Stortinget - Møte onsdag den 5. desember 2001 kl. 10

Dato: 05.12.2001

Dokumenter: (Budsjett-innst. S. nr. 3 (2001-2002), jf. St.prp. nr. 1 (2001-2002) og St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 4 (2001-2002))

Sak nr. 1

Innstilling fra utenrikskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2002 vedkommende Utenriksdepartementet mv.

Votering i sak nr. 1

Presidenten: Under debatten er det framsatt to forslag. Det er:

 • forslag nr. 1, fra Bjørn Jacobsen på vegne av Sosialistisk Venstreparti

 • forslag nr. 2, fra Morten Høglund på vegne av Fremskrittspartiet

Morten Høglund har bedt om ordet til stemmeforklaring.

Morten Høglund (FrP): Vi har ikke noe eget forslag når det gjelder den økonomiske rammen siden vårt forslag faller utenfor og derfor ikke skal voteres over. Vi vil da stemme mot innstillingen og mot SVs forslag.

Presidenten: Det voteres da først over forslag nr. 2, fra Fremskrittspartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber Regjeringen umiddelbart stoppe all økonomisk støtte til de palestinske selvstyremyndighetene. Stortinget bestemmer når støtten kan gjenopptas etter innstilling fra Regjeringen.»

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet ble med 94 mot 16 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 15.22.51)

Presidenten: Det voteres så over forslag nr. 1, fra Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«I

På statsbudsjettet for 2002 bevilges under:

