Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Miljøpartiet De Grønne (1 - 20 av 86)
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1768 (2023-2024)

  Innlevert: 15.04.2024

  Sendt: 15.04.2024

  Til behandling

  Kan statsråden redegjøre for hvilke tiltak som kan gjøres for å gjøre eksisterende E18-strekning Retvet- VInterbro trafikksikker ved kryssing og av- og påkjøring og hva disse tiltakene vil koste?
 • Skriftlig spørsmål fra Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1754 (2023-2024)

  Innlevert: 12.04.2024

  Sendt: 15.04.2024

  Til behandling

  Regjeringen legger i sitt forslag til NTP opp til mindre og stadig minkende elbil-rabatt ved bomstasjonene i årene fremover. Samtidig sier regjeringen ikke noe om de vil gå inn for økte bompenger for fossilbiler, et av de viktigste virkemidlene for å få ned klimagassutslippene. Vil statsråden avklare om regjeringen også støtter økte bompenger for fossilbiler i årene fremover?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til kommunal- og distriktsministeren

  Dokument nr. 15:1748 (2023-2024)

  Innlevert: 12.04.2024

  Sendt: 15.04.2024

  Til behandling

  I Asker ble det i 2020 registrert 1 282 ulovlige tiltak i strandsonen. I januar 2024 opplyste ordfører at kommunen har tatt opp 68 saker. Av disse er 8 avsluttet innen 2024 - uten pålegg. De 68 ulovlighetssakene er stort sett saker som har kommet til etter registreringen i 2020. Antall ulovligheter i strandsonen er ifølge kommunaldirektøren nå økt til 2 000. Kommunen har plikt til å følge opp ulovligheter. Hva er statsrådens forventninger til kommuner som Asker når det gjelder oppfølging av ulovligheter innen rimelig tid?
 • Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1718 (2023-2024)

  Innlevert: 09.04.2024

  Sendt: 10.04.2024

  Besvart: 17.04.2024 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Fylkeskommunene ønsker å gå over til nullutslippsferger og -hurtigbåter for å kutte sine klimagassutslipp. I forslaget til NTP sier Regjeringen at de “vurderer” krav om nullutslipp ved nye innkjøp av ferger fra 2024 og hurtigbåter fra 2025. Men de sier ingenting om de vil sette av midler for å hjelpe fylkeskommunene med denne omstillingen. Hvordan tenker regjeringen å bidra til at fylkeskommunene skal klare å gå over til nullutslippsfartøy?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1692 (2023-2024)

  Innlevert: 08.04.2024

  Sendt: 08.04.2024

  Besvart: 11.04.2024 av klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen

  Markaloven for Oslo og nærliggende kommuner har skapt et sterkt vern i møte med utbyggerinteresser. Loven sikrer bevaring av nærnatur som er viktig for folkehelse, friluftsliv og biomangfold i hele hovedstadsområdet, et område som opplever sterkt press mot naturen. Hvis andre større byer tar til orde for egne markalover etter modell fra Oslo og omegn sin markalov, vil Regjeringen jobbe for å på plass denne type vern?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1691 (2023-2024)

  Innlevert: 08.04.2024

  Sendt: 08.04.2024

  Besvart: 12.04.2024 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Finanspolitiske virkemidler, som bruk av avgiftssystemet bør inngå på listen over tiltak i den kommende stortingsmeldingen om Naturavtalen. Hvorfor er ikke Finansdepartementet, dets etater og underliggende virksomheter involvert i arbeidet med oppfølgingen av naturavtalen i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1656 (2023-2024)

  Innlevert: 04.04.2024

  Sendt: 04.04.2024

  Besvart: 15.04.2024 av utenriksminister Espen Barth Eide

  Den betydelige våpeneksporten til Israel gjør det mulig for landet å ha en storoffensiv mot Gaza og Vestbredden. Norge har vært tydelig på å kritisere Israels angrep på sivile. Hvilke konkrete tiltak har utenriksministeren foretatt seg for å bidra til å begrense våpeneksport til Israel, og vil utenriksministeren ta initiativ til en resolusjon i FNs generalforsamling om stans i våpensalg?
 • Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1638 (2023-2024)

