Stortinget - Møte mandag den 17. juni 2019

Dato: 17.06.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 91 (2018–2019), jf. Innst. 338 L (2018–2019) og Prop. 97 L (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 17 [17:18:11]

Stortingets vedtak til lov om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven) (Lovvedtak 91 (2018–2019), jf. Innst. 338 L (2018–2019) og Prop. 97 L (2018–2019))