Stortinget - Møte mandag den 26. mars 2012 kl. 10

Dato: 26.03.2012
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [12:04:47]

  Interpellasjon fra representanten Peter Skovholt Gitmark til utenriksministeren:
  «Regjeringen på Sri Lanka la i desember 2011 frem den avsluttende rapporten fra sin Lessons Learnt and Reconciliation Commission, LLRC. Rapporten anses av mange som svært ensidig og mangelfull, og den har bl.a. blitt kritisert av Human Rights Watch, Amnesty International og The International Crisis Group, som alle krever en uavhengig internasjonal gransking av påstander om krigsforbrytelser og humanitære overgrep.
  Vil regjeringen stille seg bak et krav om en slik gransking, og hvordan vil Norge adressere situasjonen på Sri Lanka i det kommende møtet i FNs menneskerettighetsråd?»

 • Sak nr. 2 [12:59:06]

  Interpellasjon fra representanten Ivar Kristiansen til utenriksministeren:
  «Det norsk-russiske samarbeidet har hatt en meget positiv utvikling på mange områder. Også i et nordområdeperspektiv må dette samarbeidet utvikles videre. På områder som bl.a. energi, mineraler, fiskeri, miljøvern, redningstjeneste, arbeidskraft, folk-til-folk-samarbeid og varsling ved ulykker må samarbeidet utvikles. Fortsatt ser vi imidlertid eksempler på at samarbeidsmodeller må endres. Norge ble ikke varslet i forbindelse med brannen på den russiske atomubåten i Murmansk havn i romjula. Fortsatt har Russland et stort antall taktiske atomvåpen på Kolahalvøya, nokså nær norskegrensen. Fortsatt er det store utfordringer i forbindelse med grensepassering, tollbehandling og mulighetene for å kunne benytte russisk arbeidskraft i Norge.
  Hva vil utenriksministeren gjøre for å utvikle varslings- og redningssamarbeidet med Russland, og hva gjør regjeringen for å forbedre grense- og visumavtaler med Russland?»

 • Sak nr. 3 [13:50:36]

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens oppfølging av parallellrevisjonen med den russiske riksrevisjonen om strålingssikkerhet og beskyttelse av miljøet mot forurensning fra radioaktive kilder i Nordvest-Russland ((Innst. 183 S (2011–2012), jf. Dokument 3:5 (2011–2012)))

 • Sak nr. 4 [14:04:03]

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2010 ((Innst. 211 S (2011–2012), jf. Dokument 1 (2011–2012)))

 • Sak nr. 5 [15:13:00]

  Innstilling fra kontroll og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av reorganiseringen av skatteetaten ((Innst. 182 S (2011–2012), jf. Dokument 3:4 (2011–2012)))

 • Sak nr. 6 [15:22:46]

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag fra Carl I. Hagen, Øystein Djupedal, Hill-Marta Solberg, Olav Akselsen, Berit Brørby, Lodve Solholm, Svein Roald Hansen og Ivar Skulstad med sikte på å innføre en ordning med oppløsningsrett og positiv parlamentarisme (investitur) ((Innst. 212 S (2011–2012), jf. Dokument nr. 12:14 (2007–2008)))

 • Sak nr. 7 [15:52:43]

  Innstilling fra justiskomiteen om endringer i voldsoffererstatningsloven og straffeprosessloven ((Innst. 219 L (2011–2012), jf. Prop. 65 L (2011–2012)))

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 16.37.