Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Stortinget - Møte onsdag den 13. desember 2006 kl. 10

Dato:
President: Thorbjørn Jagland

Dokumenter: 

Sak nr. 1

Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2007, kapitler under Barne- og likestillingsdepartementet, Kultur- og kirkedepartementet og Kunnskapsdepartementet (rammeområdene 2 og 3)

Talere

Votering i sak nr. 1

Votering i sak nr. 1

Presidenten: Under debatten er det satt fram 40 forslag. Det er

 • forslagene nr. 1, 8–12, 15 og 26–36, fra Ulf Erik Knudsen på vegne av Fremskrittspartiet

 • forslagene nr. 2 og 16, fra Olemic Thommessen på vegne av Høyre

 • forslagene nr. 3, 14 og 18, fra Trine Skei Grande på vegne av Venstre

 • forslagene nr. 4, 5 og 19–21, fra May-Helen Molvær Grimstad på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre

 • forslagene nr. 6, 7 og 23–25, fra May-Helen Molvær Grimstad på vegne av Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre

 • forslagene nr. 13, 17 og 38–40, fra May-Helen Molvær Grimstad på vegne av Kristelig Folkeparti

 • forslag nr. 22, fra May-Helen Molvær Grimstad på vegne av Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti

 • forslag nr. 37, fra May-Helen Molvær Grimstad på vegne av Kristelig Folkeparti og Venstre

Før vi voterer over forslagene, vil presidenten opplyse at det under debatten er gjort en rettelse i forslag nr. 15, fra Fremskrittspartiet, forslag nr. 16, fra Høyre, forslag nr. 17, fra Kristelig Folkeparti, og forslag nr. 18, fra Venstre. Under kap. 315 post 70 i disse forslagene endres stikkordet «kan overføres» til «overslagsbevilgning».

Det blir først votert over forslagene nr. 3, 14 og 18, fra Venstre.

Forslag nr. 3 lyder:

«I

På statsbudsjettet for 2007 bevilges under:

Kap.PostFormålKronerKroner
Utgifter
231Barnehager
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 51 129 801 000
50Tilskudd til samiske barnehagetilbud 11 870 000
51Forskning, kan nyttes under post 2116 488 000
60Driftstilskudd til barnehager, overslagsbevilgning13 526 505 000
61Investeringstilskudd, overslagsbevilgning87 100 000
62Tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage 772 675 000
63Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder 117 523 000
64Tilskudd til midlertidige lokaler, overslagsbevilgning55 000 000
65Skjønnsmidler til barnehager 3 054 831 000
800Barne- og likestillingsdepartementet
1Driftsutgifter 89 805 000
21Spesielle driftsutgifter 6 720 000
830Samlivstiltak og foreldreveiledning
21Spesielle driftsutgifter, foreldreveiledning, kan nyttes under kap. 854 post 21 3 572 000
22Driftsutgifter til samlivstiltak 10 954 000
60Tilskudd til kommuner til samlivstiltak 9 194 000
70Samlivskurs i regi av frivillige organisasjoner 9 200 000
840Krisetiltak
21Spesielle driftsutgifter 7 196 000
60Tilskudd til krisesentre, overslagsbevilgning123 000 000
61Tilskudd til incestsentre, overslagsbevilgning51 000 000
70Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv. 3 975 000
841Samlivsbrudd og konfliktløsning
21Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse, overslagsbevilgning 13 630 000
22Opplæring, forskning, utvikling mv. 7 920 000
23Refusjon av utgifter til DNA-analyser, overslagsbevilgning5 555 000
842Familievern
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 70167 262 000
21Spesielle driftsutgifter 4 900 000
70Tilskudd til kirkens familievern mv., kan nyttes under post 1108 880 000
843Likestillings- og diskrimineringsnemnda
1Driftsutgifter 2 077 000
844Kontantstøtte
70Tilskudd, overslagsbevilgning1 993 000 000
845Barnetrygd
70Tilskudd 14 381 300 000
846Familie- og likestillingspolitisk forskning, opplysningsarbeid mv.
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 5014 831 000
50Forskning, kan nyttes under post 2110 297 000
70Tilskudd 14 050 000
71Særlige familiepolitiske tiltak 977 000
72Tiltak for lesbiske og homofile 7 100 000
79Tilskudd til internasjonalt familie- og likestillingsarbeid, kan overføres 2 130 000
849Likestillings- og diskrimineringsombudet
50Basisbevilgning 29 092 000
850Barneombudet
1Driftsutgifter 9 590 000
852Adopsjonsstøtte
70Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet, overslagsbevilgning 69 856 000
854Tiltak i barne- og ungdomsvernet
1Driftsutgifter – Fylkesnemndene for sosiale saker 103 168 000
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under kap. 830 post 2138 459 000
50Forskning, kan nyttes under post 7112 209 000
64Tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning 127 269 000
65Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning 139 860 000
70Tilskudd til Rostad ungdomsheim og Rostad ettervernsheim 2 323 000
71Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 5065 547 000
855Statlig forvaltning av barnevernet
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 222 315 068 000
21Spesielle driftsutgifter 55 329 000
22Kjøp av private barneverntjenester, kan nyttes under post 11 400 508 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres59 312 000
856Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige personer
1Driftsutgifter 24 000 000
857Barne- og ungdomstiltak
21Spesielle driftsutgifter 1 078 000
50Forskning, kan nyttes under post 716 142 000
70Barne- og ungdomsorganisasjoner 110 151 000
71Utviklingsarbeid, kan nyttes under post 5011 214 000
73Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres61 436 000
79Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid mv., kan overføres 39 775 000
858Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 855 post 1131 978 000
21Spesielle driftsutgifter 1 956 000
859EUs ungdomsprogram
1Driftsutgifter, kan overføres5 982 000
860Forbrukerrådet
50Basisbevilgning 84 999 000
862Positiv miljømerking
70Driftstilskudd til offentlig stiftelse for positiv miljømerking 4 162 000
865Forbrukerpolitiske tiltak og internasjonalt samarbeid
21Spesielle driftsutgifter, forskning, utviklings- og opplysningsarbeid 11 006 000
79EUs rammeprogram for forbrukerpolitikk, kan overføres4 285 000
866Statens institutt for forbruksforskning
50Basisbevilgning 23 979 000
867Sekretariatet for Forbrukertvistutvalget og Markedsrådet
1Driftsutgifter 6 695 000
868Forbrukerombudet
1Driftsutgifter 18 031 000
2530Foreldrepenger
70Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning10 244 000 000
71Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning420 875 000
72Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning290 000 000
73Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning135 000 000
Totale utgifter 50 884 652 000
Inntekter
3830Samlivstiltak og foreldreveiledning
1Diverse inntekter 415 000
3854Tiltak i barne- og ungdomsvernet
4Refusjon av ODA-godkjente utgifter 6 606 000
3855Statlig forvaltning av barnevernet
1Diverse inntekter 20 000 000
2Barnetrygd 3 000 000
3Refusjon for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger 15 000 000
60Kommunale egenandeler 631 522 000
3859EUs ungdomsprogram
1Tilskudd fra Europakommisjonen 1 922 000
Totale inntekter 678 465 000

II Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at fra 1. januar 2007 blir maksimalgrensen for foreldrebetaling for et heldags ordinært barnehagetilbud fastsatt til kr 2 530 pr. måned og kr 27 830 pr. år, jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager § 1.

III Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Barne- og likestillingsdepartementet i 2007 kan:

overskride bevilgningen undermot tilsvarende merinntekter under
kap. 842 post 1 kap. 3842 post 1
kap. 855 post 1 kap. 3855 postene 1, 2, 3 og 60
kap. 858 post 1 kap. 3858 post 1
kap. 868 post 1 kap. 3868 post 1

IV Satser for barnetrygd

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2007 i medhold av lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd § 10 kan utbetale barnetrygd med 11 640 kroner pr. barn pr. år.

Enslige forsørgere som fyller vilkårene for rett til utvidet stønad etter barnetrygdloven og full overgangsstønad etter folketrygdloven og som har barn i alderen 0-3 år, har rett til et småbarnstillegg på 7 920 kroner pr. år. Dette tillegget gis pr. enslig forsørger, uavhengig av hvor mange barn i alderen 0-3 år vedkommende faktisk forsørger.

For stønadsmottakere bosatt i Finnmark og Nord- Troms (Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord) ytes et tillegg i barnetrygden på 3 840 kroner pr. barn pr. år, det såkalte finnmarkstillegget.

Finnmarkstillegget skal også utbetales for barn i fosterhjem eller barnevernsinstitusjon i de aktuelle kommunene.

V Satser for kontantstøtte

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2007 i medhold av lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre, kan utbetale kontantstøtte med følgende beløp for 1- og 2-åringer:

Oppholdstid i barnehageProsentandel av full satsKontantstøtte i kroner pr. år
Ikke bruk av barnehage 10039 636
Til og med 8 timer pr. uke 8031 704
9-16 timer pr. uke 6023 784
17-24 timer pr. uke 4015 852
25-32 timer pr. uke 207 932
33 timer eller mer pr. uke 00

VI Satser for engangsstønad ved fødsel og adopsjon og stønad ved fødsel utenfor institusjon

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2007 i medhold av lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd kan utbetale:

Engangsstønad ved fødsel kr 33 584 pr. barn
Engangsstønad ved adopsjon kr 62 892 pr. barn
Stønad ved fødsel utenfor institusjon, lovens § 5-13 kr  1 765 pr. fødsel»

Forslag nr. 14 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen, senest i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2007, legge fram en egen sak om forbedring av vilkårene for enslige mindreårige asylsøkere, herunder en mulig overføring av ansvaret for disse til barnevernet, hvilke krav dette stiller til kompetansen i barnevernet og hvilke ressurser som må tilføres barnevernet for å utøve ansvaret på en tilstrekkelig god måte.»

