Stortinget - Møte mandag den 17. juni 2019

Dato: 17.06.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Presidenten: Representantene Norunn Tveiten Benestad, Geir Adelsten Iversen, Else-May Botten Norderhus, Hanne Dyveke Søttar, Jonny Finstad, Christian Tybring-Gjedde, Espen Barth Eide, Petter Eide, Øystein Langholm Hansen og Martin Henriksen, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Følgende vararepresentanter tar nå sete:

  • For Hedmark fylke: Tone Merete Sønsterud

  • For Nordland fylke: Kari Anne Bøkestad Andreassen

Utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide overbrakte 1 kgl. proposisjon (se under Referat).

Presidenten: Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten opplyse om at møtet i dag om nødvendig fortsetter utover kl. 16.