  Innlevert: 29.03.2024

  Sendt: 02.04.2024

  Besvart: 10.04.2024 av landbruks- og matminister Geir Pollestad

  Mye norsk korn som kan være god mat for folk går til dyrefôr på grunn av mølle- og bakeindustriens krav til blant annet proteininnhold. Hva gjør statsråden for at mer fullt spiselig norskprodusert korn skal gå til mat for folk?
 • Skriftlig spørsmål fra Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1637 (2023-2024)

  Innlevert: 28.03.2024

  Sendt: 02.04.2024

  Besvart: 08.04.2024 av utenriksminister Espen Barth Eide

  Sør-Afrika har klaget inn Israel for brudd på konvensjonen om folkemord, og den internasjonale domstolen (ICJ) har åpnet sak. Den 28.3 meldes det at Irland slutter seg til Sør-Afrikas sak mot Israel. Vil Norge også slutte seg til Sør-Afrikas sak mot Israel, og hvis ikke, bes det om begrunnelse?
 • Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1617 (2023-2024)

  Innlevert: 23.03.2024

  Sendt: 02.04.2024

  Besvart: 10.04.2024 av utenriksminister Espen Barth Eide

  Russland rekrutterer mennesker fra fattige land i Asia og Afrika og til å krige i Ukraina med lovnader om statsborgerskap og godt lønnet arbeid. Dette bidrar til at Russland kan opprettholde krigføringen selv med store tap. Har regjeringen dialog med landene dette gjelder og er regjeringen villige til å ta initiativ til tiltak som kan informere og advare borgere i disse landene samt bruke diplomatiske virkemidler overfor myndighetene for å få en slutt på rekrutteringen av egne borgere?
 • Skriftlig spørsmål fra Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1602 (2023-2024)

  Innlevert: 21.03.2024

  Sendt: 21.03.2024

  Besvart: 05.04.2024 av utenriksminister Espen Barth Eide

  Vil regjeringen innføre sanksjoner i forhold til ekstremistiske bosettere på Vestbredden?
 • Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1601 (2023-2024)

  Innlevert: 21.03.2024

  Sendt: 21.03.2024

  Besvart: 26.03.2024 av klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen

  Esso har ikke dokumentert at biodrivstoff de solgte i 2022 var avansert biodrivstoff. Miljødirektoratet undersøker om flere har gjort samme feil. Kan statsråden redegjøre for hvordan dette påvirker det norske utslippsregnskapet i perioden 2017-2022, samt redegjøre for om dette innebærer at stortingsvedtakene som i samme periode har stilt krav om en viss andel avansert biodrivstoff kan være brutt?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1552 (2023-2024)

  Innlevert: 15.03.2024

  Sendt: 15.03.2024

  Besvart: 22.03.2024 av klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen

  Det bygges nå nytt sikkerhetspsykiatrisk sykehus på Ila i Bærum, planlagt ferdig i 2026. Sykehuset plasseres innenfor markagrensa, og medfører nedbygging av store naturarealer. Statsråden har selv tatt til orde for at norske kommuner bør følge prinsippet om arealnøytralitet, senest overfor Bergen. Vil regjeringen innføre arealnøytralitet i statlige prosjekter og begynne med å sørge for at staten kompenserer for naturen som ødelegges i Bærumsmarka ved å gjenopprette like mye natur et annet sted i Bærum?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til energiministeren

  Dokument nr. 15:1551 (2023-2024)

  Innlevert: 15.03.2024

  Sendt: 15.03.2024

  Besvart: 20.03.2024 av energiminister Terje Aasland

  I Trondheim har Statnett planlagt ny trafostasjon og oppgradering av nettet gjennom Strindamarka. Alternativ 1a og b vil føre til store og synlige inngrep i naturen, og det som er et populært tur- og rekreasjonsområde for lokalbefolkningen. Alternativ 2 som går ut på å bygge anlegget inne i en fjellhall ved Kastbrekka er langt mindre synlig, og er klart å foretrekke for ta vare på natur og friluftsliv. Vil statsråden be NVE om å vektlegge natur- og friluftslivsinteresser og legge bort alternativ 1a og b i søknaden fra Statnett?
 • Skriftlig spørsmål fra Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1529 (2023-2024)