Forslag nr. 18 lyder:

«I

På statsbudsjettet for 2007 bevilges under:

Kap.PostFormålKronerKroner
Utgifter
300Kultur- og kirkedepartementet
1Driftsutgifter 102 667 000
305Lotteri- og stiftelsestilsynet
1Driftsutgifter 55 729 000
21Spesielle driftsutgifter 750 000
315Frivillighetsformål
70Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner, kan overføres180 316 000
71Tilskudd til frivillighetssentraler 74 475 000
72Tilskudd til frivillig virksomhet 26 070 000
73Tilskudd til sekretariat for frivillige organisasjoners interesse- politiske virksomhet 2 280 000
74Tilskudd til etablering av frivillighetsregister, kan overføres3 000 000
79Ymse frivillighetsformål 3 000 000
320Allmenne kulturformål
1Driftsutgifter 41 716 000
50Norsk kulturfond 309 834 000
51Fond for lyd og bilde 25 000 000
52Norges forskningsråd 2 287 000
53Samiske kulturformål 47 405 000
73Nasjonale kulturbygg, kan overføres54 758 000
74Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd, kan overføres135 253 000
75Kulturprogram, kan overføres8 236 000
76Folkemusikk 5 000 000
78Ymse faste tiltak 33 993 000
79Til disposisjon 9 000 000
82Nobels fredssenter 19 353 000
83Stavanger som europeisk kulturby 40 000 000
321Kunstnerformål
1Driftsutgifter 15 756 000
72Stipend basert på gjennomført kunstutdanning, overslags- bevilgning 12 757 000
73Kunstnerstipend m.m., kan overføres95 124 000
74Garantiinntekter, overslagsbevilgning90 944 000
75Vederlagsordninger 108 114 000
322Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom
1Driftsutgifter 10 872 000
50Utsmykking av offentlige bygg 10 680 000
72Knutepunktinstitusjoner 2 809 000
73Nasjonalmuseet for kunst 198 795 000
75Offentlig rom, arkitektur og design 25 219 000
77Henie Onstad Kunstsenter 6 930 000
78Ymse faste tiltak 48 266 000
323Musikkformål
1Driftsutgifter 129 259 000
70Nasjonale institusjoner 172 038 000
71Region-/landsdelsinstitusjoner 134 706 000
72Knutepunktinstitusjoner 40 669 000
74Landsdelsmusikere i Nord-Norge 17 649 000
78Ymse faste tiltak 66 615 000
324Teater- og operaformål
1Driftsutgifter 97 746 000
70Nasjonale institusjoner 618 275 000
71Region-/landsdelsinstitusjoner 234 013 000
73Region- og distriktsopera 26 796 000
75Dans 26 388 000
78Ymse faste tiltak 41 378 000
325Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer
1Driftsutgifter 72 278 000
21Spesielle driftsutgifter 5 737 000
73Prosjekt- og utviklingstiltak 25 793 000
326Språk-, litteratur- og bibliotekformål
1Driftsutgifter 331 136 000
21Spesielle driftsutgifter 9 586 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres19 258 000
73Noregs Mållag 2 126 000
74Det Norske Samlaget 9 076 000
75Språkteknologi, Norsk Ordbok mv. 13 272 000
76Ibsenpris m.m. 3 000 000
78Ymse faste tiltak 99 790 000
328Museums- og andre kulturvernformål
1Driftsutgifter 36 154 000
21Arkeologiske og andre oppdrag 16 168 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres2 387 000
70Det nasjonale museumsnettverket 577 895 000
78Ymse faste tiltak 38 399 000
329Arkivformål
1Driftsutgifter 204 542 000
21Spesielle driftsutgifter 6 558 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres4 206 000
78Ymse faste tiltak 6 223 000
334Film- og medieformål
1Driftsutgifter 137 204 000
21Spesielle driftsutgifter 5 209 000
50Norsk filmfond, kan nyttes under post 71264 232 000
51Audiovisuelle produksjoner 27 669 000
71Filmtiltak m.m., kan overføres, kan nyttes under post 5018 871 000
72Knutepunktinstitusjoner 8 293 000
73Regional filmsatsing 17 479 000
75Medieprogram, kan overføres15 930 000
78Ymse faste tiltak 30 252 000
79Til disposisjon 1 659 000
335Pressestøtte
52Norges forskningsråd 1 696 000
71Produksjonstilskudd 203 767 000
72Kompensasjon for portoutgifter 14 300 000
73Anvendt medieforskning og etterutdanning 11 100 000
75Tilskudd til samiske aviser 16 277 000
76Tilskudd til ymse publikasjoner 14 820 000
77Distribusjonstilskudd til avisene i Finnmark 1 671 000
336Informasjonsberedskap – kringkasting
70Informasjonsberedskap 1 800 000
337Kompensasjon for kopiering til privat bruk
70Kompensasjon 34 815 000
Totale utgifter 5 722 548 000
Inntekter
3300Kultur- og kirkedepartementet
1Ymse inntekter 58 000
3305Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser
1Spilleoverskudd fra Norsk Tipping AS 833 333 000
2Gebyr – lotterier 38 186 000
3Refusjon 10 293 000
4Avgift, gebyr – stiftelser 7 250 000
7Inntekter ved oppdrag 750 000
3320Allmenne kulturformål
1Ymse inntekter 90 000
3322Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom
1Ymse inntekter 208 000
3323Musikkformål
1Inntekter ved Rikskonsertene 29 758 000
3324Teater- og operaformål
1Inntekter ved Riksteatret 9 180 000
3325Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer
1Ymse inntekter 849 000
2Inntekter ved oppdrag 5 737 000
3326Språk-, litteratur- og bibliotekformål
1Ymse inntekter 4 652 000
2Inntekter ved oppdrag 9 586 000
3328Museums- og andre kulturvernformål
1Ymse inntekter 1 593 000
2Inntekter ved oppdrag 16 168 000
3329Arkivformål
1Ymse inntekter 1 431 000
2Inntekter ved oppdrag 6 558 000
3334Film- og medieformål
1Ymse inntekter 10 815 000
2Inntekter ved oppdrag 5 209 000
70Gebyr 15 500 000
71Inntektsuavhengig vederlag fra TV2 27 669 000
Totale inntekter 1 034 873 000

II Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kultur- og kirkedepartementet i 2007 kan:

overskride bevilgningen undermot tilsvarende merinntekter under
kap. 300 post 1 kap. 3300 post 1
kap. 305 post 1 kap. 3305 post 3
kap. 305 post 21 kap. 3305 post 7
kap. 320 post 1 kap. 3320 postene 1 og 3
kap. 322 post 1 kap. 3322 post 1
kap. 323 post 1 kap. 3323 post 1
kap. 324 post 1 kap. 3324 post 1
kap. 325 post 1 kap. 3325 post 1
kap. 325 post 21 kap. 3325 post 2
kap. 326 post 1 kap. 3326 post 1
kap. 326 post 21 kap. 3326 post 2
kap. 328 post 1 kap. 3328 post 1
kap. 328 post 21 kap. 3328 post 2
kap. 329 post 1 kap. 3329 post 1
kap. 329 post 21 kap. 3329 post 2
kap. 334 post 1 kap. 3334 post 1
kap. 334 post 21 kap. 3334 post 2

III Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Kultur- og kirkedepartementet i 2007 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
322Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom
50Utsmykking av offentlige bygg 8,4 mill. kroner

IV Dekning av forsikringstilfelle

Stortinget samtykker i at Kongen i 2007 kan inngå avtaler om forsikringsansvar i forbindelse med utenlandske utstillinger innenfor en samlet ramme for nytt og gammelt ansvar som ikke må overstige 2 000 mill. kroner.

V Fastsetting av fordelingsnøkler for visse tilskudd

Stortinget fastsetter følgende fordelingsnøkler for 2007:

 • 1. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til region-/ landsdelsinstitusjoner fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 70 pst. på staten og 30 pst. på regionen, jf. kap. 323 Musikkformål, post 71 Region-/landsdelsinstitusjoner, og kap. 324 Teater- og operaformål, post 71 Region-/landsdelsinstitusjoner.

 • 2. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til de nordnorske knutepunktinstitusjonene med unntak av Nordnorsk Kunstmuseum, fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 70 pst. på staten og 30 pst. på regionen, jf. kap. 322 Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom, post 72 Knutepunktinstitusjoner, kap. 323 Musikkformål, post 72 Knutepunktinstitusjoner, kap. 328 Museums- og andre kulturvernformål, post 70 Det nasjonale museumsnettverket, og kap. 334 Film- og medieformål, post 72 Knutepunktinstitusjoner.

 • 3. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til de øvrige knutepunktinstitusjonene fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 60 pst. på staten og 40 pst. på regionen, jf. kap. 323 Musikkformål, post 72 Knutepunktinstitusjoner, kap. 328 Museums- og andre kulturvernformål, post 70 Det nasjonale museumsnettverket, og kap. 334 Film- og medieformål, post 72 Knutepunktinstitusjoner.

VI Fastsetting av gebyrer og avgifter m.m.

Stortinget samtykker i at for 2007 skal:

 • 1. Gebyret for merking av hver kopi av et videogram for utleie eller salg være kr 0,60. Kultur- og kirkedepartementet kan sette ned eller frita for gebyr i visse tilfelle.

 • 2. Avgiften pr. videogram for omsetning i næring til Norsk kino- og filmfond være kr 3,50.

 • 3. Kringkastingsavgiften for fjernsynsmottakere være kr 1 948 ekskl. merverdiavgift. Tilleggsavgiften ved forsinket betaling av kringkastingsavgiften og når melding ikke blir gitt etter reglene i lov av 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting § 8-1 andre ledd, skal være 15 pst. av kringkastingsavgiften.»

Votering:Forslagene fra Venstre – med den foretatte rettelse i forslag nr. 18 – ble med 101 mot 6 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 16.04.05)

Presidenten: Det blir så vortert over forslagene nr. 13, 17, 38, 39 og 40, fra Kristelig Folkeparti.

Forslag nr. 13 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen trappe opp adopsjonsstøtten til 1 G i løpet av stortingsperioden.»

Forslag nr. 17 lyder:

«I

På statsbudsjettet for 2007 bevilges under:

Kap.PostFormålKronerKroner
Utgifter
300Kultur- og kirkedepartementet
1Driftsutgifter 102 667 000
305Lotteri- og stiftelsestilsynet
1Driftsutgifter 55 729 000
21Spesielle driftsutgifter 750 000
315Frivillighetsformål
70Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner, kan overføres180 316 000
71Tilskudd til frivillighetssentraler 74 475 000
72Tilskudd til frivillig virksomhet 25 570 000
73Tilskudd til sekretariat for frivillige organisasjoners interesse- politiske virksomhet 2 280 000
74Tilskudd til etablering av frivillighetsregister, kan overføres3 000 000
79Ymse frivillighetsformål 3 000 000
320Allmenne kulturformål
1Driftsutgifter 41 716 000
50Norsk kulturfond 302 334 000
51Fond for lyd og bilde 25 000 000
52Norges forskningsråd 2 287 000
53Samiske kulturformål 47 405 000
73Nasjonale kulturbygg, kan overføres54 558 000
74Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd, kan overføres130 253 000
75Kulturprogram, kan overføres8 236 000
78Ymse faste tiltak 35 643 000
79Til disposisjon 5 400 000
82Nobels fredssenter 17 353 000
83Stavanger som europeisk kulturby 40 000 000
321Kunstnerformål
1Driftsutgifter 15 756 000
72Stipend basert på gjennomført kunstutdanning, overslags- bevilgning 12 757 000
73Kunstnerstipend m.m., kan overføres95 124 000
74Garantiinntekter, overslagsbevilgning90 944 000
75Vederlagsordninger 108 114 000
322Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom
1Driftsutgifter 10 872 000
50Utsmykking av offentlige bygg 10 680 000
72Knutepunktinstitusjoner 2 809 000
73Nasjonalmuseet for kunst 198 795 000
75Offentlig rom, arkitektur og design 25 219 000
77Henie Onstad Kunstsenter 6 930 000
78Ymse faste tiltak 48 266 000
323Musikkformål
1Driftsutgifter 129 259 000
70Nasjonale institusjoner 172 038 000
71Region-/landsdelsinstitusjoner 134 706 000
72Knutepunktinstitusjoner 41 419 000
74Landsdelsmusikere i Nord-Norge 17 649 000
78Ymse faste tiltak 66 615 000
324Teater- og operaformål
1Driftsutgifter 97 746 000
70Nasjonale institusjoner 618 275 000
71Region-/landsdelsinstitusjoner 233 013 000
73Region- og distriktsopera 26 796 000
75Dans 26 388 000
78Ymse faste tiltak 41 378 000
325Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer
1Driftsutgifter 61 278 000
21Spesielle driftsutgifter 5 737 000
73Prosjekt- og utviklingstiltak 25 793 000
326Språk-, litteratur- og bibliotekformål
1Driftsutgifter 331 136 000
21Spesielle driftsutgifter 9 586 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres19 258 000
73Noregs Mållag 2 126 000
74Det Norske Samlaget 9 076 000
75Språkteknologi, Norsk Ordbok mv. 13 272 000
76Ibsenpris m.m. 3 000 000
78Ymse faste tiltak 87 390 000
328Museums- og andre kulturvernformål
1Driftsutgifter 36 154 000
21Arkeologiske og andre oppdrag 16 168 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres2 387 000
70Det nasjonale museumsnettverket 576 895 000
78Ymse faste tiltak 38 649 000
329Arkivformål
1Driftsutgifter 204 542 000
21Spesielle driftsutgifter 6 558 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres4 206 000
78Ymse faste tiltak 6 223 000
334Film- og medieformål
1Driftsutgifter 137 204 000
21Spesielle driftsutgifter 5 209 000
50Norsk filmfond, kan nyttes under post 71264 232 000
51Audiovisuelle produksjoner 27 669 000
71Filmtiltak m.m., kan overføres, kan nyttes under post 5018 871 000
72Knutepunktinstitusjoner 8 293 000
73Regional filmsatsing 17 479 000
75Medieprogram, kan overføres15 930 000
78Ymse faste tiltak 30 252 000
79Til disposisjon 3 609 000
335Pressestøtte
52Norges forskningsråd 1 696 000
71Produksjonstilskudd 251 767 000
72Kompensasjon for portoutgifter 14 300 000
73Anvendt medieforskning og etterutdanning 11 100 000
75Tilskudd til samiske aviser 13 877 000
76Tilskudd til ymse publikasjoner 13 820 000
77Distribusjonstilskudd til avisene i Finnmark 1 671 000
336Informasjonsberedskap – kringkasting
70Informasjonsberedskap 1 800 000
337Kompensasjon for kopiering til privat bruk
70Kompensasjon 34 815 000
Totale utgifter 5 722 548 000
Inntekter
3300Kultur- og kirkedepartementet
1Ymse inntekter 58 000
3305Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser
1Spilleoverskudd fra Norsk Tipping AS 833 333 000
2Gebyr – lotterier 38 186 000
3Refusjon 10 293 000
4Avgift, gebyr – stiftelser 7 250 000
7Inntekter ved oppdrag 750 000
3320Allmenne kulturformål
1Ymse inntekter 90 000
3322Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom
1Ymse inntekter 208 000
3323Musikkformål
1Inntekter ved Rikskonsertene 29 758 000
3324Teater- og operaformål
1Inntekter ved Riksteatret 9 180 000
3325Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer
1Ymse inntekter 849 000
2Inntekter ved oppdrag 5 737 000
3326Språk-, litteratur- og bibliotekformål
1Ymse inntekter 4 652 000
2Inntekter ved oppdrag 9 586 000
3328Museums- og andre kulturvernformål
1Ymse inntekter 1 593 000
2Inntekter ved oppdrag 16 168 000
3329Arkivformål
1Ymse inntekter 1 431 000
2Inntekter ved oppdrag 6 558 000
3334Film- og medieformål
1Ymse inntekter 10 815 000
2Inntekter ved oppdrag 5 209 000
70Gebyr 15 500 000
71Inntektsuavhengig vederlag fra TV 2 27 669 000
Totale inntekter 1 034 873 000

II Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kultur- og kirkedepartementet i 2007 kan:

overskride bevilgningen undermot tilsvarende merinntekter under
kap. 300 post 1 kap. 3300 post 1
kap. 305 post 1 kap. 3305 post 3
kap. 305 post 21 kap. 3305 post 7
kap. 320 post 1 kap. 3320 postene 1 og 3
kap. 322 post 1 kap. 3322 post 1
kap. 323 post 1 kap. 3323 post 1
kap. 324 post 1 kap. 3324 post 1
kap. 325 post 1 kap. 3325 post 1
kap. 325 post 21 kap. 3325 post 2
kap. 326 post 1 kap. 3326 post 1
kap. 326 post 21 kap. 3326 post 2
kap. 328 post 1 kap. 3328 post 1
kap. 328 post 21 kap. 3328 post 2
kap. 329 post 1 kap. 3329 post 1
kap. 329 post 21 kap. 3329 post 2
kap. 334 post 1 kap. 3334 post 1
kap. 334 post 21 kap. 3334 post 2

III Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Kultur- og kirkedepartementet i 2007 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
322Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom
50Utsmykking av offentlige bygg 8,4 mill. kroner

IV Dekning av forsikringstilfelle

Stortinget samtykker i at Kongen i 2007 kan inngå avtaler om forsikringsansvar i forbindelse med utenlandske utstillinger innenfor en samlet ramme for nytt og gammelt ansvar som ikke må overstige 2 000 mill. kroner.

V Fastsetting av fordelingsnøkler for visse tilskudd

Stortinget fastsetter følgende fordelingsnøkler for 2007:

 • 1. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til region-/ landsdelsinstitusjoner fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 70 pst. på staten og 30 pst. på regionen, jf. kap. 323 Musikkformål, post 71 Region- /landsdelsinstitusjoner, og kap. 324 Teater- og operaformål, post 71 Region-/landsdelsinstitusjoner.

 • 2. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til de nordnorske knutepunktinstitusjonene med unntak av Nordnorsk Kunstmuseum, fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 70 pst. på staten og 30 pst. på regionen, jf. kap. 322 Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom, post 72 Knutepunktinstitusjoner, kap. 323 Musikkformål, post 72 Knutepunktinstitusjoner, kap. 328 Museums- og andre kulturvernformål, post 70 Det nasjonale museumsnettverket, og kap. 334 Film- og medieformål, post 72 Knutepunktinstitusjoner.

 • 3. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til de øvrige knutepunktinstitusjonene fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 60 pst. på staten og 40 pst. på regionen, jf. kap. 323 Musikkformål, post 72 Knutepunktinstitusjoner, kap. 328 Museums- og andre kulturvernformål, post 70 Det nasjonale museumsnettverket, og kap. 334 Film- og medieformål, post 72 Knutepunktinstitusjoner.

VI Fastsetting av gebyrer og avgifter m.m.

Stortinget samtykker i at for 2007 skal:

 • 1. Gebyret for merking av hver kopi av et videogram for utleie eller salg være kr 0,60. Kultur- og kirkedepartementet kan sette ned eller frita for gebyr i visse tilfelle.

 • 2. Avgiften pr. videogram for omsetning i næring til Norsk kino- og filmfond være kr 3,50.

 • 3. Kringkastingsavgiften for fjernsynsmottakere være kr 1 948 ekskl. merverdiavgift. Tilleggsavgiften ved forsinket betaling av kringkastingsavgiften og når melding ikke blir gitt etter reglene i lov av 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting § 8-1 andre ledd, skal være 15 pst. av kringkastingsavgiften.»

Forslag nr. 38 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om et forbud mot gevinstautomater, inkludert bingoautomater.»

Forslag nr. 39 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen utvide ordningen med instrumentfond for skolekorps til også å gjelde generasjonskorps i de kommuner som ikke har skolekorps.»

Forslag nr. 40 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen sikre at talegjenkjenningsteknologi tas i bruk, og at alle tv-programmer tekstes.»

Votering:Forslagene fra Kristelig Folkeparti – med den foretatte rettelse under forslag nr. 17 – ble med 100 mot 7 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 16.04.27)

Presidenten: Det blir så votert over forslag nr. 37, fra Kristelig Folkeparti og Venstre. Forslaget lyder:

«Stortinget ber Regjeringen vurdere tiltak for å hindre at distriktsbokhandlene forsvinner. Et mulig tiltak kan være å prøve ut et økonomisk tilskudd til de som ønsker å satse på økt litterær bredde i butikk. Tilskuddet kan knyttes til litteraturabonnementene, og forbeholdes distriktsbokhandler.»

Votering:Forslaget fra Kristelig Folkeparti og Venstre ble med 94 mot 13 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 16.04.43)

Presidenten: Det bli så votert over forslagene nr. 2 og 16, fra Høyre.

Forslag nr. 2 lyder:

«I

På statsbudsjettet for 2007 bevilges under:

