Stortinget - Møte onsdag den 12. januar 2000 kl. 10

Dato: 12.01.2000

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir noen endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringer i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 1, fra representanten Bjørn Hernæs til statsministeren, utsettes til neste spørretime, da statsministeren er bortreist.

Spørsmålene 2 og 3, fra representanten Ingvald Godal til utenriksministeren, må utsettes til neste spørretime, da utenriksministeren er bortreist.

Spørsmål 7, fra representanten Øystein Hedstrøm til landbruksministeren, vil bli besvart av kirke-, utdannings- og forskningsministeren på vegne av landbruksministeren, som er bortreist,

Spørsmål 8, fra representanten Synnøve Konglevoll til forsvarsministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 17, fra representanten John I. Alvheim til helseministeren, bortfaller, da spørreren ikke er til stede.

Spørsmål 23, fra representanten Hallgeir H. Langeland til miljøvernministeren, vil bli besvart av arbeids- og administrasjonsministeren som rette vedkommende.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14

Spørsmål 15

Spørsmål 16

Spørsmål 17

Spørsmål 18

Spørsmål 19

Spørsmål 20

Spørsmål 21

Spørsmål 22

Spørsmål 23