Kap.PostFormål:KronerKroner
Utgifter
100Utenriksdepartementet
1Driftsutgifter 347 052 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres12 537 000
70Erstatning av skader på utenlandske ambassader 700 000
71Diverse tilskudd 32 320 000
101Utenriksstasjonene (jf. kap. 3101)
1Driftsutgifter 817 435 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 16 715 000
70Hjelp til norske borgere i utlandet som ikke er sjømenn 120 000
102Særavtale i utenrikstjenesten
1Driftsutgifter 150 558 000
103Regjeringens fellesbevilgning for representasjon
1Driftsutgifter 5 400 000
104Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet
1Driftsutgifter 8 150 000
115Presse-, kultur- og informasjonsformål
1Driftsutgifter 19 875 000
70Tilskudd til presse, kultur- og informasjonsformål, kan overføres 37 785 000
116Deltaking i internasjonale organisasjoner
70Tilskudd til internasjonale organisasjoner 685 793 000
71Finansieringsordningen under EØS-avtalen, kan overføres 195 000 000
140Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen
1Driftsutgifter 142 588 000
141Direktoratet for utviklingssamarbeid (NORAD)
1Driftsutgifter 167 360 000
142NORADs administrasjon av utenriksstasjonene
1Driftsutgifter 207 370 000
42Krise- og evakueringstiltak, kan overføres1 500 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 2 000 000
143Utenriksdepartementets administrasjon av utenriksstasjonene
1Driftsutgifter 104 328 000
150Hovedsamarbeidsland
70Malawi, kan overføres71 000 000
71Mosambik, kan overføres230 000 000
72Tanzania, kan overføres190 000 000
73Uganda, kan overføres130 000 000
74Zambia, kan overføres110 000 000
75Bangladesh, kan overføres130 000 000
76Nepal, kan overføres 65 000 000
151Regionbevilgning for Afrika
70Helse og utdanning mv., kan overføres214 000 000
71Hiv/aids, kan overføres36 000 000
72Økonomisk utvikling og handel, kan overføres 165 000 000
73Miljø og energi, kan overføres212 000 000
74Godt styresett, kan overføres154 000 000
75Regionalt samarbeid, kan overføres94 000 000
76Tiltak under utfasing, kan overføres 57 900 000
152Regionbevilgning for Asia
70Helse og utdanning mv., kan overføres29 000 000
71Hiv/aids, kan overføres 10 000 000
72Økonomisk utvikling og handel, kan overføres56 000 000
73Miljø og energi, kan overføres 73 500 000
74Godt styresett, kan overføres72 000 000
75Regionalt samarbeid, kan overføres15 500 000
76Tiltak under utfasing, kan overføres 7 800 000
153Regionbevilgning for Midtøsten
70Helse og utdanning mv., kan overføres 37 000 000
71Hiv/aids, kan overføres4 000 000
72Økonomisk utvikling og handel, kan overføres22 000 000
73Miljø og energi, kan overføres28 000 000
74Godt styresett, kan overføres19 000 000
75Regionalt samarbeid, kan overføres 65 500 000
154Regionbevilgning for Mellom-Amerika
70Helse og utdanning mv., kan overføres26 000 000
71Hiv/aids, kan overføres7 000 000
72Økonomisk utvikling og handel, kan overføres16 000 000
73Miljø og energi, kan overføres 14 000 000
74Godt styresett, kan overføres40 000 000
75Regionalt samarbeid, kan overføres13 000 000
76Tiltak under utfasing, kan overføres 6 000 000
160Sivilt samfunn og demokratiutvikling
1Driftsutgifter 17 500 000
50Fredskorpset 83 000 000
70Sivilt samfunn, kan overføres900 000 000
71Hiv/aids-tiltak via frivillige organisasjoner, kan overføres 50 000 000
72Demokratistøtte/partier, kan overføres 5 000 000
73Kultur, kan overføres 78 600 000
75Internasjonale frivillige organisasjoner, kan overføres104 700 000
76Internasjonal fagbevegelse 6 000 000
161Næringsutvikling (jf. kap. 3161)
70Nærings- og handelstiltak, kan overføres 64 000 000
72Finansieringsordning for utviklingstiltak, kan overføres 95 000 000
73Institusjonsutvikling i utviklingsland, kan overføres18 000 000
75NORFUND – tapsavsetting 118 750 000
162Overgangsbistand (gap)
70Overgangsbistand (gap), kan overføres 345 000 000
163Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter
70Naturkatastrofer, kan overføres 190 000 000
71Humanitær bistand og menneskerettigheter, kan overføres 1 082 000 000
164Fred, forsoning og demokrati
70Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres223 000 000
71ODA-godkjente land på Balkan og andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres 855 000 000
72Utvikling og nedrustning, kan overføres 1 700 000
165Forskning, kompetanseheving og evaluering
1Driftsutgifter 102 100 000
70Forskning og høyere utdanning, kan overføres252 500 000
166Tilskudd til ymse tiltak
70Ymse tilskudd, kan overføres 41 554 000
71Internasjonale prosesser og konvensjoner mv., kan overføres 62 000 000
167Flyktningetiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)
21Spesielle driftsutgifter 680 500 000
170FN-organisasjoner
70FNs utviklingsprogram (UNDP) 693 000 000
71FNs befolkningsprogram (UNFPA) 227 000 000
72FNs barnefond (UNICEF) 320 000 000
73Verdens matvareprogram (WFP), kan overføres220 000 000
74FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR) 170 000 000
75FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) 110 000 000
78Bidrag andre FN-organisasjoner 51 000 000
171Multilaterale finansinstitusjoner
70Verdensbanken, kan overføres500 000 000
71Regionale banker og fond, kan overføres506 500 000
172Gjeldslette
70Gjeldslettetiltak, kan overføres401 000 000
173Støtte til prioriterte temaer via multilaterale kanaler
70Helse og utdanning mv., kan overføres780 000 000
71Hiv/aids, kan overføres230 000 000
72Økonomisk utvikling og handel, kan overføres210 000 000
73Miljø og energi, kan overføres172 000 000
74Godt styresett, kan overføres140 000 000
77Institusjons- og systemreform, kan overføres29 000 000
79Eksperter, junioreksperter og FNs fredskorps, kan overføres 45 000 000
197Bistand til ikke-ODA-godkjente land og internasjonale miljøtiltak
70Tilskudd til atomsikkerhetstiltak, prosjektsamarbeidet med Russland/SUS og handlingsplanen for søkerlandene til EU, kan overføres 369 000 000
71Fred og demokratitiltak (ikke-ODA-land), kan overføres 5 000 000
76Tilskudd til internasjonale klima- og miljøtiltak, kan overføres 42 500 000
480Svalbardbudsjettet
50Tilskudd 105 993 000
1471Norsk Polarinstitutt (jf. kap. 4471)
1Driftsutgifter 106 574 000
50Stipend 498 000
Totale utgifter 16 184 755 000
Inntekter
3101Utenriksstasjonene (jf. kap. 101)
1Gebyrer 9 300 000
4Leieinntekter 1 682 000
5Refusjon spesialutsendinger m.m . 4 000 000
3161Tilbakeføringer samarbeid med næringslivet (jf. kap. 161)
70Tilbakeføringer av støtte 50 000
71Tilbakeføringer tilskudd blandede kreditter 8 410 000
4471Norsk Polarinstitutt (jf. kap. 1471)
1Salgs- og utleieinntekter 16 071 000
3Inntekter fra diverse tjenesteyting 15 936 000
4Refusjon fra Svalbardbudsjettet 2 450 000
Totale inntekter57 899 000

II Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2002 kan:

1.overskride bevilgningen undermot tilsvarende merinntekter under
kap. 100 post 71 kap. 3100 post 1
kap. 101 post 1 og kap. 102 post 1 kap. 3101 post 5
kap. 142 post 1 kap. 3142 post 5
 • 2. overskride bevilgningen under kap. 166 Tilskudd til ymse tiltak post 70 Ymse tilskudd mot tilsvarende inntekter under kap. 3166 Ymse inntekter post 1 Salgsinntekter fra salg av bistandseiendommer som er finansiert over bistandsbudsjettet, og som ikke er avskrevet i forhold til innlemmelse i husleieordningen. Ubenyttede inntekter fra slikt salg kan tas med ved beregning av overførbart beløp under kap. 166 Tilskudd til ymse tiltak post 70 Ymse tilskudd.

III Omdisponeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2002 kan:

 • 1. omdisponere bevilgningene mellom postene under kap. 151 Regionbevilgning for Afrika.

 • 2. omdisponere bevilgningene mellom postene under kap. 152 Regionbevilgning for Asia.

 • 3. omdisponere bevilgningene mellom postene under kap. 153 Regionbevilgning for Midtøsten.

 • 4. omdisponere bevilgningene mellom postene under kap. 154 Regionbevilgning for Mellom-Amerika.

 • 5. omdisponere bevilgningene mellom postene under kap. 161 Næringsutvikling.

 • 6. omdisponere med inntil 2 mill. kroner pr. tiltak fra kap. 166 Tilskudd til ymse tiltak post 70 Ymse tilskudd til øvrige ODA-godkjente bevilgninger. Beslutning om bruk av midler utover dette og inntil 6 mill. kroner treffes av Kongen.

 • 7. omdisponere bevilgningene mellom postene under kap. 173 Støtte til prioriterte temaer via multilaterale kanaler.

IV Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2002 kan overskride bevilgningen over kap. 101 Utenriksstasjonene post 90 Lån til norske borgere i utlandet som ikke er sjømenn, ved behov for bistand fra aktuelle transportselskaper ved evakuering av norske borgere i kriserammede land. Fullmakten gjelder i de tilfeller og på de betingelser som gjelder for denne typen bistand.

V Agio/Disagio

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet gis fullmakt til å utgiftsføre/inntektsføre uten bevilgning kursgevinst og -tap som følge av justering av midlene ved utenriksstasjonene hvert år under kap. 101/3101 Utenriksstasjonene og kap. 142/3142 NORADs administrasjon av utenriksstasjonene post 89 Agio/Disagio.

VI Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2002 kan foreta bestillinger utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
163Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter
71Humanitær bistand og menneskerettigheter 25 mill. kroner
164Fred, forsoning og demokrati
71ODA-godkjente land på Balkan og andre ODA-godkjente OSSE-land 20 mill. kroner
170FN-organisasjoner
73Verdens matvareprogram (WFP) 10 mill. kroner

VII Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2002 kan gi tilsagn om støtte utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
161Næringsutvikling
70Nærings- og handelstiltak 100 mill. kroner
72Finansieringsordning for utviklingstiltak 1 500 mill. kroner
73Institusjonsutvikling i utviklingsland 80 mill. kroner
197Bistand til ikke-ODA-godkjente land og internasjonale miljøtiltak
70Tilskudd til atomsikkerhetstiltak, prosjektsamarbeidet med Russland/SUS og handlingsplanen for søkerlandene til EU 265 mill. kroner

VIII Garantifullmakter

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2002 kan:

 • 1. gi garantier innenfor en ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar for inntil 50 mill. kroner for å minske norske importørers risiko ved direkte import fra utviklingsland, jf. omtale under kap. 161 Næringsutvikling. Garantiordningen begrenses til import fra Norges hovedsamarbeidsland og andre land i kategorien minst utviklede land.