Kap.PostFormålKronerKroner
Utgifter
231Barnehager
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 51 91 301 000
50Tilskudd til samiske barnehagetilbud 11 870 000
51Forskning, kan nyttes under post 2116 488 000
60Driftstilskudd til barnehager, overslagsbevilgning12 992 105 000
61Investeringstilskudd, overslagsbevilgning255 000 000
62Tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage 772 675 000
63Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritets- språklige barn i førskolealder 117 523 000
64Tilskudd til midlertidige lokaler, overslagsbevilgning55 000 000
65Skjønnsmidler til barnehager 3 431 331 000
800Barne- og likestillingsdepartementet
1Driftsutgifter 89 805 000
21Spesielle driftsutgifter 6 720 000
830Samlivstiltak og foreldreveiledning
21Spesielle driftsutgifter, foreldreveiledning, kan nyttes under kap. 854 post 21 3 572 000
22Driftsutgifter til samlivstiltak 7 954 000
60Tilskudd til kommuner til samlivstiltak 9 194 000
70Samlivskurs i regi av frivillige organisasjoner 6 100 000
840Krisetiltak
21Spesielle driftsutgifter 7 196 000
60Tilskudd til krisesentre, overslagsbevilgning133 000 000
61Tilskudd til incestsentre, overslagsbevilgning46 000 000
70Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv. 3 975 000
841Samlivsbrudd og konfliktløsning
21Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse, overslags- bevilgning 13 630 000
22Opplæring, forskning, utvikling mv. 7 920 000
23Refusjon av utgifter til DNA-analyser, overslagsbevilgning5 555 000
842Familievern
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 70167 262 000
21Spesielle driftsutgifter 4 900 000
70Tilskudd til kirkens familievern mv., kan nyttes under post 1108 880 000
843Likestillings- og diskrimineringsnemnda
1Driftsutgifter 2 077 000
844Kontantstøtte
70Tilskudd, overslagsbevilgning2 080 900 000
845Barnetrygd
70Tilskudd 14 381 300 000
846Familie- og likestillingspolitisk forskning, opplysningsarbeid mv.
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 5014 831 000
50Forskning, kan nyttes under post 2110 297 000
70Tilskudd 14 050 000
71Særlige familiepolitiske tiltak 977 000
72Tiltak for lesbiske og homofile 7 100 000
79Tilskudd til internasjonalt familie- og likestillingsarbeid, kan overføres 2 130 000
849Likestillings- og diskrimineringsombudet
50Basisbevilgning 29 092 000
850Barneombudet
1Driftsutgifter 9 590 000
852Adopsjonsstøtte
70Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet, overslags- bevilgning 26 456 000
854Tiltak i barne- og ungdomsvernet
1Driftsutgifter – Fylkesnemndene for sosiale saker 103 168 000
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under kap. 830 post 2128 459 000
50Forskning, kan nyttes under post 7112 209 000
64Tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning 127 269 000
65Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning 139 860 000
70Tilskudd til Rostad ungdomsheim og Rostad ettervernsheim 2 323 000
71Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 5060 547 000
855Statlig forvaltning av barnevernet
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 222 315 068 000
21Spesielle driftsutgifter 55 329 000
22Kjøp av private barneverntjenester, kan nyttes under post 11 400 508 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres59 312 000
856Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige personer
1Driftsutgifter 24 000 000
857Barne- og ungdomstiltak
21Spesielle driftsutgifter 1 078 000
50Forskning, kan nyttes under post 716 142 000
70Barne- og ungdomsorganisasjoner 80 151 000
71Utviklingsarbeid, kan nyttes under post 50 11 214 000
73Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres71 436 000
79Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid mv., kan overføres 37 875 000
858Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 855 post 1131 978 000
21Spesielle driftsutgifter 1 956 000
859EUs ungdomsprogram
1Driftsutgifter, kan overføres5 982 000
860Forbrukerrådet
50Basisbevilgning 84 999 000
862Positiv miljømerking
70Driftstilskudd til offentlig stiftelse for positiv miljømerking 4 162 000
865Forbrukerpolitiske tiltak og internasjonalt samarbeid
21Spesielle driftsutgifter, forskning, utviklings- og opplysningsarbeid 11 006 000
79EUs rammeprogram for forbrukerpolitikk, kan overføres4 285 000
866Statens institutt for forbruksforskning
50Basisbevilgning 23 979 000
867Sekretariatet for Forbrukertvistutvalget og Markedsrådet
1Driftsutgifter 6 695 000
868Forbrukerombudet
1Driftsutgifter 18 031 000
2530Foreldrepenger
70Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning10 266 000 000
71Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning420 875 000
72Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning290 000 000
73Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning135 000 000
Totale utgifter 50 884 652 000
Inntekter
3830Samlivstiltak og foreldreveiledning
1Diverse inntekter 415 000
3854Tiltak i barne- og ungdomsvernet
4Refusjon av ODA-godkjente utgifter 6 606 000
3855Statlig forvaltning av barnevernet
1Diverse inntekter 20 000 000
2Barnetrygd 3 000 000
3Refusjon for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger 15 000 000
60Kommunale egenandeler 631 522 000
3859EUs ungdomsprogram
1Tilskudd fra Europakommisjonen 1 922 000
Totale inntekter 678 465 000

II Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at fra 1. januar 2007 blir maksimalgrensen for foreldrebetaling for et heldags ordinært barnehagetilbud fastsatt til kr 2 680 pr. måned og kr 29 480 pr. år, jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager § 1.

III Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Barne- og likestillingsdepartementet i 2007 kan:

overskride bevilgningen undermot tilsvarende merinntekter under
kap. 842 post 1 kap. 3842 post 1
kap. 855 post 1 kap. 3855 postene 1, 2, 3 og 60
kap. 858 post 1 kap. 3858 post 1
kap. 868 post 1 kap. 3868 post 1

IV Satser for barnetrygd

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2007 i medhold av lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd § 10 kan utbetale barnetrygd med 11 640 kroner pr. barn pr. år.

Enslige forsørgere som fyller vilkårene for rett til utvidet stønad etter barnetrygdloven og full overgangsstønad etter folketrygdloven og som har barn i alderen 0-3 år, har rett til et småbarnstillegg på 7 920 kroner pr. år. Dette tillegget gis pr. enslig forsørger, uavhengig av hvor mange barn i alderen 0-3 år vedkommende faktisk forsørger.

For stønadsmottakere bosatt i Finnmark og Nord- Troms (Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord) ytes et tillegg i barnetrygden på 3 840 kroner pr. barn pr. år, det såkalte finnmarkstillegget.

Finnmarkstillegget skal også utbetales for barn i fosterhjem eller barnevernsinstitusjon i de aktuelle kommunene.

For stønadsmottakere bosatt på Svalbard ytes et tillegg i barnetrygden på 3 840 kroner pr. barn pr. år, det såkalte svalbardtillegget.

For familier med fire eller flere barn ytes et ekstra tillegg i barnetrygden på kr 1 000 pr. familie pr. år.

V Satser for kontantstøtte

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2007 i medhold av lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre, kan utbetale kontantstøtte med følgende beløp for 1- og 2-åringer:

Oppholdstid i barnehageProsentandel av full satsKontantstøtte i kroner pr. år
Ikke bruk av barnehage 10041 618
Til og med 8 timer pr. uke 8033 289
9-16 timer pr. uke 6024 979
17-24 timer pr. uke 4016 645
25-32 timer pr. uke 208 329
33 timer eller mer pr. uke 00

VI Satser for engangsstønad ved fødsel og adopsjon og stønad ved fødsel utenfor institusjon

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2007 i medhold av lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd kan utbetale:

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, lovens §§ 14-12 og 14-20 kr 33 584 pr. barn
Stønad ved fødsel utenfor institusjon, lovens § 5-13 kr  1 765 pr. fødsel»

Forslag nr. 16 lyder:

«I

På statsbudsjettet for 2007 bevilges under:

Kap.PostFormålKronerKroner
Utgifter
300Kultur- og kirkedepartementet
1Driftsutgifter 102 667 000
305Lotteri- og stiftelsestilsynet
1Driftsutgifter 55 729 000
21Spesielle driftsutgifter 750 000
315Frivillighetsformål
70Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner, kan overføres180 316 000
71Tilskudd til frivillighetssentraler 74 475 000
72Tilskudd til frivillig virksomhet 30 570 000
73Tilskudd til sekretariat for frivillige organisasjoners interesse- politiske virksomhet 2 280 000
74Tilskudd til etablering av frivillighetsregister, kan overføres3 000 000
320Allmenne kulturformål
1Driftsutgifter 41 716 000
50Norsk kulturfond 316 084 000
51Fond for lyd og bilde 25 000 000
52Norges forskningsråd 2 287 000
53Samiske kulturformål 47 905 000
73Nasjonale kulturbygg, kan overføres58 758 000
74Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd, kan overføres157 703 000
75Kulturprogram, kan overføres8 236 000
78Ymse faste tiltak 54 743 000
79Til disposisjon 9 300 000
82Nobels fredssenter 17 353 000
83Stavanger som europeisk kulturby 48 000 000
321Kunstnerformål
1Driftsutgifter 15 756 000
72Stipend basert på gjennomført kunstutdanning, overslagsbevilgning 12 757 000
73Kunstnerstipend m.m., kan overføres95 124 000
74Garantiinntekter, overslagsbevilgning90 944 000
75Vederlagsordninger 108 114 000
322Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom
1Driftsutgifter 10 872 000
50Utsmykking av offentlige bygg 10 680 000
72Knutepunktinstitusjoner 3 309 000
73Nasjonalmuseet for kunst 198 795 000
75Offentlig rom, arkitektur og design 25 219 000
77Henie Onstad Kunstsenter 6 930 000
78Ymse faste tiltak 51 266 000
323Musikkformål
1Driftsutgifter 129 259 000
70Nasjonale institusjoner 172 038 000
71Region-/landsdelsinstitusjoner 135 706 000
72Knutepunktinstitusjoner 44 894 000
74Landsdelsmusikere i Nord-Norge 17 649 000
78Ymse faste tiltak 71 615 000
324Teater- og operaformål
1Driftsutgifter 97 746 000
70Nasjonale institusjoner 618 275 000
71Region-/landsdelsinstitusjoner 236 013 000
73Region- og distriktsopera 27 096 000
75Dans 26 388 000
78Ymse faste tiltak 48 378 000
325Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer
1Driftsutgifter 61 278 000
21Spesielle driftsutgifter 5 737 000
73Prosjekt- og utviklingstiltak 25 793 000
326Språk-, litteratur- og bibliotekformål
1Driftsutgifter 331 636 000
21Spesielle driftsutgifter 9 586 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres19 258 000
73Noregs Mållag 2 126 000
74Det Norske Samlaget 9 076 000
75Språkteknologi, Norsk Ordbok mv. 15 772 000
76Ibsenpris m.m. 3 000 000
78Ymse faste tiltak 92 790 000
328Museums- og andre kulturvernformål
1Driftsutgifter 36 154 000
21Arkeologiske og andre oppdrag 16 168 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres2 387 000
70Det nasjonale museumsnettverket 608 170 000
78Ymse faste tiltak 38 399 000
329Arkivformål
1Driftsutgifter 204 542 000
21Spesielle driftsutgifter 6 558 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres4 206 000
78Ymse faste tiltak 9 223 000
334Film- og medieformål
1Driftsutgifter 137 204 000
21Spesielle driftsutgifter 10 209 000
50Norsk filmfond, kan nyttes under post 71264 232 000
51Audiovisuelle produksjoner 27 669 000
71Filmtiltak m.m., kan overføres, kan nyttes under post 5018 871 000
72Knutepunktinstitusjoner 8 293 000
73Regional filmsatsing 21 479 000
75Medieprogram, kan overføres15 930 000
78Ymse faste tiltak 30 252 000
79Til disposisjon 9 000
335Pressestøtte
52Norges forskningsråd 1 696 000
71Produksjonstilskudd 100 767 000
72Kompensasjon for portoutgifter 14 300 000
73Anvendt medieforskning og etterutdanning 11 100 000
75Tilskudd til samiske aviser 13 877 000
76Tilskudd til ymse publikasjoner 14 820 000
77Distribusjonstilskudd til avisene i Finnmark 1 671 000
336Informasjonsberedskap – kringkasting
70Informasjonsberedskap 1 800 000
337Kompensasjon for kopiering til privat bruk
70Kompensasjon 34 815 000
Totale utgifter 5 722 548 000
Inntekter
3300Kultur- og kirkedepartementet
1Ymse inntekter 58 000
3305Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser
1Spilleoverskudd fra Norsk Tipping AS 833 333 000
2Gebyr – lotterier 38 186 000
3Refusjon 10 293 000
4Avgift, gebyr – stiftelser 7 250 000
7Inntekter ved oppdrag 750 000
3320Allmenne kulturformål
1Ymse inntekter 90 000
3322Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom
1Ymse inntekter 208 000
3323Musikkformål
1Inntekter ved Rikskonsertene 29 758 000
3324Teater- og operaformål
1Inntekter ved Riksteatret 9 180 000
3325Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer
1Ymse inntekter 849 000
2Inntekter ved oppdrag 5 737 000
3326Språk-, litteratur- og bibliotekformål
1Ymse inntekter 4 652 000
2Inntekter ved oppdrag 9 586 000
3328Museums- og andre kulturvernformål
1Ymse inntekter 1 593 000
2Inntekter ved oppdrag 16 168 000
3329Arkivformål
1Ymse inntekter 1 431 000
2Inntekter ved oppdrag 6 558 000
3334Film- og medieformål
1Ymse inntekter 10 815 000
2Inntekter ved oppdrag 5 209 000
70Gebyr 15 500 000
71Inntektsuavhengig vederlag fra TV 2 27 669 000
Totale inntekter 1 034 873 000

II Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kultur- og kirkedepartementet i 2007 kan:

overskride bevilgningen undermot tilsvarende merinntekter under
kap. 300 post 1 kap. 3300 post 1
kap. 305 post 1 kap. 3305 post 3
kap. 305 post 21 kap. 3305 post 7
kap. 320 post 1 kap. 3320 postene 1 og 3
kap. 322 post 1 kap. 3322 post 1
kap. 323 post 1 kap. 3323 post 1
kap. 324 post 1 kap. 3324 post 1
kap. 325 post 1 kap. 3325 post 1
kap. 325 post 21 kap. 3325 post 2
kap. 326 post 1 kap. 3326 post 1
kap. 326 post 21 kap. 3326 post 2
kap. 328 post 1 kap. 3328 post 1
kap. 328 post 21 kap. 3328 post 2
kap. 329 post 1 kap. 3329 post 1
kap. 329 post 21 kap. 3329 post 2
kap. 334 post 1 kap. 3334 post 1
kap. 334 post 21 kap. 3334 post 2

III Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Kultur- og kirkedepartementet i 2007 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
322Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom
50Utsmykking av offentlige bygg 8,4 mill. kroner

IV Dekning av forsikringstilfelle

Stortinget samtykker i at Kongen i 2007 kan inngå avtaler om forsikringsansvar i forbindelse med utenlandske utstillinger innenfor en samlet ramme for nytt og gammelt ansvar som ikke må overstige 2 000 mill. kroner.

V Fastsetting av fordelingsnøkler for visse tilskudd

Stortinget fastsetter følgende fordelingsnøkler for 2007:

 • 1. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til region-/ landsdelsinstitusjoner fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 70 pst. på staten og 30 pst. på regionen, jf. kap. 323 Musikkformål, post 71 Region-/landsdelsinstitusjoner, og kap. 324 Teater- og operaformål, post 71 Region-/landsdelsinstitusjoner.

 • 2. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til de nordnorske knutepunktinstitusjonene med unntak av Nordnorsk Kunstmuseum, fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 70 pst. på staten og 30 pst. på regionen, jf. kap. 322 Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom, post 72 Knutepunktinstitusjoner, kap. 323 Musikkformål, post 72 Knutepunktinstitusjoner, kap. 328 Museums- og andre kulturvernformål, post 70 Det nasjonale museumsnettverket, og kap. 334 Film- og medieformål, post 72 Knutepunktinstitusjoner.

 • 3. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til de øvrige knutepunktinstitusjonene fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 60 pst. på staten og 40 pst. på regionen, jf. kap. 323 Musikkformål, post 72 Knutepunktinstitusjoner, kap. 328 Museums- og andre kulturvernformål, post 70 Det nasjonale museumsnettverket, og kap. 334 Film- og medieformål, post 72 Knutepunktinstitusjoner.

VI Fastsetting av gebyrer og avgifter m.m.

Stortinget samtykker i at for 2007 skal:

 • 1. Gebyret for merking av hver kopi av et videogram for utleie eller salg være kr 0,60. Kultur- og kirkedepartementet kan sette ned eller frita for gebyr i visse tilfelle.

 • 2. Avgiften pr. videogram for omsetning i næring til Norsk kino- og filmfond være kr 3,50.

 • 3. Kringkastingsavgiften for fjernsynsmottakere være kr 1 948 ekskl. merverdiavgift. Tilleggsavgiften ved forsinket betaling av kringkastingsavgiften og når melding ikke blir gitt etter reglene i lov av 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting § 8-1 andre ledd, skal være 15 pst. av kringkastingsavgiften.»

Votering:Forslagene fra Høyre – med den foretatte rettelse under forslag nr. 16 – ble med 92 mot 14 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 16.04.59)

Presidenten: Det blir så votert over forslagene nr. 1, 8–12, 15 og 26–36, fra Fremskrittspartiet.

Forslag nr. 1 lyder:

«I

På statsbudsjettet for 2007 bevilges under:

Kap.PostFormålKronerKroner
Utgifter
231Barnehager
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 51 71 301 000
50Tilskudd til samiske barnehagetilbud 11 870 000
51Forskning, kan nyttes under post 216 488 000
60Driftstilskudd til barnehager, overslagsbevilgning13 877 105 000
61Investeringstilskudd, overslagsbevilgning255 000 000
62Tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage 762 675 000
63Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritets- språklige barn i førskolealder 102 523 000
64Tilskudd til midlertidige lokaler, overslagsbevilgning40 000 000
65Skjønnsmidler til barnehager 3 181 331 000
800Barne- og likestillingsdepartementet
1Driftsutgifter 82 805 000
21Spesielle driftsutgifter 6 720 000
830Samlivstiltak og foreldreveiledning
21Spesielle driftsutgifter, foreldreveiledning, kan nyttes under kap. 854 post 21 2 572 000
22Driftsutgifter til samlivstiltak 7 954 000
60Tilskudd til kommuner til samlivstiltak 4 194 000
840Krisetiltak
21Spesielle driftsutgifter 7 196 000
60Tilskudd til krisesentre, overslagsbevilgning123 000 000
61Tilskudd til incestsentre, overslagsbevilgning41 000 000
70Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv. 3 975 000
841Samlivsbrudd og konfliktløsning
21Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse, overslagsbevilgning 13 630 000
22Opplæring, forskning, utvikling mv. 7 920 000
23Refusjon av utgifter til DNA-analyser, overslagsbevilgning5 555 000
842Familievern
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 70167 262 000
21Spesielle driftsutgifter 4 900 000
70Tilskudd til kirkens familievern mv., kan nyttes under post 1108 880 000
844Kontantstøtte
70Tilskudd, overslagsbevilgning1 993 000 000
845Barnetrygd
70Tilskudd 14 601 300 000
846Familie- og likestillingspolitisk forskning, opplysningsarbeid mv.
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 502 500 000
50Forskning, kan nyttes under post 217 500 000
71Særlige familiepolitiske tiltak 977 000
79Tilskudd til internasjonalt familie- og likestillingsarbeid, kan overføres 2 130 000
849Likestillings- og diskrimineringsombudet
50Basisbevilgning 14 092 000
850Barneombudet
1Driftsutgifter 9 590 000
852Adopsjonsstøtte
70Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet, overslagsbevilgning 26 456 000
854Tiltak i barne- og ungdomsvernet
1Driftsutgifter – Fylkesnemndene for sosiale saker 73 168 000
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under kap. 830 post 2128 459 000
50Forskning, kan nyttes under post 7112 209 000
64Tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning 77 269 000
65Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til ensli- ge mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning 89 860 000
70Tilskudd til Rostad ungdomsheim og Rostad ettervernsheim 2 323 000
71Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 5060 547 000
855Statlig forvaltning av barnevernet
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 222 115 068 000
21Spesielle driftsutgifter 55 329 000
22Kjøp av private barneverntjenester, kan nyttes under post 11 250 508 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres59 312 000
856Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige personer
1Driftsutgifter 45 655 000
857Barne- og ungdomstiltak
21Spesielle driftsutgifter 1 078 000
50Forskning, kan nyttes under post 716 142 000
70Barne- og ungdomsorganisasjoner 80 151 000
71Utviklingsarbeid, kan nyttes under post 5011 214 000
73Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres51 436 000
79Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid mv., kan overføres 31 775 000
858Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 855 post 1127 778 000
21Spesielle driftsutgifter 1 956 000
859EUs ungdomsprogram
1Driftsutgifter, kan overføres5 982 000
860Forbrukerrådet
50Basisbevilgning 84 999 000
862Positiv miljømerking
70Driftstilskudd til offentlig stiftelse for positiv miljømerking 4 162 000
865Forbrukerpolitiske tiltak og internasjonalt samarbeid
21Spesielle driftsutgifter, forskning, utviklings- og opplysningsarbeid 11 006 000
79EUs rammeprogram for forbrukerpolitikk, kan overføres4 285 000
866Statens institutt for forbruksforskning
50Basisbevilgning 23 979 000
867Sekretariatet for Forbrukertvistutvalget og Markedsrådet
1Driftsutgifter 6 695 000
868Forbrukerombudet
1Driftsutgifter 18 031 000
2530Foreldrepenger
70Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning10 145 000 000
71Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning420 875 000
72Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning290 000 000
73Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning135 000 000
Totale utgifter50 884 652 000
Inntekter
3830Samlivstiltak og foreldreveiledning
1Diverse inntekter 415 000
3854Tiltak i barne- og ungdomsvernet
4Refusjon av ODA-godkjente utgifter 6 606 000
3855Statlig forvaltning av barnevernet
1Diverse inntekter 20 000 000
2Barnetrygd 3 000 000
3Refusjon for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger 15 000 000
60Kommunale egenandeler 631 522 000
3859EUs ungdomsprogram
1Tilskudd fra Europakommisjonen 1 922 000
Totale inntekter 678 465 000

II Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at fra 1. januar 2007 blir maksimalgrensen for foreldrebetaling for et heldags ordinært barnehagetilbud fastsatt til kr 2 250 pr. måned og kr 24 750 pr. år, jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager § 1.

III Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Barne- og likestillingsdepartementet i 2007 kan:

overskride bevilgningen undermot tilsvarende merinntekter under
kap. 842 post 1 kap. 3842 post 1
kap. 855 post 1 kap. 3855 postene 1, 2, 3 og 60
kap. 858 post 1 kap. 3858 post 1
kap. 868 post 1 kap. 3868 post 1

IV Satser for barnetrygd

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2007 i medhold av lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd, § 10 kan utbetale barnetrygd med 11 931 kroner pr. barn pr. år.

Enslige forsørgere som fyller vilkårene for rett til utvidet stønad etter barnetrygdloven og full overgangsstønad etter folketrygdloven, og som har barn i alderen 0-3 år, har rett til et småbarnstillegg på 8 118 kroner pr. år. Dette tillegget gis pr. enslig forsørger, uavhengig av hvor mange barn i alderen 0-3 år vedkommende faktisk forsørger.

For stønadsmottakere bosatt i Finnmark og Nord-Troms (Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord) ytes et tillegg i barnetrygden på 3 936 kroner pr. barn pr. år, det såkalte finnmarkstillegget.

Finnmarkstillegget skal også utbetales for barn i fosterhjem eller barnevernsinstitusjon i de aktuelle kommunene.

For stønadsmottakere bosatt på Svalbard ytets et tillegg i barnetrygden på 3 840 kroner pr. barn pr. år, det såkalte svalbardtillegget.

