Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (arbeidsavklaringspenger, arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner)

Dette dokument

  • Innst. O. nr.28 (2008–2009)
  • Kildedok: Ot.prp. nr. 4 (2008–2009)
  • Dato: 04.12.2008
  • Utgiver: arbeids- og sosialkomiteen
  • Sidetall: 48
Til Odelstinget

Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 4. desember 2008

Karin Andersen Eva Kristin Hansen
leder ordfører