 • 2. dekke garantier gitt under NORADs tidligere låneordning for utvikling av næringslivet i utviklingsland innenfor en ramme for gammelt ansvar på inntil 32 mill. kroner under kap. 161 Næringsutvikling post 72 Finansieringsordning for utviklingstiltak.

 • 3. øke Norges garantiforpliktelser med 21 191 000 euro i forbindelse med kapitalutvidelse i Europarådets utviklingsbank.

IX Dekning av forsikringstilfelle

Stortinget samtykker i at Kongen i 2002 kan inngå avtaler om forsikringsansvar for utstillinger ved visningsinstitusjoner i utlandet innenfor en totalramme for nytt og gammelt ansvar som ikke må overstige 1 200 mill. kroner.

X Forskuttering av nødhjelpsleveranser til FN

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i samråd med Finansdepartementet i 2002 kan forskuttere norske nødhjelpsleveranser til FN innenfor en ramme på 25 mill. kroner. Utbetaling til FN, samt tilbakebetalt kreditt fra FN, nettoføres på kap. 166 Tilskudd til ymse tiltak post 70 Ymse tilskudd.

XI Ettergivelse av fordringer

Stortinget samtykker i at Kongen i 2002 kan ettergi statlige fordringer på utviklingsland i samsvar med kriteriene i gjeldsplanen av 1998 for inntil 1 100 mill. kroner under Garanti-Instituttet for Eksportkreditts gamle portefølje (gammel alminnelig ordning og den gamle særordningen for utviklingsland). Fordringene verdsettes til bokført verdi pr. 31. desember 1997 etter tapsavsetninger.

XII Bruk av opptjente rentemidler

Stortinget samtykker i at opptjente renter på tilskudd som er utbetalt fra Norge til multi-bi- og samfinansieringsprosjekter kan benyttes til tiltak som avtales mellom Utenriksdepartementet og den enkelte multilaterale organisasjonen.

XIII Garantifullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2002 kan gi GIEK fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for nye garantier og gammelt ansvar på 1 500 mill. kroner ved eksport til og investeringer i utviklingsland. Garantivirksomheten skal finne sted innenfor de rammer som Consensusavtalen setter. Virksomheten skal drives i balanse på lang sikt, gitt bevilgninger til grunnfondet. Nærings- og handelsdepartementet kan i samråd med Utenriksdepartementet gi utfyllende bestemmelser om gjennomføringen av dette vedtak.

XIV Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Miljøverndepartementet i 2002 kan:

overskride bevilgningen undermot tilsvarende merinntekter under
kap. 1471 post 1 kap. 4471 post 1
kap. 1471 post 1 kap. 4471 post 3
kap. 1471 post 1 kap. 4471 post 4»
Votering:Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti ble med 97 mot 14 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 15.23.15)Komiteen hadde innstillet:Rammeområde 4

I

På statsbudsjettet for 2002 bevilges under:

