Stortinget - Møte mandag den 17. juni 2019

Dato: 17.06.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 92 (2018–2019), jf. Innst. 349 L (2018–2019) og Prop. 90 L (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 18 [17:18:12]

Stortingets vedtak til lov om endringer i reindriftsloven (tilgjengeliggjøring av reintall og obligatorisk individmerking) (Lovvedtak 92 (2018–2019), jf. Innst. 349 L (2018–2019) og Prop. 90 L (2018–2019))