Stortinget - Møte onsdag den 29. mars 2006 kl. 10

Dato: 29.03.2006

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir ei rekkje endringar i den oppsette spørsmålslista, og presidenten viser i den samanhengen til den oversikta som er omdelt på representantane sine plassar i salen. Presidenten gjer framlegg om at dei føreslåtte endringane i dagens spørjetime blir godkjende. – Presidenten ser det som vedteke.

Endringane var desse:

Spørsmål 3, frå representanten Kari Lise Holmberg til kommunal- og regionalministeren, vil bli svara på av miljøvernministeren som rette vedkomande.

Spørsmåla 5 og 7, frå etter tur representantane Odd Einar Dørum og Arne Sortevik til samferdselsministeren, må utsetjast til neste spørjetime, då statsråden er bortreist.

Spørsmål 6, frå representanten Per Roar Bredvold til samferdselsministeren, vil bli svara på av landbruks- og matministeren på vegner av samferdselsministeren, som er bortreist. Etter oppmoding frå landbruks- og matministeren blir dette spørsmålet flytta og svara på før spørsmål 18, som skal svarast på av same statsråden.

Spørsmål 8, frå representanten Anders Anundsen til kunnskapsministeren, er trekt tilbake.

Spørsmål 9, frå representanten Jan Tore Sanner til kunnskapsministeren, vil bli svara på av finansministeren som rette vedkomande. Etter oppmoding frå finansministeren blir dette spørsmålet flytta til etter spørsmål 2.

Spørsmål 15, frå representanten Åse Gunhild Woie Duesund til helse- og omsorgsministeren, vil bli teke opp av representanten Kjell Ingolf Ropstad.

Spørsmål 17, frå representanten Trond Helleland til fornyings- og administrasjonsministeren, vil bli teke opp av representanten Øyvind Halleraker.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 9

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14

Spørsmål 15

Spørsmål 16

Spørsmål 17

Spørsmål 6

Spørsmål 18