Ordbok

Lurer du på hva et anmodningsvedtak er eller hva som menes med opplysningsplikt? Her finner du forklaring på begreper som ofte brukes i politikken.

Velg bokstav

O

 • Odelstinget (historisk begrep)

  ordningen med lagting og odelsting ble avviklet 1. oktober 2009. Før dette var tre fjerdedeler av representantene medlemmer av Odelstinget. Odelstinget behandlet først alle lovforslag og oversendte sin beslutning til Lagtinget.
 • odelstingsmelding (ot.meld.) (historisk begrep)

  melding fra regjeringen om tilbaketrekking av et lovforslag. Ordningen med lagting og odelsting ble avviklet 1. oktober 2009. Odelstingsmelding er nå erstattet av melding til Stortinget (meld. St.)
 • odelstingsproposisjon (ot.prp.) (historisk begrep)

  lovforslag som kom fra regjeringen og ble oversendt Odelstinget til behandling. Ordningen med lagting og odelsting ble avviklet 1. oktober 2009. Odelstingsproposisjon er nå erstattet av proposisjon til Stortinget (lovvedtak) (prop. L).
 • ombudsmann

  en eller flere personer valgt av Stortinget for å føre juridisk kontroll med forvaltningens virksomhet og sikre borgerne mot overgrep fra myndighetene. Eksempelvis Sivilombudsmannen.
 • opinion

  den rådende mening hos folket.
 • opplysningsplikt

  regjeringen plikter i forbindelse med en sak, å legge frem alle relevante opplysninger, og de opplysningene som legges frem må være korrekte.
 • opposisjon

  brukes om de partiene (opposisjonspartiene) som ikke sitter med regjeringsmakten, og som står i motsetning til regjeringen.
 • organisasjonskanalen

  brukes ofte som en samlebetegnelse for folks påvirkningmuligheter av politiske beslutninger, gjennom bruk av fagorganisasjoner og interesseorganisasjoner.