V Satser for kontantstøtte

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2007 i medhold av lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre, kan utbetale kontantstøtte med følgende beløp for 1- og 2-åringer:

Oppholdstid i barnehageProsentandel av full satsKontantstøtte i kroner pr. år
Ikke bruk av barnehage 10039 636
Til og med 8 timer pr. uke 8031 704
9-16 timer pr. uke 6023 784
17-24 timer pr. uke 4015 852
25-32 timer pr. uke 207 932
33 timer eller mer pr. uke 00

VI Satser for engangsstønad ved fødsel og adopsjon og stønad ved fødsel utenfor institusjon

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2007 i medhold av lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd kan utbetale:

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, lovens §§ 14-12 og 14-20 kr 33 584 pr. barn
Stønad ved fødsel utenfor institusjon, lovens § 5-13 kr  1 765 pr. fødsel»

Forslag nr. 8 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen utrede og fremme forslag om etablering av et statlig barnevernstilsyn.»

Forslag nr. 9 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen utforme nye forskrifter om likeverdig behandling, hvor det fastslås at kommunene skal følge enhetskostnadsprinsippet.»

Forslag nr. 10 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen legge frem sak om avvikling av Likestillings- og diskrimineringsombudet, og endring av likestillingsloven slik at andre instanser, herunder domstolene og Arbeidstilsynet, får i oppgave å håndheve de sentrale bestemmelser i loven.»

Forslag nr. 11 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen legge frem sak om vurdering av sammenslåing av en eller flere av institusjonene og kapitlene innenfor forbrukerområdet, herunder kap. 860 Forbrukerrådet, kap. 862 Positiv miljømerking, kap. 865 Forbrukerpolitiske tiltak og internasjonalt samarbeid, og kap. 866 Statens institutt for forbruksforskning.»

Forslag nr. 12 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen legge frem sak om en endring av lover og regelverk slik at det blir opptil det enkelte par hvordan de vil fordele fødselspermisjonen mellom seg.»

Forslag nr. 15 lyder:

«I

På statsbudsjettet for 2007 bevilges under:

Kap.PostFormålKronerKroner
Utgifter
300Kultur- og kirkedepartementet
1Driftsutgifter 90 667 000
305Lotteri- og stiftelsestilsynet
1Driftsutgifter 55 729 000
21Spesielle driftsutgifter 750 000
315Frivillighetsformål
70Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner, kan overføres180 316 000
71Tilskudd til frivillighetssentraler 74 475 000
72Tilskudd til frivillig virksomhet 25 570 000
73Tilskudd til sekretariat for frivillige organisasjoners interesse- politiske virksomhet 2 280 000
74Tilskudd til etablering av frivillighetsregister, kan overføres3 000 000
79Ymse frivillighetsformål 3 000 000
320Allmenne kulturformål
1Driftsutgifter 33 716 000
50Norsk kulturfond 250 834 000
51Fond for lyd og bilde 20 000 000
53Samiske kulturformål 10 000 000
73Nasjonale kulturbygg, kan overføres53 058 000
74Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd, kan overføres67 753 000
75Kulturprogram, kan overføres8 236 000
78Ymse faste tiltak 21 142 000
79Til disposisjon 14 300 000
80Tilskuddsordning for frivillig virksomhet 60 000 000
82Nobels fredssenter 17 353 000
84Fond for frivillige og deltakende kulturaktiviteter 235 500 000
85Fond for samarbeid mellom kultur og næringsliv 235 500 000
321Kunstnerformål
1Driftsutgifter 14 156 000
73Kunstnerstipend m.m., kan overføres50 124 000
74Garantiinntekter, overslagsbevilgning87 944 000
75Vederlagsordninger 108 114 000
322Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom
1Driftsutgifter 6 872 000
50Utsmykking av offentlige bygg 6 680 000
72Knutepunktinstitusjoner 2 809 000
73Nasjonalmuseet for kunst 198 795 000
75Offentlig rom, arkitektur og design 20 219 000
77Henie Onstad Kunstsenter 6 930 000
78Ymse faste tiltak 32 988 000
323Musikkformål
1Driftsutgifter 114 659 000
70Nasjonale institusjoner 178 788 000
71Region-/landsdelsinstitusjoner 134 706 000
72Knutepunktinstitusjoner 35 820 000
74Landsdelsmusikere i Nord-Norge 15 649 000
78Ymse faste tiltak 44 924 000
324Teater- og operaformål
1Driftsutgifter 87 746 000
70Nasjonale institusjoner 593 275 000
71Region-/landsdelsinstitusjoner 223 013 000
73Region- og distriktsopera 16 596 000
75Dans 20 388 000
78Ymse faste tiltak 25 355 000
325Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer
1Driftsutgifter 61 278 000
21Spesielle driftsutgifter 5 737 000
73Prosjekt- og utviklingstiltak 25 793 000
326Språk-, litteratur- og bibliotekformål
1Driftsutgifter 321 136 000
21Spesielle driftsutgifter 9 586 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres19 258 000
75Språkteknologi, Norsk Ordbok mv. 13 272 000
76Ibsenpris m.m. 3 000 000
78Ymse faste tiltak 49 033 000
328Museums- og andre kulturvernformål
1Driftsutgifter 36 154 000
21Arkeologiske og andre oppdrag 16 168 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres2 387 000
70Det nasjonale museumsnettverket 677 895 000
78Ymse faste tiltak 34 148 000
329Arkivformål
1Driftsutgifter 204 542 000
21Spesielle driftsutgifter 6 558 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres4 206 000
78Ymse faste tiltak 618 000
80Fond for digitalisering av lokale og nasjonale arkiv 100 000 000
334Film- og medieformål
1Driftsutgifter 137 204 000
21Spesielle driftsutgifter 5 209 000
50Norsk filmfond, kan nyttes under post 71264 232 000
51Audiovisuelle produksjoner 27 669 000
71Filmtiltak m.m., kan overføres, kan nyttes under post 5018 871 000
72Knutepunktinstitusjoner 8 293 000
73Regional filmsatsing 17 479 000
75Medieprogram, kan overføres15 930 000
78Ymse faste tiltak 30 252 000
79Til disposisjon 3 609 000
335Pressestøtte
71Produksjonstilskudd 51 767 000
73Anvendt medieforskning og etterutdanning 11 100 000
76Tilskudd til ymse publikasjoner 13 820 000
336Informasjonsberedskap – kringkasting
70Informasjonsberedskap 1 800 000
337Kompensasjon for kopiering til privat bruk
70Kompensasjon 34 815 000
Totale utgifter 5 722 548 000
Inntekter
3300Kultur- og kirkedepartementet
1Ymse inntekter 58 000
3305Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser
1Spilleoverskudd fra Norsk Tipping AS 833 333 000
2Gebyr – lotterier 38 186 000
3Refusjon 10 293 000
4Avgift, gebyr – stiftelser 7 250 000
7Inntekter ved oppdrag 750 000
3320Allmenne kulturformål
1Ymse inntekter 90 000
3322Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom
1Ymse inntekter 208 000
3323Musikkformål
1Inntekter ved Rikskonsertene 29 758 000
3324Teater- og operaformål
1Inntekter ved Riksteatret 9 180 000
3325Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer
1Ymse inntekter 849 000
2Inntekter ved oppdrag 5 737 000
3326Språk-, litteratur- og bibliotekformål
1Ymse inntekter 4 652 000
2Inntekter ved oppdrag 9 586 000
3328Museums- og andre kulturvernformål
1Ymse inntekter 1 593 000
2Inntekter ved oppdrag 16 168 000
3329Arkivformål
1Ymse inntekter 1 431 000
2Inntekter ved oppdrag 6 558 000
3334Film- og medieformål
1Ymse inntekter 10 815 000
2Inntekter ved oppdrag 5 209 000
70Gebyr 15 500 000
71Inntektsuavhengig vederlag fra TV 2 27 669 000
Totale inntekter 1 034 873 000

II Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kultur- og kirkedepartementet i 2007 kan:

overskride bevilgningen undermot tilsvarende merinntekter under
kap. 300 post 1 kap. 3300 post 1
kap. 305 post 1 kap. 3305 post 3
kap. 305 post 21 kap. 3305 post 7
kap. 320 post 1 kap. 3320 postene 1 og 3
kap. 322 post 1 kap. 3322 post 1
kap. 323 post 1 kap. 3323 post 1
kap. 324 post 1 kap. 3324 post 1
kap. 325 post 1 kap. 3325 post 1
kap. 325 post 21 kap. 3325 post 2
kap. 326 post 1 kap. 3326 post 1
kap. 326 post 21 kap. 3326 post 2
kap. 328 post 1 kap. 3328 post 1
kap. 328 post 21 kap. 3328 post 2
kap. 329 post 1 kap. 3329 post 1
kap. 329 post 21 kap. 3329 post 2
kap. 334 post 1 kap. 3334 post 1
kap. 334 post 21 kap. 3334 post 2

III Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kultur- og kirkedepartementet i 2007 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
322Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom
50Utsmykking av offentlige bygg 8,4 mill. kroner

IV Dekning av forsikringstilfelle

Stortinget samtykker i at Kongen i 2007 kan inngå avtaler om forsikringsansvar i forbindelse med utenlandske utstillinger innenfor en samlet ramme for nytt og gammelt ansvar som ikke må overstige 2 000 mill. kroner.

V Fastsetting av fordelingsnøkler for visse tilskudd

Stortinget fastsetter følgende fordelingsnøkler for 2007:

 • 1. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til region-/ landsdelsinstitusjoner fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 70 pst. på staten og 30 pst. på regionen, jf. kap. 323 Musikkformål, post 71 Region-/landsdelsinstitusjoner, og kap. 324 Teater- og operaformål, post 71 Region-/landsdelsinstitusjoner.

 • 2. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til de nordnorske knutepunktinstitusjonene med unntak av Nordnorsk Kunstmuseum, fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 70 pst. på staten og 30 pst. på regionen, jf. kap. 322 Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom, post 72 Knutepunktinstitusjoner, kap. 323 Musikkformål, post 72 Knutepunktinstitusjoner, kap. 328 Museums- og andre kulturvernformål, post 70 Det nasjonale museumsnettverket, og kap. 334 Film- og medieformål, post 72 Knutepunktinstitusjoner.

 • 3. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til de øvrige knutepunktinstitusjonene fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 60 pst. på staten og 40 pst. på regionen, jf. kap. 323 Musikkformål, post 72 Knutepunktinstitusjoner, kap. 328 Museums- og andre kulturvernformål, post 70 Det nasjonale museumsnettverket, og kap. 334 Film- og medieformål, post 72 Knutepunktinstitusjoner.

VI Fastsetting av gebyrer og avgifter m.m.

Stortinget samtykker i at for 2007 skal:

 • 1. Gebyret for merking av hver kopi av et videogram for utleie eller salg være kr 0,60. Kultur- og kirkedepartementet kan sette ned eller frita for gebyr i visse tilfelle.

 • 2. Avgiften pr. videogram for omsetning i næring til Norsk kino- og filmfond være kr 3,50.

