Stortinget - Møte mandag den 17. juni 2019

Dato: 17.06.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 105 (2018–2019), jf. Innst. 375 L (2018–2019) og Prop. 116 L (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 31 [17:18:25]

Stortingets vedtak til lov om endringer i folketrygdloven (gradering av pleiepenger og økt kompensasjonsgrad for sykepenger til selvstendig næringsdrivende) (Lovvedtak 105 (2018–2019), jf. Innst. 375 L (2018–2019) og Prop. 116 L (2018–2019))

Talere

Geir Pollestad (Sp) []: Det gjeld sak nr. 19, lovvedtak 93. Lovsaka vart grundig debattert ved fyrste gongs behandling torsdag i førre veke. Det gjeld lov om forbod mot hald av pelsdyr, som strir imot både næringsfridomen og den private eigedomsretten. I tillegg er kompensasjonsordninga i lova uklart formulert. Det er kort og godt eit skuleeksempel på korleis politikk ikkje skal utformast. På denne bakgrunnen har Senterpartiet merknad til andre gongs behandling og vil føreslå at lovvedtaket ikkje vert godteke.

Eg tek opp forslaget til merknad som er levert inn, som går på at lovvedtaket ikkje vert godteke.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sakene nr. 11–31.