Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Aasland, Tora (1 - 20 av 90)

 • Spørretimespørsmål fra Tora Aasland (SV) til administrasjonsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.05.1993

  Besvart: 26.05.1993 av administrasjonsminister Oddny Aleksandersen

  "I ti år har A/S Norske Shell betalt etterutdanning til ansatte i den sentrale statsforvaltning. I noen tilfeller er dette de samme byråkrater som til daglig påvirker oljeselskapets rammevilkår på den norske kontinental- sokkelen. Ser statsråden prinsipielle betenkeligheter ved en slik finansiering, og hva vil i tilfelle statsråden gjøre?"
 • Spørretimespørsmål fra Tora Aasland (SV) til nærings- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 06.05.1993

  Besvart: 12.05.1993 av nærings- og energiminister Finn Kristensen

  "Det er nå kjent at oljeselskapet Shell som operatør for Draugenfeltet kommer til å bruke engelsk arbeidskraft i forbindelse med forpleiningen. Dette betyr et stort tap av arbeidsplassmuligheter i Midt-Norge. Hva vil statsråden her gjøre for å sikre norske arbeidsplasser?"
 • Spørretimespørsmål fra Tora Aasland (SV) til nærings- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 01.02.1993

  Besvart: 10.02.1993 av nærings- og energiminister Finn Kristensen

  "En av forutsetningene ved opprettelsen av SND (Statens nærings- og distriktsutviklingsfond) var at det skulle bli større muligheter til kapitaltilførsel til små og mellomstore bedrifter. Styret i SND har nå fattet et vedtak som i praksis stenger for dette. Hva vil nærings- og energiministeren gjøre for å styrke de små og mellomstore bedriftene?"
 • Spørretimespørsmål fra Tora Aasland (SV) til nærings- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.01.1993

  Rette vedkommende: Helseministeren

  Besvart: 27.01.1993 av helseminister Werner Christie

  "Det er nå blitt kjent at det har vært en lekkasje i atomreaktoren på Kjeller. Hva vil statsråden gjøre for at alle omstendigheter omkring denne hendelsen blir offentliggjort, og hva vil Regjeringen gjøre for å unngå ulykker i forbindelse med reaktoren?"
 • Spørretimespørsmål fra Tora Aasland (SV) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 20.11.1992

  Besvart: 25.11.1992 av finansminister Sigbjørn Johnsen

  "Kragerø-distriktet kommer i en særdeles vanskelig situasjon hvis Tangen Verft må permittere alle ansatte fra 1. februar 1993. Vil finansministeren medvirke til at skipsbyggeriene, dermed også Tangen Verft, får nytte finansieringsordninger som eksisterer i andre vestlige land?"
 • Spørretimespørsmål fra Tora Aasland (SV) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 22.10.1992

  Rette vedkommende: Handelsministeren

  Besvart: 28.10.1992 av handelsminister Bjørn Tore Godal

  "Stabburets pizzafabrikk på Stranda trues av nedleggelse dersom EØS- avtalen fører til en utjevning av råvareprisene for bearbeidete landbruks- varer. Hva vil Regjeringen gjøre for å unngå denne og eventuelt liknende ned- leggelser av arbeidsplasser innen matvareproduksjon og næringsmiddelindustri?"
 • Spørretimespørsmål fra Tora Aasland (SV) til miljøvernministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.10.1992

  Fremsatt av: Per Aunet (SV)

  Besvart: 14.10.1992 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

  "Norske patentmyndigheter ga i juli 1992 tillatelse til patent på to dyrkede kulturer av melkesyrebakterier som finnes i naturen. Lederen i Bioteknologinemnda uttaler at disse patentene bryter med Regjeringens og Stortingets prinsipper. Mener miljøvernministeren at disse patentene er i tråd med retningslinjene gitt i bioteknologimeldingene og Innst. S. nr. 155 for 1990-91?" Tatt opp av Per Aunet.
 • Spørretimespørsmål fra Tora Aasland (SV) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 27.03.1992

  Besvart: 08.04.1992 av næringsminister Ole Knapp

  "Det halvstatlige utviklingsselskapet Norsk Vekst A/S gikk inn i Kaldnesgruppen i Tønsberg i 1990. Nå skal skipsbyggingsdelen av konsernet legges ned, og 300 arbeidsplasser forsvinner. Hovedårsaken er problemer på investeringssiden. Hva kan næringsministeren gjøre for å opprettholde skipsbyggingen ved Kaldnes Industri A/S?"
 • Spørretimespørsmål fra Tora Aasland (SV) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 27.03.1992

  Besvart: 08.04.1992 av næringsminister Ole Knapp

  "Oppfinner Gitle Pettersen fra Stord har utviklet en rimelig og bruksvennlig fritidsbåt som også kan brukes av rullestolbrukere. Til tross for at Handlingsplanen for funksjonshemmede forutsetter statlig støtte til utvikling av slike produkter, har oppfinneren fått avslag på sine søknader om økonomisk hjelp til å få båten i produksjon. Hva kan næringsministeren gjøre for å støtte denne produksjonen?"
 • Spørretimespørsmål fra Tora Aasland (SV) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.03.1992

