Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om prinsipper og retningslinjer for tiårig grunnskole - ny læreplan.

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 15 (1995-1996)
  • Kjeldedokument: St.meld. nr. 29 (1994-95)
  • Dato: 19.10.1995
  • Utgjevar: kirke-, utdannings- og forskningskomiteen