 • 3. Kringkastingsavgiften for fjernsynsmottakere være kr 1 888 ekskl. merverdiavgift. Tilleggsavgiften ved forsinket betaling av kringkastingsavgiften og når melding ikke blir gitt etter reglene i lov av 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting § 8-1 annet ledd, skal være 15 pst. av kringkastingsavgiften.»

Forslag nr. 26 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om opprettelse av et fond for tilskudd til frivillig og deltagende kulturvirksomheter, med spesiell oppmerksomhet på de virksomheter som inkluderer eller retter seg mot barn og ungdom.»

Forslag nr. 27 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om opprettelse av et fond for tilskudd til samarbeid mellom kulturvirksomheter og privat næringsliv.»

Forslag nr. 28 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen om å avvikle ordningen med statsstipendiater innen kunst.»

Forslag nr. 29 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen om å avvikle ordningen med stipend til kunstnere.»

Forslag nr. 30 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen om å avvikle ordningen med garantiinntekter.»

Forslag nr. 31 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen i større grad enn tidligere bruke kunst som allerede er i statens eie til å utsmykke offentlige bygg.»

Forslag nr. 32 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen legge frem sak om revurdering av fremtidige driftsplaner for Operaen – med sikte på kraftig reduksjon av det offentliges bidrag.»

Forslag nr. 33 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om opprettelse av et fond for digitalisering av nasjonale og lokale arkiv, hvis formål skal være å øke digitaliseringen av arkivmateriale og tilgjengeliggjøringen av dette. Fondet kan forvaltes av ABM-utvikling.»

Forslag nr. 34 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen innføre en incentivordning for å trekke utenlandske filmproduksjoner til Norge.»

Forslag nr. 35 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen avvikle ordningen med kompensasjon for portoutgifter for aviser.»

Forslag nr. 36 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen i neste års statsbudsjett fremme forslag om vanlige forretningsmessige innkrevingsrutiner for NRK-lisensen.»

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet – med den foretatte rettelse i forslag nr. 15 – ble med 81 mot 23 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 16.05.38)

Presidenten: Det vil så bli votert over forslagene nr. 6, 7, 23, 24 og 25, fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre.

Forslag nr. 6 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen sette i verk strakstiltak våren 2007 for øke antall førskolelærere til barnehagesektoren og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.»

Forslag nr. 7 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen komme tilbake til Stortinget med en melding om kvaliteten i barnehagene.»

Forslag nr. 23 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen opprette en egen innkjøpsordning for spesielt tilrettelagt litteratur slik at også lesesvake får tilgang til litteratur.»

Forslag nr. 24 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen utrede og legge frem sak vedrørende hvordan man kan bedre arbeidsforholdene for eldre skuespillere.»

Forslag nr. 25 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen utrede og legge frem sak om dansernes pensjonsordninger.»

Votering:Forslagene fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre ble med 80 mot 27 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 16.06.03)

Presidenten: Det blir votert over forslag nr. 22, fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti.

Forslaget lyder:

«Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om fordeling av støtten innenfor kap. 335 post 76 Ymse publikasjoner på basis av objektive kriterier.»

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti ble med 77 mot 30 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 16.06.19)

Presidenten: Det blir votert over forslagene nr. 4, 5, 19, 20 og 21, fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre.

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen legge frem en stortingsmelding om ensliges levekår. Meldingen må blant annet vurdere tiltak knyttet til bokostnader, kommunale avgifter m.m.»

Forslag nr. 5 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen vurdere lovfestet rett til ettervern for barnevernsbarn og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.»

Forslag nr. 19 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen vurdere tiltak for å sikre at aldersgrensene på gevinstautomater blir håndhevet.»

Forslag nr. 20 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen sørge for at det avsettes en årlig andel på inntil 1,0 pst. av spilleoverskuddet til forskning, informasjon, forebygging og opplysningsvirksomhet om spilleavhengighet.»

Forslag nr. 21 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen i dialog med Nobels Fredssenter komme fram til en løsning som sikrer at Nobels Fredssenter kan fortsette å formidle fredsprisens historie og skape bevissthet om vår forpliktelse til å samarbeide for fred, forsoning, menneskerettigheter og utvikling for alle land og folk.»

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre ble med 57 mot 49 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 16.06.39)Komiteen hadde innstilt:

A. Rammeområde 2 (Familie og forbruker)

I

På statsbudsjettet for 2007 bevilges under:

Kap.PostFormålKronerKroner
Utgifter
231Barnehager
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 51 71 301 000
50Tilskudd til samiske barnehagetilbud 11 870 000
51Forskning, kan nyttes under post 216 488 000
60Driftstilskudd til barnehager, overslagsbevilgning13 692 105 000
61Investeringstilskudd, overslagsbevilgning255 000 000
62Tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage 762 675 000
63Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritets- språklige barn i førskolealder 102 523 000
64Tilskudd til midlertidige lokaler, overslagsbevilgning40 000 000
65Skjønnsmidler til barnehager 3 081 331 000
800Barne- og likestillingsdepartementet
1Driftsutgifter 89 805 000
21Spesielle driftsutgifter 6 720 000
830Samlivstiltak og foreldreveiledning
21Spesielle driftsutgifter, foreldreveiledning, kan nyttes under kap. 854 post 21 3 572 000
22Driftsutgifter til samlivstiltak 7 954 000
60Tilskudd til kommuner til samlivstiltak 9 194 000
70Samlivskurs i regi av frivillige organisasjoner 6 100 000
840Krisetiltak
21Spesielle driftsutgifter 7 196 000
60Tilskudd til krisesentre, overslagsbevilgning123 000 000
61Tilskudd til incestsentre, overslagsbevilgning41 000 000
70Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv. 3 975 000
841Samlivsbrudd og konfliktløsning
21Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse, overslagsbevilgning 13 630 000
22Opplæring, forskning, utvikling mv. 7 920 000
23Refusjon av utgifter til DNA-analyser, overslagsbevilgning5 555 000
842Familievern
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 70167 262 000
21Spesielle driftsutgifter 4 900 000
70Tilskudd til kirkens familievern mv., kan nyttes under post 1108 880 000
843Likestillings- og diskrimineringsnemnda
1Driftsutgifter 2 077 000
844Kontantstøtte
70Tilskudd, overslagsbevilgning1 993 000 000
845Barnetrygd
70Tilskudd 14 351 300 000
846Familie- og likestillingspolitisk forskning, opplysningsarbeid mv.
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 5014 831 000
50Forskning, kan nyttes under post 2110 297 000
70Tilskudd 14 050 000
71Særlige familiepolitiske tiltak 977 000
72Tiltak for lesbiske og homofile 7 100 000
79Tilskudd til internasjonalt familie- og likestillingsarbeid, kan overføres 2 130 000
849Likestillings- og diskrimineringsombudet
50Basisbevilgning 29 092 000
850Barneombudet
1Driftsutgifter 9 590 000
852Adopsjonsstøtte
70Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet, overslags- bevilgning 26 456 000
854Tiltak i barne- og ungdomsvernet
1Driftsutgifter – Fylkesnemndene for sosiale saker 103 168 000
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under kap. 830 post 2128 459 000
50Forskning, kan nyttes under post 7112 209 000
64Tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige asylsøkere og flykt- ninger, overslagsbevilgning 127 269 000
65Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning 139 860 000
70Tilskudd til Rostad ungdomsheim og Rostad ettervernsheim 2 323 000
71Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 5060 547 000
855Statlig forvaltning av barnevernet
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 222 315 068 000
21Spesielle driftsutgifter 55 329 000
22Kjøp av private barneverntjenester, kan nyttes under post 11 400 508 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres59 312 000
856Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige personer
1Driftsutgifter 24 000 000
857Barne- og ungdomstiltak
21Spesielle driftsutgifter 1 078 000
50Forskning, kan nyttes under post 716 142 000
70Barne- og ungdomsorganisasjoner 80 151 000
71Utviklingsarbeid, kan nyttes under post 5011 214 000
73Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres51 436 000
79Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid mv., kan overføres 31 775 000
858Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 855 post 1131 978 000
21Spesielle driftsutgifter 1 956 000
859EUs ungdomsprogram
1Driftsutgifter, kan overføres5 982 000
860Forbrukerrådet
50Basisbevilgning 84 999 000
862Positiv miljømerking
70Driftstilskudd til offentlig stiftelse for positiv miljømerking 4 162 000
865Forbrukerpolitiske tiltak og internasjonalt samarbeid
21Spesielle driftsutgifter, forskning, utviklings- og opplysningsarbeid 11 006 000
79EUs rammeprogram for forbrukerpolitikk, kan overføres4 285 000
866Statens institutt for forbruksforskning
50Basisbevilgning 23 979 000
867Sekretariatet for Forbrukertvistutvalget og Markedsrådet
1Driftsutgifter 6 695 000
868Forbrukerombudet
1Driftsutgifter 18 031 000
2530Foreldrepenger
70Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning10 145 000 000
71Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning420 875 000
72Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning290 000 000
73Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning135 000 000
Totale utgifter 50 884 652 000
Inntekter
3830Samlivstiltak og foreldreveiledning
1Diverse inntekter 415 000
3854Tiltak i barne- og ungdomsvernet
4Refusjon av ODA-godkjente utgifter 6 606 000
3855Statlig forvaltning av barnevernet
1Diverse inntekter 20 000 000
2Barnetrygd 3 000 000
3Refusjon for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger 15 000 000
60Kommunale egenandeler 631 522 000
3859EUs ungdomsprogram
1Tilskudd fra Europakommisjonen 1 922 000
Totale inntekter 678 465 000

II Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at fra 1. januar 2007 blir maksimalgrensen for foreldrebetaling for et heldags ordinært barnehagetilbud fastsatt til kr 2 330 pr. måned og kr 25 630 pr. år, jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager § 1.

III Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Barne- og likestillingsdepartementet i 2007 kan:

overskride bevilgningen undermot tilsvarende merinntekter under
kap. 842 post 1 kap. 3842 post 1
kap. 855 post 1 kap. 3855 postene 1, 2, 3 og 60
kap. 858 post 1 kap. 3858 post 1
kap. 868 post 1 kap. 3868 post 1

IV Satser for barnetrygd

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2007 i medhold av lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd § 10 kan utbetale barnetrygd med 11 640 kroner pr. barn pr. år.

Enslige forsørgere som fyller vilkårene for rett til utvidet stønad etter barnetrygdloven og full overgangsstønad etter folketrygdloven og som har barn i alderen 0-3 år, har rett til et småbarnstillegg på 7 920 kroner pr. år. Dette tillegget gis pr. enslig forsørger, uavhengig av hvor mange barn i alderen 0-3 år vedkommende faktisk forsørger.

For stønadsmottakere bosatt i Finnmark og Nord- Troms (Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord) ytes et tillegg i barnetrygden på 3 840 kroner pr. barn pr. år, det såkalte finnmarkstillegget.

Finnmarkstillegget skal også utbetales for barn i fosterhjem eller barnevernsinstitusjon i de aktuelle kommunene.

