Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Stortinget - Møte torsdag den 12. desember 2013 kl. 10

Dato: 12.12.2013

Dokumenter: (Innst. 64 S (2013–2014), jf. Prop. 14 S (2013–2014), unntatt kap. 231)

Sak nr. 2 [14:43:42]

Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2013 under Kunnskapsdepartementet

Votering i sak nr. 2

Komiteen hadde innstilt:

I

I statsbudsjettet for 2013 gjøres følgende endringer:

Utgifter
222Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat
1Driftsutgifter, nedsettes med55 000
fra kr 88 740 000 til kr 88 629 000
225Tiltak i grunnopplæringen
1Driftsutgifter, forhøyes med3 955 000
fra kr 174 420 000 til kr 178 375 000
63Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, kan overføres, nedsettes med3 029 000
fra kr 52 919 000 til kr 49 890 000
64Tilskudd til opplæring av unge asylsøkere og barn av asylsøkere, nedsettes med317 000
fra kr 125 975 000 til kr 125 658 000
67Tilskudd til opplæring i finsk, nedsettes med440 000
fra kr 7 958 000 til kr 7 518 000
72Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram og organisasjoner, forhøyes med193 000
fra kr 5 296 000 til kr 5 489 000
226Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med2 000 000
fra kr 1 158 190 000 til kr 1 156 190 000
50Nasjonale sentre i grunnopplæringen, forhøyes med2 000 000
fra kr 72 382 000 til kr 74 382 000
62Tilskudd for økt lærertetthet, nedsettes med6 765 000
fra kr 157 000 000 til kr 150 235 000
227Tilskudd til særskilte skoler
73Tilskudd til opplæring i Kenya, nedsettes med423 000
fra kr 1 186 000 til kr 763 000
228Tilskudd til private skoler mv.
70Private grunnskoler, overslagsbevilgning, forhøyes med126 532 000
fra kr 1 397 510 000 til kr 1 524 042 000
71Private videregående skoler, overslagsbevilgning, forhøyes med18 358 000
fra kr 1 300 775 000 til kr 1 319 133 000
72Private skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven, overslagsbevilgning, forhøyes med3 888 000
fra kr 133 667 000 til kr 137 555 000
73Private grunnskoler i utlandet, overslagsbevilgning, forhøyes med4 914 000
fra kr 97 338 000 til kr 102 252 000
74Private videregående skoler i utlandet, overslagsbevilgning, forhøyes med600 000
fra kr 23 619 000 til kr 24 219 000
75Private skoler for funksjonshemmede elever, overslagsbevilgning, forhøyes med13 413 000
fra kr 207 412 000 til kr 220 825 000
77Den tyske skolen i Oslo, overslagsbevilgning, nedsettes med170 000
fra kr 12 137 000 til kr 11 967 000
231Barnehager
61Investeringstilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med7 440 000
fra kr 10 000 000 til kr 2 560 000
64Tilskudd til midlertidige lokaler, overslagsbevilgning, nedsettes med6 170 000
fra kr 6 500 000 til kr 330 000
252EUs program for livslang læring
70Tilskudd, forhøyes med7 293 000
fra kr 242 402 000 til kr 249 695 000
256Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med1 000 000
fra kr 15 962 000 til kr 16 962 000
260Universiteter og høyskoler
50Statlige universiteter og høyskoler, nedsettes med2 100 000
fra kr 26 462 684 000 til kr 26 460 584 000
280Felles enheter
21Spesielle driftsutgifter, bevilges med10 000
51Drift av nasjonale fellesoppgaver, forhøyes med47 000
fra kr 107 337 000 til kr 107 384 000
281Felles tiltak for universiteter og høyskoler
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med6 000 000
fra kr 146 341 000 til kr 152 341 000
70Andre overføringer, kan nyttes under post 1, nedsettes med3 900 000
fra kr 121 132 000 til kr 117 232 000
73Tilskudd til internasjonale program, forhøyes med2 290 000
fra kr 18 296 000 til kr 20 586 000
283Meteorologiformål
72Internasjonale samarbeidsprosjekter, nedsettes med919 000
fra kr 52 619 000 til kr 51 700 000
287Forskningsinstitutter og andre tiltak
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 71, nedsettes med1 409 000
fra kr 11 114 000 til kr 9 705 000
288Internasjonale samarbeidstiltak
72Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, forhøyes med6 524 000
fra kr 196 956 000 til kr 203 480 000
73EUs rammeprogram for forskning, kan overføres, forhøyes med114 262 000
fra kr 1 462 128 000 til kr 1 576 390 000
74Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi, kan overføres, forhøyes med1 409 000
fra kr 18 811 000 til kr 20 220 000
2410Statens lånekasse for utdanning
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, forhøyes med621 000
fra kr 314 223 000 til kr 314 844 000
50Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med38 000
fra kr 5 454 730 000 til kr 5 454 768 000
70Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, nedsettes med3 582 000
fra kr 3 096 177 000 til kr 3 092 595 000
71Andre stipend, overslagsbevilgning, forhøyes med33 000
fra kr 705 379 000 til kr 705 412 000
72Rentestøtte, overslagsbevilgning, forhøyes med55 696 000
fra kr 859 063 000 til kr 914 759 000
73Avskrivinger, overslagsbevilgning, nedsettes med29 480 000
fra kr 485 620 000 til kr 456 140 000
74Tap på utlån, forhøyes med30 558 000
fra kr 259 000 000 til kr 289 558 000
90Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, forhøyes med184 000
fra kr 20 725 285 000 til kr 20 725 469 000
Inntekter
3225Tiltak i grunnopplæringen
4Refusjon av ODA-godkjente utgifter, forhøyes med8 242 000
fra kr 45 477 000 til kr 53 719 000
3256Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
1Inntekter ved oppdrag, forhøyes med1 000 000
fra kr 10 336 000 til kr 11 336 000
3280Felles enheter
1Eksterne inntekter NOKUT, bevilges med10 000
5310Statens lånekasse for utdanning
4Refusjon av ODA-godkjente utgifter, nedsettes med1 710 000
fra kr 24 000 000 til kr 22 290 000
90Redusert lån og rentegjeld, nedsettes med14 781 000
fra kr 7 788 856 000 til kr 7 774 075 000
93Omgjøring av studielån til stipend, nedsettes med865 755 000
fra kr 2 939 183 000 til kr 2 073 428 000
5617Renter fra Statens lånekasse for utdanning
80Renter, forhøyes med93 946 000
fra kr 3 491 960 000 til kr 3 585 906 000

II

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2013 gir tilsagn om et statlig tilskudd på 54,6 mill. kroner til organisasjonen for forberedelse og gjennomføring av Euroskills i 2018 på Lillehammer. Det forutsettes at Worldskills Norway tildeles arrangementet.

III

Stortinget samtykker i at bevilgningen i statsbudsjettet for 2013 under kap. 255 Tilskudd til freds- og menneskerettssentre, post 70 Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, tilføyes stikkordet «kan overføres».

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.