Stortinget - Møte mandag den 17. juni 2019

Dato: 17.06.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 102 (2018–2019), jf. Innst. 378 L (2018–2019) og Prop. 115 LS (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 28 [17:18:22]

Stortingets vedtak til lov om endring i lov 20. desember 2018 nr. 107 om endringer i tolloven (Lovvedtak 102 (2018–2019), jf. Innst. 378 L (2018–2019) og Prop. 115 LS (2018–2019))