For stønadsmottakere bosatt på Svalbard ytes et tillegg i barnetrygden på 3 840 kroner pr. barn pr. år, det såkalte svalbardtillegget.

V Satser for kontantstøtte

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2007 i medhold av lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre, kan utbetale kontantstøtte med følgende beløp for 1- og 2-åringer:

Oppholdstid i barnehageProsentandel av full satsKontantstøtte i kroner pr. år
Ikke bruk av barnehage 10039 636
Til og med 8 timer pr. uke 8031 704
9-16 timer pr. uke 6023 784
17-24 timer pr. uke 4015 852
25-32 timer pr. uke 207 932
33 timer eller mer pr. uke 00

VI Satser for engangsstønad ved fødsel og adopsjon og stønad ved fødsel utenfor institusjon

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2007 i medhold av lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd kan utbetale:

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, lovens §§ 14-12 og 14-20 kr 33 584 pr. barn
Stønad ved fødsel utenfor institusjon, lovens § 5-13 kr 1765 pr. fødsel

Presidenten: Presidenten antar at Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre ønsker å stemme imot.

Votering:Komiteens innstilling bifaltes med 56 mot 51 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 16.07.03)Videre var innstilt:

B. Rammeområde 3 (Kultur)

I

På statsbudsjettet for 2007 bevilges under:

Kap.PostFormålKronerKroner
Utgifter
300Kultur- og kirkedepartementet
1Driftsutgifter 102 667 000
305Lotteri- og stiftelsestilsynet
1Driftsutgifter 55 729 000
21Spesielle driftsutgifter 750 000
315Frivillighetsformål
70Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner 180 316 000
71Tilskudd til frivillighetssentraler 74 475 000
72Tilskudd til frivillig virksomhet 25 570 000
73Tilskudd til sekretariat for frivillige organisasjoners interesse- politiske virksomhet 2 280 000
74Tilskudd til etablering av frivillighetsregister, kan overføres3 000 000
79Ymse frivillighetsformål 3 000 000
320Allmenne kulturformål
1Driftsutgifter 41 716 000
50Norsk kulturfond 300 134 000
51Fond for lyd og bilde 25 000 000
52Norges forskningsråd 2 287 000
53Samiske kulturformål 47 405 000
73Nasjonale kulturbygg, kan overføres54 558 000
74Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd, kan overføres128 072 000
75Kulturprogram, kan overføres8 236 000
78Ymse faste tiltak 33 393 000
79Til disposisjon 13 300 000
82Nobels fredssenter 17 353 000
83Stavanger som europeisk kulturby 40 000 000
321Kunstnerformål
1Driftsutgifter 15 756 000
72Stipend basert på gjennomført kunstutdanning, overslags- bevilgning 12 757 000
73Kunstnerstipend m.m., kan overføres95 124 000
74Garantiinntekter, overslagsbevilgning90 944 000
75Vederlagsordninger 108 114 000
322Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom
1Driftsutgifter 10 872 000
50Utsmykking av offentlige bygg 10 680 000
72Knutepunktinstitusjoner 2 809 000
73Nasjonalmuseet for kunst 198 795 000
75Offentlig rom, arkitektur og design 25 219 000
77Henie Onstad Kunstsenter 6 930 000
78Ymse faste tiltak 48 266 000
323Musikkformål
1Driftsutgifter 134 659 000
70Nasjonale institusjoner 172 038 000
71Region-/landsdelsinstitusjoner 134 706 000
72Knutepunktinstitusjoner 40 669 000
74Landsdelsmusikere i Nord-Norge 16 649 000
78Ymse faste tiltak 62 496 000
324Teater- og operaformål
1Driftsutgifter 97 746 000
70Nasjonale institusjoner 618 275 000
71Region-/landsdelsinstitusjoner 233 013 000
73Region- og distriktsopera 26 596 000
75Dans 26 388 000
78Ymse faste tiltak 41 378 000
325Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer
1Driftsutgifter 61 278 000
21Spesielle driftsutgifter 5 737 000
73Prosjekt- og utviklingstiltak 25 793 000
326Språk-, litteratur- og bibliotekformål
1Driftsutgifter 331 136 000
21Spesielle driftsutgifter 9 586 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres19 258 000
73Noregs Mållag 2 126 000
74Det Norske Samlaget 9 076 000
75Språkteknologi, Norsk Ordbok mv. 13 272 000
76Ibsenpris m.m. 3 000 000
78Ymse faste tiltak 86 790 000
328Museums- og andre kulturvernformål
1Driftsutgifter 36 154 000
21Arkeologiske og andre oppdrag 16 168 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres2 387 000
70Det nasjonale museumsnettverket 577 145 000
78Ymse faste tiltak 38 399 000
329Arkivformål
1Driftsutgifter 204 542 000
21Spesielle driftsutgifter 6 558 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres4 206 000
78Ymse faste tiltak 6 223 000
334Film- og medieformål
1Driftsutgifter 137 204 000
21Spesielle driftsutgifter 5 209 000
50Norsk filmfond, kan nyttes under post 71264 232 000
51Audiovisuelle produksjoner 27 669 000
71Filmtiltak m.m., kan overføres, kan nyttes under post 5018 871 000
72Knutepunktinstitusjoner 8 293 000
73Regional filmsatsing 17 479 000
75Medieprogram, kan overføres15 930 000
78Ymse faste tiltak 30 252 000
79Til disposisjon 3 609 000
335Pressestøtte
52Norges forskningsråd 1 696 000
71Produksjonstilskudd 251 767 000
72Kompensasjon for portoutgifter 14 300 000
73Anvendt medieforskning og etterutdanning 11 100 000
75Tilskudd til samiske aviser 13 877 000
76Tilskudd til ymse publikasjoner 13 820 000
77Distribusjonstilskudd til avisene i Finnmark 1 671 000
336Informasjonsberedskap – kringkasting
70Informasjonsberedskap 1 800 000
337Kompensasjon for kopiering til privat bruk
70Kompensasjon 34 815 000
Totale utgifter 5 722 548 000
Inntekter
3300Kultur- og kirkedepartementet
1Ymse inntekter 58 000
3305Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser
1Spilleoverskudd fra Norsk Tipping AS 833 333 000
2Gebyr – lotterier 38 186 000
3Refusjon 10 293 000
4Avgift, gebyr – stiftelser 7 250 000
7Inntekter ved oppdrag 750 000
3320Allmenne kulturformål
1Ymse inntekter 90 000
3322Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom
1Ymse inntekter 208 000
3323Musikkformål
1Inntekter ved Rikskonsertene 29 758 000
3324Teater- og operaformål
1Inntekter ved Riksteatret 9 180 000
3325Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer
1Ymse inntekter 849 000
2Inntekter ved oppdrag 5 737 000
3326Språk-, litteratur- og bibliotekformål
1Ymse inntekter 4 652 000
2Inntekter ved oppdrag 9 586 000
3328Museums- og andre kulturvernformål
1Ymse inntekter 1 593 000
2Inntekter ved oppdrag 16 168 000
3329Arkivformål
1Ymse inntekter 1 431 000
2Inntekter ved oppdrag 6 558 000
3334Film- og medieformål
1Ymse inntekter 10 815 000
2Inntekter ved oppdrag 5 209 000
70Gebyr 15 500 000
71Inntektsuavhengig vederlag fra TV 2 27 669 000
Totale inntekter 1 034 873 000

II Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kultur- og kirkedepartementet i 2007 kan:

overskride bevilgningen undermot tilsvarende merinntekter under
kap. 300 post 1 kap. 3300 post 1
kap. 305 post 1 kap. 3305 post 3
kap. 305 post 21 kap. 3305 post 7
kap. 320 post 1 kap. 3320 postene 1 og 3
kap. 322 post 1 kap. 3322 post 1
kap. 323 post 1 kap. 3323 post 1
kap. 324 post 1 kap. 3324 post 1
kap. 325 post 1 kap. 3325 post 1
kap. 325 post 21 kap. 3325 post 2
kap. 326 post 1 kap. 3326 post 1
kap. 326 post 21 kap. 3326 post 2
kap. 328 post 1 kap. 3328 post 1
kap. 328 post 21 kap. 3328 post 2
kap. 329 post 1 kap. 3329 post 1
kap. 329 post 21 kap. 3329 post 2
kap. 334 post 1 kap. 3334 post 1
kap. 334 post 21 kap. 3334 post 2

III Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Kultur- og kirkedepartementet i 2007 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
322Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom
50Utsmykking av offentlige bygg 8,4 mill. kroner

IV Dekning av forsikringstilfelle

Stortinget samtykker i at Kongen i 2007 kan inngå avtaler om forsikringsansvar i forbindelse med utenlandske utstillinger innenfor en samlet ramme for nytt og gammelt ansvar som ikke må overstige 2 000 mill. kroner.

V Fastsetting av fordelingsnøkler for visse tilskudd

Stortinget fastsetter følgende fordelingsnøkler for 2007:

 • 1. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til region-/ landsdelsinstitusjoner fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 70 pst. på staten og 30 pst. på regionen, jf. kap. 323 Musikkformål, post 71 Region-/landsdelsinstitusjoner, og kap. 324 Teater- og operaformål, post 71 Region-/landsdelsinstitusjoner.

 • 2. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til de nordnorske knutepunktinstitusjonene med unntak av Nordnorsk Kunstmuseum, fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 70 pst. på staten og 30 pst. på regionen, jf. kap. 322 Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom, post 72 Knutepunktinstitusjoner, kap. 323 Musikkformål, post 72 Knutepunktinstitusjoner, kap. 328 Museums- og andre kulturvernformål, post 70 Det nasjonale museumsnettverket, og kap. 334 Film- og medieformål, post 72 Knutepunktinstitusjoner.

 • 3. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til de øvrige knutepunktinstitusjonene fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 60 pst. på staten og 40 pst. på regionen, jf. kap. 323 Musikkformål, post 72 Knutepunktinstitusjoner, kap. 328 Museums- og andre kulturvernformål, post 70 Det nasjonale museumsnettverket, og kap. 334 Film- og medieformål, post 72 Knutepunktinstitusjoner.

VI Fastsetting av gebyrer og avgifter m.m.

Stortinget samtykker i at for 2007 skal:

 • 1. Gebyret for merking av hver kopi av et videogram for utleie eller salg være kr 0,60. Kultur- og kirkedepartementet kan sette ned eller frita for gebyr i visse tilfelle.

 • 2. Avgiften pr. videogram for omsetning i næring til Norsk kino- og filmfond være kr 3,50.

 • 3. Kringkastingsavgiften for fjernsynsmottakere være kr 1 948 ekskl. merverdiavgift. Tilleggsavgiften ved forsinket betaling av kringkastingsavgiften og når melding ikke blir gitt etter reglene i lov av 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting § 8-1 andre ledd, skal være 15 pst. av kringkastingsavgiften.

Presidenten: Presidenten antar at Fremskrittspartiet ønsker å stemme imot. – Det nikkes.

Presidenten antar også at Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre nå vil støtte innstillingen. – Det nikkes.

Votering:Komiteens innstilling ble bifalt med 84 mot 23 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 16.07.33)