Kap.PostFormål:KronerKroner
Utgifter
100Utenriksdepartementet
1Driftsutgifter 347 052 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres 12 537 000
70Erstatning av skader på utenlandske ambassader 700 000
71Diverse tilskudd 30 320 000
101Utenriksstasjonene (jf. kap. 3101)
1Driftsutgifter 817 435 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 16 715 000
70Hjelp til norske borgere i utlandet som ikke er sjømenn 120 000
102Særavtale i utenrikstjenesten
1Driftsutgifter 150 558 000
103Regjeringens fellesbevilgning for representasjon
1Driftsutgifter 5 400 000
104Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet
1Driftsutgifter 8 150 000
115Presse-, kultur- og informasjonsformål
1Driftsutgifter 19 875 000
70Tilskudd til presse, kultur- og informasjonsformål, kan overføres 36 785 000
116Deltaking i internasjonale organisasjoner
70Tilskudd til internasjonale organisasjoner 685 793 000
71Finansieringsordningen under EØS-avtalen, kan overføres 195 000 000
140Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen
1Driftsutgifter 142 588 000
141Direktoratet for utviklingssamarbeid (NORAD)
1Driftsutgifter 167 360 000
142NORADs administrasjon av utenriksstasjonene
1Driftsutgifter 207 370 000
42Krise- og evakueringstiltak, kan overføres1 500 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 2 000 000
143Utenriksdepartementets administrasjon av utenriksstasjonene
1Driftsutgifter 104 328 000
150Hovedsamarbeidsland
70Malawi, kan overføres 71 000 000
71Mosambik, kan overføres230 000 000
72Tanzania, kan overføres190 000 000
73Uganda, kan overføres130 000 000
74Zambia, kan overføres110 000 000
75Bangladesh, kan overføres130 000 000
76Nepal, kan overføres 65 000 000
151Regionbevilgning for Afrika
70Helse og utdanning mv., kan overføres210 000 000
71Hiv/aids, kan overføres36 000 000
72Økonomisk utvikling og handel, kan overføres165 000 000
73Miljø og energi, kan overføres212 000 000
74Godt styresett, kan overføres154 000 000
75Regionalt samarbeid, kan overføres94 000 000
76Tiltak under utfasing, kan overføres57 900 000
152Regionbevilgning for Asia
70Helse og utdanning mv., kan overføres29 000 000
71Hiv/aids, kan overføres 10 000 000
72Økonomisk utvikling og handel, kan overføres56 000 000
73Miljø og energi, kan overføres73 500 000
74Godt styresett, kan overføres 72 000 000
75Regionalt samarbeid, kan overføres 15 500 000
76Tiltak under utfasing, kan overføres7 800 000
153Regionbevilgning for Midtøsten
70Helse og utdanning mv., kan overføres37 000 000
71Hiv/aids, kan overføres 4 000 000
72Økonomisk utvikling og handel, kan overføres17 000 000
73Miljø og energi, kan overføres 28 000 000
74Godt styresett, kan overføres 14 000 000
75Regionalt samarbeid, kan overføres65 500 000
154Regionbevilgning for Mellom-Amerika
70Helse og utdanning mv., kan overføres26 000 000
71Hiv/aids, kan overføres7 000 000
72Økonomisk utvikling og handel, kan overføres16 000 000
73Miljø og energi, kan overføres 14 000 000
74Godt styresett, kan overføres40 000 000
75Regionalt sammarbeid, kan overføres13 000 000
76Tiltak under utfasing, kan overføres 6 000 000
160Sivilt samfunn og demokratiutvikling
1Driftsutgifter 17 500 000
50Fredskorpset 83 000 000
70Sivilt samfunn, kan overføres890 000 000
71Hiv/aids-tiltak via frivillige organisasjoner, kan overføres 50 000 000
72Demokratistøtte/partier, kan overføres5 000 000
73Kultur, kan overføres78 600 000
75Internasjonale frivillige organisasjoner, kan overføres104 700 000
161Næringsutvikling (jf. kap. 3161)
70Nærings- og handelstiltak, kan overføres 64 000 000
72Finansieringsordning for utviklingstiltak, kan overføres 195 000 000
73Institusjonsutvikling i utviklingsland, kan overføres 18 000 000
75NORFUND – tapsavsetting 118 750 000
162Overgangsbistand (gap)
70Overgangsbistand (gap), kan overføres345 000 000
163Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter
70Naturkatastrofer, kan overføres 190 000 000
71Humanitær bistand og menneskerettigheter, kan overføres 1 076 000 000
164Fred, forsoning og demokrati
70Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres223 000 000
71ODA-godkjente land på Balkan og andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres 855 000 000
72Utvikling og nedrustning, kan overføres 1 700 000
165Forskning, kompetanseheving og evaluering
1Driftsutgifter 102 100 000
70Forskning og høyere utdanning, kan overføres252 500 000
166Tilskudd til ymse tiltak
70Ymse tilskudd, kan overføres41 554 000
71Internasjonale prosesser og konvensjoner mv., kan overføres 62 000 000
167Flyktningetiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)
21Spesielle driftsutgifter 680 500 000
170FN-organisasjoner
70FNs utviklingsprogram (UNDP) 693 000 000
71FNs befolkningsprogram (UNFPA) 227 000 000
72FNs barnefond (UNICEF) 320 000 000
73Verdens matvareprogram (WFP), kan overføres 220 000 000
74FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR) 170 000 000
75FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) 100 000 000
78Bidrag andre FN-organisasjoner 51 000 000
171Multilaterale finansinstitusjoner
70Verdensbanken, kan overføres500 000 000
71Regionale banker og fond, kan overføres506 500 000
172Gjeldslette
70Gjeldslettetiltak, kan overføres350 000 000
173Støtte til prioriterte temaer via multilaterale kanaler
70Helse og utdanning mv., kan overføres780 000 000
71Hiv/aids, kan overføres230 000 000
72Økonomisk utvikling og handel, kan overføres210 000 000
73Miljø og energi, kan overføres172 000 000
74Godt styresett, kan overføres140 000 000
77Institusjons- og systemreform, kan overføres29 000 000
79Eksperter, junioreksperter og FNs fredskorps, kan overføres 45 000 000
197Bistand til ikke-ODA-godkjente land og internasjonale miljøtiltak
70Tilskudd til atomsikkerhetstiltak, prosjektsamarbeidet med Russland/SUS og handlingsplanen for søkerlandene til EU, kan overføres 369 000 000
71Fred og demokratitiltak (ikke-ODA-land), kan overføres 5 000 000
76Tilskudd til internasjonale klima- og miljøtiltak, kan overføres 42 500 000
480Svalbardbudsjettet
50Tilskudd 105 993 000
1471Norsk Polarinstitutt (jf. kap. 4471)
1Driftsutgifter 106 574 000
50Stipend 498 000
Totale utgifter16 184 755 000
Inntekter
3101Utenriksstasjonene (jf. kap. 101)
1Gebyrer 9 300 000
4Leieinntekter 1 682 000
5Refusjon spesialutsendinger m.m.. 4 000 000
3161Tilbakeføringer samarbeid med næringslivet (jf. kap. 161)
70Tilbakeføringer av støtte 50 000
71Tilbakeføringer tilskudd blandede kreditter 8 410 000
4471Norsk Polarinstitutt (jf. kap. 1471)
1Salgs- og utleieinntekter 16 071 000
3Inntekter fra diverse tjenesteyting 15 936 000
4Refusjon fra Svalbardbudsjettet 2 450 000
Totale inntekter57 899 000

II Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2002 kan:

1.overskride bevilgningen undermot tilsvarende merinntekter under
kap. 100 post 71 kap. 3100 post 1
kap. 101 post 1 og kap. 102 post 1 kap. 3101 post 5
kap. 142 post 1 kap. 3142 post 5
 • 2. overskride bevilgningen under kap. 166 Tilskudd til ymse tiltak post 70 Ymse tilskudd mot tilsvarende inntekter under kap. 3166 Ymse inntekter post 1 Salgsinntekter fra salg av bistandseiendommer som er finansiert over bistandsbudsjettet, og som ikke er avskrevet i forhold til innlemmelse i husleieordningen. Ubenyttede inntekter fra slikt salg kan tas med ved beregning av overførbart beløp under kap. 166 Tilskudd til ymse tiltak post 70 Ymse tilskudd.

III Omdisponeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2002 kan:

 • 1. omdisponere bevilgningene mellom postene under kap. 151 Regionbevilgning for Afrika.

 • 2. omdisponere bevilgningene mellom postene under kap. 152 Regionbevilgning for Asia.

 • 3. omdisponere bevilgningene mellom postene under kap. 153 Regionbevilgning for Midtøsten.

 • 4. omdisponere bevilgningene mellom postene under kap. 154 Regionbevilgning for Mellom-Amerika.

 • 5. omdisponere bevilgningene mellom postene under kap. 161 Næringsutvikling.

 • 6. omdisponere med inntil 2 mill. kroner pr. tiltak fra kap. 166 Tilskudd til ymse tiltak post 70 Ymse tilskudd til øvrige ODA-godkjente bevilgninger. Beslutning om bruk av midler utover dette og inntil 6 mill. kroner treffes av Kongen.

 • 7. omdisponere bevilgningene mellom postene under kap. 173 Støtte til prioriterte temaer via multilaterale kanaler.

IV Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2002 kan overskride bevilgningen over kap. 101 Utenriksstasjonene post 90 Lån til norske borgere i utlandet som ikke er sjømenn, ved behov for bistand fra aktuelle transportselskaper ved evakuering av norske borgere i kriserammede land. Fullmakten gjelder i de tilfeller og på de betingelser som gjelder for denne typen bistand.

