stortinget vedtok også å be Regjeringen legge fram resultatene av evalueringen av Kvalitetsreformen i høyere utdanning som egen sak.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2005

   Behandlet i Stortinget: 14.12.2005