Stortinget.no

logo
Hopp til innhald
Til framsida

Lov om endringer i smittevernloven og i enkelte andre lover

Ot.prp. nr. 26 (2001-2002), Innst. O. nr. 15 (2001-2002), beslutning. O. nr. 24 (2001-2002)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Sosial- og helsedepartementetSaka er behandla i sosialkomiteenTilråding levert 05.12.2001Innst. O. nr. 15 (2001-2002)

Saksgang

Status

  • Behandling og vedtak

    Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

    Tilråding levert 05.12.2001

    Behandla i Odelstinget: 11.12.2001

    Behandla i Lagtinget: 18.12.2001