V Agio/Disagio

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet gis fullmakt til å utgiftsføre/inntektsføre uten bevilgning kursgevinst og -tap som følge av justering av midlene ved utenriksstasjonene hvert år under kap. 101/3101 Utenriksstasjonene og kap. 142/3142 NORADs administrasjon av utenriksstasjonene post 89 Agio/Disagio.

VI Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2002 kan foreta bestillinger utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
163Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter
71Humanitær bistand og menneskerettigheter 25 mill. kroner
164Fred, forsoning og demokrati
71ODA-godkjente land på Balkan og andre ODA-godkjente OSSE-land 20 mill. kroner
170FN-organisasjoner
73Verdens matvareprogram (WFP) 10 mill. kroner

VII Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2002 kan gi tilsagn om støtte utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
161Næringsutvikling
70Nærings- og handelstiltak 100 mill. kroner
72Finansieringsordning for utviklingstiltak 1 500 mill. kroner
73Institusjonsutvikling i utviklingsland 80 mill. kroner
197Bistand til ikke-ODA-godkjente land og internasjonale miljøtiltak
70Tilskudd til atomsikkerhetstiltak, prosjektsamarbeidet med Russland/SUS og handlingsplanen for søkerlandene til EU 265 mill. kroner

VIII Garantifullmakter

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2002 kan:

 • 1. gi garantier innenfor en ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar for inntil 50 mill. kroner for å minske norske importørers risiko ved direkte import fra utviklingsland, jf. omtale under kap. 161 Næringsutvikling. Garantiordningen begrenses til import fra Norges hovedsamarbeidsland og andre land i kategorien minst utviklede land.

 • 2. dekke garantier gitt under NORADs tidligere låneordning for utvikling av næringslivet i utviklingsland innenfor en ramme for gammelt ansvar på inntil 32 mill. kroner under kap. 161 Næringsutvikling post 72 Finansieringsordning for utviklingstiltak.

 • 3. øke Norges garantiforpliktelser med 21 191 000 euro i forbindelse med kapitalutvidelse i Europarådets utviklingsbank.

IX Dekning av forsikringstilfelle

Stortinget samtykker i at Kongen i 2002 kan inngå avtaler om forsikringsansvar for utstillinger ved visningsinstitusjoner i utlandet innenfor en totalramme for nytt og gammelt ansvar som ikke må overstige 1 200 mill. kroner.

X Forskuttering av nødhjelpsleveranser til FN

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i samråd med Finansdepartementet i 2002 kan forskuttere norske nødhjelpsleveranser til FN innenfor en ramme på 25 mill. kroner. Utbetaling til FN, samt tilbakebetalt kreditt fra FN, nettoføres på kap. 166 Tilskudd til ymse tiltak post 70 Ymse tilskudd.

XI Ettergivelse av fordringer

Stortinget samtykker i at Kongen i 2002 kan ettergi statlige fordringer på utviklingsland i samsvar med kriteriene i gjeldsplanen av 1998 for inntil 1 100 mill. kroner under Garanti-Instituttet for Eksportkreditts gamle portefølje (gammel alminnelig ordning og den gamle særordningen for utviklingsland). Fordringene verdsettes til bokført verdi pr. 31. desember 1997 etter tapsavsetninger.

XII Bruk av opptjente rentemidler

Stortinget samtykker i at opptjente renter på tilskudd som er utbetalt fra Norge til multi-bi- og samfinansieringsprosjekter kan benyttes til tiltak som avtales mellom Utenriksdepartementet og den enkelte multilaterale organisasjonen.

XIII Garantifullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2002 kan gi GIEK fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for nye garantier og gammelt ansvar på 1 500 mill. kroner ved eksport til og investeringer i utviklingsland. Garantivirksomheten skal finne sted innenfor de rammer som Consensusavtalen setter. Virksomheten skal drives i balanse på lang sikt, gitt bevilgninger til grunnfondet. Nærings- og handelsdepartementet kan i samråd med Utenriksdepartementet gi utfyllende bestemmelser om gjennomføringen av dette vedtak.

XIV Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Miljøverndepartementet i 2002 kan:

overskride bevilgningen undermot tilsvarende merinntekter under
kap. 1471 post 1 kap. 4471 post 1
kap. 1471 post 1 kap. 4471 post 3
kap. 1471 post 1 kap. 4471 post 4
Votering:Komiteens innstilling bifaltes med 95 mot 15 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 15.23.53)