  Besvart: 18.03.1992 av olje- og energiminister Finn Kristensen

  "Norske Shell planlegger et gasskraftverk i Øygarden. Med bakgrunn i Stortingets vedtak om ikke å bygge gasskraftverk på Tjeldbergodden av miljømessige grunner, ville det være oppsiktsvekkende dersom det likevel blir bygget et gasskraftverk. Hvordan vil saken bli behandlet?"
 • Spørretimespørsmål fra Tora Aasland (SV) til miljøvernministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.03.1992

  Besvart: 18.03.1992 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

  "Svenske miljømyndigheter har fått informasjon om alvorlige lekkasjer fra en lagringsplass for radioaktivt avfall i Estland. Informasjonen gir et meget dramatisk bilde, ifølge den svenske miljøministeren. Hvilke informasjoner har Den norske regjering, og hvilke beredskaps- og informasjonstiltak planlegges?"
 • Spørretimespørsmål fra Tora Aasland (SV) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.03.1992

  Besvart: 11.03.1992 av næringsminister Ole Knapp

  "Bedriften Tønsberg Presstøperi i Horten har kompetanse, utstyr og initiativ til å starte opp igjen med videreforedling blant annet av magnesium, men mangler egenkapital. Hva kan næringsministeren gjøre for å få bedriften i gang igjen, og dermed sikre arbeidsplasser?"
 • Spørsmål ved møtets slutt fra Tora Aasland (SV) til forsvarsministeren

  Spørsmål ved møtets slutt

  Datert: 29.01.1992

  Besvart: 29.01.1992 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

  Fra Tora Aasland Houg til forsvarsministeren om ekstralønn til generalløytnant Martin Vadset, mens han tjenestegjorde for FNs observatørkorps
 • Spørretimespørsmål fra Tora Aasland (SV) til kommunalministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 29.11.1991

  Besvart: 04.12.1991 av kommunalminister Kjell Borgen

  "Undersøkelser viser at arbeidsmiljøet i verkstedindustrien ofte er svært forurenset. Gasser i forbindelse med sveising og maling utsetter de ansatte for luftveislidelser og andre helseskader. Hva vil statsråden gjøre for å bedre arbeidsmiljøet?"
 • Spørretimespørsmål fra Tora Aasland (SV) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.10.1991

  Besvart: 30.10.1991 av næringsminister Ole Knapp

  "12 sivilingeniører ved Norges Byggstandardiseringsråd (NBR) har streiket siden 7. oktober 1991 fordi NBR ikke vil inngå tariffavtale med Norske Sivilingeniørers Forening. Hva vil næringsministeren gjøre for å løse den pågående arbeids- konflikten ved NBR?"
 • Spørretimespørsmål fra Tora Aasland (SV) til handelsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.10.1991

  Besvart: 09.10.1991 av handelsminister Eldrid Nordbø

  "Norsk verkstedindustri har muligheter til flere større skipsbyggings- kontrakter, blant annet med Sovjet, dersom staten er villig til å gi økonomiske garantier. Kommer Regjeringen til å gi slike garantier?"
 • Spørretimespørsmål fra Tora Aasland (SV) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.05.1991

  Besvart: 15.05.1991 av næringsminister Ole Knapp

  "Bedriften Lislebygg A/S i Østfold har mange oppdrag, men trues likevel av nedleggelse på grunn av bankenes problemer. Hva kan Regjeringa gjøre for å hjelpe denne og andre bedrifter i samme situasjon over kneika?"
 • Spørretimespørsmål fra Tora Aasland (SV) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.04.1991

  Besvart: 10.04.1991 av olje- og energiminister Finn Kristensen

  "Nyere informasjon viser at faren for ulykker og radioaktivt utslipp er urovekkende stor ved kjernekraftverk i Norges naboland. Vil Regjeringen ta initiativ til aktivt å redusere denne faren, og i tilfelle på hvilken måte?"
 • Spørretimespørsmål fra Tora Aasland (SV) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.02.1991

  Fremsatt av: Erik Solheim (SV)

  Besvart: 06.03.1991 av olje- og energiminister Finn Kristensen

  "Regjeringen har nylig tildelt Svenska Petroleum andeler i tre blokker i Nordsjøen. Svenska Petroleum eies av Kooperative Forbundet som også eier Viking Askim. Ser Regjeringen her en mulighet til, gjennom dette interessefelles- skapet, å sikre framtida for Viking Askim?" (Tatt opp av representanten Erik Solheim)
 • Spørretimespørsmål fra Tora Aasland (SV) til handelsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.02.1991

  Fremsatt av: Per Aunet (SV)

  Besvart: 20.02.1991 av handelsminister Eldrid Nordbø

  "Handelsministeren har nylig uttalt at Norge gjennom EØS-avtale kunne opprettholde retten til høyere standarder for helse, sikkerhet og miljø ved å nekte import av varer fra utlandet med lavere standard. På hvilket nivå vil en beslutning om importforbud for bestemte varer bli tatt?" (Tatt opp av representanten Per Aunet)