Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen og lov om endring i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner

Til Odelstinget

Oslo, i finanskomiteen, den 8. juni 2001

Dag Terje Andersen Britt Hildeng Siv Jensen
leder ordfører sekretær