Stortinget - Møte mandag den 17. juni 2019

Dato: 17.06.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 88 (2018-2019), jf. Innst. 360 L (2018–2019) og Prop. 107 L (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 14 [17:18:08]

Stortingets vedtak til lov om endringer i kommuneloven 2018 (retting av inkurier m.m.) (Lovvedtak 88 (2018-2019), jf. Innst. 360 L (2018–2019) og Prop. 107 L (2018–2019))