Stortinget - Møte onsdag den 11. oktober 2006 kl. 10

Dato: 11.10.2006

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir en del endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser her til den oversikten som er delt om i salen.

De foreslåtte endringer i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 1, fra representanten Audun Blegen til kommunal- og regionalministeren, er overført til fornyings- og administrasjonsministeren som rette vedkommende.

Spørsmål 5, fra representanten André N. Skjelstad til olje- og energiministeren, blir etter anmodning fra statsråden flyttet og besvart etter spørsmål 14, dvs. til slutt i spørretimen.

Spørsmål 6, fra representanten Gunnar Gundersen til nærings- og handelsministeren, er overført til kunnskapsministeren som rette vedkommende.

Spørsmål 12, fra representanten Odd Einar Dørum til justisministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 13, fra representanten Bent Høie til fornyings- og administrasjonsministeren, blir etter anmodning fra statsråden flyttet og besvart etter spørsmål 1, som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmål 1

Spørsmål 13

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 14

Spørsmål 5