  Innlevert: 13.03.2024

  Sendt: 13.03.2024

  Besvart: 21.03.2024 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Kan finansministeren garantere, på samme måte som han har garantert for å videreføre dagens strømstøtteordning, at de økonomiske virkemidlene i statsbudsjettet for 2025 rettet mot energieffektivisering og lokal energiproduksjon minst vil være på samme nivå som i 2024?
 • Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1501 (2023-2024)

  Innlevert: 08.03.2024

  Sendt: 11.03.2024

  Besvart: 14.03.2024 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Veiprising er et virkemiddel som kan oppleves mer rettferdig enn bompenger, men likevel bidra til samme klima- og miljøeffekt. Trondheim har testet ut veiprising, og byrådet i Oslo mener i likhet med MDG at det bør innføres i hovedstaden. Vil regjeringen gi de kommunene som ønsker det mulighet til å innføre veiprising, og hva er eventuelt begrunnelsen for ikke å gjøre det?
 • Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til kommunal- og distriktsministeren

  Dokument nr. 15:1500 (2023-2024)

  Innlevert: 08.03.2024

  Sendt: 11.03.2024

  Besvart: 15.03.2024 av kommunal- og distriktsminister Erling Sande

  Posisjonen i Buskerud fylkeskommune ser seg nødt til å kutte 45 millioner i busstilbudet, noe som vil føre til at en rekke bussruter i Buskerud blir lagt ned eller får vesentlig færre avganger. Det reduserte tilbudet vil ramme blant annet pendlere, ungdom og eldre. Hva vil statsråden foreta seg for å rette opp i dette og unngå et mye dårligere kollektivtilbud?
 • Skriftlig spørsmål fra Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1482 (2023-2024)

  Innlevert: 08.03.2024

  Sendt: 08.03.2024

  Besvart: 14.03.2024 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Da Russland invaderte Ukraina ba Finansdepartementet Norges Bank om umiddelbart å fryse alle investeringene Statens pensjonsfond utland (SPU) har i Russland. Banken ble også bedt om å utarbeide en plan for å selge fondet helt ut av det russiske markedet. Vil finansministeren vurdere å be Norges Bank om å fryse alle investeringer i og videre selge fondet ut av alle investeringer i næringsvirksomhet som bidrar til å opprettholde ulovlige israelske bosetninger?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1476 (2023-2024)

  Innlevert: 07.03.2024

  Sendt: 08.03.2024

  Besvart: 15.03.2024 av klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen

  Regjeringen har gitts sprengstoffprodusenten Chemring Nobel tillatelse til å øke nitrogenutslippene fra fabrikken på Sætre fra 41 til 200 tonn. Nitrogenutslipp er blant hovedårsakene til miljøproblemene i fjorden. Statsråden påpeker selv at det er gode miljøfaglige argumenter mot tillatelsen, men mener hensynet til norsk forsvarsevne må prioriteres. Kan statsråden redegjøre for alternative løsninger som har vært vurdert og hva slags tiltak han jobber med for å unngå eller minimere utslippsøkningen det nå er gitt tillatelse til?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til kommunal- og distriktsministeren

  Dokument nr. 15:1411 (2023-2024)

  Innlevert: 01.03.2024

  Sendt: 01.03.2024

  Besvart: 08.03.2024 av kommunal- og distriktsminister Erling Sande

  I Lier planlegges et stort utbyggingsprosjekt på Gullhaug, en halvøy som stikker ut i Drammensfjorden øst for munningen av Lierelva. Utbyggingen er planlagt i nærheten av Linnesstranda naturreservat der det er registrert over 200 ulike fuglearter og vil påvirke den artsrike Engersandbukta sterkt. Prosjektet vil legge beslag på både strandsone og matjord og det er svakheter ved kollektivtilknytningen. Det er ikke mangel på nytt boligareal i området. Vil statsråden ta ansvar for viktige nasjonale verdier og stanse utbyggingen?